Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
00:45, 05.05.2019
Wszystko wskazuje na to, że w lipcu br. na moje zaproszenie do Szczebrzeszyna, na Lubelszczyznę przyjadą potomkowie dr. Zygmunta Klukowskiego mieszkający w Tajlandii, Stanach Zjednoczonych i w Polsce.
37
00:41, 31.03.2019
Od kilku tygodni polską politykę zdominowało zagadnienie LGBT. Prezydent Warszawy podpisał Kartę LGBT+ a potem się zaczęło. Coś czego na pozór nikt się nie spodziewał. Ale czy na pewno nikt?
29
00:46, 11.02.2019
Od kilku dni społeczność Zamościa a zapewne i znacznej części Zamojszczyzny zastanawia się czym tak podpadł szefowi poseł Sławomir Zawiślak, że przestał być liderem regionalnych struktur. Szczerze się przyznam, że także z ciekawości chciałbym wiedzieć z czego wynika takie potraktowanie posła - o żadnej aferze rozporkowej, wyłudzaniu kilometrówki czy załatwianiu przetargów nie słyszeliśmy (a innym się zdarzyło). Poza tym poseł imiennik a na poważnie to otrzymujący najwięcej głosów w regionie więc oczywistym jest, że się zastanawiałem.
06:39, 27.01.2019
W związku z dwiema rocznicami które przypadają w 2019 roku: 100-lecia przyjazdu do Szczebrzeszyna oraz 60. rocznica śmierci dr. Zygmunta Klukowskiego pojawił się pomysł ustanowienia na terenie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn roku 2019 Rokiem dr. Zygmunta Klukowskiego. Stosowny wniosek trafił już do Władz Miasta.
00:48, 31.12.2018
Kodeks pracy reguluje zakres odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy w skutek nie wykonania bądź nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych.
00:48, 26.12.2018
Sposoby wypowiedzenia umowy o prace, warunki oraz obowiązki pracodawcy i pracownika.
08:00, 23.12.2018
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013, poz. 403). Przyznaje wierzycielowi prawo do dochodzenia stałej zryczałtowanej opłaty w wysokości 40 euro tytułem kosztów odzyskania należności.
00:15, 22.11.2018
Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zakład Ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - może w niektórych przypadkach w drodze regresu wystąpić o zwrot wypłaconego odszkodowania od sprawcy zdarzenia.
00:16, 20.11.2018
Zygmunt Klukowski - lekarz, bibliofil, kronikarz Zamojszczyzny, regionalista, pochodził z terenu obecnej Ukrainy. Często przebywał w rodzinnych stronach i utrzymywał bliskie relacje z osobami, które tam mieszkały.
00:01, 07.11.2018
Rękojmia obok gwarancji stanowi podstawę dochodzenia roszczeń nabywcy rzeczy sprzedanej wobec sprzedającego.
REKLAMA
06:57, 06.10.2018
Pobyt na misji pokojowej jest szczególny i nie można go porównać do niczego innego. To trudny czas, nawet dla najtwardszych charakterów. Ja dzięki muzyce i przyjaźni wróciłem bez skazy czy urazów psychicznych. Nasz szalony pomysł by stworzyć w wolnym czasie zespół muzyczny w bazie wojskowej okazał się "strzałem w dziesiątkę".
06:57, 05.10.2018
Dzięki środkom z Unii Europejskiej trwa wielka rewitalizacja barokowego kościoła OO. Franciszkanów. Po odbudowie do pierwotnej postaci będzie to najprawdopodobniej największy barokowy kościół w Polsce. Dominując nad zamojską starówką będzie przypominał czasy, w których franciszkanie pełnili jedną z ważniejszych ról w Zamościu. Dlatego dziś przypominamy ich dzieje i historię kościoła.
06:10, 28.09.2018
Miałeś zdarzenie drogowe? Sprawca nie posiadał polisy OC lub nie został ustalony? Być może, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma obowiązek wypłacić Ci odszkodowanie!
2
06:22, 07.08.2018
Od roku 2005 kredytów we frankach zaczęło lawinowo przybywać. Częstą praktyką przy zaciąganiu tego typu zobowiązań było stosowanie w umowach tzw. Klauzul indeksacyjnych. Polegały one na narzucaniu zasad przeliczania kwoty kredytu oraz kwoty spłacanych rat z franków na złotówki, po kursie jednostronnie ustalonym przez banki. Zastosowanie tego typu mechanizmu powoduje, iż w praktyce kredyt taki, nie jest kredytem zaciąganym w walucie obcej, a jedynie indeksowanym do waluty obcej. Stosowanie tego rodzaju klauzul umownych zostało uznane one za niedopuszczalne w szeregu wyroków sądowych w sprawach o kontrolę wzorców umownych.
2
07:47, 20.07.2018
W dniu od 9 lipca tego roku weszła w życie nowelizacja kodeksu cywilnego o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona rewolucję w zakresie okresów przedawnienia roszczeń. W mojej ocenie najistotniejszą jej kwestią jest wprowadzenie zasady badania przez sąd z urzędu roszczenia pod kątem jego przedawnienia, co ma bardzo duże znaczenie, zarówno z punktu widzenia dłużnika jak i wierzyciela dochodzącego należności.
REKLAMA
© roztocze.net | Prawa zastrzeżone