Zamknij
REKLAMA

Podpisano umowę na przebudowę ul. Piłsudskiego. Prace rozpoczną się w kwietniu

14:59, 07.04.2021 | Redakcja
Skomentuj fot. UM Zamość, źródło: FB/Zamosc.oficjalny.profil.Miasta
REKLAMA

Dziś (07.04.2021r.) podpisano umowę pomiędzy Miastem Zamość a firmą STRABAG na realizację projektu „Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego od km 0+000,00 do km 1+346,00 wraz z odcinkiem ulicy Peowiaków od km 0+000,00 do km 0+183,83 i odcinkiem Akademickiej około 100m”.

Ze względu na sytuację epidemiczną, podpisanie umowy odbyło się bez udziału mediów.

Zaraz po przekazaniu placu budowy (jeszcze w kwietniu) prace rozpoczną się "na wysokości Budowlanki", będą kontynuacją remontu ulicy Lubelskie. (I Etap - Odcinek od ulicy Lubelskiej do ulicy Peowiaków).

Remont ulicy Piłsudskiego zakłada m.in. przebudowę skrzyżowania Sadowa - Peowiaków - Piłsudskiego na skrzyżowanie w ruchu okrężnym (rondo). Na odcinku od skrzyżowania Sadowa - Peowiaków do skrzyżowania z ulicami Łukasińskiego - Akademicka dotychczasowa nawierzchnia będzie zastąpiona nową, wykonaną z kostki granitowej. Odcinek ten na czas remontu zostanie wyłączony z ruchu. Firma STRABAG Sp. z o. o. zapowiada jednak jak najszybsze umożliwienie dojazdu do parkingu.

Wartość umowy z wykonawcą robót firmą STRABAG opiewa na 14 615 164,60 zł brutto. Miasto Zamość złożyło wniosek o dofinansowanie tej inwestycji. 

 

Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 249-619421 zakres robót obejmuje:

I. roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:

Wykonawca robót zobowiązany jest do odzyskania materiałów z rozbiórki i przekazania ich Zamawiającemu we wskazane miejsce (przez materiały z rozbiórki rozumie się: destrukt powstały podczas frezowania nawierzchni, kostkę brukową betonową z rozbiórki, krawężniki betonowe nadające się do ponownego wbudowania, obrzeża nadające się ponownego wbudowania. Materiały z rozbiórki nie mogą być zmieszane lub zanieczyszczone gruntem powstałym podczas rozbiórki mechanicznej lub zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający ich ponowne wykorzystanie. Wykonawca po dokonaniu rozbiórki materiałów sporządzi protokół z wykazem ilościowym i przekaże go do Zamawiającego celem weryfikacji i akceptacji;

II. przebudowę ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego – etap I:

a) branża drogowa:

— przebudowa nawierzchni jezdni – cztery pasy ruchu wraz z budową obustronnego ciągu pieszo-rowerowego, budową parkingów, przebudową zatok autobusowych, przebudową zjazdów publicznych i indywidualnych, przebudową skrzyżowań ulic podporządkowanych, przebudową skrzyżowania o ruchu okrężnym – ronda;

b) branża sanitarna:

— budowa kanalizacji deszczowej – wykonanie kanału φ 500 i φ 400 wraz z wpustami ulicznymi oraz włączeniem na kanały zlokalizowane w ul. Marszałka J. Piłsudskiego, Okrzei i Sadowej;

c) branża elektryczna:

— wymiana kabla oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem przyłącza do zasilania wiaty przystankowej,

— przebudowa oświetlenia ulicznego;

d) branża teletechniczna:

— budowa kanału teletechnicznego 2 x 40/3,7 wraz z montażem studni SKR-1 wraz z budową systemu monitoringu wizyjnego;

e) branża zieleń:

— wycinka drzew i krzewów – drewno należy pociąć na odcinki o długości 1 metra oraz zgłosić bezpośrednio po wycięciu do Zamawiającego w celu klasyfikacji i wyceny,

— Wykonawca zobowiązany jest po dokonaniu klasyfikacji i wyceny przewieźć drewno w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Zamość,

— Wykonawca w ofercie powinien skalkulować koszt pielęgnacji 3-letniej z koszeniem wykonanych zieleńców;

f) branża mała architektura:

— zakres prac obejmuje budowę wiat przystankowych wraz z montażem ławek, koszy na śmieci i tablic reklamowych;

III. przebudowę ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego – etap II:

a) branża drogowa:

— przebudowa nawierzchni jezdni – cztery pasy ruchu wraz z budową obustronnego ciągu pieszo – rowerowego, przebudową zatoki autobusowej, przebudową zjazdów publicznych, przebudową skrzyżowań ulic podporządkowanych, przebudową skrzyżowania o ruchu okrężnym – ronda;

b) branża sanitarna:

— budowa kanalizacji deszczowej – wykonanie kanału φ500 i φ400 wraz z wpustami ulicznymi oraz włączeniem na istniejący kanał φ900 zlokalizowany w ul. Marszałka J. Piłsudskiego na wysokości Parku Miejskiego;

c) branża elektryczna:

— wymiana kabla oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem przyłącza do zasilania wiaty przystankowej,

— przebudowa oświetlenia ulicznego;

d) branża teletechniczna:

— budowa kanału teletechnicznego 2 x 40/3,7 wraz z montażem studni SKR-1 wraz z budową systemu monitoringu wizyjnego.

e) branża zieleń:

— wycinka drzew i krzewów – drewno należy pociąć na odcinki o długości 1 metra oraz zgłosić bezpośrednio po wycięciu do Zamawiającego w celu klasyfikacji i wyceny,

— Wykonawca zobowiązany jest po dokonaniu klasyfikacji i wyceny przewieźć drewno w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Zamość,

— Wykonawca w ofercie powinien skalkulować koszt pielęgnacji 3-letniej z koszeniem wykonanych zieleńców;

f) branża mała architektura:— zakres prac obejmuje budowę wiat przystankowych wraz z montażem ławek, koszy na śmieci i tablic reklamowych;

IV. czasową i stałą organizację ruchu drogowego:

W ramach przebudowy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oznakowania placu budowy i późniejsze wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z zatwierdzoną czasową i stałą organizacją ruchu drogowego.

V. Zamawiający informuje, że należy wykonać wiatę przystankową i tablicę do wyświetlania informacji dla podróżnych zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ. Wiata przystankowa o wymiarach 4 000 x 1 400 mm wraz ze ścianą boczną z gablotą.

VI. Zamawiający wymaga wykonania map powykonawczych w ilości 8 szt.3. W przypadku braku możliwości zagospodarowania urobku ziemnego przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania go we własnym zakresie. 4. Przedmiot zamówienia nie obejmuje remontu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego, ulicy Peowiaków i ulicy Akademickiej. W przypadku remontu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej poprzez wymianę węzłów wraz z zasuwami wodociągowymi, wymianę przyłączy wodociągowych, wymiany przyłączy kanalizacji sanitarnej w razie złego stanu technicznego Zamawiający wymaga współpracy i udostępnienia placu budowy przez Wykonawcę dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu. Wszelkie prace odtworzeniowe nawierzchni po ww. robotach wykona Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu...

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 249-619421

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2a – Formularz JEDZ w formacie .xml przygotowany przez Zamawiającego

Załącznik nr 2b – Oświadczenie JEDZ w formacie .pdf (poglądowe)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie w zakresie określonym w pkt 6.3.5-6.3.7 SIWZ (wzór)

Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 5 – Wykaz osób

Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów (wzór)

Załącznik nr 8 – Projekt umowy

Załącznik nr 9 – Dokumentacja projektowa – Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego – Etap I (pakiet I)

Załącznik nr 9 – Dokumentacja projektowa – Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego – Etap I (pakiet II)

Załącznik nr 9 – Dokumentacja projektowa – Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego – Etap I (pakiet III)

Załącznik nr 9 – Dokumentacja projektowa – Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego – Etap I (pakiet IV)

Załącznik nr 10 – Dokumentacja projektowa – Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego – Etap II (pakiet I)

Załącznik nr 10 – Dokumentacja projektowa – Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego – Etap II (pakiet II)

Załącznik nr 10 – Dokumentacja projektowa – Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego – Etap II (pakiet III)

Załącznik nr 10 – Dokumentacja projektowa – Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego – Etap II (pakiet IV)

Załącznik nr 11 − Dokumentacja projektowa (wymiana kabla oświetlenia ulicznego)

Załącznik nr 12 – Schemat wiaty przystankowej i warunki techniczne dotyczące tablicy wyświetlającej informację dla podróżnych

Załącznik nr 13 – Uzgodnienia i pozwolenia

Załącznik nr 14 – Rewizja do dokumentacji projektowej

Załącznik nr 15 – Przedmiar Robót

Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - zmiana terminu składania i otwarcia ofert (22.01.2021)

Wyjaśnienia nr 1 oraz zmiana nr 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (22.01.2021)

Załącznik nr 1 do wyjaśnień nr 1 i zmiany nr 1 treści SIWZ - zmieniony załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób (22.01.2021)

Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2021/S 018-040665 (27.01.2021)

Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - zmiana terminu składania i otwarcia ofert (03.02.2021)

Wyjaśnienia nr 2 oraz zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (03.02.2021)

Załącznik nr 1 do wyjaśnień nr 2 i zmiany nr 2 treści SIWZ - zmieniony załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób (03.02.2021)

Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2021/S 026-063313 (08.02.2021)

Informacja z otwarcia ofert (19.02.2021)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (24.03.2021)

 

Umowa została podpisana- rozpoczyna się przebudowa ulicy Piłsudskiego 

 

W imieniu Miasta Zamość, które realizuje inwestycję, umowę podpisał prezydent Andrzej Wnuk, Wykonawcę zadania, firmę STRABAG sp. z o. o., reprezentował dyrektor Oddziału Lublin Marcin Zieliński. 

 

W ramach projektu zaplanowano m.in.:

- wykonanie nowych chodników i ścieżek rowerowych

- przebudowanie zatok autobusowych, gdzie staną nowe wiaty przystankowe wraz z monitorami do wyświetlania rozkładu jazdy

- ulica zyska monitoring i kanalizację deszczową

- w miejscu istniejącego skrzyżowania ulic Piłsudskiego- Sadowa- Peowiaków powstanie rondo, które zwiększy bezpieczeństwo, upłynni ruch i zapobiegnie tworzeniu się korków.

 

- W ubiegłym roku rozpoczęliśmy przebudowę głównych szlaków komunikacyjnych w mieście. Dziś podpisujemy umowę, która będzie kontynuacją inwestycji ubiegłorocznej- ulicy Lubelskiej. To jest najlepszy czas, żeby przebudować ulicę Piłsudskiego. Mamy pandemię, ruch kołowy jest mniejszy, dzieci nie jeżdżą do szkół. Dzięki przebudowie poprawi się również infrastruktura podziemna, chcemy zorganizować na nowo połączenia światłowodowe, kablowe, poprawić kanalizację burzową i zwiększyć bezpieczeństwo na tej ulicy. Prace rozpoczną się w kwietniu, liczymy na wyrozumiałość pieszych i kierowców-przedstawia projekt prezydent Andrzej Wnuk.

 

Wartość umowy z wykonawcą robót firmą Strabag opiewa na 14 615 164,60zł brutto.

 

- Zaplanowaliśmy to zadanie na etapy: od ulicy Lubelskiej do ul. Peowiaków, od ul. Peowiaków do ul. Łukasińskiego- ten odcinek będzie musiał być wyłączony ze względu na technologię wykonania i ułożenia w tym miejscu kostki granitowej. Zapewnimy dojazd do parkingu przy parku, który jest dla użytkowników bardzo ważny- mówi reprezentujący firmę STRABAG dyrektor oddziału Lublin Marcin Zieliński i zapewnia, że to, iż firma pracuje również przy przebudowie m.in. Placu Stefanidesa, nie opóźni zrealizowania inwestycji, ponieważ do pracy zostanie wprowadzony dodatkowy zespół. 

 

Zgodnie z umową wykonawca ma czas na wykonanie przebudowy do 16 listopada 2021 r.

 

- Ruch pojazdów będzie się odbywać. Zamknięty będzie jedynie odcinek ulicy od skrzyżowania z ul. Sadową/Peowiaków do ulicy Akademickiej/Łukasińskiego z dopuszczonym dojazdem do SPDN Krok Za Krokiem, ZGL oraz mieszkańców. Do kierowców apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscu prowadzenia prac drogowych oraz do stosowanie się do tymczasowego oznakowania i poleceń wydawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem- informuje dyrektor Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu Marcin Nowak.

 

Zadanie realizuje Miasto Zamość, które stara się o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych.

(Redakcja)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (17)

Zamość Zamość

8 3

Miasto rond... 15:51, 07.04.2021

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

JaJa

4 2

Idiotycznych rond. Nawet TVN zrobił ostatnio materiał o tym jak spier... jest rondo hrubieszowska-legionów. Idiotycznych pomysłów jest tutaj pełno 17:41, 07.04.2021


ty ty

4 2

O tak. Wy znawca tvn. Ekspert od wszystkiego. 21:30, 07.04.2021


nnnnnn

2 0

Achtung austriacy.... 17:43, 07.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ThomasThomas

11 5

No i po co kolejne rondo? !!!!! ruch jest regulowany i nie ma zastrzeżeń co do płynności? 23:24, 07.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

taktak

2 5

...odezwał się portalowy specjalista... 09:09, 08.04.2021


akak

8 4

Chyba kogoś pogięło, żeby ulicę (wcale nie w obrębie Starego Miasta) wykładać granitową kostką (prawdopodobnie gładką), podczas kiedy salon Zamościa- Rynek Wielki, wyłożony jest sypiącym się klinkierem, nie mówiąc już o innych ulicach Starego Miasta. 00:33, 08.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ABAB

6 4

Widać w Zamościu przemyślane i dość energiczne działania w zakresie remontów i przebudowy nawierczhni placow i dróg na Starym Mieście i nie tylko na Starym Mieście. Jako mieszkaniec Zamoscia bardzo się tym cieszę, i jestem pozytywnie zaskoczony. Wspaniałe jest również to, że place i ulice są wykładane trwałym (wręcz niezniszczalnym) granitem, który ma rownież wielkie walory estetyczne. Nawiasem mówiąc nie przeszkadza mi, że Rynek Wielki wyłożony jest klinkierem. On tam pasuje i to nie tylko ze wzgledów historycznych. Nawet jeśli się troszkę neliczne cegły wykruszają, to ma to swój urok. 14:41, 08.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

akak

3 1

Nie przeszkadzają ci ulice i parkingi z gładzonego granitu i kruszący się klinkier na Rynku. Pewnie w salonie masz klepisko a w garażu hebanową mozaikę. Może znasz jeszcze jakieś miasto z ulicami przeznaczonymi do ruchu kołowego z regularnej, granitowej kostki? Rozumiałbym gdyby to był deptak albo ulica z kostki nieregularnej jak na ul. Królowej Jadwigi. Nie wypowiadaj się na tematy historyczne jeżeli historii nie czujesz. Nikt kto czuje historię nie waży się zaparkować samochodu w obrębie murów miejskich. 00:16, 09.04.2021


stefanstefan

2 3

to co się dzieje w tym mieście to jakiś ponury żart, nie dość, że miasto śmiesznych rond wszelakiej wielkości, stare miasto jest odcięte od ruchu kołowego - ok jest remont ale żeby w tym samym czasie odcinać główną arterie miasta ..... 22:27, 08.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ThomasThomas

6 3

Dlaczego informacja o najkorzystniejszej ofercie nie zawiera ceny za jaką wykona projekt tylko punkty, którą otrzymali poszczególni oferenci? Skoro rozbito punktacje na poszczególne częsci to przynajmniej ile każdy oferował powinno zostać podane w tym dokumencie.

Mnie jeszcze interesuje kwestia podwykonawców. Czy główny wykonawca będzie miał swoją ekipę, czy kontrakt w całości będą wykonywać podwykonawcy. No właśnie

Skrzyżowanie jest i ma światła, ruch jest płynny - więc dlaczego stawia się w tym miejscu kolejne rondo, to jest zupełnie niepotrzebne. Na odcinku od wielkiego ronda koło szpitala to już jest PIĄTE RONDO.
Czy za te pieniądze nie można by zrobić nowych dróg, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, chodników, postawić światła tam gdzie są potrzebne, poprawić bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. przecież tak na dobrą sprawę zasób infrastruktury drogowej nie zwiększ się, tylko stare skrzyżowanie zostanie zastąpione ruchem okrężnym. 02:51, 09.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ABAB

4 1

Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich miłośników nawierzchni asfaltowych, skrzyżowań ze światłami oraz ducha historii. Zdecydowanie wolę (i bardzo cieszę się), że zniknie asfalt z Placu Stefanidesa i ul. Łukasińskiego, a także z ul. Piłsudskiego i że zostanie on zastapiony gładzoną kostką granitowa. Tak się dzieje w najbogatszych miastach Polski np. w Warszawie (ruchliwe Krakowskie Przedmieście), we Wrocławiu itd. To że Zamość dostępuje tego zaszczytu to jest jakiś cud. 08:59, 09.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

akak

1 1

Jestem przeciwnikiem asfaltu, tak samo jak jestem przeciwnikiem wjeżdżania samochodami na Stare Miasto, ale ty pewnie d.... z samochodu nie ruszasz. Jeżeli jednak buduje się parkingi i zatoki przystankowe, to od skrzyżowania z ulicą Peowiaków powinien być granitowy bruk, taki jak na ulicy Królowej Jadwigi. Żeby chamstwu przy okazji wytrzęsło ze łba wjeżdżanie samochodem na Stare Miasto. 09:47, 09.04.2021


ABAB

4 1

Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich miłośników świateł na skrzyżowaniach, ale ja zdecydowanie wolę ronda. A to ze wzgledu na bezpieczeństwo ruchu, lepszą płynność ruchu drogowego, a i jak przypuszczam miniejsze koszty utrzymania dróg dla miasta. Dziś pieszy zeby móc się przedostać przez ulicę Peowiaków przy skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego musi odwiedzić trzy słupki ze światłami by przyciskami przywoływać kolejno zielone światła. Trwa to czasami bardzo długo. Wiemy przecież jak wspaniale sprawdziło się rondo na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego i Prostej. Chyba nie potrzeba tu wskazywać na dowody. 09:20, 09.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ABAB

4 1

Zgadzam się natomiast w postulatem całkowitego wyłączenia ruchu samochodów w obrębie ulic Starego Miasta, no może za dopuszczeniem ruchu na ul. Łukasińskiego i Akademickiej. Tu uważam, że mogę powołać się na ducha historii i przykłady innych miast (szczególnie na zachodzie Europy). Dla przykładu we Wiedniu od dawna na ulice w obrębie jego zabytkowej części nie wjeżdza ciężki sprzęt (tak jak u nas - koparki do odśnieżania, ciężkie wywrotki), ale jezdżą tam lekkie pieszo kierowane odsnieżarki itp. W Hiszpańskich czy Włoskich miastach zabytkowych (nawet w Barcelonie), gdzie między innymi ulice są bardzo wąskie nikt nie wjeżdza samochem pod kamienicę czy mieszkanie i pod nim parkuje (tak jak to się dzieje na naszej Starówce) bo jest to niemożliwe, a jednak mieszkańcy tych miast jakoś sobie z tym problemem radzą, bo przecież samochody mają. Pod tym wzgledem - przyznaję - na Naszej Starówce jest MAKABRA. 09:40, 09.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

kokkok

1 1

szatan to kłamca i ojciec kłamstwa. Zatem każdy rudy czy siwy, polski, niemiecki czy ruski bydlak kłamiący w żywe oczy bezczelnie to szata tudzież jego sługa. 13:53, 12.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Rondo tak, ale z senRondo tak, ale z sen

0 0

Mam nadzieję, że nie będzie to kolejne rondo, po którym mistrzowie kierownicy będą cisnęli prawym pasem dookoła, a ktoś, kto chce skręcić w prawo musi stać i czekać, i czekać, i czekać, gdy lewy pas pusty. Mam nadzieję, że nie będzie to kolejne rondo, na którym mistrzowie kierownicy będą przekraczać ciągłą zjeżdżając z lewego pasa na prawy, bo się kierownicą nie chce kręcić. Nadzieja umiera ostatnia! 12:45, 16.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
0%