Zamknij
REKLAMA

Czy powstanie centrum logistyczne Laude TFR - Zebranie Mieszkańców sołectw: Sitaniec, Sitaniec Wolica, Wysokie

10.19, 11.01.2023 źródło: Gmina Zamość, Redakcja Aktualizacja: 22.35, 13.01.2023
Skomentuj Obraz Marcin z Pixabay
REKLAMA

Mieszkańcy sołectw: Sitaniec, Sitaniec Wolica, Wysokie zostali poinformowani o zwołaniu zebrania wiejskiego Mieszkańców w sprawie prowadzonego przez Wójta Gminy Zamość postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia budowy centrum logistycznego Laude TFR w miejscowości Sitaniec.

TERMIN: Czwartek, 12.01.2023 r., godz. 18:00.

MIEJSCE: Świetlica wiejska w Sitańcu.

Osoby zainteresowane tematem zebrania proszone są o przybycie.

Sołtys Sołectwa Sitaniec Joanna Bekier
Sołtys Sołectwa Sitaniec Wolica Paulina Bełz
Sołtys Sołectwa Wysokie Katarzyna Szłacha

Planowana inwestycja ma objąć obszar ponad 4 ha w miejscowości Sitaniec Błonie. Mieszkańcy obawiają się, że inwestycja będzie szkodliwa dla środowiska i sąsiadów na różnych poziomach m.in. ilość samochodów przejeżdżających w ciągu doby do centrum logistycznego, związany z tym hałas i wibracje. Sąsiedzi inwestycji ponadto obawiają się o samą działalność prowadzoną w centrum logistycznym i możliwość zanieczyszczenia środowiska. 

W ostatnim czasie wniesione zostały zarzuty do treści Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, np.:

  • "należy ponownie podkreślić, iż z przedłożonego opracowania wynika, że pojazdów będzie znacznie więcej niż deklarowane 150 na dobę, co pozwala na istnienie domniemania o protekcjonalnym podejściu inwestora do szeregu wątpliwości, które zawsze wiążą się z inwestycją mającą tak znaczny wpływ na życie i zdrowie okolicznych mieszkańców oraz codzienny komfort ich życia."
  • "błędne założenie, że nie będą powstawały ścieki przemysłowe. W związku z powyższym aktualnym nadal pozostaje pytanie czym będą, wobec powyższego, ścieki powstałe z mycia tirów po rozładunku nawozów, skoro winny zostać sklasyfikowane jako ścieki przemysłowe, nie zaś jako ścieki technologiczne, jak przyjmuje inwestor." 
  • "opis budynku nawozów nie daje odpowiedzi na pytanie, jakie urządzenia odpylające będą stosowane, jakie będzie stężenie określonych substancji w powietrzu w hali i poza nią, jak będą umieszczone wjazdy i wyjazdy z hali; w trakcie wysypywania nawozów z kontenerów do zsypu umieszczonego w podłodze hali będzie emitowana ogromna ilość pyłu, co rodzi uzasadnione obawy co do klarowności i przejrzystości planowanych zamierzeń inwestycyjnych w kontekście ich oddziaływania na środowisko naturalne."
  • "wyjaśnienia w zakresie obliczenia mocy hałasu – przedstawione graficznie obszary oddziaływania hałasu nie uwzględniają podnoszonych wcześniej zarzutów, odnośnie wpływu kierunku i siły wiatru na zakres oddziaływania hałasu."

 

Zebranie wiejskie Mieszkańców w sprawie prowadzonego przez Wójta Gminy Zamość postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia budowy centrum logistycznego Laude TFR w miejscowości Sitaniec.

TERMIN: Czwartek, 12.01.2023 r., godz. 18:00.

MIEJSCE: Świetlica wiejska w Sitańcu.

Osoby zainteresowane tematem zebrania proszone są o przybycie.

 

____________

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zamość z dnia  19.12.2022 r. o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze  zm.) (dalej: uooś) podaję do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa centrum logistycznego Laude TFR wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą Województwo Lubelskie, Powiat Zamojski, Jednostka ewidencyjna 062014_2 Zamość, Obręb 0018 Sitaniec Błonie Dz. nr 1590/154, 1590/144”. W dniu 28 stycznia 2022 r. na wniosek Pana Macieja Kowaluk pełnomocnika Laude TFR Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji. Przedmiotowe postępowanie toczy się z udziałem społeczeństwa. Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Zamość. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu oraz Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Zamościu są organami właściwymi w sprawie opiniowania i dokonania uzgodnień dotyczących tego przedsięwzięcia.

Postanowieniem nr PiOŚ.6220.3.2022 z dnia 19 października 2022 r. tutejszy organ nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia. Z dniem 09 grudnia 2022 r. wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Niezbędna dokumentacja przedmiotowej sprawy w tym raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest wyłożona do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Zamość przy ul. Peowiaków 92 w Zamościu, pokój 29 (tel. 84/639 23 64 w. 29) w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30).

Zgodnie z art. 29 uooś, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w tej sprawie w podanym niżej terminie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 34 uooś). Uwagi i wnioski w formie papierowej należy składać w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 1 w budynku Urzędu Gminy Zamość, w formie elektronicznej na adres: [email protected] w terminie 30 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. od dnia 19 grudnia 2022 r. do dnia 18 stycznia 2023 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zamość.

Z up. Wójta

Józef Siemczyk

Z-ca Dyrektora Wydziału

Planowania  Przestrzennego i Ochrony Środowiska                                                             

___________________________________________

          Zamość, 16 grudnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zamość z dnia 16.12.2022r. Zawiadomienie stron

        Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa centrum logistycznego Laude TFR wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą Województwo Lubelskie, Powiat Zamojski, Jednostka ewidencyjna 062014_2 Zamość, Obręb 0018 Sitaniec Błonie Dz. nr 1590/154, 1590/144”, że pismem znak PiOŚ.6220.3.2022 z dnia 15.12.2022 r. wystąpiłem do:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu,

- Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu o uzgodnienie warunków realizacji tej inwestycji.

Ponadto Wójt Gminy Zamość zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu o wydanie opinii w sprawie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.

 

Dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna w tutejszym urzędzie w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pok. 29 w godz. pracy urzędu (poniedziałek - piątek, godz. 7.30 – 15.30) po wcześniejszym kontakcie telefonicznym – 84/639 23 64 wew. 29.

Z up. Wójta

Józef Siemczyk

Z-ca Dyrektora Wydziału

Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska       

_______________________

                  Zamość, 14 grudnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Zamość z dnia 14.12.2022 r. ZAWIADOMIENIE STRON

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa centrum logistycznego Laude TFR wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą Województwo Lubelskie, Powiat Zamojski, Jednostka ewidencyjna 062014_2 Zamość, Obręb 0018 Sitaniec Błonie Dz. nr 1590/154, 1590/144”, że w dniu 12 grudnia 2022 r. tutejszy organ wydał postanowienie znak: PiOŚ.6220.3.2022 o wznowieniu postępowania administracyjnego w związku ze złożonym raportem przez wnioskodawcę dla ww. przedsięwzięcia.

Dokumentacja przedmiotowej sprawy (w tym ww. postanowienie) jest dostępna w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, pok. 29, (tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, tel. 84/639 23 64 wew. 29).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z up. Wójta

Józef Siemczyk

Z-ca Dyrektora Wydziału

Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska       

____________________________

Zamość, 24 października 2022 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zamość z dnia 24.10.2022 r. ZAWIADOMIENIE STRON

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U.   z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa centrum logistycznego Laude TFR wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą Województwo Lubelskie, Powiat Zamojski, Jednostka ewidencyjna 062014_2 Zamość, Obręb 0018 Sitaniec Błonie Dz. nr 1590/154, 1590/144”, że:

W dniu 19 października 2022 r. tutejszy organ wydał postanowienie znak: PiOŚ.6220.3.2022 stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią przedmiotowego postanowienia w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, pok. 29, (tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, tel. 84/639 23 64 wew. 29).

Na niniejsze postanowienie stronom służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia, które wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Zamość.

Doręczenie Postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

    

Z up. Wójta

Józef Siemczyk

Z-ca Dyrektora Wydziału

Planowania  Przestrzennego i Ochrony Środowiska       

                                                       

_____________________________________________

                         Zamość, 05 września 2022 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zamość z dnia 05.09.2022 r. ZAWIADOMIENIE STRON

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamiam strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa centrum logistycznego Laude TFR wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą Województwo Lubelskie, Powiat Zamojski, Jednostka ewidencyjna 062014_2 Zamość, Obręb 0018 Sitaniec Błonie Dz. nr 1590/154, 1590/144”, że tutejszy organ pismem znak: PiOŚ.6220.3.2022 z dnia 02.08.2022 r. wystąpił do inwestora z wezwaniem o uzupełnienie KIP ww. przedsięwzięcia.

Dokumentacja przedmiotowej sprawy w tym treść w/w pisma jest dostępna w tutejszym urzędzie w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pok. 29 w godz. pracy urzędu (tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30) po wcześniejszym kontakcie telefonicznym –  84/639 23 64 wew. 29.

      

Z up. Wójta

Józef Siemczyk

Z-ca Dyrektora Wydziału

Planowania  Przestrzennego i Ochrony Środowiska       

____________________

                 Zamość, 04 sierpnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zamość z dnia 04.08.2022 r.  ZAWIADOMIENIE STRON

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamiam strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa centrum logistycznego Laude TFR wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą Województwo Lubelskie, Powiat Zamojski, Jednostka ewidencyjna 062014_2 Zamość, Obręb 0018 Sitaniec Błonie Dz. nr 1590/154, 1590/144”, że tutejszy organ pismem znak: PiOŚ.6220.3.2022 z dnia 02.08.2022 r. wystąpił do inwestora z wezwaniem o uzupełnienie KIP ww. przedsięwzięcia.

Dokumentacja przedmiotowej sprawy w tym treść w/w pisma jest dostępna  w tutejszym urzędzie w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pok. 29 w godz. pracy urzędu (tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30)  po wcześniejszym kontakcie telefonicznym – 84/639 23 64 wew. 29.

 

                                                      

Z up. Wójta

Józef Siemczyk

Z-ca Dyrektora Wydziału

Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska       

 

_________________________________

Zamość, 31 maja 2022 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zamość z dnia 31.05.2022 r. ZAWIADOMIENIE STRON

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamiam strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa centrum logistycznego Laude TFR wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą Województwo Lubelskie, Powiat Zamojski, Jednostka ewidencyjna 062014_2 Zamość, Obręb 0018 Sitaniec Błonie Dz. nr 1590/154, 1590/144”, że do tutejszego organu wpłynęło od inwestora uzupełnienie karty informacyjnej dotyczącej tej inwestycji. W związku z powyższym, pismem znak: PiOŚ.6220.3.2022 z dnia 30.05.2022 r. przekazano uzupełnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu celem zapoznania się i ewentualnego zajęcia stanowiska w tej sprawie.

Dokumentacja przedmiotowej sprawy w tym treść w/w pisma jest dostępna w tutejszym urzędzie w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pok. 29 w godz. pracy urzędu (tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30) po wcześniejszym kontakcie telefonicznym –  84/639 23 64 wew. 29.

 

Z up. Wójta

Józef Siemczyk

Z-ca Dyrektora Wydziału

Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

_____________________________   

                        Zamość, 11 maja 2022 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zamość z dnia 11.05.2022 r. ZAWIADOMIENIE STRON

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamiam strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa centrum logistycznego Laude TFR wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą Województwo Lubelskie, Powiat Zamojski, Jednostka ewidencyjna 062014_2 Zamość, Obręb 0018 Sitaniec Błonie Dz. nr 1590/154, 1590/144”, że tutejszy organ pismem znak: PiOŚ.6220.03.2022 z dnia 10.05.2022 r. wystąpił do inwestora z wezwaniem o uzupełnienie KIP ww. przedsięwzięcia.

Dokumentacja przedmiotowej sprawy w tym treść w/w pisma jest dostępna w tutejszym urzędzie w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pok. 29 w godz. pracy urzędu (tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30) po wcześniejszym kontakcie telefonicznym –  84/639 23 64 wew. 29.

                                                      

Z up. Wójta

Józef Siemczyk

Z-ca Dyrektora Wydziału

Planowania     Przestrzennego i Ochrony Środowiska

     _______________________

  Zamość, 22 kwietnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zamość z dnia 22.04.2022 r. ZAWIADOMIENIE STRON

         Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa   w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) w związku z art. 10 § 1 i art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa centrum logistycznego Laude TFR wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą Województwo Lubelskie, Powiat Zamojski, Jednostka ewidencyjna 062014_2 Zamość, Obręb 0018 Sitaniec Błonie Dz. nr 1590/154, 1590/144”, że zostały zebrane wyczerpujące dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Laude TFR Sp. z o. o. ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń, działającego przez pełnomocnika Pana Macieja Kowaluk z dnia 20.01.2022 r..

         Z materiałami sprawy (w tym opiniami organów współdziałających) można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Zamość – ul. Peowiaków 92,  22 - 400 Zamość, (pok. 29 w godz. pracy tut. urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym – 84/6392364 wew. 29) z możliwością wypowiedzenia się co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Zawiadomienie stron i doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

          

Z up. Wójta

Józef Siemczyk

 Z-ca Dyrektora Wydziału

Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska       

                          

    ____________________________

   Zamość, 01 kwietnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zamość z dnia 01.04.2022 r. ZAWIADOMIENIE STRON

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamiam strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa centrum logistycznego Laude TFR wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą Województwo Lubelskie, Powiat Zamojski, Jednostka ewidencyjna 062014_2 Zamość, Obręb 0018 Sitaniec Błonie Dz. nr 1590/154, 1590/144”, że do tutejszego organu wpłynęło od inwestora uzupełnienie karty informacyjnej dotyczącej tej inwestycji. W związku z powyższym, pismem znak: PiOŚ.6220.3.2022 z dnia 30.03.2022 r. przekazano uzupełnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie celem wydania opinii i uzgodnienia warunków realizacji tej inwestycji.

Powyższe uzupełnienie zostało również przekazane pismem znak: PiOŚ.6220.3.2022 z dnia 30.03.2022 r. do: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu, celem zapoznania się i ewentualnego zajęcia stanowiska w tej sprawie.

Dokumentacja przedmiotowej sprawy w tym treść w/w pisma jest dostępna w tutejszym urzędzie w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pok. 29 w godz. pracy urzędu (tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30)  po wcześniejszym kontakcie telefonicznym –  84/639 23 64 wew. 29.

 

Z up. Wójta

Józef Siemczyk

Z-ca Dyrektora Wydziału

Planowania   Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 

_____________________________

Zamość, 25 marca 2022 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zamość z dnia 25.03.2022 r. ZAWIADOMIENIE STRON

           Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U.               z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamiam strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa centrum logistycznego Laude TFR wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą Województwo Lubelskie, Powiat Zamojski, Jednostka ewidencyjna 062014_2 Zamość, Obręb 0018 Sitaniec Błonie Dz. nr 1590/154, 1590/144”, że tutejszy organ pismem znak: PiOŚ.6220.03.2022 z dnia 23.03.2022 r. wystąpił do inwestora z wezwaniem o uzupełnienie KIP ww. przedsięwzięcia.

Dokumentacja przedmiotowej sprawy w tym treść w/w pisma jest dostępna w tutejszym urzędzie w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pok. 29 w godz. pracy urzędu (tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30)  po wcześniejszym kontakcie telefonicznym –  84/639 23 64 wew. 29.

               

Z up. Wójta

Józef Siemczyk

Z-ca Dyrektora Wydziału

Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska     

(źródło: Gmina Zamość, Redakcja)
 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (17)

mieszkaniec Gminy Zamieszkaniec Gminy Za

7 2

Cała inwestycja budzi wątpliwości pod kątem oddziaływania na środowisko, mieszkańców pod kątem hałasu i zapylenia , natężenia ruchu ,a przede wszystkim miejsca samej inwestycji , która jest planowana w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej.

Jako mieszkaniec Gminy Zamość i właściciel działki z domem w odległości max 50 m od planowanej inwestycji czuję się niekomfortowo i boję się o zdrowie całej rodziny, a przede wszystkim dzieci.
Nie wiem czy ktoś może nam pomóc w sprawie wycinki drzew dotyczącej planowanej inwestycji Luade , która miała miejsce w 2022 r. wczesną wiosną okolice kwietnia 2022 r. czy jest to zgodne z ustawami , które zabraniają takowej wycinki między innym dlatego ,że jest to czas lęgowy ptaków.

Prosimy o pomoc i ewentualnie wiedzę merytoryczną czy faktycznie wycinka drzew jest zgodna z prawem i ustawami obowiązującymi w Naszym kraju.
Część raportu poniżej ;
W skład drzewostanu wchodzi 284 szt. drzew i 8923 m2 krzewów do usunięcia, z których
większość to samosiejki. Strukturę drzewostanu stanowią przede wszystkim drzewa (liściaste
275 szt. iglaste 9 szt.).

2.6 Miejsca wylęgu ptaków
W trakcie prowadzonych prac polowych zaobserwowano pozostałości po gniazdowaniu ptaków.
2.7 Porosty i grzyby
W toku prowadzonego rozpoznania terenowego nie zaobserwowano występowania porostów
podlegających ścisłej ochronie prawnej.
Opracował: Mgr inż. arch. kraj. Jakub Z.
Zamość, październik 2021 12:07, 11.01.2023

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MieszkaniecMieszkaniec

7 1

Komu tak bardzo na tej inwestycji zależy, dlaczego takie uciążliwe inwestycje powstają w pobliżu domów? Dlaczego w okresie covid- owym po cichu dokonuje się tak istotnych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego! Jak zwykle nie dba się o mieszkańców tylko o własne interesy. 12:25, 11.01.2023

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

SąsiadSąsiad

7 1

Jestem mieszkańcem miejscowości Wysokie i jestem oburzony całą tą sprawą. Jak w dzisiejszych czasach przy tak dużym nacisku na ochronę środowiska i zdrowie ludzkie o którym się wszędzie mówi, nagłaśnia i promuje można zrobić coś takiego.
Osobiście znam ludzi w bezpośrednim sąsiedztwie całej inwestycji i zapewniam wszystkich, że nikt by nie chciał mieszkać obok czegoś takiego. Bardzo ważny jest fakt, że poprzedni plan zagospodarowania terenu zabraniał inwestycji z substancjami sypkimi, ropopochodnymi czy niebezpiecznymi. Dziwnym trafem po cichu zmieniono plan zagospodarowania i już teraz można. Nasuwa się pytanie na czyj wniosek to zmieniono i czemu władze gminy na to pozwoliły.
Ciągły hałas dzień i w nocy gdyż założeniem inwestycji jest praca 24h 7 dni w tygodniu. Gdzie odpoczynek mieszkańców po powrocie z pracy.
Ruch samochodów ciężarowych związany z całym procesem działania centrum logistycznego będzie bardzo duży co odczują na pewno nie tylko mieszkańcy pobliskiej miejscowości.
Ogromne hale magazynowe z nawozami sztucznymi w postaci sypkiej co wiąże się z ogromnym zapyleniem, myjnie dla tirów z oczyszczalnią ścieków lub szambem o ogromnej pojemności graniczące z działkami zamieszkałymi. Muszę zwrócić uwagę, że wszystkie substancje płynne z oczyszczalni będą wypuszczane do rzeki Łabuńki.
Kolejne pytanie czemu Wody Polskie i Ochrona Środowiska na to pozwalają.

Nikt nikomu nie zabrania inwestować i się rozwijać ale róbmy to nie zagrażając życiu i zdrowiu ludzi.
Proszę w imieniu swoim i mieszkańców o pomoc ludzi oraz instytucje które mogą nam pomóc w tej trudnej dla nas sprawie.

15:01, 11.01.2023

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

nnnn

6 1

A co jeżeli wskutek zaniedbań w działaniu firmy Laude, składującej i przeładowującej nawozy dojdzie do takiej sytuacji?
Nawóz nawozowi nierówny!
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eksplozja_w_Bejrucie_(2020) 16:17, 11.01.2023

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

akak

0 8

No i już się odezwali "ekolodzy", wywożący śmieci do lasu, którym będzie przeszkadzało 150 samochodów na dobę i myjnia samochodów. Ludzie ci zapewne przyjeżdżają myć swoje samochody do centrum Zamościa albo myją je na podwórkach. Tzw. "obwodnicą Zamościa", przy której jest szpital, przejeżdża w ciągu doby ok. 17 tys. samochodów, w tym kilka tysięcy TIR-ów. Nazwiska tych szkodników podać do publicznej wiadomości. 13:04, 12.01.2023

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

mieszkankamieszkanka

3 0

Śmiem twierdzić, że sprawa Pana nie dotyczy - inaczej nie pisałby Pan takich głupot!!! Zachęcam do zapoznania się z dokumentacją i ocenieniu skali tej inwestycji, którą porównuje Pan do mycia samochodu czy wywozu śmieci do lasu.....Po zapoznaniu się z dokumentami dopiero wtedy zapraszam do komentarza w tej sprawie dziś o godzinie 18 na forum!!!! A co do OBWODNICY -(Obwodnica (magistrala okrężna) – droga prowadząca wokół miasta, dzielnicy, centrum lub śródmieścia umożliwiająca pojazdom ominięcie pewnego obszaru miejskiego i odciążenie jego ulic z tranzytowego ruchu międzymiastowego, międzydzielnicowego lub międzyosiedlowego.) JAK SIĘ TO MA DO MAŁEJ WSI????💩💩💩💩 15:28, 12.01.2023


PozdrawiamPozdrawiam

3 0

Proszę zapoznać się z informacją o całej inwestycji, a nie tylko o jednej linijce. Zastanawiam się z kim pan/i się trzyma, że nie będąc zamieszaną w to osobą tak chętnie się udziela ;) 15:56, 12.01.2023


MieszkankaMieszkanka

1 0

Tylko w trące, ze „ludzie ci” nie muszą przyjeżdżać do centrum, aby myć samochody bo dla informacji w sitancu np. tez jest myjnia i tez są tam myte samochody osobowe jak i ciężarowe i jakoś o to nikt nie ma problemu. Tu chodzi o mycie samochodów po wysypie tych wszystkich nawozów, których ścieki będą szły na piękne tereny. A i zaznaczę, ze polecam zapoznać się z inwestycją, bo do Zamościa tez dotrze smród. Szkodnikiem jest osoba, której to nie dotyczy, a życzy temu komuś, ale to już niech każdy sam weryfikuje swoje zawistne zachowanie. 19:21, 15.01.2023


aKomandoaKomando

0 0

ak.. i wszystko jasne! 14:49, 18.01.2023


mieszkaniec Gminy Wymieszkaniec Gminy Wy

7 0

"ak" proponuję sam przedstaw się :) serdecznie pozdrawiamy mieszkańca Zamościa myślę, że mieszkasz z teściową i śpisz na łóżku piętrowym ,a jedyna atrakcja jaką masz to wyjście na balkon.
Proponuję pilnować swojego podwórka :)
Bez odbioru najlepiej, miłego dnia.
Mieszkaniec Gminy Wysokie 14:13, 12.01.2023

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

MieszkaniecMieszkaniec

1 0

Brawo!!!! 14:19, 12.01.2023


akak

0 0

Trzeba się było osiedlić w puszczy, mieszkać w szałasie i żywić darami natury a nie dojeżdżać do pracy w Zamościu, myć samochód w centrum miasta i smrodzić, spalając do ogrzania swojej rezydencji 8 ton węgla. W przeciwieństwie do ciebie mogę sobie wyjść na balkon bez obawy, że mnie smog zadusi. 21:52, 13.01.2023


MieszkaniecMieszkaniec

7 0

Proponuję się wybudować w pobliżu budynku. Wodą z mycia Tirów podlewać sobie warzywa. Jeżeli masz dzieci zapraszam na spacery mam nadzieję że unoszacy się pył z nawozów sztucznych nie wpłynie na Wasze zdrowie. 14:22, 12.01.2023

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Sąsiad Sąsiad

6 0

Panie szanowny ak. Osobiescie jeżeli nie byłbym zapoznany z dokumentacją to bym głupot nie wypisywał. Zapraszamy na spotkanie mieszkańców dzisiaj o 18 w Sitańcu na którym napewno zostanie Pan wysłuchany i będzie mógł Pan przedstawić zalety tej inwestycji. Najpierw zapoznaj się Pan z dokumentacją która jest dostępna i wtedy krytykuj. Wygodne jest to dla tych co nie mieszkają blisko czegoś takiego. Cała ta inwestycja dosłownie śmierdzi już na samym etapie planowania a co mówić jak powstanie. Pozdrawiam oziemble Pana sk. 14:56, 12.01.2023

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

CiekawaCiekawa

7 0

Cała inwestycja śmierdzi dosłownie i w przenośni. Dlaczego mieszkańcy nie zostali o tym poinformowani wcześniej ? A także zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, jakim cudem przeszło to w ciszy pod stołem? Ktoś w łapkę dużo dostał? 15:59, 12.01.2023

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

12345 67812345 678

0 2

Budować i tyle jak najszybciej , wstaliśmy z kolan głosowaliście na piz to macie . 18:46, 13.01.2023

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Bliski mieszkaniec iBliski mieszkaniec i

0 0

Kto głosował ten głosował, proszę nie wrzucać wszystkich do jednego wora. 19:14, 15.01.2023


REKLAMA
REKLAMA
0%