Zamknij
REKLAMA

Czy będą przerwy w dostawie ciepła? Veolia opracowała plan wprowadzenia ograniczeń w dostawie i poborze ciepła dla miasta Zamość

11.54, 09.11.2022 Redakcja, źródło: www.veoliaterm.pl Aktualizacja: 15.33, 09.11.2022
Skomentuj Obraz Gerd Altmann z Pixabay
REKLAMA

Veolia Wschód Sp. z o.o. poinformowała o planie wprowadzenia ograniczeń w dostawie i poborze ciepła dla miast Kraśnika (dzielnicy Fabrycznej i Lubelskiej), Międzyrzeca Podlaskiego oraz Zamościa. Plan został uzgodniony w oparciu o przepis § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2021 r. poz. 2209).

W planie możemy i.in. przeczytać: "ograniczenia w dostarczaniu ciepła polegają na wstrzymaniu dostarczania ciepła odbiorcom końcowym lub na obniżeniu parametrów jakościowych lub ilościowych nośnika ciepła w taki sposób, aby nie doprowadzić do nieodwracalnych zmian w infrastrukturze technicznej, która służy do wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji ciepła." Temperatura może być obniżona do +10°C w budynkach lub lokalach mieszkalnych i do +5°C w innych pomieszczeniach. Plan przewiduje również ochronę polegającą na wprowadzeniu ograniczeń w ostatniej kolejności odbiorcom podlegającym tej ochronie. Ochronie podlegają budynki lub lokale mieszkalne, które są przeznaczone na stały pobyt ludzi oraz budynki lub lokale szpitali, żłobków, klubów dziecięcych i wychowania przedszkolnego. 

Ograniczenia mogą być spowodowane m.in. 

 • brak lub ograniczenia w dostawie energii elektrycznej wprowadzonego przez operatora systemu dystrybucyjnego (dotyczyć może wszystkich lub ograniczonej liczby odbiorców), 
 • brak lub ograniczenia w dostawie wody wodociągowej (dotyczyć może wszystkich lub ograniczonej liczby odbiorców),
 • brak lub ograniczenia w dostawie paliwa węglowego (dotyczyć może wszystkich lub ograniczonej liczby odbiorców). 

Miejski system ciepłowniczy obsługiwany przez Veolia Wschód Sp. z o.o. dostarcza ciepło do 744 sztuk obiektów na terenie miasto Zamość. Głównymi odbiorcami ciepła są budynki mieszkalne wielorodzinne (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i budownictwo komunalne). Spółka zaopatruje w ciepło również obiekty szkolnictwa i nauki, administracji i instytucji publicznych, służby zdrowia, usług i nieliczne obiekty przemysłu. Miejski system ciepłowniczy dostarcza ciepło dla celów centralnego ogrzewania. Z dostawy ciepła w celu przygotowania ciepłej wody użytkowej korzystają głównie obiekty zlokalizowane we wschodniej części miasta. 

Poniżej publikujemy najważniejsze fragmenty planu dotyczące ograniczeń w dostawie i poborze ciepła:

________________________

W przypadku wprowadzenia ograniczeń, o których mowa powyżej: 

1. w zakresie dostarczania ciepła na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody dopuszcza się obniżenie jakości ciepłej wody użytkowej,

2. w zakresie ogrzewania umożliwia się utrzymanie temperatury w:

   a. budynkach lub lokalach mieszkalnych — nie mniejszej niż +10°C,

   b. innych pomieszczeniach — nie mniejszej niż +5°C. 

Ochronie (czyli wprowadzeniu ograniczeń w ostatniej kolejności odbiorcom podlegającym tej ochronie) przed ograniczeniami, o których mowa powyżej, podlegają odbiorcy końcowi pobierający ciepło wyłącznie w celu korzystania z niego w budynkach lub lokalach mieszkalnych, które są przeznaczone na stały pobyt ludzi oraz w budynkach lub lokalach szpitali, żłobków, klubów dziecięcych i wychowania przedszkolnego. Ww. odbiorcy, podlegają ochronie przed ograniczeniami przez cały rok. 

Veolia Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Zamościu złożyła do Wojewody Lubelskiego wniosek o uzgodnienie „Planów wprowadzenia ograniczeń w dostawie i poborze ciepła przez Veolia Wschód Sp. z.o.o." dla miasta Kraśnik system A i B, miasta Międzyrzec Podlaski oraz miasta Zamość. W dniem 21-10-2022 r. plany zostały uzgodnione.

Wprowadzanie planu ograniczeń w dostarczaniu ciepła.

Okoliczności wprowadzania przez VEOLIA Wschód Sp. z o.o. przerw w dostarczaniu ciepła w Zakładzie Zamość:

PRZERWANIE DOSTARCZANIA CIEPŁA:  

A. może nastąpić niezwłocznie po telefonicznym zawiadomieniu odbiorców w przypadkach, gdy wystąpią warunki stanowiące zagrożenie dla życia i środowiska lub zagrożenia w pracy źródeł ciepła, sieci ciepłowniczej, węzłów ciepinych, zewnętrznych instalacji odbiorczych i instalacji odbiorczych: 

 • z powodu wystąpienia awarii w źródłach ciepła i sieci ciepłowniczej (dotyczyć może wszystkich odbiorców lub ograniczonej liczby odbiorców), i nie ma innych możliwości dostarczania ciepła do odbiorców,
 • z powodu wystąpienia awarii w węzłach ciepinych, zewnętrznych instalacjach odbiorczych i instalacjach odbiorczych (dotyczyć może ograniczonej liczby odbiorców),
 • z powodu braku lub ograniczenia w dostawie energii elektrycznej wprowadzonego przez operatora systemu dystrybucyjnego (dotyczyć może wszystkich lub ograniczonej liczby odbiorców), 
 • z powodu braku lub ograniczenia w dostawie wody wodociągowej (dotyczyć może wszystkich lub ograniczonej liczby odbiorców),
 • z powodu braku lub ograniczenia w dostawie paliwa węglowego (dotyczyć może wszystkich lub ograniczonej liczby odbiorców). 

B. może nastąpić niezwłocznie po telefonicznym zawiadomieniu zainteresowanych odbiorców w przypadku gdy: 

 • dalsze funkcjonowanie sieci ciepłowniczej, węzła cieplnego, zewnętrznej instalacji odbiorczej lub instalacji odbiorczej stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska,
 • odbiorca uniemożliwiania wstęp upoważnionym pracownikom spółki wraz z niezbędnym sprzętem, na teren nieruchomości lub do pomieszczeń, w celu przeprowadzenia prac związanych z eksploatacją i naprawą urządzeń stanowiących własność spółki oraz badań, pomiarów lub kontroli, w tym także kontroli układów pomiarowo—rozliczeniowych, dotrzymywania warunków umowy i warunków rozliczeń,
 • odbiorca zalega z zapłatą należności za dostarczane ciepło co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności (nie stosuje się do obiektów służących obronności państwa). 

W przypadku wystąpienia ww. warunków przerwania dostaw ciepła, przedsiębiorstwo w zależności od zaistniałych okoliczności przerwy może dodatkowo poinformować odbiorców ciepła: pisemnie, elektronicznie e-mailem, za pośrednictwem strony internetowej www.veoliaterm.pl  (www.veoliaterm.plistreta-klientaiveolia-wschodhoizerwy-w-dostawie) lub środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja). 

Okoliczności wprowadzania przez VEOLIA Wschód Sp. z o.o. Zakład Jasło ograniczeń w dostarczaniu ciepła: 

OGRANICZENIA W DOSTARCZANIU CIEPŁA: 

A. ograniczenie w dostarczaniu ciepła może być wprowadzone na podstawie art. 11 ust. 1 obowiązującej ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. przez upoważnione osoby, w przypadku zagrożenia:

 • bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej polegającego na długookresowym braku /równowagi na rynku paliwowo energetycznym,
 • bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,
 • bezpieczeństwa osób,
 • wystąpieniem znacznych strat materialnych, 

B. ograniczenie w dostarczaniu ciepła może być wprowadzone w sytuacji, gdy zapasy paliwa w źródle ciepła obniżą się do poziomu co najwyżej 30 dni określonych na podstawie Rozporządzenia w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych (wymienione w pkt. 1 niniejszego planu) i nie ma możliwości ich odbudowania lub występuje zagrożenie dla możliwości ich odbudowania, 

C. przy określaniu zapasu paliwa wymienionego w pkt. B bierze się pod uwagę aktualny bilans paliwowo energetyczny kraju, sytuację pogodową, planowane dostawy paliwa do źródła ciepła i inne okoliczności mające wpływ na zapas paliw, 

D. ograniczenie w dostarczaniu ciepła może nastąpić niezwłocznie po telefonicznym zawiadomieniu odbiorców w przypadkach, gdy:

 • wystąpią warunki stanowiące zagrożenie dla życia i środowiska lub zagrożenia w pracy źródeł ciepła, sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych,
 • z powodu ograniczenia w dostawie energii elektrycznej,
 • z powodu ograniczenia w dostawie wody wodociągowej lub braku utrzymania jej ciśnienia na wymaganym poziomie, gwarantującym poprawną pracę zewnętrznych instalacji odbiorczych i instalacji odbiorczych. 

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła nie mogą powodować:

1) zagrożenia bezpieczeństwa osób, w tym zagrożenia życia lub zdrowia osób,

2) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń lub ich zespołów — wykorzystywanych bezpośrednio w procesach technologicznych, w tym zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń lub ich zespołów, przeznaczonych bezpośrednio do wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub ciepła lub wydobycia, przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych,

3) zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów mieszkalnych,

4) zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych bezpośrednio do wykonywania zadań dotyczących:

 • a. bezpieczeństwa lub obronności państwa wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 • b. obronności państwa w zakresie mobilizacji gospodarki, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, w okresie uruchomienia programu mobilizacji gospodarki w zakresie realizacji tych zadań,
 • c. opieki zdrowotnej,
 • d. edukacji,
 • e. opieki w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz wychowania przedszkolnego,
 • f. wydobywania paliw kopalnych ze złóż, ich przeróbki i dostarczania do odbiorców,
 • g. ochrony środowiska. 

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła dotyczą tylko odbiorców końcowych. 

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła polegają na wstrzymaniu dostarczania ciepła odbiorcom końcowym lub na obniżeniu parametrów jakościowych lub ilościowych nośnika ciepła w taki sposób, aby nie doprowadzić do nieodwracalnych zmian w infrastrukturze technicznej, która służy do wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji ciepła. 

W przypadku wprowadzenia ograniczeń, o których mowa powyżej: 

1. w zakresie dostarczania ciepła na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody dopuszcza się obniżenie jakości ciepłej wody użytkowej,

2. w zakresie ogrzewania umożliwia się utrzymanie temperatury w:

 • a. budynkach lub lokalach mieszkalnych — nie mniejszej niż +10°C,
 • b. innych pomieszczeniach — nie mniejszej niż +5°C. 

Ochronie przed ograniczeniami, o których mowa powyżej, podlegają odbiorcy końcowi pobierający ciepło wyłącznie w celu korzystania z niego w budynkach lub lokalach mieszkalnych, które są przeznaczone na stały pobyt ludzi oraz w budynkach lub lokalach szpitali, żłobków, klubów dziecięcych i wychowania przedszkolnego. Ww. odbiorcy, podlegają ochronie przed ograniczeniami przez cały rok. 

Zakres ochrony przed ograniczeniami, o których mowa powyżej, obejmuje wprowadzenie ograniczeń w ostatniej kolejności odbiorcom podlegającym tej ochronie. 

Zgodnie z art. 11 ust 7 Ustawy Prawo energetyczne oraz §3 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (wymienione pkt. 1 niniejszego planu) decyzje o wprowadzeniu ograniczeń w dostawie ciepła na czas oznaczony może wprowadzić Rada Ministrów na Wniosek Ministra właściwego do spraw energii na podstawie zgłoszenia Wojewody Lubelskiego w oparciu o informacje uzyskane od VEOLIA Wschód Sp. z o.o. 

Niniejsze opracowanie nie obejmuje ograniczeń w dostawie ciepła będących wynikiem wprowadzenia ograniczeń na podstawie innych planów opracowanych przez dostawców energii elektrycznej. 

Zasady ograniczeń w dostarczaniu ciepła do odbiorców ustalone przez VEOLIA Wschód. 

WPROWADZENIE OGRANICZEŃ: 

Poza sezonem grzewczym:

a) I — stopień ograniczenia — powiadomienie odbiorców o konieczności oszczędzania ciepła, dotyczy wszystkich odbiorców ciepła,

b) II — stopień ograniczenia — Ograniczenie dostaw ciepła dla przygotowania ciepłej wody użytkowej dla odbiorców grupy „Przemysł". Wielkość ograniczeń dla tych odbiorców wynosi łącznie 0,035 MW przyzachowaniu temperatury c.w.u. w wysokości +35oC .

c) III — stopień ograniczenia — Ograniczenie dostaw ciepła dla przygotowania ciepłej wody użytkowej dla odbiorców grupy „Usługi i handel, administracja publiczna". Wielkość ograniczeń dla tych odbiorców wynosi 0,473 MW przy zachowaniu temperatury c.w.u. w wysokości +35oC.

d) IV — stopień ograniczenia — Ograniczenie dostaw ciepła dla przygotowania ciepłej wody użytkowej dla odbiorców grupy „Budynki mieszkalne, edukacja i ochrona zdrowia". Wielkość ograniczeń dla tej grupy odbiorców wynosi 3,163 MW przy zachowaniu temperatury c.w.u. w wysokości +35oC. 

Podczas sezonu grzewczego:

a) I — stopień ograniczenia — powiadomienie odbiorców o konieczności oszczędzania ciepła, dotyczy wszystkich odbiorców ciepła,

b) II — stopień ograniczenia — dotyczy odbiorców grupy „Przemysł", polega na ograniczeniu dostawy ciepła na cele zależne od warunków atmosferycznych (np. centralne ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja) zapewniające utrzymanie temperatury w obiektach +5oC i temperatury c.w.u. w wysokości +35oC, wielkość ograniczeń dla tych odbiorców wynosi — 1,167 MW

c) III — stopień ograniczenia — dotyczy odbiorców grupy „Usługi i handel, administracja publiczna", polega na ograniczeniu dostawy ciepła na cele zależne od warunków atmosferycznych (np. centralne ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja) zapewniające utrzymanie temperatury w obiektach +5oC i temperatury c.w.u. w wysokości +35oC, wielkość ograniczeń dla tych odbiorców wynosi — 5,797 MW

d) IV — stopień ograniczenia — dotyczy odbiorców grupy „Budynki mieszkalne, edukacja i ochrona zdrowia", ograniczenie dostawy ciepła na cele zależne od warunków atmosferycznych (np. centralne ogrzewanie, wentylacja i inne) polegające na obniżeniu parametrów jakościowych lub ilościowych nośnika ciepła niepowodujących zamarznięcie sieci i instalacji ciepłowniczych oraz umożliwiających utrzymanie temperatury w lokalach mieszkalnych +10oC i innych +5oC, i ograniczeniu dostawy ciepła na cele niezależne od warunków atmosferycznych (np. ciepła woda użytkowa, technologia i inne) zapewniające utrzymanie temperatury c.w.u. w wysokości +35oC, wielkość ograniczeń dla tych odbiorców wynosi — 20,018 MW 

Zasady powiadamiania odbiorców o konieczności wprowadzenia ograniczeń 

Veolia Wschód Sp. z o.o. na podstawie §15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła, jako podmiot prowadzący działalność w zakresie zaopatrzenia w ciepło w przypadku wystąpienia konieczności ograniczenia dostaw ciepła, w zależności od zaistniałych okoliczności informuje odbiorców telefonicznie, pisemnie, elektronicznie: e-mailem, za pośrednictwem strony internetowej www.veoliaterm.pl (www.veoliaterm.plistrefa-klienta/veolia-wschod/przerwv-w-dostawie) lub środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja). 

Wprowadzenie ograniczeń w dostawie ciepła na poszczególne stopnie ograniczenia tj. II, III i IV wiąże się z sukcesywnym obniżaniem mocy ciepinej dostarczanej odbiorcom do poszczególnych obiektów. Obniżanie mocy będzie polegało na: 

a) obniżeniu parametrów ilościowych nośnika ciepła niepowodujących zamarznięcia sieci ciepłowniczej, zewnętrznych instalacji odbiorczych i instalacji odbiorczych oraz umożliwiających utrzymanie temperatury w lokalach mieszkalnych na poziomie nie niższym niż +10°C, natomiast w innych obiektach +5°C, 

b) obniżeniu natężenia przepływu nośnika ciepła w sieci ciepłowniczej i w zewnętrznych instalacjach odbiorczych. 

Z uwagi na konfigurację sieci ciepłowniczej i brak możliwości odrębnego zasilania odbiorców, którzy powinni być wyłączeni z ograniczeń w dostarczaniu ciepła nie można prowadzić ograniczeń w dostarczaniu ciepła poprzez okresowe obniżanie temperatury zasilania nośnika ciepła w źródłach ciepła. W związku z powyższym ograniczenia w dostarczaniu ciepła będą prowadzone bezpośrednio w węzłach wymiennikowych poprzez obniżanie temperatur wody po stronie wtórnej wymiennika i ograniczanie przepływu nośnika ciepła w zależności od rodzaju odbiorcy i zakwalifikowania do grupy obowiązujących ograniczeń. W rezultacie powyższych działań zostanie przeregulowana praca węzłów wymiennikowych u odbiorców z danej kategorii ograniczeń. 

Zasady powiadamiania odbiorców o planie 

Veolia Wschód Sp. z o.o. na podstawie §15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii eiektrycznej lub ciepła, jako podmiot prowadzący działalność w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

1. zapoznaje odbiorców z planem wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła pisemnie, elektronicznie: e-mailem lub za pośrednictwem strony internetowej www.veoliaterm.pl  (www.veoliaterm.plistrefa-klienta/veolia-wschodhxzerwv-w-dostawie) na co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia okresu, na jaki ten plan został uzgodniony, 

2. plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła wprowadza się na okres trzech lat od momentu uzgodnienia przez Wojewodę Lubelskiego z uwzględnieniem okresu na zapoznanie odbiorców ciepła wymienionego w pkt. 1. 
_________________

Uzgodniony plan ograniczeń w dostawie i poborze ciepła podlega aktualizacji, co najmniej raz na trzy lata. W związku z powyższym, plany wprowadzenia ograniczeń na następne lata winne być zaktualizowane i uzgodnione w terminie do dnia 21 października 2025 r. 

[FOTORELACJA]4387[/FOTORELACJA]

(Redakcja, źródło: www.veoliaterm.pl)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (7)

AntypisAntypis

5 5

Dzięki Jarek, z Tobą nie da się żyć spokojnie 17:06, 09.11.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

normannorman

3 3

Nie chwalę Jarka ale zastanówmy się gdzie bylibyśmy pod rządami tłustego Misia, podnóżka Merkel? 11:50, 10.11.2022


scalakscalak

3 0

Opłaty też będą niższe? 11:51, 10.11.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

CO COCO CO

3 1

Kto rzadzi ze jest beznadzieja nie o taka Ojczyzne walczono placic za cieplo a grzejniki cieple jak nieboszczyki i to ma byc........! Jak PEC ogrzewal nie bylo problemow 16:28, 11.11.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MałyMały

5 2

Do norman , teraz jesteśmy pod rządami tłustego kota już 7 rok , podoba Ci się ? 17:22, 11.11.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

GoskaGoska

0 0

czy Veolia wystąpiła o dotacje w związku z podwyżkami cen węgla?czy sceduje to na mieszkańców??? i podwyższy nam ceny ogrzewania???bo indywidualni dostaną cos tam,wspólnoty które maja własne kotłownie tez a mieszkańcy mający ciepło z sieci miesjkiej 09:29, 23.11.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ODBIORCA W SM WLODBIORCA W SM WL

1 0

PREZYDENT RP PODPISAL USTAWE A WESZLA 21-09-2022 ZE OPLATY ZA COgrzewanie TO ODBIORCA PLACI 42 % wzrostu ceny a w ZAMOSCIU WZROST 100% LOKATOR ODBIORCA od oplaty bazowej VEOLIA w ustawie ze producenci i posrednicy DOSTARCZANIA WSPOLNOTY ,SPOLDZIELNIE MIESZKANIOWE DOSTAJA REFUNDACJE 18:34, 23.11.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
0%