Zamknij
REKLAMA

Konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa

18:05, 30.01.2021 | materiał prasowy, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Skomentuj
REKLAMA

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyły się w piątek konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa - najważniejszego dokumentu określającego, w co Polska zainwestuje Fundusze Europejskie na realizację m.in. nowego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO)na lata 2021-2027. Województwo lubelskie jest piątym regionem, w którym Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zorganizowało spotkanie online z przedstawicielami władz samorządowych, przedsiębiorcami, organizacjami samorządowymi i mieszkańcami.

Spotkanie z Województwem Lubelskim otworzyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Nasz region reprezentowali wicemarszałkowie Michał Mulawa oraz Zbigniew Wojciechowski.

- Województwo lubelskie bardzo skutecznie sięga po fundusze europejskie. W obecnej perspektywie 2014-2020 tylko z programów krajowych pozyskało dodatkowo 9,9 mld zł na inwestycje, więc zakładamy, że również w ramach nowych programów krajowych będzie taka aktywność województwa, żeby pozyskać dodatkowe środki. - mówiła minister Jarosińska-Jedynak.

- Fundusze unijne w przyszłej perspektywie to wielka szansa dla rozwoju naszego regionu. Jesteśmy teraz na etapie negocjowania jak najlepszych warunków programu na lata 2021-2027, a pieniądze z polityki spójności i innych programów będą dużym wsparciem dla naszego województwa. - przekonywał wicemarszałek Michał Mulawa.

Projekt Umowy Partnerstwa określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, w tym także środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (4,4 mld euro). Łącznie jest to kwota 76 mld euro wkładu UE dla Polski.

- Warto podkreślić, że Lubelskie w rankingu podziału środków dla poszczególnych województw, znalazło się na drugim miejscu. Pieniądze z nowej perspektywy finansowej trafią m.in. na przedsiębiorczość, inwestycje w innowację, ochronę zdrowia, efektywność energetyczną, czy edukację i sprawy społeczne. - dodała Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego Anna Brzyska.

Program regionalny nie jest jedyną kopertą finansową jaką otrzyma województwo lubelskie: skorzysta również z kontynuacji Programu Operacyjnego dla Polski Wschodniej (2,5 mld euro wkładu UE), który będzie obejmował sześć regionów - lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz mazowieckie (bez Warszawy i 9. otaczających ją powiatów).

Przypomnijmy, że podczas konferencji prasowej, inaugurującej konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa, Premier Mateusz Morawiecki przedstawił podział środków na poszczególne województwa:

dolnośląskie – 870 mln euro;

kujawsko-pomorskie – 1,475 mld euro;

lubelskie – 1,768 mld euro;

lubuskie – 736 mln euro;

łódzkie – 1,631 mld euro;

małopolskie – 1,541 mld euro;

mazowieckie – 1,67 mld euro;

opolskie – 763 mln euro;

podkarpackie – 1,661 mld euro;

podlaskie – 992 mln euro;

pomorskie – 1,129 mld euro;

śląskie – 2,365 mld euro;

świętokrzyskie – 1,106 mld euro;

warmińsko-mazurskie – 1,228 mld euro;

wielkopolskie – 1,070 mld euro;

zachodniopomorskie – 1,311 mld euro.

Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na obiektywnych kryteriach. Brano pod uwagę między innymi liczbę ludności, wartość PKB na mieszkańca, ubytek ludności, nakłady na B+R na mieszkańca, emisję zanieczyszczeń pyłowych przez zakłady szczególnie uciążliwe, wskaźnik międzygałęziowej dostępności transportowej (kolejowy/pasażerski), stopę bezrobocia osób w wieku 50+ (według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności) oraz funkcjonowanie organizacji według głównej dziedziny działalności (rozwój lokalny). Warto zaznaczyć, że zostało dotychczas podzielonych około 75% środków, a blisko 25% pozostałych środków planuje się rozdysponować pomiędzy programy regionalne na późniejszym etapie programowania (w ramach negocjacji kontraktu programowego). Powyższa kwota wynosi 7,104 mld euro środków UE i rozdysponowana zostanie na 16. województw.

Na co planujemy przeznaczyć fundusze unijne z nowego RPO?

Zakładamy, że Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027 będzie się składał z dziesięciu Osi Priorytetowych:

Oś I - Badania naukowe i innowacja

Realizacja wsparcia przyczyni się do zwiększenia intensywności wykorzystania technologii i wiedzy w gospodarce, tworzenia i rozwoju nowych usług świadczonych na rzecz transformacji technologicznej gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0.

Oś II - Transformacja gospodarcza i cyfrowa

Wsparcie przyczyni się do zwiększenia automatyzacji i robotyzacji przedsiębiorstw, zwiększenia produktywności przedsiębiorstw, zwiększenia intensywności wykorzystania technologii i wiedzy w gospodarce, zwiększenia zakresu danych dostępnych w postaci cyfrowej oraz rozwoju usług elektronicznych w administracji publicznej.

Oś III - Ochrona zasobów środowiska i klimatu

Wsparciem w zakresie ochrony zasobów środowiska i klimatu objęty zostanie kompleksowy rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury przy uwzględnieniu ochrony bioróżnorodności oraz zmiany w selektywnej zbiórce odpadów i ich rekultywacji.

Oś IV - Efektywne wykorzystanie energii

Celem wsparcia jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki (odnawialne źródła energii). Planowane są także inwestycje w niskoemisyjną i zeroemisyjną komunikację miejską i podmiejską.

Oś V - Zrównoważony system transportu

Ukierunkowanie prowadzonych działań ma na celu zrównoważony rozwój sektora transportu m.in. poprzez uzupełnienie deficytów w obszarze infrastruktury, poprawę mobilności, przy jednoczesnym osiągnięciu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, oraz poprawę bezpieczeństwa w ruchu. Podejmowane działania przyczynią się do wzmocnienia układu powiązań drogowych w regionie, zwłaszcza na obszarach oddalonych od ośrodków rozwoju gospodarczego, na obszarach o specyficznych walorach uzdrowiskowych i turystycznych oraz na obszarach miast.

Oś VI - Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej

Przewidywane są zintegrowane działania mające na celu zapobieganie pogłębieniu się zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych.

Oś VII - Zwiększenie spójności społecznej

Realizacja wsparcia przyczyni się do wzrostu dostępności mieszkańców województwa lubelskiego do zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych, rozwoju środowiskowych form pomocy i samopomocy, tworzeniu warunków i usług w miejscu zamieszkania, w zakresie opieki nad osobami potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym działań wspierających opiekunów osób zależnych w opiece domowej. Pomocą mają zostać objęte także działania wspierające pieczę zastępczą.

Oś VIII - Zaspokajanie potrzeb rynku pracy

Głównym celem jest zapobieganie zjawisku niskiego zatrudnienia, szczególnie wśród osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, zdobywanie odpowiednich kwalifikacji oraz ich podnoszenie, a także zwiększenie liczby miejsc pracy.

Oś IX - Lepsza edukacja

Celem osi jest poprawa jakości i dostępności edukacji na wszystkich jej etapach, podnoszenie poziomu umiejętności i kwalifikacji oraz dostępności form uczenia się przez całe życie.

Oś X - Rozwój zrównoważony terytorialnie

Planuje się działania zmierzające do wzmocnienia współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego oraz ośrodków sub regionalnych i lokalnych, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społeczno-gospodarczym na obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją oraz w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

(materiał prasowy, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego )

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%