Zamknij

Obniżki czynszu na czas trwania epidemii

11:12, 08.04.2020 | Redakcja
Skomentuj
REKLAMA

Prezydent Miasta Zamość wydał Zarządzenie w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu obniżki stawki czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Zamość na czas trwania stanu epidemii wywołanego koronawirusem.

Do tej pory ulgi mogły być przyznane na podstawie Zarządzenie Nr 301/2017 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 6.12.2017 r. w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu obniżki czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Zamość. Zgodnie z którym możliwość skorzystania z ulg uzależniona jest od wysokości czynszu, metrażu i położenia lokalu, a z możliwości uzyskania ulg wyłączone są lokale położone w obrębie płyty Rynku Wielkiego (ul. Rynek Wielki, ul. Staszica) oraz ul. Grodzkiej i Bazyliańskiej.

Zarządzenie z dnia 06.04.2020 r. reguluje tryb postępowania przy udzielaniu obniżki stawki czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Zamość na czas trwania stanu epidemii wywołanego koronawirusem. Wysokość obniżki uzależniona jest głównie od wielkości utraconych przychodów.

[ZT]341431[/ZT]

[ZT]341428[/ZT]

[ZT]341396[/ZT]

__________________ZARZĄDZENIE__________________

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zarządzam:

§1

1. Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Zamość (Wynajmujący), ma prawo zastosować okresową obniżkę czynszu w przypadku trudnej sytuacji finansowej najemcy lokalu użytkowanego (Wnioskodawcy), wywołanej epidemią.

2. Pisemny, umotywowany wniosek wraz z dokumentacją, o której mowa w § 3 i 4 przyjmuje i rozpatruje Wynajmujący.

§2

1. Wysokość obniżki czynszu określa się procentowo i różnicuje ze względu na procent utraconych przychodów, z uwzględnieniem zapisów § 3

- 30 i więcej procent utraconych przychodów — 10 procent obniżki

- 40 i więcej procent utraconych przychodów — 20 procent obniżki

- 50 i więcej procent utraconych przychodów — 30 procent obniżki

- 60 i więcej procent utraconych przychodów — 40 procent obniżki

- 70 i więcej procent utraconych przychodów — 50 procent obniżki

- 80 i więcej procent utraconych przychodów — 60 procent obniżki

- 90 i więcej procent utraconych przychodów — 70 procent obniżki

- 100 procent utraconych przychodów-80 procent obniżki.

2. Obniżka stawki czynszu nie obejmuje innych niż czynsz, opłat związanych z eksploatacją lokalu użytkowego.

3. Jeżeli wnioskodawca zalega w czynszu, opłatach za świadczenia z tytułu najmu, obniżka nie może zostać udzielona.

§3

1. Obniżka za marzec 2020 r. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie obniżki czynszu za marzec 2020 r. zobowiązany jest złożyć wniosek i dokumenty finansowo-księgowe za ten miesiąc, świadczące o trudnej sytuacji finansowej i spadku przychodów w stosunku do poprzedniego miesiąca kalendarzowego w związku z prowadzoną działalnością w danym lokalu. Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać wielkość (w zł) sprzedaży za luty i odrębnie za marzec. Wysokość obniżki w takim przypadku wynosi do 40% naliczenia wynikającego z umowy najmu.

2. Obniżka od kwietnia 2020 r. dla podmiotów nieprowadzących działalności

a) Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie obniżki czynszu za okres od 01 kwietnia 2020 r. do dnia odwołania stanu epidemii, lub wcześniej do dnia wznowienia na swój wniosek działalności w lokalu, otrzymuje 80% obniżki czynszu na podstawie złożonego wniosku i załączonego do niego oświadczenia o zawieszeniu działalności w lokalu.

b) W przypadku stwierdzenia prowadzenia działalności, chociażby częściowej, w okresie objętym obniżką, udzielona zniżka zostaje cofnięta w całości za miesiąc, w którym stwierdzono prowadzenie działalności bez uprzedniego poinformowania wynajmującego.

c) Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia z wyprzedzeniem na piśmie oświadczenia określającego datę podjęcia zawieszonej działalności. Z dniem podjęcia zawieszonej działalności przyznana obniżka wygasa.

3. Obniżka od kwietnia 2020 r. dla podmiotów prowadzących działalność w ograniczonym zakresie

a) Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie obniżki czynszu w związku z prowadzoną w lokalu, po 1 kwietnia 2020 r. do dnia odwołania stanu epidemii, działalnością w ograniczonym zakresie, zobowiązany jest złożyć:

- wniosek o obciążenie zaliczką czynszu w danym miesiącu w wysokości 50% naliczenia wynikającego z umowy najmu lokalu (dopuszcza się złożenie wniosku raz na kilka miesięcy, do odwołania),

- po zakończeniu każdego miesiąca, w ciągu 3 dni kalendarzowych drogą elektroniczną na adres [email protected], dokumenty finansowo-księgowe za poprzedni miesiąc, świadczące o trudnej sytuacji finansowej i spadku przychodów w stosunku do okresu wcześniejszego liczonego jako średnia miesięczna sprzedaży w okresie I kwartału 2020 r. Niespełnienie tego wymogu skutkuje obciążeniem do 100% należnego czynszu i kończy okres stosowania obniżki czynszu.

b) Ostateczna wysokość udzielonej obniżki czynszu, za miesiąc poprzedni, ustalona zostanie z uwzględnieniem obciążenia zaliczkowego i spadku wielkości sprzedaży.

§4

1. Za dokumenty finansowo-księgowe uważa się w szczególności: aktualny bilans, raporty kasowe, deklaracje podatkowe składane w Urzędzie Skarbowym, rachunki świadczące o kosztach, jakie poniósł wnioskodawca w związku z prowadzoną działalnością w danym lokalu.

2. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku Wynajmujący wzywa Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, drogą elektroniczną na adres: [email protected] w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

3. O sposobie rozpatrzenia wniosku Wynajmujący informuje Wnioskodawcę w terminie 30 dni od daty przyjęcia kompletnego wniosku.

4. Przekazanie dokumentów i prowadzenie korespondencji dotyczących obniżki czynszu może odbywać się za pomocą poczty elektronicznej. W takim przypadku, pismo/dokument uznaje się za doręczone, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby adresat mógł zapoznać się z jego treścią.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Prezesowi Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zamość.

§6

Traci moc zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość nr 301/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu obniżki stawki czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Zamość.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 13 marca 2020 r. do czasu odwołania stanu epidemii wywołanego koronawirusem.

__________________KONIEC ZARZĄDZENIA__________________

(Redakcja)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA