Zamknij
REKLAMA

O postępach w projekcie budowy instalacji odzysku energii w Zamościu

09:35, 31.08.2020 | Redakcja
Skomentuj
REKLAMA

Odbył się dzisiaj briefing prasowy na temat postępów w projekcie infrastrukturalnym budowy instalacji odzysku energii w Zamościu pod nazwą Obieg Przyszłości polegającym na rozbudowie istniejącej ciepłowni w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego. Inwestycja planowana i realizowana jest przez Veolia Wschód.

Nowy blok o mocy 5,5 MWth ma wytwarzać ciepło z wykorzystaniem paliwa alternatywnego RDF (Refuse Derived Fuel). Planowana inwestycja będzie zlokalizowana na terenie istniejącej ciepłowni Veolia Wschód, a obszar inwestycji obejmie 3 500 mkw.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie w związku z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanym dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Ciepłowni w Zamościu w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego" zlokalizowanego w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej 173 uzgodniła realizację przedsięwzięcia i określiła warunki. Jeden z punktów postanowienia nakłada ograniczenie, że odpady "należy pozyskiwać wyłącznie z Regionu Zamość wyznaczonego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego, ewentualnie z terenu województwa lubelskiego."

POSTANOWIENIE W CAŁOŚCI DO POBRANIA (17,5 MB)

I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. W celu ograniczenia emisji gazów i pyłów do powietrza na etapie budowy należy stosować dostępne rozwiązania ograniczające ww. emisje oraz technologie jak najmniej uciążliwe dla środowiska.

2. Materiały sypkie dostarczane na teren budowy należy przewozić w sposób szczelny, nie powodujący pylenia.

3. Utrzymywać plac budowy i drogi dojazdowe w stanie ograniczającym emisję pyłów, oraz w okresach suszy zraszać wodą.

4. Należy ograniczyć do minimum czas pracy silników pojazdów i maszyn na biegu jałowym oraz koncentrację prac w pobliżu zabudowy chronionej przed hałasem.

5. Należy optymalizować czas pracy i liczbę przejazdów ciężkich samochodów i maszyn na teren placu budowy.

6. W celu minimalizacji negatywnego oddziaływania na klimat akustyczny prace na etapie realizacji przedsięwzięcia należy przeprowadzać wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 6.00 do 22.00, o ile nie wykluczają tego specyficzne uwarunkowania procesów technologicznych prowadzonych prac.

7. Masy ziemne powstające podczas realizacji inwestycji należy w pierwszej kolejności zagospodarować w miejscu ich wydobycia (ewentualnie w innych miejscach na terenie ciepłowni). Nadmiar mas ziemnych należy przekazać uprawnionym podmiotom celem dalszego zagospodarowania zgodnie z prawem.

8. Sposób postępowania z odpadami powstającymi na etapie realizacji inwestycji musi być zgodny z przepisami obowiązującej ustawy o odpadach oraz aktów wykonawczych do ustawy.

9. Zapewnić odpowiednie przygotowanie zaplecza budowy, tj. wyznaczyć utwardzone miejsca postoju sprzętu budowlanego i odpowiednio przechowywać wszelkie substancje mogące szkodliwie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne,

10. Z uwagi na możliwość naruszenia lub czasowego usunięcia warstw ochronnych wód podziemnych w czasie budowy, wszystkie roboty wgłębne należy wykonywać z odpowiednią starannością, przy użyciu sprawnego sprzętu technicznego.

11. W trakcie realizacji prac należy zwrócić szczególną uwagę na ograniczenie spływu wód deszczowych (zwłaszcza niosących zawiesinę) z placu budowy, bezpośrednio do systemu kanalizacji.

12. Zakład należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

13. Zapewnić nierozprzestrzenianie się odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania podczas transportu, rozładunku, magazynowania i załadunku do instalacji.

13. Prace związane z procesem termicznego przekształcania odpadów należy realizować w zamkniętych halach oraz pomieszczeniach.

14. Zakład należy wyposażyć w system kamer termowizyjnych celem wykrywania powstającego ognia z transmisją do systemu sterowania.

14. Należy utrzymać czystość i porządek na terenie całej instalacji termicznego przekształcania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

15. W celu kontroli jakości i ilości dostarczanych na teren Zakładu odpadów oraz celem wyeliminowania odpadów, które mogłyby zakłócić prawidłową pracę instalacji lub których termiczne przekształcanie jest prawnie zabronione należy:

  • prowadzić kontrolę masy dostarczanych do Zakładu odpadów za pomocą dwóch wag (jedna wjazdowa, druga wyjazdowa) lub opcjonalnie jednej wagi samochodowej najazdowej dwukierunkowej oraz komputerowego systemu rejestracji,
  • zakład wyposażyć w detektory/urządzenia służące wykrywaniu substancji radioaktywnych w strumieniu odpadów kierowanych do Zakładu,
  • prowadzić ocenę wzrokową jakości dostarczanych odpadów,
  • prowadzić okresowe pobieranie próbek dostaw odpadów i analizę kluczowych właściwości,
  • opracować i wdrożyć procedury charakterystyki odpadów oraz procedury poprzedzające ich przyjęcie jak również opracować i wdrożyć procedury przyjęcia odpadów.

16. Odpady o kodzie 19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 10 należy pozyskiwać wyłącznie z Regionu Zamość wyznaczonego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego, ewentualnie z terenu województwa lubelskiego.

17. Do termicznego przekształcenia należy kierować odpady o kodach 19 12 10, 19 12 12 o odpowiednich parametrach tj. kaloryczności, wilgotności, zawartości popiołów, związków chlorowcoorganicznych, siarki, metali, itp.

18. Wsad do komory spalania należy komponować pod kątem kaloryczności w taki sposób, by zminimalizować zapotrzebowanie na paliwo wspomagające (olej opałowy lub gaz).

19. Nie dopuszcza się możliwości spalania w instalacji odpadów o zawartości powyżej 1 % związków chlorowcoorganicznych przeliczonych na chlor.

20. Partie odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania zwierające powyżej 1% związków chlorowcoorganicznych należy zawracać do dostawcy, aby nie dopuścić do termicznego przekształcania odpadów zawierających powyżej 1 % związków chlorowcoorganicznych przeliczonych na chlor.

21. Rozładunek odpadów/wsadu należy prowadzić w zamkniętym pomieszczeniu w tzw. hali wyładunkowo — magazynowej.

22. Odpady kierowane do termicznego przekształcenia należy magazynować w bunkrze odpadów zlokalizowanych w hali wyładunkowo- magazynowej, lub bezpośrednio w hali...

POSTANOWIENIE W CAŁOŚCI DO POBRANIA (17,5 MB)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał postanowienie o uzgodnieniu warunków dla projektu rozbudowy ciepłowni w Zamościu w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego.

Postanowienie RDOŚ jest ostatnim uzgodnieniem w toczącym się postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji. Wcześniej opinie w tej sprawie wydało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Zamość, 31 sierpnia 2020 roku — Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał postanowienie, w którym uzgodnił warunki dla planowanej rozbudowy ciepłowni w Zamościu o Instalację Odzysku Energii

 

Postanowienie RDOŚ zostało wydane w ramach toczącego się postępowania o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji. Postępowanie w tej sprawie prowadzi, od kwietnia 2019 roku, Prezydent Miasta Zamościa.

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zostało wydane na podstawie analizy przedłożonego Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko planowanej inwestycji oraz na podstawie, zleconej przez RDOŚ, niezależnej ekspertyzy przygotowanej przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

Nasz Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko, liczył ponad 400 stron i szczegółowo opisywał projekt instalacji. Pozostawaliśmy do dyspozycji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w kwestii dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień do raportu. W przypadku takich inwestycji jest to naturalny tok postępowania — powiedział Andrzej Piotrowski, kierownik projektów Waste to Energy Veolii Energia Polska.

Do ważniejszych konkluzji postanowienia RDOŚ należy na pewno ta, że planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do grupy zakładów stwarzających zagrożenie awariami przemysłowymi. Zdaniem RDOŚ w Lublinie, realizacja przedsięwzięcia nie wymaga także utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

W wydanym postanowieniu RDOŚ określa również warunki jakie powinna spełnić planowana instalacja zarówno podczas jej budowy jak i późniejszej eksploatacji. Oprócz wymagań dotyczących prowadzenia odzysku energii z odpadów jest też szczególnie ważny dla mieszkańców Zamościa obowiązek przekształcania pre-RDF pochodzącego z Zamościa.

Wszystkie warunki wskazane w postanowieniu sq zgodne zarówno z tym co opisaliśmy w Raporcie Oddziaływania na Środowisko jak i tym co od samego początku deklarowaliśmy. Podstawą naszego myślenia o projekcie budowy tej instalacji była możliwość wykorzystania lokalnie wytwarzanego paliwa, z korzyścią dla mieszkańców, środowiska i systemu ciepłowniczego w Zamościu. — dodał Andrzej Piotrowski

Gospodarzem postępowania o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji jest Prezydent Miasta Zamościa Teraz, po otrzymaniu wszystkich uzgodnień zdecyduje o dalszym jego procedowaniu zgodnie z przepisami postępowania administracyjnego.

Bardzo się cieszymy z tego, że jesteśmy już na etapie gdzie projekt uzyskał wszystkie uzgodnienia. Czekamy na dalsze decyzje prowadzącego postępowanie i jesteśmy gotowi do udziału w przewidzianych w prawie konsultacjach społecznych - powiedział Roman Trześniowski, Członek Zarządu, Dyrektor ds. rozwoju Veolii Wschód Sp. z o.o.

Budowa, na terenie obecnej ciepłowni, instalacji odzyskującej energię z resztkowej frakcji kalorycznej odpadów znanej także jako paliwo alternatywne, czyli tzw. pre-RDF pozwoli na trwałe domknięcie lokalnego systemu gospodarki odpadowej. Rozwiązanie problemu pre-RDF, którego zagospodarowanie jest nie tylko problematyczne, ale także coraz droższe wpłynie pozytywnie na stabilizację cen odbioru odpadów od mieszkańców Zamościa oraz kilkunastu gmin obsługiwanych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu. Wykorzystanie pre-RDF pozwoli także zmniejszyć wykorzystanie węgla o ponad 8 tys. ton rocznie, co przyczyni się do dekarbonizacji systemu ciepłowniczego w Zamościu z korzyścią dla mieszkańców i środowiska.

Inwestycję będzie realizować Veolia Wschód Sp. z o.o., która jest lokalną firmą z siedzibą w Zamościu. Wykorzystamy przy tym wiedzę i doświadczenie Grupy Veolia, która posiada ponad 60 Zakładów Odzysku Energii na całym świecie. — dodał Roman Trześniowski.

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie dostępne jest w całości wraz z innymi dokumentami dotyczącymi prowadzonego postępowania pod adresem https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=210&p1=szczegoly&p2=1547568 lub na stronie www.obiegprzyszlosci.pl

(Redakcja)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (27)

SebSeb

28 11

Nie można tego jakoś przyspieszyć żeby chociaż trochę spadły ceny za śmieci??? 13:38, 31.08.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

kmkm

2 7

Seb z Veolii nadajesz? Ile dzisiaj płacą za post? 09:23, 03.09.2020


ZamoyZamoy

6 1

'km' jesteś zadowolony z rosnących cen za śmieci? Pewnie nie przeszkadzają bo raz w tygodniu wywalasz do lasu 11:23, 04.09.2020


re-Sebre-Seb

24 8

Za wysokie ceny śmieci podziękuj Zwolakowi & Co. Dla karierki od dawna blokują u nas budowę ekospalarni 17:13, 31.08.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ZamoyZamoy

21 7

Kto daje minusy? Wielbiciele smogu i oszołomy walczące z cyklistami bo krowy mleka nie dają? 13:48, 01.09.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

..

5 22

Jestem ciekaw o ile wzrośnie liczba zachorowań na nowotwory. Dlaczego Veolia tego wspaniałego projektu nie realizuje na terenie Lublina? 21:08, 01.09.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

do "Jestem ciekdo "Jestem ciek

22 4

Akurat w sprawie spalarni powstających w UE odpowiedź jest prosta. Liczba zachorowań z tego powodu wzrośnie o ZERO. Dlatego jest w Europie chyba około tysiąca eko spalarni.
Jeżeli udajesz że dbasz o mieszkańców to zapytaj o ile wzrosła liczba zachorowań na nowotwory z powodu smogu który dusi nas jesienią i zimą. I ile osób z tego powodu umiera 21:49, 01.09.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

....

2 14

KOCHANE TROLE - WASZA AKTYWNOŚĆ ZDRADZA WAS. Bzdury i brednie. To czego należy obawiać się to spalanie śmieci z importu. SKORO SPALARNIE ŚMIECI SA TAK DOBRE TO DLACZEGO JEST NACISK ABY BYŁY ONE W POLSCE? ILE SPALARNI MA VEOLIA/DALKIA WE FRANCJI I W INNYCH KRAJACH. 23:49, 01.09.2020


do "..."do "..."

16 2

Ktoś z innych krajów będzie woził śmieci do spalarni w Polsce? Ile można bredzić??? "Łącznie w Europie działa około 400 spalarni, które odpowiadają za utylizację blisko 25 proc. odpadów" - nikt do nas nie będzie woził śmieci do spalarni bo ekologiczne spalanie kosztuje. A u nas coraz drożej i drożej bo brak spalarni. A w UE mają spalarnie u siebie. Do nas jak już to wiozą śmieci żeby tanio płonęły na hałdach.
Mylisz wszystko bez pojęcia co jest niestety normalne u oszołomów... 00:24, 02.09.2020


..

7 17

Obieg zamknięty? Co za bzdury. 23:42, 01.09.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

......

7 15

Sprawa prosta? Zero - koleś czy ty postradałeś zmysły? Jeszcze nie tak dawno była kampania przeciwko paleniu śmieci i ich szkodliwości. Po pierwsze nie wiadomo co się pali jakie plastiki i co jeszcze. Skutkiem tego spalania będą toksyczne związki. I gdzie one pójdą wiele pójdzie w komin, bo nie wszystko przejmą fltry. Co z odpadami po spalaniu?
Kolejna rzecz skoro smieci to paliwo - to znaczy że te śmieci będziemy od kogoś kupować? 00:04, 02.09.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

do "..."do "..."

19 7

Zorientuj się o czym piszesz zanim się odezwiesz. Dom jednorodzinny jest bardziej szkodliwy od spalarni spełniających wysokie normy UE a inne nie mogą powstawać. A spalarnie dodatkowo zmniejszają zużycie zasyfiającego powietrze węgla.
I napisz co zrobiłeś w sprawie smogu który truje nas od lat. Jakoś nie zauważyłem Twojej aktywności w tym temacie. 00:17, 02.09.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

......

2 8

Co miałeś z Chemii? 00:41, 02.09.2020


......

5 13

Dom jednorodzinny który używa gazu, oleju opałowego - no daruj sobie. 00:29, 02.09.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

do "..."do "..."

16 5

Jasne :) Wszyscy u nas używają gazu i oleju :)
Szkoda czasu bo nudne już to. Odezwij się jak będziesz mógł opowiedzieć co zrobiłeś żeby zmniejszyć smog bo to jest u nas realny problem a nie ekologiczne spalarnie które są w centrach europejskich miast w których powietrze jest tak czyste że my możemy tylko śnić o tym.
00:38, 02.09.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

......

4 16

Człowieku węgiel jest o wiele bardziej bezpieczniejszy i zdrowszy. Czy wiesz, że Niemcy otworzyli nową elektrownię węglową? 00:42, 02.09.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

......

3 14

Troluu internetowy ilość twoich argumentów wyczerpała się. 00:45, 02.09.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Pomalutku, po cichutPomalutku, po cichut

6 11

Veolia z władzą robi swoje. Dla mieszkańców zostaną tylko nowotwory 01:47, 02.09.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

......

3 9

Czy miasto ma udziały w veolii 02:40, 02.09.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

......

4 12

DO TEGO TROLA MIASTA WALCZA ZE SMOGIEM POPRZEZ NASADZENIA DRZEW KRZWEOW, WRACAJA POMYSLY MIEJSKICH LAK BO IM WJECEJ ZELENI TYM MNIEJ DWUTLENKU WEGLA. UE EUROPEJSKA PROMUJE IZE FOROWOLtAIKE czy inne oze. Królowi proponowałbym,jak mu się węgiel nie podoba to niech przerobi swój samochód na instalacje do spalania śmieci,paliwo znajdzie wszędzie zwłaszcza w lesie.

DEKARBONIZACJA CZY WIECIE ZE PO SPALENIU SMIECI JEST CZARNY OSAD CZYLI ZAWIERAJACY WEGIEL,ROWNIE,I W DYMIE JEST WEGIEL I JEGO NADREAKTYWNE ZWIAZKI. Nie mówiąc o tym, że człowiek składa się też z atomów węgla.

Ekolodzy co rusz informują że ryby są skażone różnymi chemikaliami, że do ich ciał przenikają odrobiny plastików i szkodliwych substancji. MOWIA WRECZ O PLADZE PLASTIKU.
Przeczytałem wytyczne odnośnie kontroli wSadu i mnie to zmrozilo. Każdy śmieć jest inny i nie można wsadu badać ta metodologia opisana w tym dokumencie. Każdy śmieć trzeba badać z osobna. Gdyby śmieci były paliwem A nim nie są to wystarczyłoby w,idąc np. Jedno próbek co jakiś czas i odnieść ja do danej partii wady. Że śmieciami tak się nie da.

OBIEG ZAMKNIETY CZY TEN OBIEG FAKTYCZNIE JEST ZAKNIETY W STU PROCENTACH CZY JAKIS ULAMEK WYJDZIE NA ZEWNATRZ.
Nie ma takiej technologii aby była w 100 procentach skuteczna ,a w przypadku spalania śmieci powstają bardzo toksyczne związki takie jak dioksyny i furlany, których nawet niewoli ilość jest szkodliwa.
Jaka jest sprawność tej instalacji czy ktoś może mi podać ile razy więcej ton śmieci spali.po to aby uzyskać efekt spalenia tony węgla. Mało tego jeżeli trzeba będzie spalić kilka razy więcej to trzeba będzie trzeba Zuzyc. Więcej energii czyli wyemitosac więcej co2 A jak zabrał ie dokupić limit co2 z ue. Tak więc większa ilość spalonego śmieci będą podrożały koszt instalacji pieca.

03:26, 02.09.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Do oszołomaDo oszołoma

12 5

Widzę ‚trzy kropki’ że sam ze sobą dyskutujesz. Takiego wylewu głupoty dawno nie widziałem. Leki skończyły się? :)
Na innych forach piszesz że 5G powoduje COVID? :) 😂 10:55, 02.09.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

......

5 10

Oszołomem to jesteś ty. Albo wy - dlatego, że jeżeli pojawi się jakikolwiek krytyczny komentarz od razu pojawia się hejt i wyzwiska. Zabrakło argumentów, a może ich nie ma? Czy za trudne argumenty? Czy może szambo ci wylało, a może nawet owies? Nie? To zawsze może. Skoro zaczynasz od wyzwisk to nie masz żadnych argumentów. 13:32, 02.09.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Do oszołomaDo oszołoma

10 6

Widzę trollu że masz etat 24h 😂
Idź zablokuj tory bo krowy mleka nie dadzą jak pociąg przejedzie 😂 13:38, 02.09.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

......

2 8

Widać że troll do oszołoma ma wyklepane frazesy - ciekawe na jakiej farmie trolli ich hodują? Ciekawe czy teraz wanie jak krowa o beton? 22:30, 03.09.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MieszkaniecMieszkaniec

1 0

Dlaczego nie zainstalować kotłowni przy blokach wspomaganych solarami czy fotowoltaiką - uniezależnić się od Veolii jako dostawcy ciepła i ciepłej wody? Takie projekty są nie tylko realizowane, ale finasowane ze środków UE 02:26, 04.09.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

ZamoyZamoy

6 1

Panele itd. super pomysł ale nie ma się to ceny za śmieci. Dzięki różnym oszołomom nie ma lokalnej spalarni i przepłacamy że głowa boli 11:24, 04.09.2020


REKLAMA

observerobserver

4 0

Do kilku niedouczonych w komentarzach nie mających bladego pojęcia o czym piszą. Najbardziej ekologicznym miastem świata jest Wiedeń w którym są 4 spalarnie. Powietrzem czystym jak Wiedniu może będą oddychać kiedyś nasze dzieci bo z pewnością nie my:
"Wiedeń najbardziej zielonym miastem świata - Wiedeń świeci przykładem będąc najbardziej zielonym miastem na świecie. Ponadto zajmuje 1. miejsce w rankingu „najbardziej zielonych” metropolii. Wiedeń ma też na koncie przebudowę spalarni odpadów. Spalarnia śmieci po remoncie nie tylko wpisuje się w identyfikację wizualną miasta, ale wyznacza też nowe standardy środowiskowe. Oprócz niej na terenie miasta funkcjonują jeszcze trzy spalarnie, z których produkowana jest energia na potrzeby zasilania budynków i ciepłownictwa." 20:54, 04.09.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA