Zamknij
REKLAMA

Uwaga właściciele i zarządcy budynków

22.10.2019

Uwaga właściciele i zarządcy budynków

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i możliwością wystąpienia niekorzystnych zjawisk meteorologicznych w szczególności intensywnych opadów śniegu stanowiących potencjalne zagrożenie dla konstrukcji obiektów oraz mogących powodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a także mając na uwadze konieczność dostosowania stanu technicznego obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego w okresie jesienno-zimowym, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina właścicielom, zarządcom i użytkownikom obiektów budowlanych o ciążących na nich obowiązkach związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust.2, art. 61, art. 62 i art. 70 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.) w zakresie, w jakim w/w podmioty obliguje do przeprowadzania obowiązkowych kontroli okresowych oraz zapewnienia właściwego stanu technicznego i bezpiecznego użytkowania obiektów.

Ponadto w związku z potencjalnym zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska takie jak: pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym bądź zatrucie tlenkiem węgla wynikającego ze złego stanu technicznego instalacji i urządzeń grzewczych (kotłów na paliwo stałe i gaz, piecyków, kominków, podgrzewaczy wody), przypominam o konieczności przeprowadzenia kontroli okresowych obiektów budowlanych, oraz niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości, które mogłyby spowodować to zagrożenie.

Przypominam również, że zgodnie z art.62 ust. 6 ustawy – Prawo budowlane kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, natomiast w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Ponadto przypominam, że nadal obowiązuje Rozporządzenie Porządkowe Nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 stycznia 2006 roku w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu.

Jednocześnie informuję, że przepisy karne ww. ustawy przewidują sankcje za niezastosowanie się do obowiązku wynikającego z art. 61. Zgodnie z treścią art. 91a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane cyt.: „Kto nie spełnia określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

REKLAMA

komentarz (1)

antaresantares

0 0

To co wczoraj działo się jeśli chodzi o jakość powietrza ale także dzisiaj z rana woła o pomstę do nieba.Niewiarygodny smród palonych śmieci do tego jeszcze przedziwny zapach jakby mieszaniny odpadków rybnych zmieszanych z moczem.Całę miasto pograżone w tym smogu.Co robi samozadowolone z siebie miasto?Gdzie są kontrole?Z roku na rok jest coraz gorzej.Co zrobił poseł Z,który ponownie został wynagrodzony za nic nie robienie,jak przebiega w Zamościu wymiana przestarzałych pieców? 10:48, 22.10.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz