Zamknij
REKLAMA

Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe za 2019 rok z uwzględnieniem skutków pandemii

10:41, 10.06.2020 | materiały partnera

Epidemia koronawirusa i wprowadzone w związku z nią różnego rodzaju ograniczenia mają ogromny wpływ na działanie wszystkich przedsiębiorstw w naszym kraju. Przychody wielu firm spadły w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie kontynuacja działalności wielu podmiotów, będzie zagrożona, czy powinny one uwzględnić ten fakt w sprawozdaniu finansowym za 2019 r.?

Bez wątpienia epidemia koronawirusa wpłynęła na stan całej gospodarki, a jej skutki będą widoczne jeszcze przez długi czas, dlatego bardzo ważne jest to, aby już w sprawozdaniu za 2019 rok zawrzeć informacje o zagrożeniu kontynuacji działalności, jeśli takie się powstało. Należy w nim bowiem zawrzeć, oprócz zdarzeń mających miejsce do dnia bilansowego, także te, które nastąpiły po dniu bilansowym, jeśli ich skutki są istotne dla danej jednostki. W zależności do tego, jak duża jest ich waga oraz od tego, czy sprawozdanie za poprzedni rok zostało już sporządzone, a jeśli tak to, czy zostało już zatwierdzone, w taki sposób powinny zostać wprowadzone do ksiąg rachunkowych.

Zgodnie z art. 54 ust 1 ustawy o rachunkowości w sytuacji, gdy jednostka otrzymała informacje mające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe lub powodujące zagrożenie kontynuowania prowadzonej przez nią działalności, powinna zmienić sprawozdanie oraz powiadomić o tym fakcie biegłego rewidenta, który będzie je badał lub już podał je ocenie. Jeżeli natomiast zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, nie powodują istotnej zmiany stanu na dzień bilansowy wówczas, należy umieścić stosowne wyjaśnienia w informacji dodatkowej.

Art. 7 ustawy o rachunkowości wskazuje dodatkowo, że poszczególne składniki aktywów i pasywów należy wycenić według rzeczywistych cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia z zachowaniem ostrożności. W związku z tym w wyniku finansowym niezależnie od jego wysokości należy uwzględnić:

- zmniejszenie wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów,

- tylko niewątpliwie powstałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,

- wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne oraz straty nadzwyczajne,

- rezerwy na znane jednostce ryzyko i grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.

Wszystkie wyżej wymienione zdarzenia należy uwzględnić także wówczas gdy zostaną one ujawnione w okresie pomiędzy dniem bilansowym a rzeczywistym zamknięciem ksiąg rachunkowych.

Zasady, jakimi należy się kierować, ujmując zdarzenia po dniu bilansowym i prezentując je w sprawozdaniu finansowym, szczegółowo omawia Krajowy Standard Rachunkowości nr 7, który dzieli je na dwa rodzaje:

- zdradzenia, które dowodzą istnienia określonego stanu rzeczy na dzień bilansowy, które wymagają dokonania korekt w księgach rachunkowych,

- zdarzenia, które ujawniają stan po dniu bilansowym, które nie wymagają dokonywania korekt.

Należy przy tym pamiętać, że osoba odpowiedzialna za ujawnienie i właściwą ocenę zdarzeń mających miejsce po dacie bilansu jest kierownik jednostki.

Według Polskiej Izby Biegłych Rewidentów zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, które mogły spowodować pogorszenie warunków ekonomicznych jednostki, takie jak np. wybuch pandemii, powinny zostać ocenione przez kierownictwo jednostki pod kątem ich wpływu na zdolność jednostki do kontynuowania działalności. Jest to konieczne, aby stwierdzić czy założenie kontynuacji działalności nadal jest prawidłowe jako podstawa do sporządzenia sprawozdania finansowego danej jednostki. Należy przy tym uwzględnić także możliwość spłaty lub refinansowania kredytów oraz dotrzymania warunków umów kredytowych.

Biuro rachunkowe Efekta świadczy usługi księgowo-kadrowe dla mikro, małych średnich i dużych przedsiębiorstw już od ponad 10 lat. Nasz zespół tworzą specjaliści, którzy zawsze chętnie odpowiadają na pytania naszych klientów, a w razie potrzeby także służą im radą. Więcej informacji o nas na  https://efekta.waw.pl/oddzialy/biuro-rachunkowe-warszawa-srodmiescie/ 

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA