Zamknij
REKLAMA

Transport towarów na terenie miasta i okolic.
StPr/20/2352
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Prowadzenie zajęć i terapii legopedycznej z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.
StPr/20/2360
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2020
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Kontakt z firmami transportowymi, przewoźnikami i ich przedstawicielami.
StPr/20/2354
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Prowadzenie zajęć plastycznych w szkole podstawowej
StPr/20/2340
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 35 PLN

Prowadzenie zajęć muzyki w szkole podstawowej.
StPr/20/2341
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 35 PLN

Obróbka materiałów według obowiązujących procedur i programów, wykonywanie detali według rysunku technicznego (pojedyncza lub seryjna produkcja), monitorowanie procesu produkcyjnego, dbanie o stan maszyn i urządzeń wykorzystywanych w pracy.
StPr/20/2344
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

Obsługa w/w maszyn, przygotowanie maszyn do pracy, obróbka materiałów według obowiązujących procedur i programów, wykonywanie detali według rysunku technicznego (pojedyncza lub seryjna produkcja), drobne korekty w programie, bieżące monitorowanie procesu produkcyjnego, kontrola jakości oraz dokonywanie pomiarów produktu końcowego, dbanie o stan maszyn i urządzeń wykorzystywanych w pracy.
StPr/20/2346
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

Uczestnictwo w naradach roboczych na budowie i sporządzanie protokołów, pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy, wykonywanie finansowych rozliczeń kontraktów na roboty budowlane zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń oraz stosowanymi regulacjami, sporządzanie sprawozdań, analiz, notatek i informacji dotyczących realizowanych zadań, opracowanie świadectw dotyczących ilości i wartości wykonanych robót, wykonywanie finansowych rozliczeń kontraktów na roboty budowlane zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń oraz stosowanymi regulacjami, opracowanie raportów miesięcznych , kwartalnych, rocznych i końcowych budów, sporządzanie dokumentacji fotograficznej kontraktów, przygotowanie dokumentów akceptacji materiałów dla Inżyniera Kontraktu, przygotowanie protokołu odbioru końcowego robót, wypełnianie zobowiązań dotyczących sprawozdawczości, wynikających z umów pomiędzy Pracodawcą a Zamawiającym, terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu, wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji i nie podejmowaniu działań na niekorzyść Pracodawcy. prowadzenie bieżącej korespondencji, opracowywanie raportów, analiz na polecenie Inżyniera Kontraktu, opracowywanie korespondencji na polecenie Inżyniera Kontraktu, wyjazdy na budowę, współpraca z Inspektorami Nadzoru i innymi pracownikami biur, wykonywanie innych poleceń przełożonego.
StPr/20/2330
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności: prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą, odpowiedzialność za organizację i efektywność pracy podległych pracowników oraz skutki finansowe i prawne wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa, przestrzeganie zasad etycznego wykonywania zawodu, koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z obsługą finansowo-księgową, nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych i ich archiwizowania, opracowywanie i modyfikowanie zakładowego planu kont, opracowywanie dokumentacji systemu przetwarzania i ochrony danych, opracowywanie analiz i planów gospodarczo-finansowych z zakresu działania Spółki, weryfikowanie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych techniką ręczną oraz z wykorzystaniem programów finansowo-księgowych, ocenianie zgodności stosowanych procedur z przyjętą polityką rachunkowości w Spółce, kontrolowanie poprawności zakwalifikowanych operacji gospodarczych, ich dekretacji i księgowania na kontach, opracowanie obiegu dokumentów księgowych, sprawdzanie procedury obiegu, nadzoru i archiwizowania dokumentów księgowych, przygotowywanie oraz udostępnianie dokumentacji księgowej i ksiąg rachunkowych organom kontroli zewnętrznej, udzielanie wyjaśnień kontrolującym, analizowanie protokołów i zaleceń pokontrolnych, monitorowanie sytuacji finansowej Spółki, bieżące powiadamianie przełożonego o istniejących zagrożeniach oraz podejmowanie działań w celu ich eliminacji po uzyskaniu akceptacji przełożonego, opracowywanie strategii i procedur pozyskiwania środków finansowych dla działalności Spółki, kontrolowanie wydatków i zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów finansowych, nadzorowanie terminowości płatności zobowiązań i wpływu zobowiązań, przygotowywanie inwentaryzacji, nadzorowanie przebiegu i rozliczanie jej wyniku, planowanie i podejmowanie decyzji na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, opracowywanie analiz finansowych, analizowanie i opiniowanie decyzji inwestycyjnych, sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe) zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonywanie prac związanych z wewnętrznym systemem raportowania i innymi działaniami z zakresu rachunkowości, przygotowywanie raportów oraz współpraca z biegłymi rewidentami podczas badania sprawozdania finansowego, odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe rozliczenia Spółki ze zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej, Urzędu Statystycznego i Urzędu Miasta, sporządzanie raportów na potrzeby organizacji i instytucji zewnętrznych (m.in. US, ZUS, GUS, banki), nadzorowanie i kontrola pracy pracowników w podległej komórce organizacyjnej.
StPr/20/2336
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od 5 000 - 7 500 PLN

Pomoc w przygotowywaniu posiłków wg ustalonego jadłospisu, utrzymywanie w czystości naczyń, urządzeń i pomieszczeń kuchennych.
StPr/20/2327
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od 1 440 PLN