Zamknij
REKLAMA

Wydawanie śniadań, przygotowanie posiłków
StPr/20/1827
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

pozyskiwanie kontrahentów, prowadzenie rozmów handlowych, sporządzanie umów i ofert, praca w terenie (województwo), Spotkanie w siedzibie pracodawcy.
StPr/20/1830
data rozpoczęcia pracy od 17.08.2020
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Wykonywanie robót prostych
StPr/20/1832
data rozpoczęcia pracy od 21.09.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

Przewóz towarów po terenie Polski (opakowania tekturowe) w obrębie ok 300 km 2-3 razy w tyg.
StPr/20/1801
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

1) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w wyznaczonym rejonie opiekuńczym, 2) świadczenie pracy socjalnej, 3) udzielanie wskazówek i pomocy klientom ośrodka w zakresie rozwiązywania spraw życiowych oraz informowanie o dostępnych formach pomocy
StPr/20/1807
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
wynagrodzenie od 2 660 - 3 000 PLN

Sprawdzanie dokumentów księgowych i kompletowanie ich wg rodzajów i dat zaistniałych zdarzeń, bieżące dekretowanie dokumentów księgowych, zgodnie z klasyfikacją budżetową i sporządzanie dekretów zbiorczych, rejestrowanie przygotowanych dowodów księgowych w programie finansowo-księgowym, terminowe regulowanie zobowiązań Ośrodka na podstawie dokumentów źródłowych, oraz dokonywanie przelewów w systemie bankowym, prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używaniu oraz wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie inwentaryzacji majątku trwałego i wyposażenia(dokonywanie wyceny spisanych składników majątku oraz porównanie ilości i wartości ze stanem księgowym, prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych, prowadzenie spraw związanych z konkursem ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej i opracowywanie umów o zlecenie realizacji zadań na podstawie art.25 ustawy o pomocy społecznej, prowadzenie całokształtu spraw dotyczących zaopatrzenia w sprzęt komputerowy, program komputerowy, programy komputerowe, materiały biurowe, druki, środki czystości i innych artykułów na potrzeby Ośrodka, jak również prowadzenie ewidencji wydanego sprzętu i przedmiotów wartościowych pracownikom Ośrodka, dokonywanie na podstawie wniosku zakupu tablic urzędowych i informacyjnych pieczęci urzędowych i pieczątek, obsługa pracowników Ośrodka w zakresie wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń przysługujących pracownikom, dokonywanie przelewów świadczeniobiorcom na podstawie dokumentów źródłowych, prowadzenie składnicy akt.
StPr/20/1809
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od 2 660 - 3 000 PLN

Transport towarów na terenie kraju, zabezpieczenie ładunku.
StPr/20/1824
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Leczenie zwierząt towarzyszących.
StPr/20/1826
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
wynagrodzenie od 2 800 - 4 000 PLN

Zadania rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka 1. Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności: 1) traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej; 2) zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych; 3) zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych; 4) zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań; 5) zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne; 6) zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka; 7) umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej. 2. Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka współpracują z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.
StPr/20/1782
data rozpoczęcia pracy od 15.08.2020
wynagrodzenie od od 2 269,76 PLN

Zadania rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka 1. Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności: 1) traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej; 2) zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych; 3) zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych; 4) zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań; 5) zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne; 6) zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka; 7) umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej. 2. Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka współpracują z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.
StPr/20/1783
data rozpoczęcia pracy od 15.08.2020
wynagrodzenie od od 2 968 PLN