Zamknij
REKLAMA
1. Sporządzenie miesięcznych bilansów energetycznych oraz analiz wskaźników technicznych dotyczących systemu ciepłowniczego zakładu Zamość sprawności produkcji, sprzedaży, zużycia czynników energetycznych i paliw). 2. Sporządzanie danych pod kątem sprawozdawczości wewnętrznej (spółki, grupy) i zewnętrznej (GUS, ARE, URE) oraz taryf dla ciepła. 3. Nadzór nad właściwym utrzymaniem zapasów paliw w źródłach Zakładu Zamość. 4. Prognozowanie krótko i długoterminowe wielkości technicznych i finansowych związanych z produkcją i sprzedażą ciepła oraz energii elektrycznej, a także zużycia paliw i czynników energetycznych. 5. Współudział w planowaniu modernizacji i remontów systemu ciepłowniczego. 6. Współudział w kosztorysowaniu planowanych modernizacji i remontów systemu ciepłowniczego.
StPr/21/3621
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

1. Wydawanie warunków na przyłączenie do sieci ciepłowniczej, opracowywanie programów i analiz pracy sieci, programów awaryjnych wyłączeń i planów rozwoju systemu ciepłowniczego miasta Zamość, 2. Opracowywanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych, przygotowywanie dokumentacji do zgłoszeń i pozwoleń na budowę, udział w naradach koordynacyjnych, opiniowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta. 3. Kosztorysowanie przyłączy, modernizacji, remontów, konserwacji i przeglądów, 4. Opracowywanie propozycji modernizacji celem poprawy efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła w Zamościu oraz minimalizacji częstotliwości zakresu usterek i awarii, 5. Dokonywanie uzgodnień z właścicielami działek i infrastruktury podziemnej w zakresie kolizji 6. Nadzór nad dokumentacja
StPr/21/3622
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

- montaż instalacji fotowoltaicznej; - montaż innych urządzeń związanych z instalacją; - budowa konstrukcji pod instalacje; - inne prace instalacyjne
StPr/21/3626
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Murowanie, prace ogólnobudowlane.
StPr/21/3617
data rozpoczęcia pracy od 13.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Bieżąca naprawa pojazdów samochodowych, wymiana płynów eksploatacyjnych w pojazdach, wykonywanie prac demontażowo-montażowych, ustalanie i usuwanie usterek w pojazdach osobowych, wymiana części eksploatacyjnych.
StPr/21/3613
data rozpoczęcia pracy od 13.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 4 000 PLN

Nocny nadzór nad obiektem, drobne prace gospodarcze.
StPr/21/3614
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Zadaniem zatrudnionej osoby będzie utrzymywanie czystości w pawilonie handlowym, oraz w pomieszczeniach przynależnych.
StPr/21/3615
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Rozliczanie środków płatniczych, wydawanie reszty, dbanie o poprawne saldo kasy.
StPr/21/3616
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

1. Utrzymanie urządzeń wytwarzających, przesyłających energię cieplną w stanie pełnej sprawności technicznej i gotowości do pracy. 2. Dążenie do bezawaryjnej i ciągłej produkcji oraz dostawy energii cieplnej dla odbiorców. 3. Bieżąca konserwacja urządzeń takich jak wentylatory, zawory pompy itp. oraz usuwanie bieżących awarii. 4. Eksploatacja i kontrola urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi ( dokumentacja techniczno-ruchową ). 5. Bieżąca analiza procesów spalania pod względem dopuszczalnych norm emisji, osiąganiem maksymalnej sprawności kotłów oraz DTR wszystkich eksploatowanych urządzeń. 6. Przestrzeganie przepisów BHP. 7. Organizacja stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 8. Realizacja zadań przypisanych w/w stanowisku pracy określonych w procedu
StPr/21/3603
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 3 400 PLN

1. Obsługa węzłów wymiennikowych i sieci a szczególności obsługa , konserwacja , remont urządzeń elektrycznych AKP oraz instalacji NN do 1 kV. 2. Stały dozór nad właściwą pracą urządzeń elektrycznych i aparatury AKP. 3. Usuwanie na bieżąco usterek instalacji siłowej, oświetleniowej, sterowniczej oraz aparatury AKP. 4. Kontrola poprawności pracy układów pomiarowych, wymiana uszkodzonych urządzeń. 5. Obsługa telemetrii Vector na układach pomiarowych, montaż, programowanie, kontrola poprawności odczytów. 6. Bieżące monitorowanie urządzeń ciepłowniczych na węzłach , uczestnictwo w dokonywaniu rozruchu, zatrzymań i przełączeń na węzłach, sieciach ciepłowniczych, instalacjach odbiorczych, rozdzielaczach c o.. 7. Dbałość o porządek i estetyczny wygląd stanowiska pracy oraz węzłów cieplnych.
StPr/21/3604
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 3 400 PLN