Zamknij
REKLAMA

Pokojowa

Nr oferty: StPr/21/0474Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Zamość, powiat: m. Zamość, woj: lubelskie
Zakres obowiązków: Prace porządkowe, sprzątanie pokoi 2-3 razy w tyg. po 4h (w sezonie więcej), praca w godz. 10-14
Rodzaj umowy: Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług
Wymiar etatu:
Zmianowość: nie dotyczy
Liczba godzin pracy w tygodniu: 12
Data rozpoczęcia: 01.04.2021
Wynagrodzenie brutto: od 18,3 PLN
System wynagradzania:
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • podstawowe
  Uprawnienia:
  • dobra sprawność fizyczna
  • umiejętności profesjonalnego sprzątania
  • dobra organizacja pracy
   Dane pracodawcy:
   Pracodawca: kontakt przez PUP
   Sposób aplikowania: za pośrednictwem urzędu
   Adres: Plac Wolności 1, 22-400 Zamość, powiat: m. Zamość, woj: lubelskie
   Osoba do kontaktu: Michał Kusz
   Numer telefonu: 846383366
   E-mail:
   Język aplikacji: polski
   Wymagane dokumenty: CV
   Sposób kontaktu
   przekazania dokumentów:
   Obsługa klientów w magazynie, konfekcjonowanie i przygotowanie towaru według specyfikacji załadunkowych, bieżące liczenie i sprawne sprawdzanie stanów magazynowych, nabywanie umiejętności prowadzenia okresowych inwentaryzacji towarów, prawidłowe gospodarowanie odpadami i opakowaniami.
   StPr/21/0663
   data rozpoczęcia pracy od 01.04.2021
   wynagrodzenie od od 3 000 PLN

   Pomoc przy załadunku odpadów
   StPr/21/0660
   data rozpoczęcia pracy od 08.03.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   Sprzedaż, ekspozycja, dbanie o stany magazynowe, przyjmowanie zamówień, praca na terenie woj lubelskiego, sprzedaż towarów branża FMCG.
   StPr/21/0671
   data rozpoczęcia pracy od 01.04.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   Wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności: prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą, odpowiedzialność za organizację i efektywność pracy podległych pracowników oraz skutki finansowe i prawne wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa, przestrzeganie zasad etycznego wykonywania zawodu, koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z obsługą finansowo-księgową, nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych i ich archiwizowania, opracowywanie i modyfikowanie zakładowego planu kont, opracowywanie dokumentacji systemu przetwarzania i ochrony danych, opracowywanie analiz i planów gospodarczo-finansowych z zakresu działania Spółki, weryfikowanie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych techniką ręczną oraz z wykorzystaniem programów finansowo-księgowych, ocenianie zgodności stosowanych procedur z przyjętą polityką rachunkowości w Spółce, kontrolowanie poprawności zakwalifikowanych operacji gospodarczych, ich dekretacji i księgowania na kontach, opracowanie obiegu dokumentów księgowych, sprawdzanie procedury obiegu, nadzoru i archiwizowania dokumentów księgowych, przygotowywanie oraz udostępnianie dokumentacji księgowej i ksiąg rachunkowych organom kontroli zewnętrznej, udzielanie wyjaśnień kontrolującym, analizowanie protokołów i zaleceń pokontrolnych, monitorowanie sytuacji finansowej Spółki, bieżące powiadamianie przełożonego o istniejących zagrożeniach oraz podejmowanie działań w celu ich eliminacji po uzyskaniu akceptacji przełożonego, opracowywanie strategii i procedur pozyskiwania środków finansowych dla działalności Spółki, kontrolowanie wydatków i zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów finansowych, nadzorowanie terminowości płatności zobowiązań i wpływu zobowiązań, przygotowywanie inwentaryzacji, nadzorowanie przebiegu i rozliczanie jej wyniku, planowanie i podejmowanie decyzji na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, opracowywanie analiz finansowych, analizowanie i opiniowanie decyzji inwestycyjnych, sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe) zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonywanie prac związanych z wewnętrznym systemem raportowania i innymi działaniami z zakresu rachunkowości, przygotowywanie raportów oraz współpraca z biegłymi rewidentami podczas badania sprawozdania finansowego, odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe rozliczenia Spółki ze zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej, Urzędu Statystycznego i Urzędu Miasta, sporządzanie raportów na potrzeby organizacji i instytucji zewnętrznych (m.in. US, ZUS, GUS, banki), nadzorowanie i kontrola pracy pracowników w podległej komórce organizacyjnej.
   StPr/21/0672
   data rozpoczęcia pracy od 01.04.2021
   wynagrodzenie od 5 000 - 7 500 PLN

   Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów i podzespołów maszyn rolniczych
   StPr/21/0638
   data rozpoczęcia pracy od 08.03.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   Praktyczna nauka jazdy samochodem osobowym oraz ciągnikiem rolniczym
   StPr/21/0639
   data rozpoczęcia pracy od 08.03.2021
   wynagrodzenie od od 1 400 PLN

   Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy elektronicznych i elektrycznych układów pojazdów samochodowych
   StPr/21/0640
   data rozpoczęcia pracy od 08.03.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów, podzespołów pojazdów samochodowych
   StPr/21/0642
   data rozpoczęcia pracy od 08.03.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   Prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu oraz związanej z tym dokumentacji dla zawodów: monter robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa
   StPr/21/0643
   data rozpoczęcia pracy od 08.03.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz montaż, instalacja,diagnostyka, naprawa urządzeń elektronicznych i mechatronicznych
   StPr/21/0644
   data rozpoczęcia pracy od 08.03.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN