Zamknij
REKLAMA

Główny księgowy

Nr oferty: StPr/22/3328Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Peowiaków 8, 22-400 Zamość, powiat: m. Zamość, woj: lubelskie
Zakres obowiązków: Wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności: prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą, odpowiedzialność za organizację i efektywność pracy podległych pracowników oraz skutki finansowe i prawne wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa, przestrzeganie zasad etycznego wykonywania zawodu, koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z obsługą finansowo-księgową, nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych i ich archiwizowania, opracowywanie i modyfikowanie zakładowego planu kont, opracowywanie dokumentacji systemu przetwarzania i ochrony danych, opracowywanie analiz i planów gospodarczo-finansowych z zakresu działania Spółki, weryfikowanie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych techniką ręczną oraz z wykorzystaniem programów finansowo-księgowych, ocenianie zgodności stosowanych procedur z przyjętą polityką rachunkowości w Spółce, kontrolowanie poprawności zakwalifikowanych operacji gospodarczych, ich dekretacji i księgowania na kontach, opracowanie obiegu dokumentów księgowych, sprawdzanie procedury obiegu, nadzoru i archiwizowania dokumentów księgowych, przygotowywanie oraz udostępnianie dokumentacji księgowej i ksiąg rachunkowych organom kontroli zewnętrznej, udzielanie wyjaśnień kontrolującym, analizowanie protokołów i zaleceń pokontrolnych, monitorowanie sytuacji finansowej Spółki, bieżące powiadamianie przełożonego o istniejących zagrożeniach oraz podejmowanie działań w celu ich eliminacji po uzyskaniu akceptacji przełożonego, opracowywanie strategii i procedur pozyskiwania środków finansowych dla działalności Spółki, kontrolowanie wydatków i zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów finansowych, nadzorowanie terminowości płatności zobowiązań i wpływu zobowiązań, przygotowywanie inwentaryzacji, nadzorowanie przebiegu i rozliczanie jej wyniku, planowanie i podejmowanie decyzji na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, opracowywanie analiz finansowych, analizowanie i opiniowanie decyzji inwestycyjnych, sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe) zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonywanie prac związanych z wewnętrznym systemem raportowania i innymi działaniami z zakresu rachunkowości, przygotowywanie raportów oraz współpraca z biegłymi rewidentami podczas badania sprawozdania finansowego, odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe rozliczenia Spółki ze zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej, Urzędu Statystycznego i Urzędu Miasta, sporządzanie raportów na potrzeby organizacji i instytucji zewnętrznych (m.in. US, ZUS, GUS, banki), nadzorowanie i kontrola pracy pracowników w podległej komórce organizacyjnej.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.12.2022
Wynagrodzenie brutto: od 5 000 do 8 500 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat)
  Uprawnienia:
  • znajomość księgowości i rachunkowości
  • praca w zespole
   Pozostałe wymagania
   Inne wymagania: Wymagane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub posiadanie certyfikatu księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów. Staż pracy minimum 3 lat w zakresie księgowości, w tym 2 lata na samodzielnym stanowisku
   Dane pracodawcy:
   Pracodawca: ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W ZAMOŚCIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
   Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
   Adres: Peowiaków 8, 22-400 Zamość, powiat: m. Zamość, woj: lubelskie
   Osoba do kontaktu:
   Numer telefonu:
   E-mail: [email protected]
   Język aplikacji: polski
   Wymagane dokumenty: CV
   Sposób kontaktu
   przekazania dokumentów:
   Preferowane formy kontaktu: osobiście, e-mail
   Montaż i uruchamianie pomp ciepła w obiektach klientów, prace hydrauliczne, przeprowadzanie konserwacji, usuwanie awarii i wymiana uszkodzonych urządzeń, wykonywanie zadań zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Praca na terenie pow. zamojskiego
   StPr/22/3432
   data rozpoczęcia pracy od 01.12.2022
   wynagrodzenie od od 4 300 PLN

   - Nadzór technologiczny nad procesem produkcji kanałów wentylacyjnych, - Doskonalenie procesów produkcji w celu zwiększenia efektywności oraz wydajności, - Weryfikacja pracy podległych pracowników - Analiza prawidłowości technologii oraz zleceń produkcyjnych
   StPr/22/3414
   data rozpoczęcia pracy od 01.12.2022
   wynagrodzenie od od 6 000 PLN

   Prowadzenie księgi rachunkowej.
   StPr/22/3444
   data rozpoczęcia pracy od 01.12.2022
   wynagrodzenie od od 4 000 PLN

   Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych dla dzieci i młodzieży.
   StPr/22/3449
   data rozpoczęcia pracy od 01.12.2022
   wynagrodzenie od od 60 do 74 PLN

   1. Opracowywanie i realizacja programu szkolenia zawodu dla uczestników Centrum. 2. Prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych reintegracji zawodowej w zakresie usług remontowo-budwolanych. 3. Ocenianie zdobytych przez uczestników umiejętności w czasie zajęć reintegracji zawodowej. 4. Stała współpraca z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, psychologiem Centrum w zakresie realizacji "Indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego" uczestników. 5. Stała opieka i nadzór nad uczestnikami CIS. 6. Przygotowanie uczestników Centrum do egzaminów potwierdzających zdobyty kwalifikacje oraz kompetencje.
   StPr/22/3450
   data rozpoczęcia pracy od 01.12.2022
   wynagrodzenie od od 3 300 PLN

   Wykonywanie napraw sprzętu AGD.
   StPr/22/3387
   data rozpoczęcia pracy od 01.12.2022
   wynagrodzenie od od 1 505 PLN

   Bieżące utrzymywanie czystości w sklepie odzieżowym. Praca w godzinach 7.00-9.00
   StPr/22/3390
   data rozpoczęcia pracy od 01.12.2022
   wynagrodzenie od od 19,7 PLN

   Praca w magazynie, pakowanie paczek, wydawanie towaru.
   StPr/22/3351
   data rozpoczęcia pracy od 24.11.2022
   wynagrodzenie od od 3 010 PLN

   Dobieranie korekcji do wady wzroku u badanego pacjenta.
   StPr/22/3362
   data rozpoczęcia pracy od 24.11.2022
   wynagrodzenie od od 3 500 do 5 000 PLN

   Sprzedaż prasy i innych art. przemysłowych
   StPr/22/3341
   data rozpoczęcia pracy od 01.12.2022
   wynagrodzenie od od 1 505 PLN