DEFINICJA: Konkurs to zorganizowana impreza o określonym regulaminie, której celem jest wyłonienie w drodze eliminacji kogoś lub czegoś najlepszego w danej dziedzinie, zwykle połączona z przyznaniem nagród.

 

REGULAMIN KONKURSU (dalej: „Regulamin”)

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja im. Bernardo Morando, ul. św. Piątka 44 lok. 3, 22-400 Zamość, NIP: 922-304-79-77, KRS: 0000464329, REGON: 061565619, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs organizowany i ogłaszany na roztocze.net jest przez Fundację im. Bernardo Morando która jest Wydawcą roztocze.net Regionalny Dziennik Internetowy.
 3. Niektóre czynności związane z przeprowadzeniem konkursu wykonuje na rzecz Organizatora VIVA MEDIA Sp. z o.o., 87-800 Włocławek, ul. Długa 10 C, NIP 888 312 7481, REGON 365937333, KRS 0000648760, zwana dalej „Koordynatorem”.
 4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 6. Celem Konkursu jest promocja produktu przekazanego jako nagroda w konkursie przez Fundatora nagrody oraz promocja działań Organizatora.
 7. Konkurs trwa w okresie podanym w opisie konkursu na stronie roztocze.net.

 §2

UCZESTNICY KONKURSU

 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, które są osobami pełnoletnimi lub są osobami powyżej 13 roku życia a poniżej 18 roku życia, posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz posiadającymi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora ani Koordynatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
  - zamieścić lub przesłać w Okresie Trwania Konkursu pracę konkursową w postaci projektu graficznego, zdjęcia, tekstu zgodnie z pytaniem w opisie konkursu.
  - zamieszczenie Pracy Konkursowej zwane będzie w dalszej części Regulaminu „Zgłoszeniem”.
 5. Stworzone przez Uczestnika zgłoszenie:
  - nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
  - nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Produktu Promocyjnego,
  - nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
  - w przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
 6. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Prac Konkursowych pod warunkiem, że każda z nich spełniać będzie wymagania wskazane w §2 ust. 5 Regulaminu. Uczestnicy rywalizują ze sobą w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu.
 7. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu Zgłoszenia, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego Strony Konkursowej lub poprzez pocztę e-mail Organizatora.

 §3

NAGRODY

 1. W Konkursie przyznane zostaną nagrody podane w opisie konkursu.  (dalej: „Nagrody”):
 2. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
 3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 4. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.
 5. Ustawa o PIT przewiduje, że zwolniona od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług. Jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie może jednak przekraczać kwoty 2000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT).

 §4

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Umieszczone przez Uczestników Prace Konkursowe będą ocenione przez Redakcję roztocze.net.
 2. Nagrodzone zostaną najciekawsze zdaniem Redakcji Prace Konkursowe.
 3. Uczestnikowi, którego Praca Konkursowa zostanie najlepiej oceniona, przysługiwać będzie Nagroda Główna.
 4. Uczestnikom, których Prace Konkursowe zajmą kolejne miejsca przysługiwać będzie po jednej Nagrodzie Dodatkowej jeśli takie zostały przewidziane w opisie konkursu na stronie roztocze.net.
 5. W przypadku, gdy okaże się, że wśród nagrodzonych Prac Konkursowych znajduje się kilka Prac Konkursowych jednego Uczestnika, przy przyznawaniu Nagród zostanie uwzględniona wyłącznie jedna z nich, która zostanie oceniona jako najciekawsza.
 6. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda (dalej: „Laureaci”), zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą stosownej wiadomości email wysłanej na adres Laureata.
 7. Nagrody dostępne w formie elektronicznej (np. bilety) zostaną wysłane Laureatom na adres email.
 8. W przypadku, gdy nagroda ma charakter rzeczowy odbiór następuje w siedzibie Organizatora w okresie jednego miesiąca od zakończenia konkursu.
 9. Nagrody, które nie zostaną wydane Laureatom w okresie jednego miesiąca od zakończenia konkursu przepadają na rzecz Organizatora.
 10. Lista Laureatów (zawierająca imiona oraz nazwy miejscowości zamieszkania Laureatów) może zostać opublikowana na roztocze.net.

  §5

REKLAMACJE

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: Fundacja im. Bernardo Morando, ul. św. Piątka 44 lok. 3, 22-400 Zamość, lub redakcja@roztocze.net
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Redakcję w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.
 5. Uczestnik o decyzji zostanie powiadomiony za pomocą stosownej wiadomości email wysłanej na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

  §6

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Fundacja im. Bernardo Morando, ul. św. Piątka 44 lok. 3, 22-400 Zamość.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na Stronie roztocze.net oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

 §7

PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik Konkursu, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi autorskie prawa majątkowe do przesłanej Pracy Konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tej Pracy Konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.
 2. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Prac Konkursowych Uczestnika, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i po jego zakończeniu.

  §8

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Organizator upoważnia Redakcję nadzorującą prawidłowy przebieg Konkursu, do podejmowania decyzji w sprawie wykluczania Uczestników Konkursu. Jeżeli decyzje te będą niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu oraz wyłonienia najlepszych Prac Konkursowych. Na powyżej wymienione decyzje Uczestnikowi przysługuje reklamacja na zasadach opisanych w §5 Regulaminu.
 2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 mogą zapaść w sytuacji:
  - naruszenia przez Uczestnika postanowień §2 ust. 6 Regulaminu,
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
 4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie roztocze.net.

 

DO POBRANIA: REGULAMIN KONKURSU