R E K L A M A

Z I P

Polityka i Samorząd | ZamośćDaniel Czubara7 listopada 2017

Zamość: Radni bronią krzyża

Zamość. Ratusz. Fot. R. Moteka

R E K L A M A    B O A R D

Radni Rady Miasta Zamościa przyjęli stanowisko w sprawie usunięcia krzyża z pomnika Jana Pawła II w Ploermel we Francji. Uchwałę przyjęto na ostatniej sesji (30 października).

Przypomnijmy, że 25 października tego roku Rada Stanu we Francji zdecydowała, że krzyż z pomnika papieża Jana Pawła II w Ploermel, ma być usunięty. Z inicjatywą protestu przeciw tej sytuacji wyszedł podczas ostatniej sesji w sali Consulatus radny miejski Piotr Małysz, (niezrzeszony).

Poniżej publikujemy treść dokumentu przyjętego przez zamojskich rajców.

Rada Miasta Zamość wyraża pełne wsparcie dla władz samorządowych miasta Ploermel we Francji w jego walce o pozostawienie pomnika Papieża Jana Pawła II w stanie nienaruszalnym w miejscu, w którym został w 2006 r. ustawiony.

Jeden z założycieli Unii Europejskiej Schuman twierdził, że ,, Unia Europejska albo będzie chrześcijańska, albo jej wcale nie będzie” Jan Paweł II nasz wielki Polak, Honorowy Obywatel Miasta Zamościa, wielki Europejczyk jest symbolem chrześcijańskiej zjednoczonej Europy. Wartości Unii Europejskiej mówią jasno, że nie wolno nikogo wykluczać, a tymczasem chce się usunąć krzyż z pomnika  Jana Pawła II.

Wyrażamy nadzieję, że pomnik pozostanie na swoim miejscu i stanie się czynnikiem łączącym, uczącym tolerancji i przypominającym o chrześcijańskich korzeniach Europy.

 

Autor: Daniel Czubara
Ty już wiesz. Teraz podziel się tym na Facebooku ze znajomymi.
Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie? Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 3 . Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.

Tagi, hashtagi i słowa klucze: , , , ,
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
 • "Thomas" dnia 7 listopada 2017 o godzinie 9:15:08 napisał:
  Nie podoba mi się postawa hierarchii kościoła katolickiego na czele kardynałem Kazimierzem Niczem. Mam wiele zastrzeżeń co do wypowiedzi Nycza, ale działań hierarchii. Bardzo nie podoba mi się, że z tą inicjatywą wyszedł radny Małysz.
  8
  5
 • R E K L A M A
 • "huver" dnia 7 listopada 2017 o godzinie 9:52:04 napisał:
  A ja tym cwokom przypominam o małpich korzeniach człowieka. No katole, hejtujcie, do adwentu jeszcze trochę.
  5
  12
 • "z_boku" dnia 7 listopada 2017 o godzinie 10:16:11 napisał:
  Małpich korzeniach? Tak za komuny tak zwane "politruki" twierdziły. Darwin mówi co innego, tylko trzeba raz przeczytać i zrozumieć :)
  3
  6
 • "TORRES20400" dnia 7 listopada 2017 o godzinie 10:37:16 napisał:
  Tak to jest, jak niektórzy "ambitni inaczej", chcą przerobić cały materiał z biologii z gimnazjum "na raz". Wszystko się potem takim osobnikom w mózgownicy kiełbasi.
  3
  2
 • "ot" dnia 7 listopada 2017 o godzinie 11:09:37 napisał:
  hujer tyle ma do powiedzenia. Jak zwykle
  6
  3
 • "ad111" dnia 7 listopada 2017 o godzinie 11:56:07 napisał:
  No brawo, dzięki niezłomnej postawie Rady, to po pierwsze Francuzi już robią pod siebie, po drugie, Polska się rozwija, po trzecie, Zamojszczyzna wręcz kwitnie, a ludziom tu żyjącym żyje się dostatnio i szcześliwie oraz nikt nie myśli nawet o wyjeździe, zwłaszca młodzi ludzie wiążą swoją przyszłosć z Zamościem i okolicą. Bo to przedmurze chrześcijaństwa i europejskości w jednym. Hej!
  11
  6
 • "TORRES20400" dnia 7 listopada 2017 o godzinie 12:25:37 napisał:
  @"ad111"; A co ma pomnik papieża we Francji do rozwoju gospodarczego Zamojszczyzny? Radni mieli potrzebę wyrażenia opinii w tej sprawie, to to zrobili. Jak pewna radna, na sesji Rady Miasta zawzięcie broniła "sierpa i młota", to jakoś nie pamiętam, żebyś protestował. A przecież ma to taki sam związek z gospodarką jak problem "francuskiego papieża". No chyba, że uważasz, że w jednej kwestii można "marnować" czas "Wysokiej Rady", a w innej już nie. Tyle tylko, że to Szanowni Radni decydują, o czym chcą "procedować".
  3
  2
 • "Anonim" dnia 7 listopada 2017 o godzinie 12:48:59 napisał:
  tu nie chodzi żeby miało coś wspólnego. Nigdy te wpisy nie mają nic wspólnego z tematem. Natomiast mają co innego wspólnego.
  7
  2
 • "ad111" dnia 7 listopada 2017 o godzinie 14:00:04 napisał:
  Ale "TORRES20400" , przedstawiłeś argumentację, że hej. Przypominam do czego służy radny, rada i samorząd gminy: ... Art. 7. Zadania własne gminy 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; 3a) działalności w zakresie telekomunikacji; 4) lokalnego transportu zbiorowego; 5) ochrony zdrowia; 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 8) edukacji publicznej; 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 11) targowisk i hal targowych; 12) zieleni gminnej i zadrzewień; 13) cmentarzy gminnych; 14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; 15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; 16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; 17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; 18) promocji gminy; 19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573); 20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 1a. (uchylony) 2. Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy. 3. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji. Przepis art. 8 zadania zlecone wykonywane przez gminę ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. Art. 18. Kompetencje rady gminy 1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. 2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 1) uchwalanie statutu gminy; 2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności; 3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta; 4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu; 5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 6) uchwalanie programów gospodarczych; 6a) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; 7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki; 8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach; 9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy, b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta, c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy, f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich, g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta, h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym; 10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania; 11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 zadania zlecone wykonywane przez gminę ust. 2 i 2a; 12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku; 12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych; 13) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089), a także wznoszenia pomników; 14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy; 14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów; 15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. ... Art. 23. Radny - zadania 1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców. 2. Radni mogą tworzyć kluby radnych, działające na zasadach określonych w statucie gminy. Art. 23a. Treść ślubowania radnego 1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."....
  3
  5
 • "TORRES20400" dnia 7 listopada 2017 o godzinie 15:07:38 napisał:
  @"ad111"; sugerujesz, że NASI radni nie zajmują się tym, do czego powołało ich tzw."społeczeństwo", i że działają poza prawem i swoimi kompetencjami?
  3
  1
 • R E K L A M A
 • "ad111" dnia 7 listopada 2017 o godzinie 18:39:54 napisał:
  Sugeruję aby bardziej skupili się na meritum. Tyle i aż tyle.
  2
  3
 • "Mirek" dnia 7 listopada 2017 o godzinie 18:40:39 napisał:
  Dobra inicjatywa
  5
  2
 • "alejazda" dnia 7 listopada 2017 o godzinie 22:08:07 napisał:
  proponuję wysłać radnych na pikietę do Francji, może tam się zrealizują, bo tu nie nie mają już żadnych problemów
  3
  2
 • "Thomas" dnia 8 listopada 2017 o godzinie 2:24:26 napisał:
  W zasadzie był Czarny Marsz, a raczej Czarny Protest przed Ratuszem i nic.
  0
  0
 • "por.zUbek" dnia 8 listopada 2017 o godzinie 8:09:00 napisał:
  Uchwała- kilka zdań i podniesienie ręki. Myślę, że nic się nie stało i jako mieszkaniec Miasta nie mam "za złe" , że Radni poświęcili kilkanaście minut na wysłuchanie i przegłosowanie. Bardziej interesuje mnie kto i jak głosował.
  2
  1
 • "ad111" dnia 8 listopada 2017 o godzinie 13:50:11 napisał:
  Rozdział władz świeckich (państwowych, samorządowych) od kościelnych, Konstytucja, prawo to rozumiem jest tylko dodatkiem do działalności "jaśnieoświeconej Rady" i jej klakierów...?
  2
  1
 • "cleeo32" dnia 10 listopada 2017 o godzinie 13:54:37 napisał:
  Zaraz, zaraz. Skąd ten bunt? Zabrania się noszenia burek w miejscach publicznych, które są w pewnym sensie symbolem wyznania. Ale jak z pomnika ma zostać usunięty krzyż - ewidentny symbol religijny - to takie wrzaski? Świat pędzi ku świeckości więc bądźmy sprawiedliwi.
  2
  0
 • "ad111" dnia 10 listopada 2017 o godzinie 17:23:15 napisał:
  Katolicy z Polski nadal nie zaakceptowali zdobyczy Rewolucji Francuskiej...
  0
  0


UWAGA!! Komentarze zawierajace więcej niż 1 link(adres strony) są blokowane automatycznie przez system antyspamowy. Publikacja ich wymaga interwencji administratora. Aby opublikować więcej niż jeden link zalecamy publikację ich w kolejnych komentarzach.

Zapoznałem się z regulaminem usługi dostępnym na stronie(www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

Polska mistrzem... 28 minut temu
Zamość stolicą Zamościa!...
Dirty Harry 29 minut temu
Ćwik nie chce dochodzić kto obsrał po...
Hannibal 34 minuty temu
Wystarczy ze tydzien przed wyborami do Z...
Tu tytuł tu
Nie bardziej ciekawi, jak tam współpra...
po co to na co
Ja bym wolał by Zamość był stolicą ...
ciekawy
No właśnie miasto dostało nagrody o w...
ciekawy
Czy Nowoczesna będzie współpracować ...
Mr. T
Ludzie w końcu zmądrzeją i odsuną Pi...
simply the best
Wygrać, gdy się głosowało samemu na ...
Thomas
Ilu członków liczy nowoczesna w Zamo...
swojak
Z tego co widzę to zamojska Nowoczesna ...
Gdzie sens, gdz...
Hura!!! Cieszmy się Zamość wygrał g...
sceptyk
Gdyby to głosowali ludzie spoza Zamośc...
Horn
Skoro nie PO to może Nowoczesna pójdzi...
Tomek
Teraz czekamy na zamaskowany komentarz o...
Karolak
Super! Brawo Zamość! Ale zdjęcie pask...
i udało się!!...
I stało się! Zamość po raz drugi jes...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny