Polityka i Samorząd | Społeczeństwo i patriotyzm | ZamośćRedakcja4 marca 2019 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | (1)

Zamość: Odpowiedź od prezesa Veolii Wschód Sp. z o. o. na prośbę Prezydenta

fot. pixabay.com, logotyp www.veoliaterm.pl
R E K L A M A    B O A R D

Miasto Zamość otrzymało odpowiedź od prezesa Veolii Wschód Sp. z o. o. Janusza Lewickiego na prośbą prezydenta Miasta Zamość Andrzej Wnuk o przedstawienie informacji dotyczących m.in. funkcjonowania zabezpieczenia systemu ciepłowniczego Zamościa, w związku z awarią sieci ciepłowniczej, do której doszło w lutym.

Zamość: Prezydent Andrzej Wnuk w sprawie awarii sieci ciepłowniczej

Poniżej treść odpowiedzi:

STRONA 1

W odpowiedzi na pismo j.w. uprzejmie informujemy, iż pewność dostaw ciepła, zależy od pewności dostaw i działania w kilku obszarach, mających istotny wpływ na jego produkcję i dystrybucję. Najważniejsze z w/w punktu widzenia obszary to naszym zdaniem:

1. zapewnienie wystarczających zapasów paliwa produkcyjnego

2. pewność dostaw energii elektrycznej

3. pewność dostaw wody uzdatnionej do uzupełniania ubytków w sieciach cieplnych

4. ograniczenie możliwości występowania awarii na majątku wytwórczym i sieciowym

5. zapewnienie możliwości usuwania awarii i ograniczania jej skutków.

Działalność naszej Spółki zmierza do tego, aby pewność i bezpieczeństwo w każdym z w/w obszarów, a konsekwencji pewność i bezpieczeństwo dostaw ciepła było możliwie najwyższe. Poniżej przedstawiamy aktualny stan bezpieczeństwa w w/w obszarach.

Ad.1

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka ma obowiązek utrzymywania zapasów paliwa produkcyjnego w wysokości odpowiadającej w przybliżeniu miesięcznemu zużyciu, liczonemu jako średnia z ostatnich trzech lat. Spółka posiada wymagane przepisami zapasy węgla a nawet je przewyższa, zazwyczaj o 50%.

Ad.2

W celu zabezpieczenia źródeł ciepła przed skutkami braku zasilania w energię elektryczną , obie ciepłownie posiadają dwustronne zasilanie energetyczne, z możliwością automatycznego przełączania zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku napięcia na zasilaniu podstawowym.

Ad.3

STRONA 2

W celu zapewnienia możliwości uzupełniania ubytków w sieciach oba źródła wyposażone są w stacje uzdatniania wody o wydajności łącznej ok. 40 t/h. Istnieje pełna dyspozycyjność obu stacji w zakresie rejonów zasilanych z obu źródeł ciepła, jak również ich jednoczesnej, wspólnej pracy w przypadkach dutych ubytków wody sieciowej. Dostawa wody surowej do uzdatniania w ciepłowni przy ul. Kilińskiego jest zapewniania poprzez przyłączenie do wodociągu miejskiego. Ciepłownia przy ul. Hrubieszowskiej posiada własne ujęcie głębinowe oraz dodatkowo przyłącze do wodociągu miejskiego. Ponadto na terenie ciepłowni przy ul. Hrubieszowskiej posiadamy trzy zbiorniki zapasowe o pojemności 250 t każdy, dwa na wodę surową i jeden na wodę uzdatnioną.

Ad.4

Ograniczenie możliwości wystąpienia awarii wiąże się z zapewnieniem odpowiedniego stanu majątku sieciowego i wytwórczego. Z zagadnieniem tym bezpośrednio łączą się działania remontowe i inwestycyjne podejmowane przez Spółkę. Konkretne coroczne plany tworzone są w oparciu o doświadczenia eksploatacyjne, krytyczność poszczególnych składników majątku, awaryjność z lat poprzednich, wyniki badań i ekspertyz, oraz zmieniające się wymogi formalno- prawne, techniczne i środowiskowe. Ostateczny plan jest wypadkową w/w czynników oraz uwarunkowań ekonomicznych w zakresie wysokości nakładów finansowych oraz ich wpływu na ceny ciepła. Jak już informowaliśmy, wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Spółkę w latach 2011-2018 osiągnęła poziom 22 306 860 zł, w tym na majątek sieciowy 11 152 608 zł. Dodatkowo oprócz zadań inwestycyjnych , Spółka corocznie realizuje prace remontowe o wartości ok. 700 000 zł. Aktualny plan inwestycyjny na rok 2019 zakłada wydatki na poziomie 2,976 MLN zł, w tym na majątek sieciowy 1,64 MLN, na majątek wytwórczy 1,336 MLN zł. W związku z awarią z dnia 9.02.2019 r będzie on pilnie zweryfikowany, głównie w zakresie rzeczowym. Nie wykluczamy również zwiększenia nakładów na majątek sieciowy. informujemy również, że ogólny stan techniczny nawet najstarszych sieci ciepłowniczych budowanych w systemie kanałowym jest wystarczająco bezpieczny, problemem są miejscowe uszkodzenia wynikające z niedoróbek z etapu wykonawstwa, na co technologia kanałowa jest szczególne czuła. W zdecydowanej większości wszystkich dotychczasowych awarii sieciowych okazywało się, że pierwotną ich przyczyną były miejscowe nieszczelności kanałów umożliwiające dopływ wód opadowych oraz korozję rurociągów ciepłowniczych . W niewielkich odległościach od miejsc skorodowanych sieć okazywała się pełnowartościowa. Z w/w względów, w najbliższych latach, zamierzamy koncentrować się na wymianach potencjalnie najbardziej zagrożonych fragmentów sieci. Z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw ciepla problemem jest zlokalizowanie miejsc zagrożonych zanim jeszcze dojdzie do awarii. Wszystkie dostępne metody lokalizacji , zarówno fonometryczne jak i termowizyjne, nie zapewniają pełnej skuteczności diagnozowania, szczególnie w okresie zanim dojdzie do wycieku. W dotychczasowej praktyce Spółka wykonywała profilaktyczne pomiary szczelności sieci metodami fonometrycznymi co drugi rok, po raz ostatni w m-cu lipcu ubiegłego roku. Po doświadczeniach wynikających z ostatniej awarii w bieżącym sezonie grzewczym ponownie przeprowadzimy taki pomiar, tak aby było możliwe naprawy miejsc osłabionych w tegorocznym sezonie remontowym. Musimy jednak przyznać, że odpowiedzialnie nie da się zapewnić, iż awarie nie będą się zdarzały.

Ad.5

Informujemy, że podtrzymujemy stwierdzenia złożone na posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 24 listopada 2016 r. System ciepłowniczy miasta Zamościa jest systemem pierścieniowo — promieniowym w którym można wyróżnić dwa główne pierścienie oraz dwa dodatkowe o znaczeniu lokalnym. Istnienie pierścieni ma ogromne znaczenie dla zapewnienia dostaw

STRONA 3

ciepła w sytuacjach awaryjnych tak też było podczas awarii z dnia 9.02.109 r. W tej konkretnej sytuacji, przekonfigurowanie systemu sieciowego w oparciu o dwa główne pierścienie pozwoliło na – skrócenie okresu przerwy w dostawie do odbiorców z rejonu Starego Miasta. zachodniej części ul. Peowiaków do skrzyżowania z ul. Przemysłową wraz ze szpitalem, a także Cieplej, Sadowej i Królowej Jadwigi . W przypadku braku pierścieni w/w rejony pozostawały by nieogrzewane aż do usunięci awarii w ul. Peowiaków w dniu 11.02.2019 ok. godz. 23.30. – skrócenia okresu przerwy w dostawie ciepła dla odbiorców z obszaru oś. Wiejska. Obotna , Orzeszkowej ,zachodniej części oś. Kilińskiego do wysokości ul. Redutowej. W przypadku braku pierścieni w/w rejony pozostawały by niedogrzewane do usunięcia wycieku na przyłączu do bloku Kamienna 15 co nastąpiło w dniu 11.02.2019 w godz. popołudniowych. Niestety, układ sieci miejskich nie jest całkowicie pierścieniowy i korzyści z jego istnienia nie dotyczą odbiorców zlokalizowanych na odcinkach promieniowo odchodzących od głównych sieci przesyłowych. Z punktu widzenia ograniczenia skutków awarii, istotnym zabezpieczeniem jest również stworzona kilka lat temu możliwość wykorzystania pomp sieciowych zainstalowanych w Ciepłowni przy ul. Kilińskiego, do przepompowywania wody sieciowej z Ciepłowni przy ul. Hrubieszowskiej w sieci w ul. Kilińskiego i w kierunku ul. Starowiejskiej. istotna w przypadku braku możliwości pracy kotłów w ciepłowni przy ul. Kilińskiego. W wyniku doświadczeń po awarii z roku 2014 w ul. Cieplej stworzyliśmy możliwość bezpieczniejszej pracy źródła przy ul. Hrubieszowskiej w przypadku zaniku ciśnienia w sieci. Rozwiązanie umożliwia wykorzystanie odcinka sieci od Ciepłowni do ul . Hrubieszowskiej o średnicy 600 mm , po jego odcięciu od pozostałej części systemu, do przyjęcia nadmiaru ciepła zgromadzonego w kotłach, normalnie odbieranego przez system. Doposażyliśmy również służby techniczne w narzędzia i sprzęt do usuwania awarii, oraz w sprzęt do lokalizacji wycieków(geofon, kamera termowizyjna). Posiadamy i w czasie ostatniej awarii wykorzystaliśmy możliwości wzmocnienia zaangażowanego w usuwanie awarii miejscowego personelu wyspecjalizowanymi pracownikami z innych Zakładów Spółki. Każdorazowo również po poważniejszej awarii dokonujemy analizy funkcjonowania procedur awaryjnych Spółki, zarówno w obszarze technicznym jak i organizacyjnym oraz komunikacyjnym, i w oparciu o ich wyniki dokonujemy odpowiednich korekt. Zostanie także skorygowana procedura komunikacji z odbiorcami ciepła.

Informujemy również, że przyczyną awarii w dniu 9.02.2019 r. było rozszczelnienie sieci ciepłowniczej które spowodowało zatrzymanie pracy ciepłowni C-1 przy ul. Kilińskiego oraz C-2 przy ul. Hrubieszowskiej oraz przerwanie dostawy ciepła do m.s.c. Ostatecznie okazało się że uszkodzeniu uległa sieć ciepłownicza w 5 różnych punktach. Wycieki zostały zlokalizowane w nw. miejscach:

1. Sieć ciepłownicza pod ul. Hrubieszowską,

2. Sieć ciepłownicza pod ul. Wyszyńskiego,

3. Sieć ciepłownicza przy ul. Peowiaków,

4. Przyłącze do budynku przy ul. Kamiennej 15,

5. Rura spustowa odwadniająca sieć przy ul. Partyzantów

Należy podkreślić iż awarie wymienione w pkt 2 i 5 powyżej miały miejsce na tym samym odejściu od sieci głównej, co spowodowało wydłużenie czasu przerwy w dostawie ciepła dla odbiorców z niego zasilanych

Veolia Wschód szczegółowo analizuje przebieg i przyczyny awarii. Uważamy że prawdopodobny ciąg zdarzeń byt taki, iż najpierw wystąpił jeden wyciek na sieci który spowodował wahania parametrów pracy, w tym ciśnienia i temperatury, na jednym z pracujących kotłów w

STRONA 4

ciepłowni przy ul .Kilińskiego, a w konsekwencji wzrost ciśnienia w rurociągu zasilającym sieć w krótkim okresie czasu (kilka minut). Ten wzrost ciśnienia, całkowicie bezpieczny dla sieci o niepocienionych korozyjnie ściankach, spowodował jej rozszczelnienie w kolejnych osłabionych miejscach.

Nie bagatelizujemy problemu, ale awarie sieci ciepłowniczych zdarzają się corocznie w wielu różnych miastach i niestety będą się zdarzały. Ostatnie przykłady to m.in. duże awarie w Gdańsku i w Kielcach z długotrwałym okresem ich usuwania. Najczęściej występują w jednym punkcie sieci, ale zdarzają się również awarie w kilku punktach jednocześnie, czego przykładem jest ubiegłoroczna awaria w Radomiu, z jednoczesnym rozszczelnieniem sieci w 3 różnych punktach. Robimy wszystko aby minimalizować ilość i zasięg awarii stawiając sobie za cel aby ich w ogóle nie było.

* Tekst przetworzony z wykorzystaniem automatu, ostateczna wersja zawarta jest w plikach graficznych.

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 5.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: Redakcja
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
  • "analityk" dnia 4 marca 2019 o godzinie 18:36:18 napisał:
    Mam nadzieję, że Prezydenta nie usatysfakcjonuje bardzo ogólna odpowiedź Veolii. Z odpowiedzi wynika, że zapas paliwa był, energia zabezpieczona, woda zabezpieczona ( przynajmniej na pewien czas). Chyba jednak nie dostatecznie dobrze zabezpieczano ograniczenie możliwości występowania awarii na majątku wytwórczym i sieciowym (pkt 4 str.1) Jak sama Veolia podaje nakłady inwestycyjne wyniosły 22,3 mln zł przez 9 lat czyli 2,47 mln /rok w tym na majątek sieciowy 11,1 mln zł przez 9 lat czyli 1,23 mln/ rok , coroczne nakłady na remonty 0,7mln ( tylko ! a ile z tych 700 tys. zł. przeznaczano na remonty sieciowe już nie podają ) Awarie to głównie awarie sieci a remonty ich są symboliczne. Na koniec podają, że gdzie indziej też zdarzają się awarie. I się wytłumaczyli.( Czyli taki mamy klimat )
    R E K L A M A

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anti-Spam Quiz:

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
Krys
Rozumiem protest przeciw spalarni, ale n...
Żadne argumenty merytoryczne, finansowe...
z_boku
Niegdyś kiedy wysypisko znajdowało si...
zabrakło farby
sam napis bialy RONDO na asfalcie by wys...
ja z zamoscia
Wielka strata dla Zamościa. Super Facet...
observer
Czytałem "fachowe" wypowiedzi członkó...
ak
Powinniśmy wpisać śmieci na listę na...
zamoy
Na transparentach powinno być 'Nie chce...
Tutejszy
Nie wiem skąd się bierze u kierowców ...
ak
Jeżeli chodzi o prawo własności, to t...
observer
To jakieś myślenie głęboko socjalist...
Zamosciak
Najlepiej byłoby zainstalować tam sygn...
no i wyszedł p...
Zamiast linii wibracyjnych powinniście ...
observer
Na pewno Dziura i Misztal - pieli z zach...
klf
juz wsiadajac do BMW w aucie unosi sie e...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018