Zamość | Zdrowie i Urodatekst nadesłany12 listopada 2018 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | (0)

Zamość: Nowe substancje psychoaktywne tematem konferencji [PROGRAM]

fot. pixabay.com
R E K L A M A    B O A R D

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 przy wsparciu Urzędu Miasta Zamość wypełniając zadania statutowe dotyczące profilaktyki uzależnień, działając w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii organizuje konferencję zatytułowaną: „Nowe substancje psychoaktywne jako największe zagrożenie współczesnej sceny narkotykowej”.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 16 listopada 2018 roku w sali nr 1 Centrum Kultury Filmowej w godzinach 9.30 – 14.30. Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zamość Pana Andrzeja Wnuka.

Podczas konferencji swe wykłady poprowadzą specjaliści zaangażowani zarówno w profilaktykę, jak i leczenie uzależnień, ujmując temat z różnych perspektyw.

Uczestnikami konferencji będą dyrektorzy szkół, pedagodzy, psychologowie szkolni, wychowawcy placówek, kuratorzy, funkcjonariusze policji i straży miejskiej oraz inne osoby zawiązane zawodowo z pracą z dziećmi i rodziną oraz profilaktyką uzależnień. Konferencja ma charakter zamknięty.

Konferencja będzie okazją do poszerzenia wiedzy na temat nowych substancji psychoaktywnych, rozpoznawania objawów ich stosowania, narzędzi do opracowania diagnozy zachowań ryzykownych, w szczególności w środowisku szkolnym i planowania skutecznych działań profilaktycznych, co jest niezwykle istotne zarówno z perspektywy szkoły, placówki, jak i władz samorządowych. Uczestnikom konferencji zaprezentowany zostanie także program ujęty w systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego pt. „ FreD goes net”.

Punktem wyjścia podczas konferencji będzie informacja na temat nowych substancji psychoaktywnych, które są określane potocznie mianem „dopalaczy” i zdominowały współczesną scenę narkotykową. Stanowią jej najgroźniejszy, najdynamiczniej rozwijający się sektor. Specyfiki te mają zróżnicowany, często modyfikowany skład. Ich wspólnym mianownikiem jest fakt, że zawierają substancje psychoaktywne działające na układ nerwowy człowieka nieomal analogicznie do znanych wcześniej i dotychczas używanych tradycyjnych narkotyków. Z reguły jednak ich działanie jest dużo silniejsze i może pociągać za sobą nieprzewidywalne dla zdrowia i życia użytkowników skutki. Wynika to z faktu, iż nieznany jest skład

wprowadzanych do obrotu specyfików, ani ilości poszczególnych składników w nich zawartych. Nieznana jest zatem ich szkodliwość, sposób oddziaływania na pracę organów wewnętrznych, a przede wszystkim centralnego układu nerwowego. Utrudnione są w związku z tym diagnozowanie i detoksykacja osób, będących pod ich wpływem, wymagających pilnej interwencji medycznej.

W 2015 r. na terenie województwa lubelskiego odnotowano 220 przypadków zatruć lub podejrzeń zatruć dopalaczami, w 2016 r. – 115, w 2017 również 115.

Ponadto zmieniająca się scena narkotykowa, siła nowych substancji psychoaktywnych, obniżający się wiek inicjacji narkotykowej, politoksykomania, jako dominujący model odurzania, są zdecydowanymi czynnikami wzrostu liczby osób dotkniętych problemem podwójnej diagnozy. Z tego powodu podczas konferencji

poruszony zostanie temat związany z tym problemem. Podwójna diagnoza to jednoczesne używanie, nadużywanie lub uzależnienie od substancji

psychoaktywnych oraz doświadczanie zaburzeń psychicznych. Zjawisko to obejmuje cały wachlarz zaburzeń zachowań i zaburzeń psychicznych, od lekkiej depresji po pełnoobjawowe choroby psychiczne głównie chorobę afektywną dwubiegunową czy schizofrenię paranoidalną rozwijających się w powiązaniu z używaniem, nadużywaniem czy uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Objawy zaburzeń psychicznych są coraz częściej spotykane u osób używających substancji psychoaktywnych. Analogicznie, chorzy psychicznie powszechnie sięgają po środki psychoaktywne i uzależniają się.

Dopełnieniem konferencji będzie podjęcie tematu związanego z profilaktyką zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. Od września 2017 r. szkoły i placówki oświatowe mają obowiązek opracowywania Programu wychowawczo-profilaktycznego.

Dla efektywnego planowania działań wychowawczych i profilaktycznych, które odpowiadają na aktualne potrzeby i problemy uczniów i rodziców, w szkołach i placówkach oświatowych należy przeprowadzać diagnozę środowiska szkolnego. Podczas konferencji będzie miał miejsce wykład eksperta Ośrodka Rozwoju Edukacji, który w swoim wystąpieniu przedstawi elementy składające się na narzędzie badawcze wykorzystane w projekcie realizowanym na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej: „Przeprowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce”. Omówione zostaną zasady konstruowania narzędzi badawczych dla różnych grup wiekowych oraz zasady analizy wyników. Wskazane zostaną także najczęstsze błędy popełniane podczas tworzenia narzędzi badawczych. Przedstawione zostaną sposoby wykorzystania wyników badań do tworzenia programów profilaktyki.

Tematyka ta jest szczególnie ważna, gdyż profilaktyka uzależnień odpowiadająca na zapotrzebowanie współczesnej rzeczywistości wymaga całościowego oddziaływania środowiska zarówno szkolnego, jak i rodzinnego. W tym kontekście wydaje się konieczne podjęcie kolejnej debaty publicznej, której efektem będzie wypracowanie skutecznych metod profilaktycznych w obszarze przeciwdziałania narkomanii w szkołach i placówkach. Punktem wyjścia do podejmowania działań interwencyjnych będzie diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka zachowań prowadzących do uzależnień u dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym. Organizatorzy konferencji mają nadzieję, że zdobyta tą drogą wiedza zostanie wdrożona w praktykę i przełoży się na zmniejszenie zjawiska narkomanii w zamojskich szkołach i placówkach.


Informacje o wykładowcach:

Jagoda Władoń-Wilecka – specjalistka terapii uzależnień, teatrolog, ukończyła studia podyplomowe w zakresie seksuologii i edukacji seksualnej dzieci i młodzieży. Przez szereg kadencji sprawowała funkcję wiceprezesa Zarządu głównego Stowarzyszenia MONAR, pozostając w tych latach najbliższym współpracownikiem jego twórcy – Marka Kotańskiego. Obecnie kieruje Ośrodkiem Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Monar w Wyszkowie. Autorka programu Alternative Dance dla młodzieży używającej narkotyków syntetycznych. Posiada przygotowanie i zasługi w pracy penitencjarnej z osobami uzależnionymi odbywającymi karę pozbawienia wolności. Inicjatorka programu „PROFIBUS”- pierwszych mobilnych punktów konsultacyjnych dla narkomanów w Warszawie, animatorka Street Workes w ramach programu wczesnego kontaktu z uzależnionymi na terenie stołecznych dworców PKP. Współautorka programu eksperymentalnych form readaptacji społecznej dla ludzi bezdomnych „Victoria Kotan”, przekształconych w Ruch Wychodzenia z Bezdomności Markot, konsultantka szeregu produkcji filmowych poświęconych problematyce uzależnień i terapii. Za zasługi w pracy z osobami uzależnionymi oraz całokształt działań na rzecz przeciwdziałania narkomanii wielokrotnie doceniana i nagradzana w tym Złotym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Anna Górska – mgr psychologii, wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej i profilaktycznej. Ukończyła specjalistyczne szkolenie uprawniające do prowadzenia terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków, uzyskując w 2003 roku certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień. Jest trenerem programu FreD goes net od 2010 roku. Posiada certyfikat Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej od 2013 roku. Jest zatrudniona w Zamojskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego na stanowisku psychologa i terapeuty uzależnień w Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu.


Izabella Kwiatkowska
– mgr pielęgniarstwa, wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej i profilaktycznej. Ukończyła specjalistyczne szkolenie uprawniające do prowadzenia terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków, uzyskując w 2005 roku certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień. Jest trenerem programu FreD goes net od 2010 roku. Posiada certyfikat Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej od 2013 roku. Jest zatrudniona w Zamojskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego na stanowisku terapeuty uzależnień w Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu.

Jakub Kołodziejczyk – magister psychologii, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, pracuje w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, jego zainteresowania badawcze związane są z przywództwem i zarządzaniem instytucjami edukacyjnymi w szczególności z organizowaniem procesu edukacyjnego i wychowawczego oraz jego wpływem na rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny uczniów, aktualnie prowadzi badania nad związkiem przywództwa sprawowanego przez dyrektorów szkół a przemocą rówieśniczą.


Program XVI Konferencji Naukowej „Nowe substancje psychoaktywne jako największe zagrożenie współczesnej sceny narkotykowej” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zamość
Data: 16 listopada 2018 roku
Miejsce: sala nr 1 Centrum Kultury Filmowej w Zamościu ul. Odrodzenia 9

9:30 -10:00 Rejestracja uczestników

10:00 -10:15 Uroczyste rozpoczęcie konferencji – Maria Sakowicz – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu.

10:15 – 11:15 mgr Jagoda Władoń – Wilecka, specjalista terapii uzależnień – ,,Nowe substancje psychoaktywne jako największe zagrożenie współczesnej sceny narkotykowej”.

11:15 -11:30 przerwa

11:30 -12:15 mgr Jagoda Władoń – Wilecka, specjalista terapii uzależnień – „Uzależnienie a zaburzenia zachowania i zaburzenia osobowości – co to jest podwójna diagnoza”.

12:15 -12:45 przerwa kawowa

12:45 -13:15 mgr Anna Górska, specjalista terapii uzależnień, mgr Izabella Kwiatkowska , specjalista terapii uzależnień – Program wczesnej interwencji – FreD goes net.

13:15 -14:00 dr Jakub Kołodziejczyk, magister psychologii, doktor nauk humanistycznych – Badanie zachowań ryzykownych i czynników na nie wpływających oraz wykorzystanie danych do planowania działań profilaktycznych.

14:00 -14:30 Dyskusja i podsumowanie konferencji.

Konferencja organizowana przy wsparciu Miasta Zamość w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 0.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: tekst nadesłany
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
Jaroo
Za to zdj�cie to powinien si� obrazi...
Widać że perspektywiczny .. weteran....
mieszkaniec
Zamojski zalew to syf. Nie powinni w og...
zamoscianin
w sumie jak by nie Gierek nie byloby uli...
Taka pawda
Bez sensu jest ta sonda....
Anita
Nie wiem jak Rudka, ale stawy Echo wysyc...
No name.....
A jeszcze lepiej skrytykować wszystko, ...
Thomasie, dość ogólnikowo napisałeś...
Mirek
Nie chcę wejściówki od firmy, która ...
Thomas
22 tysiące głosów to wcale nie tak ma...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018