Polityka i Samorząd | ZamośćRedakcja27 grudnia 2018 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | (0)

Zamość: Jutro budżetowa sesja Rady Miasta

R E K L A M A    B O A R D

Kwestia budżetu Zamościa na 2019 rok zdominuje jutrzejszą III sesję Rady Miasta Zamość VIII kadencji. Radni pochylą się również nad tematem zmiany nazwy ulicy Czwartaków położonej na osiedlu Orzeszkowej-Reymonta, dożywiania dla Miasta Zamość „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, wystąpienia ze Związku Miast Polskich, czy wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych.

Nazwa ulicy Czwartaków zostanie zmieniona na ulicę Generała Józefa Hallera.

Miasto Zamość występuje ze Związku Miast Polskich, którego członkiem jest na podstawie uchwały NR XL1/471/06 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich. Głównym uzasadnieniem wystąpienia ze Związku są duże koszty członkostwa, które nie bilansują się z realnymi korzyściami. Po przeprowadzonej przez Urząd analizie uznano, że przez 12 lat członkostwa Miasto Zamość powinno było otrzymać ze strony Związku większe wsparcie informacyjne, promocyjne, oraz gospodarcze w realizacji zadań publicznych. W roku bieżącym składka członkowska z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich wynosiła 20 390,16 zł. Kwota ta jest co roku waloryzowana o wskaźnik inflacji.

Wystąpienie ze Związku przyniesie wymierne oszczędności dla budżetu Miasta Zamość – możemy przeczytać w uzasadnieniu do uchwały. 

Początek obrad o godzinie 13:00 w sali Consulatus w Ratuszu. 

Poniżej publikujemy program sesji. 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta.

4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

5. Powołanie Komisji skrutacyjnej.

6. Sprawy samorządu mieszkańców.

7. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.

8. Wybór trzeciego wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zamość.

9. Informacja o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art.36 ust.1-3 i ust. 5 oraz wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust.6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz.1945).

10. Prezentacja opracowania pn. „Ocena aktualnej sytuacji finansowej Miasta Zamość oraz prognozy do 2030 roku” przedstawiona przez dr Jacka Sieraka specjalisty w zakresie finansów publicznych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.

13. Wieloletnia prognoza finansowa.

14. Opinia Komisji Budżetu, Infrastruktury i Mienia Komunalnego do pkt 13 i dyskusja nad pkt 13.

15. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wieloletniej prognozy finansowej.

16. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej.

17. Przedstawienie projektu Budżetu Miasta Zamość na rok 2019.

18. Opinia Komisji Budżetu, Infrastruktury i Mienia Komunalnego do pkt 17 i dyskusja nad pkt 17.

19. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu.

20. Dyskusja nad projektem Budżetu Miasta na 2019 r.

21. Uchwalenie Budżetu Miasta Zamość na rok 2019 r.

22. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w jednostkach prowadzonych przez miasto Zamość, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nadzorze pedagogicznym sprawowanym przez kuratora oświaty za rok szkolny 2017/2018.

23. Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania mieniem komunalnym za III kwartał 2018 r.

24. Wybór trzech Przedstawicieli Rady Miasta Zamość w Miejskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Zamościu na lata 2017-2019 w zakresie realizacji zadań publicznych i współpracy z podmiotami III sektora.

25. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany powołania stałych Komisji Rady Miasta oraz ustalenia ich liczby i składów osobowych,

2/ zmiany uchwały nr XXXVIII/479/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.,

3/ uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,

4/ uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok,

5/ przyjęcia Ramowego planu pracy Rady Miasta Zamość na 2019 r.,

6/ zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miasta Zamość na 2019 r.,

7/ delegowania radnego na członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

8/ nadania nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Zamościa,

9/ powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego,

10/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

11/ zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych,

12/ ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dla Miasta Zamość „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

13/ przystąpienia do projektu i udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu do realizacji projektu konkursowego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

14/ zmian w Statucie Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu,

15/ ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów , w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2019 roku,

16/ wystąpienia ze Związku Miast Polskich,

17/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość,

26. Wskazanie 3 radnych do pracy w Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

27. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.

28. Zapytania i wolne wnioski radnych.

29. Informacje bieżące.

30. Zamknięcie obrad.

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 4.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: Redakcja
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
hrubieszowski
Popieram protest w 100%. Fakt, są miast...
Jacek
Widać Veolia sfinansowała już kilka t...
Do Jan
Słyszałam co nieco o tej wybitnej dzia...
Elżbieta
a co ma poseł Zawiślak do policji? dla...
widz2
skojarzylo mi sie z weselami, wybrana pa...
Marek
Wybory na miss i misstera na festiwalu f...
z widowni
Festiwal zacny. Przez lata podziwiany. Z...
wyborca
Zawsze głosuję na swoich, z naszego te...
Zniesmaczony ka...
Nie rozumiem tej akcji. Przypominam ksi...
KL
"Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi" - r...
Piotr
Niech ksiadz poprosi swojego szefa bisku...
gość
Jak widzimy na załączonym obrazku prot...
dziwne
nieprzytomny znaczy pijany?...
kontra
.Komu sie opłaca? "Żeby budowa spalar...
skrzat
krasnal ma odwrócić uwagę od brudu w ...
ak
Niestety, to jest bardzo osobisty sukces...
tito
Okazuje się że Zawiślak w dalszym ci...
OMG! Nie da si...
Powiem tak - za głupotę i straszenie l...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018