Polityka i Samorząd | Społeczeństwo i patriotyzm | ZamośćRedakcja10 lutego 2019 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 2 komentarze

Zamość: Czy będzie kontrakt MZK z Jelcz Sp. z o.o.?

R E K L A M A    B O A R D

Poseł Sławomir Zawiślak działając w trosce o rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy w Zamościu, a także zwiększenie potencjału obronnego Zamojszczyzny wystąpił z pismem do Prezesa Zarządu Jelcz Sp. z o.o., Leona Szuturmy.

Poseł przedstawił Prezesowi Zarządu Jelcz Sp. z o.o. propozycję serwisowania pojazdów marki Jelcz przez warsztaty Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zamościu.

Z odpowiedzi Prezesa spółki, wynika że firma wyraziła chęć nawiązania współpracy z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu w zakresie autoryzacji dla serwisowania i napraw gwarancyjnych samochodów specjalnych marki Jelcz, na zasadach, które byłyby zawarte w ustalonej z samorządową spółką umowie serwisowej.

Poseł jest przekonany że – pozyskanie tak powszechnie rozpoznawalnej marki z pewnością zachęci inne firmy do inwestowania na Zamojszczyźnie. Ponadto parlamentarzysta oświadcza, że jest do dyspozycji każdej ze stron dla kontynuowania pracy na rzecz skutecznej realizacji omawianego projektu i liczy że Pan Prezydent, jak i władze spółki MZK w Zamościu jak najpilniej podejmą niezbędne działania celem uruchomienia projektu.

Poniżej publikujemy pisma i ich treść:


TREŚĆ PISM:

KLUB PARLAMENTARNY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ POSEŁ NA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJI
SŁAWOMIR ZAWIŚLAK

Biuro Poselskie ul. Piłsudskiego 27 A.
22-400 Zamość. tel/fax 84 638 44 02

Zamość. 11.12.2018r.

Szanowny Pan
Leon Szuturma
Prezes Zarządu Jelcz Sp. z o.o.

Miło jest mi poinformować, że pojazdy produkowane przez kierowaną przez Pana Prezesa spółkę coraz częściej docierają do jednostek wojskowych wschodnich garnizonów Wojska Polskiego, ciesząc się w nich bardzo dobrą opinią co jest znakomitą promocją polskiego przemysłu obronnego. Dlatego jestem przekonany, że wobec tak dobrej współpracy z naszą armią w najbliższej przyszłości nastąpi podpisanie kolejnych umów na dostawę większej liczby samochodów marki Jelcz.

Pojazdy te, w coraz większej ilości, trafiają także na teren działania 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu. Dlatego m.in. w trosce o maksymalnie sprawne wykorzystanie ww. sprzętu wojskowego, rozwój potencjału obronnego i gospodarczego Zamojszczyzny pozwolę sobie zwrócić się do Pana Prezesa z prośbą rozważenia możliwości serwisowania pojazdów marki Jelcz przez warsztaty Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o w Zamościu.

Firma ta. świadcząca usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma duży potencjał obsługowo – naprawczy, który daje też możliwości jego rozwoju. Mogłaby więc dokonywać przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, przeglądów rejestracyjnych oraz napraw samochodów.

Dlatego też mając na względzie, także rozwój potencjału polskiego przemysłu obronnego uprzejmie proszę Pana Prezesa o przekazanie mi odpowiedzi na przedstawioną wyżej propozycję i ewentualnie – szczególnie w przypadku pozytywnego jej rozpatrzenia – o przedstawienie maksymalnie szczegółowych warunków jakie winien spełniać serwis pojazdów Jelcz. Nadmieniam ponadto, że moja propozycja mogła by być przedyskutowana przy okazji wizyty w siedzibie spółki lub pobytu przedstawicieli firmy na spotkaniu zorganizowanym w garnizonie Zamość.

Z Poważaniem, Sławomir Zawiślak


Jelcz-Laskowice, 30 01.2019 r.

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Biuro Poselskie
ul. Piłsudskiego 27 A
22-400 Zamość

Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej VIII Kadencji

Szanowny Pan Poseł Sławomir Zawiślak

Dotyczy: informacji o planowanej współpracy z MZK w Zamościu w zakresie organizacji autoryzowanej stacji obsługi pojazdów marki JELCZ.

Na wstępie serdecznie dziękujemy Panu Posłowi za interesujące spotkania w dniu 09.10.01.2019 r. w Zamościu przedstawicieli JELCZ Sp. z o. o. z Panem Posłem, Prezydentem Miasta Zamość Panem Andrzejem Wnukiem, Kapelanem Parafii Wojskowej w Zamościu Ekscelencję Ks. Kanonikiem płk Bogusławem Romańkiewiczem, Komendantem 32 WOG i Żołnierzami 32 WOG, Szefami oraz Przedstawicielom Inspektoratu Uzbrojenia i Szefostwa Służby Czołgowo Samochodowej Inspektoratu Wsparcia SZ RP.

Dziękujemy za przedstawienie ciekawej ale i tragicznej historii Zamojszczyzny. Dziękujemy za interesujące dyskusje i inspirację w zakresie współpracy JELCZ Sp. z o. o z firmami z Zamojszczyzny.

Potwierdzamy potrzebę uzgodnień w zakresie współpracy JELCZ Sp. z o.o. z Miejskimi Zakładami Komunikacyjnymi Sp. z o.o. w Zamościu w zakresie autoryzacji dla serwisowania i napraw gwarancyjnych samochodów specjalnych marki JELCZ. Uzgodnienia będą dotyczyć oceny i wsparcia potencjału technicznego MZK Sp. z o.o. oraz uzgodnienia zasad współpracy. Przyszła współpraca zostanie określona w umowie serwisowej.

W naszej ocenie współpraca jest uzasadniona, gdyż od 2014 roku wyprodukowaliśmy i dostarczyliśmy do Jednostek Wojskowych ponad 1300 sztuk samochodów średniej ładowności wysokiej mobilności marki JELCZ typu 442.32. Część z tych pojazdów i innych typów pojazdów marki JELC jest użytkowana w Jednostkach Wojskowych stacjonujących w Zamościu i na Lubelszczyźnie. Współpraca z Miejskimi Zakładami Komunikacyjnymi Sp. z o.o. w Zamościu usprawni obsługiwania i naprawy pojazdów marki JELCZ w tym regionie.

O postępie w zakresie uzgodnień będziemy informowali na bieżąco.

Z poważaniem, p.o. Prezes Zarządu Jelcz Sp. z o.o. Leon Szuturma

Otrzymują:
1. Adresat,
2. 32 WOG, ul Wojska polskiego 2F, 22-400 Zamość,
KOMENDANT płk Jerzy Muzyka,
3. Inspektorat Uzbrojenia, ul. Królewska 1/7,
00-909 Warszawa, Szefostwo Techniki Lądowej, SZEF płk Wojciech MULARCZYK,
4. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, ul Dwernickiego 1,
85-915 Bydgoszcz, Szef Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej,
SZEF SZEFOSTWA płk Sławomir BUDEK,
5. NM 3200 a/a.


KLUB PARLAMENTARNY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ POSEŁ na SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJI
SŁAWOMIR ZAWIŚLAK

Biuro Poselskie ul. Piłsudskiego 27 A,
22-400 Zamość, tel/fax 84 638 44 02
Zamość, 05.02.2019 r.

Szanowny Pan Andrzej Wnuk Prezydent Miasta Zamość

Jako poseł na Sejm RP, od lat podejmujący szereg działań na rzecz przyspieszenia rozwoju gospodarczego regionu oraz uruchamiania na jego terenie różnego rodzaju inwestycji, w tym infrastrukturalnych, uprzejmie informuję, iż w grudniu 2018 r wystąpiłem do Prezesa Zarządu Jelcz Sp. z 0.0. z propozycją rozważenia możliwości serwisowania pojazdów tej marki przez warsztaty Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z 0.0. w Zamościu. Przedłożone przeze mnie pismo, inicjujące nawiązanie ww. współpracy, przesyłam w załączeniu.

Spółka Jelcz, posiadająca koncesję na wytwarzanie i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym to finna o ogromnym potencjale, ceniona m.in. przez Wojsko Polskie. Świadczy o tym fakt dostarczenia od 2014 r. do Jednostek Wojskowych stacjonujących także w Zamościu i na Lubelszczyźnie ponad 1300 sztuk samochodów. Wydaje się, że dalsza praca tej spółki na rzecz naszej armii jest zapewniona chociażby dlatego, że planowane są nowe umowy na zakup przez WP sprzętu marki Jelcz.

Pozytywna odpowiedź Prezesa Zarządu Jelcz Sp. z 0.0., którą otrzymałem w związku z przedłożonym, wspomnianym wyżej pismem, a którą również przesyłam w załączeniu, potwierdza, że firma ta widzi uzasadnioną potrzebę nawiązania współpracy z. Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z 0.0. w Zamościu w zakresie autoryzacji dla serwisowania i napraw gwarancyjnych samochodów specjalnych tej marki.

W mojej opinii stworzenie w Zamościu potencjału obsługowo-technicznego dla pojazdów będących na wyposażeniu polskiej armii przyniesie zyski naszej samorządowej spółce oraz stworzy nowe miejsca pracy w naszym regionie. Po pewnym czasie uruchomiony, ww. projekt, w przypadku rozwoju bazy technicznej, umożliwi ponadto wystąpienie do MON o wpisanie zakładu do Programu Mobilizacji Gospodarki. Otworzy to szansę na pozyskanie rządowego, finansowego wsparcia na rozwój fumy a ponadto zgody na rozszerzenie usług świadczonych na potrzeby WP np. poprzez rozszerzenie obsługi technicznej także na inne pojazdy używane przez naszą armię.

Zgłoszona przez Prezesa Zarządu Jelcz Sp. z 0.0. wola uzgodnienia zasad współpracy, podpisania umowy serwisowej z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z 0.0. w Zamościu, bardzo ważny sygnał o możliwości wsparcia potencjału technicznego naszego zakładu oraz przekazanie wiadomości o możliwości współpracy do ważnych instytucji wojskowych potwierdzają wielką szansę na skuteczne uruchomienie tego przedsięwzięcia gospodarczego. Nawiązanie współpracy miejskiej spółki z tak powszechnie rozpoznawalną, prężną marką, wedle posiadanej przeze mnie wiedzy, to także szansa na otworzenie możliwości współpracy (budowa zakładów) z produkującymi części samochodowe kooperantami Jelcza, co z pewnością zachęci również inne firmy do inwestowania na Zamojszczyźnie.

Pozostając do dyspozycji każdej ze stron dla kontynuowania pracy na rzecz skutecznej realizacji omawianego projektu, liczę że Pan Prezydent, jak i władze spółki MZK w Zamościu jak najpilniej podejmą niezbędne działania celem uruchomienia ww. projektu.

Z Poważaniem, Sławomir Zawiślak

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 4.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: Redakcja
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW

Pozostaw odpowiedź Juras Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anti-Spam Quiz:

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
Witold
Przypominam, że Świadkowie Jehowy nie ...
KL
Niesamowite na Zamojszczyźnie - kieruj...
KL
"Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi" - n...
Inżynier z Pet...
Widać ze Pan Farion startuje na posła ...
Krys
Rozumiem protest przeciw spalarni, ale n...
Żadne argumenty merytoryczne, finansowe...
z_boku
Niegdyś kiedy wysypisko znajdowało si...
zabrakło farby
sam napis bialy RONDO na asfalcie by wys...
ja z zamoscia
Wielka strata dla Zamościa. Super Facet...
observer
Czytałem "fachowe" wypowiedzi członkó...
ak
Powinniśmy wpisać śmieci na listę na...
zamoy
Na transparentach powinno być 'Nie chce...
Tutejszy
Nie wiem skąd się bierze u kierowców ...
ak
Jeżeli chodzi o prawo własności, to t...
observer
To jakieś myślenie głęboko socjalist...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018