Edukacja | Wywiady | Zamośćtekst nadesłany20 kwietnia 2018 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | (0)

Z optymizmem patrzę w przyszłość

Fot. Mateusz Sawczuk

Wywiad z dr. hab. Andrzejem Samborskim, rektorem PWSZ w Zamościu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało Ustawę 2.0, która zgodnie z zamysłem resortu ma zacząć obowiązywać 1 października 2018 r. Jakie będzie miejsce PWSZ-etów w tym zreformowanym systemie szkolnictwa wyższego?

Konstytucja dla Nauki – Ustawa 2.0 to efekt blisko dwóch lat prac (574 dni i 9 kongresów), podczas których zaangażowanych było około 7 tys. osób związanych ze szkolnictwem wyższym – rektorów, prorektorów, dziekanów, dyrektorów instytutów i innych osób pracujących na uczelniach państwowych i prywatnych oraz w instytutach badawczych. Jej ostateczny tekst, który ma być poddany legislacji, jest wynikiem pewnych ustaleń i kompromisów, porządkujących i ujednolicających prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa wprowadza nowy model zarządzania szkołami wyższymi, nowy organ, jakim jest rada uczelni. Rada będzie powoływana przez senat, a w jej skład będą wchodziły osoby reprezentujące otoczenie uczelni, co w zamyśle ustawodawcy ma zapewnić społeczną kontrolę nad uczelniami. W nowym akcie prawnym swoje miejsce znalazły państwowe wyższe szkoły zawodowe, które zostały zdefiniowane jako publiczne uczelnie zawodowe (PUZ) – uczelnie kształcące na kierunkach o profilu praktycznym. Tym samym będzie rosła ranga PUZ-ów jako uczelni dydaktycznych uczących wykonywania konkretnego zawodu. W PUZ-ach powinny być prowadzone prace o charakterze badawczo-rozwojowym. Zniesione zostaną minima kadrowe, zastąpi je wymóg posiadania kadry naukowo-dydaktycznej w co najmniej 50% zatrudnionej na pierwszym etacie na podstawie umowy o pracę w przypadku studiów praktycznych. Pojawi się dydaktyczna ścieżka kariery akademickiej, przez co powinien zostać przywrócony prestiż pracy dydaktycznej. Sądzę, że proponowane w tej wersji zapisy Ustawy 2.0 są korzystne dla takich uczelni jak nasza, dają podstawy do realizowania misji, którą jest praca na rzecz rozwoju miasta i regionu, poprzez ofertę wysokiej jakości usług edukacyjnych, skorelowanych z potrzebami otoczenia, usług edukacyjnych, które umożliwią absolwentom uczelni podjęcie pracy lub założenie własnej działalności, zaś kadrze zapewnią dalszy rozwój podczas prowadzenia działalności dydaktycznej i rozwojowo-badawczej. Z optymizmem patrzę w przyszłość, ponieważ w ślad za zmianami legislacyjnymi ma iść wsparcie finansowe. Szczególnie cieszy nas deklaracja przekazania dodatkowych środków finansowych na dydaktykę i naukę oraz łatwiejsze i bardziej elastyczne zarządzanie finansami w uczelniach.

Od roku w zamojskiej PWSZ można studiować bezpłatnie pielęgniarstwo. Jak Pan ocenia pierwszy rok funkcjonowania tego kierunku?

Jak już wcześniej wspomniałem, misją naszej uczelni jest praca na rzecz miasta i regionu, dlatego w ubiegłym roku podjęliśmy starania w celu uruchomienia nowego kierunku, jakim jest kształcenie studentów na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku pielęgniarstwo. Wydaje się, że potrzeby kształcenia osób tej grupy zawodowej zostały dostrzeżone przez władze naszego kraju, dlatego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Zdrowia wspólnie przygotowują program płatnych praktyk dla najlepszych studentów studiujących na tym kierunku. Programem tym ma być objętych 50% populacji studiujących pielęgniarek i pielęgniarzy. W mojej opinii jest to bardzo atrakcyjna, nie tylko pod względem finansowym, propozycja, której celem jest zachęcenie potencjalnych kandydatów i studentów do solidnego przygotowania się do zawodu.

Mimo, że rok akademicki jeszcze trwa, to uważam, że zarówno studenci, jak i kadra naukowo-dydaktyczna na kierunku pielęgniarstwo w pełni realizują stawiane przed nimi wymagania osiągając zakładane efekty kształcenia w odniesieniu do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Realizując program muszą być spełnione określone standardy. Na terenie zamojskich placówek służby zdrowia – w szpitalach i przychodniach – prowadzona jest dla naszych studentów duża liczba zajęć o charakterze praktycznym, co wymaga dużego wysiłku logistycznego przygotowania planu zajęć.

Z moich obserwacji wynika, że kierunek ten cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Już bowiem pojawiają się pierwsi kandydaci, którzy chcą studiować na tym kierunku w nowym roku akademickim.

Na jakie jeszcze kierunki stawiacie w swojej ofercie?

W naszej uczelni poza pielęgniarstwem kształcimy na dwóch kierunkach inżynierskich: mechanika i budowa maszyn oraz logistyka, a także na kierunkach licencjackich: bezpieczeństwo narodowe, filologia angielska, finanse i rachunkowość, pedagogika, turystyka i rekreacja.

Nasza oferta jest bardzo zróżnicowana i atrakcyjna. Najważniejsze w mojej opinii jest to, że studia w PWSZ w Zamościu są bezpłatne. Dostosowujemy ofertę edukacyjną do zmieniającego się rynku pracy oraz oczekiwań młodych ludzi. Staramy się, aby osoby chcące studiować w Zamościu mogły znaleźć interesujący dla siebie kierunek w PWSZ.

Wiem, że studenci uczelni uczestniczą w programie płatnych praktyk studenckich. Jakie korzyści płyną z tego programu?

Nasza uczelnia zadeklarowała udział w dwóch edycjach programu płatnych praktyk studenckich. Program ten niesie ze sobą wymierne korzyści finansowe, jest szansą na poprawę warunków ekonomicznych studentów uczestniczących w tym projekcie. Jednak realizacja tego programu to nie tylko finanse. Poprzez udział w programie studenci poznają funkcjonowanie firmy, organizację pracy i jej charakter, a poza tym mają możliwość nawiązania kontaktu z pracodawcami, co powinno zaowocować w przyszłości potencjalnym zatrudnieniem absolwentów. Praktyki są podstawowym, wymiernym elementem kształcenia zawodowego studentów, dlatego kładziemy duży nacisk i przykładamy dużą rangę dla tej formy kształcenia. Wracając do korzyści materialnych, przypomnę, że każdy uczestniczący w tym projekcie student otrzymuje przez okres 5 miesięcy kwotę 2300 zł, co łącznie daje kwotę 11 503 zł. Do tego możemy doliczyć dofinansowanie ewentualnych dodatkowych kosztów wynikających z odbywania praktyki w wysokości 1700 zł, co podnosi tę kwotę do wartości 13 203 zł. W programie tym przewidziano również dofinansowanie wydatków ponoszonych przez studentów w związku z opracowywaniem aplikacyjnych prac dyplomowych do maksymalnego poziomu 2000 zł na jednego studenta. Na nasze warunki jest to bardzo duże wsparcie finansowe studentów.

Jak wiadomo, to ludzie tworzą klimat danego miejsca, a w przypadku uczelni duża w tym rola samych studentów. Jak Pan ocenia działalność samorządu studenckiego i innych organizacji studenckich?

Studia to czas młodości, która ma swoje prawa, okres, kiedy poza nauką, zdobywaniem wiedzy, poznawaniem poglądów na temat zdarzeń i zjawisk o charakterze teoretycznym i praktycznym studenci mogą realizować swoje zainteresowania i pasje pracując w samorządzie studenckim oraz w kołach zainteresowań takich jak: Koło Naukowe Politologów, Studenckie Koło Stosunków Międzynarodowych, Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości, Koło Naukowe Filozoficzno-Socjologiczne, Koło Młodego Stratega, Koło Naukowe Logistyków.

Co roku na terenie uczelni odbywają się imprezy o charakterze dydaktyczno-naukowym i rozrywkowym, w które zaangażowany jest samorząd studencki. Studenci angażują się w prace na rzecz uczelni i środowiska biorą udział w różnych projektach realizowanych przez uczelnię, miasto i inne instytucje. Przykładem tego jest udział studentów w takich przedsięwzięciach jak: juwenalia, konferencje, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zbiórka krwi, akcje DKMS, PWSZ czyta dzieciom, zbiórki rzeczy dla dzieci z domów dziecka, zbiórki karmy zwierząt w schroniskach.

Uczelnia to nie tylko nauka i działalność studencka, ale także sport…

W ramach PWSZ działa Klub Uczelniany AZS, w którym można uprawiać różne dyscypliny sportowe, na uczelni studiują grupy zawodników uprawiających sport profesjonalny w miejscowych drużynach sportowych grających na różnym poziomie w ligach regionalnych i krajowych. Uczelnia może poszczycić się drużyną męskiego tenisa stołowego grającą w I lidze państwowej i żeńskiego tenisa stołowego grającą w II lidze, nasi studenci są zawodnikami drugoligowej drużyny piłki ręcznej Padwa Zamość, która ma aspiracje, by awansować do I ligi, a studentki z powodzeniem reprezentują naszą uczelnię na mistrzostwach świata i Europy w podnoszeniu ciężarów zdobywając złote i srebrne medale.

Już niedługo tegoroczni maturzyści rozpoczną zmagania podczas egzaminów. Jak Pan wspomina swoją maturę?

Czasami warto przypomnieć sobie miniony czas i nieco powspominać. Byłem uczniem II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu i chodziłem do klasy o profilu matematyczno-fizycznym. Zdawałem maturę w 1977 roku w okresie epoki tzw. „środkowego Gierka”, w której z mojej perspektywy następował dynamiczny rozkwit Zamościa, wynikający z powołania do życia w 1975 r. województwa zamojskiego. Nasze miasto pięknie się rozwijało i próbowało dorównać innym miastom wojewódzkim takim jak Lublin czy Rzeszów. Na maturze zdawałem takie przedmioty jak: język polski, matematykę, geografię i język rosyjski. Dziś mogę z satysfakcją powiedzieć, że zostałem dobrze przygotowany do egzaminu dojrzałości, ponieważ na egzaminie uzyskałem oceny bardzo dobre i dobre. Matura to szczególny egzamin i każdy zdający przeżywa ją na swój sposób. Jest to egzamin, który kształtuje osobowość, stąd też często mówiąc o maturze mówimy o egzaminie dojrzałości. Zbliża się maj, a z nim okres egzaminów maturalnych, myślę, że tak jak ja lata temu, tak i tegoroczni maturzyści zostali dobrze przygotowani przez swoich nauczycieli do zdania tego egzaminu. Dlatego życzę wszystkim, którzy w tym roku będą zdawali egzamin dojrzałości, by do postawionych im zadań, pytań i problemów podchodzili z rozwagą, nie popadali w panikę i uwierzyli w swoje siły i możliwości.

Rozmawiał Mateusz Sawczuk

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 2.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: tekst nadesłany
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
    R E K L A M A

Bądź pierwszy i skomentuj artykuł lub sytuację.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
as
Fajnie. Może coś będzie KONKRETNIE wi...
hmm...
Ciekawe co było w historii przeglądani...
viki
Przecież to nawet nie KOD bo KOD to jak...
nienasycona ćw...
hmmm.... obstawiam że jeżeli ktoś ły...
dd
Trzech radnych natomiast tablety dwa. Cz...
Redakcja
To tymczasowa strona....
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018