Polityka i Samorząd | WYBORY | ZamośćRedakcja6 maja 2019 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 5 komentarzy

[WYBORY DO PE]: Jarosław Sachajko (KUKIZ’15) kandyduje do Parlamentu [SONDA]

R E K L A M A    B O A R D

W województwie lubelskim listę KUKIZ’15 otwiera Poseł Jarosław Sachajko – przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kandydaci KUKIZ’15 do Parlamentu Europejskiego, okręg nr 8, województwo lubelskie:

  1. SACHAJKO Jarosław
  2. GOGÓŁKA Robert Mirosław
  3. BERECKA Barbara
  4. KUNC Joanna
  5. MARKIEWICZ Jarosław Szczepan
  6. WSZELAKA Małgorzata Anna
  7. WIELICZKO Mariusz
  8. KOZIOŁ Zdzisława Konstancja
  9. ORDECKI Piotr
  10. WILBIK Marek

Poseł Jarosław Sachajko przygotował swoją prezentację, publikujemy ją poniżej.

O mnie

Urodziłem się 8 października 1971 roku w Lublinie. Jestem inżynierem ochrony środowiska, ekonomistą, doktorem nauk rolniczych, przedsiębiorcą. Ukończyłem fizjoterapię w Medycznym Studium Zawodowym w Zamościu oraz studia rolnicze na Akademii Rolniczej w Lublinie. W 1998 roku uzyskałem magisterium z zakresu ekonomii w warszawskiej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W 2010 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie otrzymałem stopień doktora nauk rolniczych na podstawie pracy pt. Ocena produkcyjna, ekonomiczna i energetyczna uprawy ziemniaka oraz pszenżyta jarego w warunkach zróżnicowanej agrotechniki. Pracowałem na kilku uczelniach wyższych: Akademii Rolniczej w Lublinie, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Jedną z moich pasji jest działalność dydaktyczna koncentrująca się na przedmiotach z pogranicza informatyki i ekonomii. Zainteresowania tymi dziedzinami zaowocowały licznymi artykułami mojego autorstwa. Równolegle z pracą naukową pełniłem opiekę nad Kołem Naukowym, byłem koordynatorem międzynarodowego projektu CER2, szkoliłem się w Austrii w zakresie odnawialnych źródeł energii. Byłem organizatorem Pierwszego Międzyuczelnianego Seminarium Kół Naukowych w Zamościu na WSZiA. Moje działania wielokrotnie bywały nagradzane, otrzymałem nagrody Rektora i Kanclerza WSZiA. W latach 2007 – 2011 pracowałem w Prokuraturze Okręgowej w Zamościu w charakterze analityka kryminalnego. Szkoliłem pracowników z obsługi Systemu Informatycznego Prokuratury (SIP), zajmowałem się również analizami kryminalnymi. W 2012 roku zająłem się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej m.in. w branży szkoleniowej. Dzięki temu, że zarówno w odniesieniu do wykształcenia jak i pracy zawodowej nigdy nie skupiałem się tylko na jednej aktywności, mam bogate, wszechstronne i wielokierunkowe doświadczenie. Staram się je wykorzystywać w swojej działalności poselskiej, w szczególności zależy mi na poprawie jakości życia obywateli, efektywniejszym rozwoju małych i średnich miejscowości, a także wsparciu wszelkich przejawów samoorganizowania się społeczeństwa.

Praca w Sejmie

25 października 2015 roku uzyskałem mandat posła VIII kadencji Sejmu. Jako poseł Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, swoją uwagę najbardziej koncentruję na sprawach związanych z rolnictwem, które stanowi zarówno wyzwanie jak i szansę dla naszego państwa. Aby jak najlepiej pełnić swoją funkcję i dogłębnie poznać problemy, z którymi obecnie boryka się sektor rolny bardzo często spotykam się z rolnikami, do chwili obecnej odbyłem ponad 300 spotkań. Każde z takich spotkań jest dla mnie nowym doświadczeniem, poruszane jest wiele istotnych tematów i po każdym ze spotkań widzę jak wielkie jest oczekiwanie zmian na polskiej wsi. Codziennie w Sejmie pracuję nad tym, aby zmiany te nie pozostały jedynie na etapie pustych słów, a zostały zrealizowane i wcielone w życie.

Działalność w liczbach

289 wystąpienia na posiedzeniach Sejmu – 15 miejsce wśród wszystkich parlamentarzystów
789 interpelacji i zapytań poselskich – 10 miejsce wśród wszystkich parlamentarzystów
19 projektów ustaw
73 poprawki legislacyjne
9 konferencji sejmowych
Członek 2 komisji sejmowych– przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Członek 14 podkomisji, 12 zespołów parlamentarnych oraz 6 grup bilateralnych

Wniesione projekty ustaw

Analiza przepisów oraz ocena skutków regulacji to najczęściej żmudna, ale bardzo potrzebna praca. Podczas prac nad projektami ustaw 73 razy zgłaszałem poprawki do procedowanych aktów oraz 282 razy zabierałem głos na posiedzeniach Sejmu, aby przedstawiać opinie i stanowiska do uchwalanych ustaw. W mojej ocenie prawo w naszym kraju wciąż tworzone jest nie dla obywateli, a dla wąskich grup interesu. Głos obywateli jest dla mnie bardzo ważny, ponieważ to właśnie obywatele najlepiej wiedzą jakie zmiany są potrzebne, które regulacje prawne trzeba poprawić, a które uchylić. Wspólnie ze stroną społeczną przygotowałem i złożyłem 19 projektów ustaw, które są konsekwencją moich licznych spotkań z obywatelami i powstały dzięki ich mądrości, ogromnej wiedzy i doświadczeniu.

– Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo spółdzielcze

Spółdzielcy od wielu lat apelują o zmianę prawa spółdzielczego. Projekt ustawy powstał we współpracy z  członkami spółdzielni mieszkaniowych oraz stowarzyszeniami od lat walczącymi o  prawa spółdzielców i był przez nich konsultowany na każdym etapie opracowywania. Celem nowelizacji ustawy jest uszczegółowienie oraz rozszerzenie obowiązujących zasad prawnych, a  także zmiana przepisów funkcjonujących w  obrocie prawnym lub wprowadzenie nowych uregulowań, co w konsekwencji prowadzić będzie do poprawy standardów w relacjach między organami spółdzielni, a członkiem spółdzielni, który de facto jako właściciel spółdzielczego mienia jest podmiotem, a nie przedmiotem norm prawnych określających zasady funkcjonowania polskiej spółdzielczości.

Najważniejsze zmiany proponowane w  projekcie ustawy:
• upodmiotowienie członków spółdzielni,
• transparentność wszelkich działań jakie podejmują organy SM,
• zapewnienie jawności i swobodnego dostępu spółdzielców do dokumentów finansowych spółdzielni,
• odpowiedzialność członków organów spółdzielni mieszkaniowych za swoje działania,
• zapewnienie racjonalnego gospodarowania mieniem, co pozwoli zmniejszyć wysokość czynszu i opłat.

– Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Projektowana ustawa zakłada złagodzenie rygoryzmu przepisów dotyczących uprawy konopi włóknistych. W Polsce uprawa konopi włóknistych ma szeroką tradycję i wiąże się przede wszystkim z  szerokim zastosowaniem roślin w przemyśle włókienniczym, w  budownictwie, przemyśle spożywczym, kosmetycznym, energetycznym czy farmaceutycznym. Rozwój tego przemysłu uległ jednak załamaniu na przełomie lat osiemdziesiątych i  dziewięćdziesiątych m.in. z  powodu rosnącej popularności zamienników włókien naturalnych i obostrzeń regulacji prawnych. Dotychczasowy obowiązek zatwierdzania upraw przez wójta (burmistrza, prezydenta), zastąpiony został w  projekcie koniecznością zawiadamiania właściwych organów o  planowanej uprawie konopi włóknistych.

– Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym

Potrzeba przyjęcia projektu ustawy o  zmianie ustawy o referendum lokalnym wynika z  dążenia do stworzenia silniejszych gwarancji zabezpieczających właściwe sprawowanie demokracji bezpośredniej. Instytucje prawne teoretycznie umożliwiają obywatelom czynny udział w decydowaniu o  sprawach wspólnoty samorządowej, ale w  praktyce nie są możliwe do zrealizowania. Zdecydowana większość Polaków jest zwolennikiem uczestniczenia we współrządzeniu jednostkami samorządu lokalnego. Problem w tym, że obecne uregulowania prawne uniemożliwiają im realny wpływ na decydowanie o lokalnych sprawach.

Projekt zakłada m.in.:

• Zniesienie progu frekwencji, od którego zależy ważność referendum (obecnie wymagana jest 30% frekwencja). W latach 2002 – 2010 odbyły się łącznie 173 referenda w tym jedynie 24 z nich były ważne i rozstrzygające – co daje zaledwie niecałe 14%.
• Zmniejszenie liczby obywateli niezbędnych do zainicjowania referendum. Obecnie w  gminach i  powiatach do zainicjowania referendum potrzebny jest wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy albo powiatu, a w województwie 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców województwa. Proponujemy, aby zmniejszyć te wartości o  połowę do odpowiednio 5% i 2,5%.

Pozostałe złożone projekty ustaw opisane zostały w Obywatelskim Programie Rolnym Kukiz`15 dostępnym na stronie sachajko.pl

Konferencje sejmowe

Konferencje są dla mnie istotnym narzędziem nie tylko zdobywania wiedzy, ale i szansą do wymiany poglądów, opinii oraz okazją do dyskusji pomiędzy obywatelami, parlamentarzystami, a przedstawicielami rządu. Zorganizowałem 9 ogólnopolskich konferencji, m.in. na temat: zagrożeń związanych z GMO; wpływu umów CETA i TTIP na polskie rolnictwo, gospodarkę oraz zdrowie i życie obywateli; przyszłości rynku cukru w Polsce; nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółdzielni mieszkaniowych; architektury monetarnej; a także na temat roli i znaczenia samorządu gospodarczego w Polsce, GMO oraz, a wkrótce o szansach i zagrożeniach sieci 5G.

– „Polskie społeczeństwo w obliczu ekspansji ferm przemysłowych” – 9 kwietnia 2018 r.

Z biegiem czasu spór pomiędzy właścicielami ferm wielkopowierzchniowych, a lokalnymi społecznościami, mieszkającymi w sąsiedztwie intensywnej hodowli, staje się coraz poważniejszy. Celem konferencji było zbadanie wpływu ferm wielkopowierzchniowych na lokalne gospodarki, środowisko i zdrowie ludzi, a także przedstawienie istniejących oraz pożądanych rozwiązań prawnych w kontekście ekspansji ferm przemysłowych. Konferencja dobitnie ukazała podział społeczeństwa na obóz zwolenników i przeciwników ferm wielkopowierzchniowych. Sprzeciw przeciwników jest tym większy, ponieważ opinia lokalnej społeczności często nie jest uwzględniana podczas wydawania decyzji o lokalizacji inwestycji. Niezbędne są nowe rozwiązania, które pogodzą interesy inwestorów, a jednocześnie zapewnią samorządom odpowiednie narzędzia prawne w zakresie planowania ładu przestrzennego i uprawnienia dla społeczeństwa.

– „Powszechny samorząd gospodarczy – projekt ustawy o izbach przemysłowo-handlowych” – 27 marca 2018 r.

Dlaczego polscy przedsiębiorcy po prawie trzydziestu latach trwania III Rzeczypospolitej  nie mają swojej ogólnokrajowej organizacji reprezentującej ich interesy? W Polsce firmy małe i średnie  są traktowane jako uzupełnienie dla  sektora dużych przedsiębiorstw mimo, że te małe wkładają do budżetu najwięcej, zatrudniają  i wytwarzają znacznie więcej niż firmy duże. Czy możemy w takiej sytuacji godzić się na bierność, gdy rodzimych przedsiębiorców wypiera się z rynku krajowego i mamy coraz więcej ograniczeń na polskie produkty na rynkach zagranicznych? Czy możemy pozwolić na uczynienie z Polski kraju zależnego gospodarczo od firm globalnych? Czy zgadzamy się na rolę „bezwolnego płatnika podatków”, który nie chce kontrolować polityków i biurokratów jak wydają nasze pieniądze? Dlatego wspólnie z Ogólnopolską Federacją Przedsiębiorców i Pracodawców oraz przedstawicielami 45 organizacji przedsiębiorców debatowaliśmy o potrzebie zorganizowania się polskich przedsiębiorców w powszechnym samorządzie gospodarczym.

Podkomisje, Zespoły i Grupy

Chociaż rolnictwo stanowi dla mnie priorytet, obszar mojej działalności poselskiej jest znacznie szerszy. Równie ważne są dla mnie sprawy związane ze zdrowiem, a jako członek Komisji Zdrowia mam doskonałą okazję aktywnie działać w tym obszarze. Przynależę również do kilku zespołów parlamentarnych, których działalność wydaje mi się szczególnie ważna jak: Parlamentarny Zespół Górnictwa, Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, Parlamentarny Zespół Strażaków, czy też Parlamentarnego Zespołu ds. polskiego zielarstwa.

Jestem również członkiem Podkomisji Stałej ds. Wykorzystania Zasobów Energetycznych Obszarów Wiejskich, czynnie angażuję się w jej prace, gdyż dostrzegam jak wielki potencjał stanowią odnawialne źródła energii dla rolnictwa.

Wiem jak ważne są relacje Polski z innymi państwami, jak istotny jest pozytywny wizerunek naszego państwa za granicą, dlatego jestem członkiem m.in. Zespołu Parlamentarnego Polska-Stany Zjednoczone czy Polsko – Białoruskiej Grupy Parlamentarnej. Z mojej inicjatywy powołany został Parlamentarny Zespół do spraw Wspierania Pszczelarstwa oraz Parlamentarny Zespół do spraw Utworzenia Przejścia Granicznego w Powiecie Włodawskim, których pracom mam zaszczyt przewodniczyć

Parlamentarny Zespół do spraw Wspierania Pszczelarstwa

Dotychczas odbyło się 8 posiedzeń zespołu, który został powołany w październiku 2016 r. W Sejmie do tej pory nie było organu, który kompleksowo zająłby się sprawami pszczelarstwa, a o tym, że Zespół taki jest potrzebny świadczyły dziesiątki rozmów osobistych jak i telefonicznych, a także wiadomości e-mail, w których pszczelarze skarżyli się na obowiązujące regulacje oraz potrzebę ich zmiany. Posiedzenia zespołu stanowią forum do dyskusji dla pszczelarzy, rolników, a także przedstawicieli rządu na temat kierunku rozwoju polskiego pszczelarstwa. Do poruszanych tematów należą m.in. zagadnienie weryfikacji zasad wsparcia dla pszczelarstwa w związku ze spadkiem jego opłacalności, kwestia możliwości przyznania uprawnień do stwierdzania chorób pszczelich przez wykwalifikowanych rzeczoznawców, problem stosowania w uprawie rzepaku neonikotynoidów, czy też omówienie działań podejmowanych w kierunku poprawy bezpieczeństwa stosowania środków ochrony roślin w sposób niezagrażający środowisku oraz zapewniający bezpieczeństwo żywności.

Parlamentarny Zespół ds. Utworzenia Przejścia Granicznego w Powiecie Włodawskim
Zespół został utworzony w kwietniu 2017 r. z mojej inicjatywy. Dzięki zaufaniu pozostałych Członków Zespołu mam zaszczyt pełnić funkcję jego przewodniczącego. Dotychczas odbyły się 4 posiedzenia, z których każde w sposób merytoryczny poruszało kwestię możliwości utworzenia przejścia granicznego w powiecie włodawskim. Wśród dyskutowanych tematów były m.in.: informacja Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych na temat możliwości, istniejących przeszkód oraz przewidywanych kosztów związanych z utworzeniem przejść granicznych w powiecie włodawskim, informacja Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na temat stanu kolejowych przejść granicznych znajdujących się na wschodniej granicy Polski, czy też informacja Ministerstwa Rozwoju nt. zmian poziomu uprzemysłowienia w okresie ostatnich 10 lat oraz propozycji industrializacji w kolejnych latach w powiatach: włodawskim, bialskim, parczewskim, łęczyńskim, chełmskim, krasnostawskim oraz zamojskim. Spotkania ujawniły fakt, że o ile przedstawiciele lokalnym samorządów oraz mieszkańcy wschodnich regionów kraju są przychylni inwestycji i oczekują jej realizacji, o tyle entuzjazmu tego brakuje po stronie rządu.

Jednocześnie od chwili objęcia mandatu Posła podejmuję aktywne działania na rzecz utworzenia przejścia granicznego w powiecie włodawskim, m.in. poprzez spotkania z mieszkańcami oraz przedstawicielami lokalnych władz wschodniej części regionu, interpelacje poselskie, rozmowy z przedstawicielami właściwych instytucji państwa, dążąc do osiągnięcia porozumienia pomiędzy zainteresowanymi stronami.

Interpelacje i zapytania poselskie

Bardzo chętnie korzystam z form poselskiej kontroli parlamentarnej jaką są interpelacje i zapytania kierowane do członków Rady Ministrów. W ciągu ponad 3 lat mojej pracy złożyłem 754 interpelacje poselskie oraz wniosłem 35 zapytań. Składane przeze mnie interpelacje dotyczą głównie problemów regionalnych (np. połączeń kolejowych na Lubelszczyźnie, wątpliwości dotyczących prawidłowości realizacji inwestycji w postaci budowy elektrowni wiatrowych w pow. parczewskim), rolnictwa (np. w sprawie problemów hodowców trzody chlewnej oraz obaw związanych z importem wieprzowiny z zagranicy, w sprawie wieku emerytalnego rolników, w sprawie funkcjonowania aplikacji eWniosekPlus ) a także wielu zagadnień życia społeczno-politycznego (w sprawie kredytów walutowych, w sprawie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Polsce, w sprawie dostępności leczenia rdzeniowego zaniku mięśni, w sprawie planów i skutków zaprzestania importu gazu z Rosji czy też w sprawie zagrożeń związanych z wejściem w życie umowy CETA).
Z treścią interpelacji oraz zapytań poselskich można zapoznać się na mojej stronie internetowej www.sachajko.pl.

Praca w biurze poselskim

Codziennie do mojego biura poselskiego zgłaszają się osoby poszukujące porady i pomocy w swoich sprawach. Wystosowałem wiele pism do różnych instytucji i organizacji.
Spotkania z Polakami
Będąc reprezentantem nie tylko moich wyborców, ale i całego Narodu czuję na sobie olbrzymią odpowiedzialność. Jako poseł pochodzący z okręgu chełmskiego, staram się zwrócić szczególną uwagę na problemy mojego regionu. Regularnie spotykam się z mieszkańcami Lubelszczyzny, a także pozostałych części Polski, aby wsłuchiwać się w potrzeby, rozmawiać, dyskutować, a także rzetelnie informować o mojej aktywności i pracach Sejmu. Odbyłem spotkania z mieszkańcami 82 gmin w całej Polsce. Uważam, że jest to mój obowiązek i fundament działalności poselskiej.

Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów Kukiz’15

Z mojej inicjatywy powstało Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów Kukiz’15. Podstawowym celem Stowarzyszenia, którego mam zaszczyt być przewodniczącym, jest zwiększanie świadomości konsumentów na temat zdrowej i nieprzetworzonej żywności, a także zjednoczenie rolników, producentów zdrowej żywności, przetwórców oraz konsumentów. Jednym z działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów Kukiz’15 jest organizacja Festiwalu Zdrowej Żywności Wolnej od GMO – Bezpośrednio od Rolnika w Zamościu. Impreza odbyła się już 3-krotnie i cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Zamościa i okolic, dlatego mam nadzieję, że Festiwal na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń miasta. 4 maja br. Dzięki uprzejmości Włodarzy naszego miasta Festiwal odbędzie się po raz czwarty.

Pomoc potrzebującym

Istotna jest dla mnie działalność na rzecz osób najsłabszych, tych które znajdują się w potrzebie. Staram się korzystać z mandatu parlamentarzysty w taki sposób, aby zachęcać i wspierać różnego rodzaju inicjatywy mające na celu pomoc potrzebującym. Zbiórka darów dla dzieci z Ukrainy i Białorusi (podczas zbiórki w Zamościu udało się zebrać ponad 300 artykułów szkolnych, w tym długopisy, ołówki, zeszyty, piórniki, kredki, plecaki), zbiórka darów dla poszkodowanych w nawałnicach na Pomorzu w połowie sierpnia 2017 r., czy też zbiórka karmy dla psów przebywających w schronisku to przykłady aktywności, która jest dla mnie bardzo ważna i do której zachęcam jak największą liczbę osób.

Pragnę zapewnić, iż będę kontynuował starania, aby mieszkańcom naszego państwa po prostu żyło się prościej, łatwiej i spokojniej. Wspólnie jesteśmy w stanie kształtować otaczającą nas rzeczywistość.

Głosować można do 12 maja.

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 6.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: Redakcja
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anti-Spam Quiz:

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
olek
to już widać kto z radnych posłuszny ...
?
a jeden radny na zwolnieniu co robi na s...
TK
Szczególnie ekscytująco zapowiada się...
Sylvia
Ktos tu tęskni za dawną posadką w PGK...
WerT
Bo Flip i Flap nie występują jak to ni...
leniwce w radzi...
Ćwik nieobecny? Zwolak nieobecny? Szopk...
cchenieek
Panie Josik, mowiles Pan ze nie dasz Pan...
observer
niepotrzebne odwlekanie w czasie, które...
Rozbawiony
Ćwik to może już rozprawił się ze s...
prq
Warto dodać, że w pociągach (szynobus...
ja z zamoscia
Idąc tokiem myślenia Pana Przewodnicz...
"Tony papierów...
Najważniejszy temat sesji już za nami....
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018