Polityka i Samorząd | Powiat ZamojskiDaniel Czubara26 stycznia 2017 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 59 komentarzy

Wójt pisze do parlamentarzystów

Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość, Foto nadesłane
R E K L A M A    B O A R D

W związku z planowanymi zmianami w ordynacji wyborczej do władz samorządowych głos postanowił zabrać wójt Gminy Zamość, Ryszard Gliwiński. Wystosował on list publiczny do posła Sławomira Zawiślaka i senatora Jerzego Chróścikowskiego. Treść publikujemy poniżej.

Szanowny Panie Senatorze, Szanowny Panie Pośle,
od dłuższego czasu w publicznych przekazach Politycy mówią o potrzebie gruntownych zmian w ustawie o samorządzie gminnym, a także w kodeksie wyborczym w zakresie dotyczącym wyborów samorządowych. Wypowiedzi Polityków z ostatnich dni wręcz wskazują na trwające już prace w Warszawie. To jedyny powód mojej decyzji o zwróceniu się do Panów z publicznym listem, w którym proszę o informacje w poniżej poruszanych kwestiach oraz stanowiska w tych sprawach. Uważam, że w obecnej sytuacji nie można o tym rozmawiać inaczej niż publicznie. To Politycy wywołali kolejny problem podgrzewający atmosferę społecznych nastrojów. Moim zdaniem Mieszkańcy Gminy Zamość mają prawo do pełnej wiedzy w zakresie bezpośrednio dotyczącym ich interesów – teraz, nie po decyzjach Parlamentu. Dotychczasowe publiczne przekazy Polityków nie zapewniają tego. Za swój obowiązek uważam podejmowanie działań pozwalających Mieszkańcom na zdobywanie wiedzy dającej im możliwość dokonywania własnych ocen tego, co dzieje się wokół nas, a Panowie jesteście przecież Mieszkańcami Naszej Gminy.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku oraz pierwsze w pełni demokratyczne wybory, jakie miały miejsce 27 maja 1990 roku, dały początek budowaniu w Polsce nowego ładu gospodarczego i społecznego na mocnych samorządowych fundamentach. Przez 27 lat zmienił się obraz naszych Małych Ojczyzn – Sołectw i Gmin, a w związku z tym także Polski – Ojczyzny Nas Wszystkich. To zasługa wielu aktywnych Mieszkańców samorządowych wspólnot. To ich zaangażowanie pozwala pielęgnować wartości wielu pokoleń – historię, tradycję, kulturę, wiarę. To na aktywności Mieszkańców rozwijamy wciąż ideę społeczeństwa obywatelskiego. Potwierdza to między innymi uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 3 grudnia 2014 roku. Przytaczam dwa cytaty z niej: „idea samorządności leży u podstaw ładu politycznego i dobrobytu naszego kraju”. Dalej „reforma samorządowa z 1990 roku uruchomiła pokłady obywatelskiej aktywności, umożliwiła pełną rozmachu rozbudowę infrastruktury technicznej i społecznej, przyspieszyła rozwój gospodarczy, pogłębiła i nadała nowy sens poczuciu lokalnej tożsamości i lokalnego patriotyzmu”. Szacunek dla samorządowych dokonań Mieszkańców Sołectw i Gmin potwierdza również fakt ustanowienia przez Sejm (uchwała z 29 czerwca 2000 r.) 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego. Nie wyobrażam sobie Polski XXI wieku bez samorządowej reformy z 1990 roku. To przecież decyzjami podejmowanymi w gminnych samorządowych wspólnotach poprawiamy warunki życia w Sołectwach – pewnie zbyt wolno, ale wciąż. W związku z tym moje pierwsze pytania mają charakter ogólny. Czy uważacie Panowie, że obserwowane od lat ograniczanie kompetencji Organom Gmin jest zgodne z duchem idei samorządowej? Przykładem tego jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. Samorządy Gminne są nadal organami prowadzącymi dla szkół podstawowych. Organy Gmin nie mogą jednak podejmować decyzji o pozostawieniu w obecnej formie organizacyjnej szkół sześcio-klasowych. Na dodatek projekty organizacyjne szkół opiniuje Kurator Oświaty. Wójtowi Gminy pozostaje więc tylko słuchać i płacić. Zwykłe administrowanie, zupełny brak możliwości kreowania sytuacji w realizacji zadań własnych Gminy, za które jednak odpowiada i będzie rozliczany. Czy uważacie Panowie, że właściwym jest, aby Politycy i Parlament podejmowali decyzje o zmianach w ustawach, określających gminny samorządowy byt w Polsce, bez udziału Mieszkańców Gmin? Szerzej o tym poniżej.

W publicznych wypowiedziach Politycy mówią o potrzebie zmian w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie kodeks wyborczy. Jedną z zapowiadanych zmian jest treść art. 418 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (tj.: Dz.U. z 2017r. poz. 15) „W każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego.” Zapowiadana zmiana ma dotyczyć wprowadzenia zasady wyboru radnych w okręgach wielomandatowych w Gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. Dotyczy to więc Gminy Zamość. Przypomnę, że taki system wyboru radnych mieliśmy w 2006 i 2010 roku. Gmina była podzielona na trzy duże okręgi, w których wybierało się 6-7 radnych. Mieszkańcy głosując na Osobę oddawali najpierw głos na listę. O tym, kto zostaje radnym decydowała siła głosu listy. Były przypadki, że radnymi zostawali Ci, którzy mieli mniej głosów od innych kandydatów. Mieszkańcy tego nie akceptowali. Duże grupy Mieszkańców nie miały swoich przedstawicieli w Radzie Gminy, np. Pniówek w latach 2010-2014. Typowe wybory polityczne! Uważam, że jeśli jest „zamówienie” na polityczne mieszanie w samorządach, to bariera pomiędzy wyborami w okręgach jedno i wielomandatowych powinna być na poziomie co najmniej 30 tys. mieszkańców. W ten sposób ochronione od politycznych wyborów byłyby przynajmniej gminy wiejskie. Czy opowiadacie się Panowie za proponowaną przez Polityków zmianą w trybie wyboru Radnych Rady Gminy Zamość? Jakie jest Wasze stanowisko w tej sprawie – czy wybory do Rady Gminy Zamość powinny odbywać się w okręgach wielomandatowych?

Kolejna propozycja zmian dotyczy kadencyjności Wójtów Gmin, Burmistrzów i Prezydentów Miast. W obecnym stanie prawnym Wójta (Burmistrza, Prezydenta) wybierają Mieszkańcy w bezpośrednich wyborach i nie ma ograniczeń ilości kadencji sprawowania mandatu. Politycy głośno mówią o ograniczeniu kadencji do dwóch. Z ust ważnych Polityków słyszałem, że Wójta w następnych wyborach będą wybierać Radni, a nie Mieszkańcy. Mocą decyzji Parlamentu ma się zakazać ubiegania o mandat Wójta tym, którzy sprawują już tą funkcję przez dwie kadencje. Uważam, że takie propozycje zmian to gruntowna przebudowa samorządowego bytu w Polsce. Moim zdaniem powinny być one poprzedzone konsultacjami społecznymi – ogólnonarodowym referendum. Samorządowa demokracja jest 27 letnią zdobyczą Mieszkańców Polski Lokalnej. Nie powinni tego zmieniać Politycy bez pytania zainteresowanych. Jakie jest Panowie Wasze stanowisko w tej kwestii? W jakim kierunku prowadzone są prace nad zmianą ustawy o samorządzie gminnym i ustawy Kodeks wyborczy?

W drugiej części niniejszego listu chcę wypowiedzieć się w kilku kwestiach podnoszonych w publicznych wypowiedziach Polityków każdego dnia. Uważam, że usprawni i przyspieszy nam to publiczną rozmowę o konkretach.
Pisząc powyższe nie czynię tego z niskich pobudek osobistych. Uważam tylko, że Mieszkańcy Gminy Zamość mają prawo do pełnej wiedzy o tym, co powyżej. To Politycy swoimi publicznymi wypowiedziami wywołali sytuację, w której ja i wielu innych zdecydowało się zabrać głos. Uznaję to za swój obowiązek wobec Mieszkańców Gminy. Nigdy nie zakładałem, że będę wiecznym Wójtem. Polskie prawo dotychczas dawało mi jednak pewność, że mandat mój wygaśnie po decyzji Mieszkańców lub mojej. Nie bronię z uporem pomysłu na ograniczenie kadencji Wójtów. Uważam jednak, że jeśli Politycy chcą wyręczyć Mieszkańców Gmin w przynależnych im decyzjach, to powinni jednocześnie ograniczyć tak samo kadencję sobie. Byłoby sprawiedliwie i bez podejrzeń o polityczny cel proponowanych zmian.
Nie czuję się członkiem lokalnej nomenklatury, która stoi na przeszkodzie tego, aby jak powiedział jeden z Polityków „Polacy poczuli dobrą zmianę i wiedzieli, że Polska jest dla nich lepsza”. W Organach samorządowych Gminy Zamość funkcjonuję od 1992 roku. Nie wstydzę się tego, co robię wspólnie z aktywnymi Mieszkańcami. Nie udało mi się zrobić wszystkiego co w Gminie potrzebne, bo nikt inny tego też by nie zrobił. Popełniałem i będę popełniał błędy, bo jest to w naturze człowieka. Nie jestem przywieziony w teczce, Mieszkańcy znają mnie i to Oni powierzają mi swój mandat zaufania (nie partia polityczna). Dlatego uważam, że pozbawienie mnie decyzją Polityków biernego prawa wyborczego (prawa wybieralności) jest daleko idącą przesadą. Dotychczas dotyczyło to tylko przestępców skazanych prawomocnym wyrokiem Sądu, którzy jednocześnie pozbawieni zostali czynnego prawa wyborczego. Teraz do grupy tej dołączyć mieliby Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci miast pełniący funkcję od ośmiu lat? Nie oczekuję podziękowań. Wiem, że sam zdecydowałem się na udział w życiu publicznym lub, jak kto woli, politycznym. Uważam jednak, że pełniący funkcje publiczne (polityczne) zachowują swoje prawa obywatela i człowieka. Chodzimy modlić się do tych samych Kościołów. Szanując innych szanujemy także siebie.

Niniejszym publicznym listem nikogo nie atakuję. Nie wspieram żadnej grupy politycznej. Moja przynależność do Polskiego Stronnictwa Ludowego nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia. To Politycy swoim zachowaniem i decyzjami zmuszają Samorządowców do zachowania z pogranicza polityki. Dowodzi tego najlepiej konstrukcja systemu przekazywania Gminom pieniędzy budżetowych. Podatki lokalne to tylko około 18% dochodów Gmin. Pozostałe pieniądze zależą od decyzji zapadających na szczeblu politycznym. To Politycy sami przyznali sobie prawo do rozdziału pieniędzy dla Gmin na inwestycje, np. odnawialne źródła energii, drogi, wodociągi. Gdy Wójtowie u jednych Polityków starają się o te pieniądze, inni (Politycy) krzyczą, że to zabawa w politykę. Podobnie teraz w temacie listu. Politycy rozpoczęli ten publiczny ruch wokół samorządów. Niech więc teraz nie twierdzą, że uprawiam politykę, gdy zabieram głos, do którego mam jako obywatel prawo, a jako Wójt obowiązek.

Jak już wspomniałem na początku listu, uważam, że to Politycy (Członkowie Parlamentu) swoimi publicznymi wypowiedziami wywołali sytuację, w której dzisiejszą dyskusję o przyszłości samorządów gminnych w Polsce można prowadzić tylko i wyłącznie publicznie. Na poziomie gminnych wspólnot za późno już na rozmowy w gabinetach i salach konferencyjnych. Nie ma na to czasu. Nikomu nie ubędzie nic z godności, jeśli będziemy rozmawiać na publicznym forum. Mieszkańcy Gminy Zamość mają prawo znać stanowiska Pana Senatora i Pana Posła w poruszonych powyżej kwestiach. Moje spojrzenie na powyższe sprawy jest znane, a jeśli nie, to właśnie je prezentuję. Dyskutując publicznie damy również możliwość wypowiedzenia się Mieszkańcom Gminy.

Niniejszy list ukaże się w styczniowym wydaniu Biuletynu Samorządu Gminy Zamość. Udzielone przez Panów odpowiedzi będą również zamieszczone w oryginale na jego łamach – wydanie miesiąca lutego. Będę wdzięczny za zrozumienie intencji mojego wystąpienia i już teraz dziękuję za zajęcie stanowiska w omawianych tutaj sprawach. Wierzę, że o przyszłości samorządów gminnych w Polsce rozmawiać będziemy w sposób merytoryczny. Lutowy numer Biuletynu przekazywany będzie do druku w pobliżu daty 13 lutego 2017 roku. Numer mojego telefonu służbowego Panowie znacie. Mieszkańców Gminy zachęcam do dyskusji poprzez „zadaj pytanie Wójtowi”.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Gliwiński
Wójt Gminy Zamość

 

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 13.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: Daniel Czubara
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
 • "wieprzecki" dnia 26 stycznia 2017 o godzinie 8:08:50 napisał:
  Myślałem, że bezpartyjny jest wójt. Dobra ustawa koniec z dożywotnim pełnieniem funkcji nareszcie!
  R E K L A M A
 • "pracownik gminy" dnia 26 stycznia 2017 o godzinie 8:38:07 napisał:
  No cóż umarł król niech żyje król, ciekawe jakim wójtem będzie Stasio Grześko. Czy będzie zwalniał?
 • "rzetelny" dnia 26 stycznia 2017 o godzinie 8:58:03 napisał:
  rychły koniec pslu :) dość sprawowania funkcji po 20 lat!
 • "ja" dnia 26 stycznia 2017 o godzinie 9:01:28 napisał:
  Panie Wójcie trzeba robić w życiu coś od siebie i pochwalić się sukcesem. Wydawanie publicznych pieniędzy to nie sukces. Do zobaczenia na prywatnej inicjatywie za 3 lata, a wtedy pogadamy.
 • "pracownik gminy" dnia 26 stycznia 2017 o godzinie 9:34:16 napisał:
  Czyli pora na PIS, jak myślicie zrobią roszady na kierowniczych ?
 • "nic nieznaczący" dnia 26 stycznia 2017 o godzinie 9:53:10 napisał:
  Demokracja w Gminie wygląda tak , że ogół społeczny głosuje na zebraniu potrzebne zadanie inwestycyjne o niskich nakładach . Wójt nawet go nie wprowadza na Radę Gminy. Radni nie są fachowcami dlatego też głosują to co im poda Wójt. Zapewne żadna regulacja prawna nie zabrania takiego działania oprócz obligatoryjności społecznej. Buduję się drogi tam gdzie zwiększy to cenę działek a nie tam gdzie są potrzebne. Gdyby była opłata adiacencka to tych dróg by nikt nie chciał. Fundusz Sołecki wydawany jest na infrastrukturę która nie jest wykorzystywana a generuje koszty tylko związane z utrzymaniem, to tak jakby robiąc 100 km rocznie kupować samochód a nie jeździć taryfą. Zupełny brak podejścia biznesowego wynika właśnie z zasiedzenia w Samorządach. Też nie jestem za żadną opcją ale obiektywnie patrząc wprowadzenie takiej regulacji jest konieczne .
 • "korzystny" dnia 26 stycznia 2017 o godzinie 10:03:55 napisał:
  W przypadku Gminy Zamość taka perspektywa pozwoli może nabrać Radnym wiatru w żagle a nie głosować bezwiednie budżet inwestycyjny.
 • "dobra decyzja" dnia 26 stycznia 2017 o godzinie 10:16:39 napisał:
  To dobra decyzja PIS
 • "Dami" dnia 26 stycznia 2017 o godzinie 10:24:20 napisał:
  Już widzę ten płacz wszystkich tych pracowników którzy po znajomości zostali zatrudnieni. Koniec obsadzania stanowisk po znajomości
 • "z_boku" dnia 26 stycznia 2017 o godzinie 10:38:35 napisał:
  Taaaaaaak, już widzę ten koniec. Tylko koryto zostanie, a zasady obsadzenia stanowisk można za kilka lat zmienić czyli udoskonalić :)
  R E K L A M A
 • "???" dnia 26 stycznia 2017 o godzinie 10:56:12 napisał:
  Co na to przyszły wójt Pan Stasio Grześko?
 • "olek" dnia 26 stycznia 2017 o godzinie 10:58:59 napisał:
  Tak wójt ma dobre intencje, on martwi się o dobro gminy, nie swoje...
 • "Tak jest" dnia 26 stycznia 2017 o godzinie 11:06:18 napisał:
  Pan Gliwiński wyraźnie występuje w roli adwokata we własnej sprawie. Podnoszone w liście Wójta tematy o reformy oświaty czy też o samorządzie gminnym i ustawie kodeks wyborczy są mydleniem oczu. Tak na prawdę panu Gliwińskiemu chodzi o własny interes tj o zapowiadane zmiany kadencyjności Wójtów. Kolejna hipokryzja Wójta to powoływanie się na mieszkańców gminy, którzy rzekomo tak bardzo chcą wiedzieć co ich czeka ( Wójt kilkakrotnie podnosi tą kwestie w swoim liście). W rzeczywistości to Wójt w obawie o swoją przyszłość jest najbardziej zainteresowany planowanymi zmianami . Listem tym pan Wójt chce wywołać temat i szuka obrońców i współczucia wśród wyborców, ostrzegając ich jaka to stanie się im krzywda kiedy w kolejnych wyborach samorządowych nie będą mogli wybrać swojego ukochanego Wójta. Tak jak pisałem wcześniej przy okazji innego tematu jestem zwolennikiem kadencyjności ale dla Radnych a nie Wójtów , Burmistrzów i Prezydentów jednak razi mnie taka forma obrony jaką wybrał Wójt Gliwiński. Bez wątpienia nie jest to szczere i bynajmniej nie chodzi o dobro mieszkańców Gminy ale o dobro własne ( szkoda , że Wójt nie potrafi bronić swoich interesów z otwartą przyłbicą )
 • "postronny" dnia 26 stycznia 2017 o godzinie 11:46:03 napisał:
  Jednym słowem. Chcą oderwać stołek od tyłka a to jak widać bardzo boli. Za bardzo przyrośnięty.
 • "jan" dnia 26 stycznia 2017 o godzinie 12:31:11 napisał:
  Lotnisko tak da popalić że nie trzeba nic pisać . [do kogoś tam ] Prędzej czy póżniej zawsze coś się kończy . Nie ma co płakać ,emerytura idzie i to nie mała . Może lepiej podziwiać Egipt niż żreć się o parę złotych . A pózniej CBA lub CBS itd. Jednym słowem czekamy na PIĘKNE lotnisko w MOKREM .
 • "Uczestnik" dnia 26 stycznia 2017 o godzinie 12:33:51 napisał:
  Chociaz nie popieram partii rzadzacej, to mysle, ze czas na zmiany, przynajmniej w gminach na zamojszczyznie takie wietrzenie dobrze nam zrobi☺
 • "patrzę i widzę" dnia 26 stycznia 2017 o godzinie 13:38:36 napisał:
  Szanowny Panie Gliwiński, od ponad 25 lat współpracuję z samorządami (nie handluję, moja firma świadczy usługi, z których min. bezpośrednio czy pośrednio korzysta i Gmina Zamość). Moje poglądy polityczne są ulokowane po prawej strony sceny politycznej i są liberalne konserwatywno- narodowe, co nie ma nic wspólnego z kadencyjnością Wójtów, Burmistrzów czy Prezydentów wywodzących się np. z PSL czy PO. Powiem tak, niektóre Panie oraz niektórzy Panowie, nigdy ale to nigdy nie powinni piastować tak poważnego stanowiska, mającego tak wielki wpływ na ,,zwykłych" ludzi czy na pracowników (pochodzących z konkursu- tutaj wielki śmiech). Nawet zatrudniając pracowników, zatrudnia Pan osoby które mają czynny głos wyborczy w Gminie Zamość – wiem, wiem ich kompetencję są wyższe od kompetencji osób mieszkających np. w Zamościu, co potwierdzone jest dokumentami (nic tak w administracji nie musi się zgadzać jak papiery). Żeby nie było, odsetek osób pracujących w we wszystkich gminach wiejskich , które nie mają adresu zamieszkania w tych gminach - jest na poziomie ... no może 2 osoby na 40 lub i są to przeważnie osoby pracujące ponad 20 lat. To jest ewidentny przejaw kupczenia, a niekiedy czysty nepotyzm. Jak Pan się odniesie to tego zarzutu, z którego zaczyna dopiero wyglądać dopiero okopywanie się na stanowisku? Ale wróćmy do Pańskiej osoby, zabawa zaczyna się w Pańskim przypadku, po przeczytaniu pierwszego zdania ze strony ryszardgliwinski.pl... Dzień 16 listopada 2014 roku zapisał się w historii jako samorządowe święto..., to już Pan nawet święto wprowadził na terenie Gminy Zamość, a co by się stało jakby Pański konkurent wygrał, czarne marsze a może obrońcy demokracji, że jedyny właściwy przegrał?? Panie Wójcie, najgorsze jest to, że jest Pan świadomy nierówności przy zwykłym kandydowaniu na urząd Wójta. Dla Wójtów min.Pańskiego pokroju(z racji długości bycia Wójtem), nie stanowi żadnego problemu zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii. Pieniądze, koledzy którym zależy na Wójcie, sponsorzy, a to jest tylko tzw. czubek góry lodowej, czy możliwości sprawnego wykorzystania pieniędzy JST- jak? Ano tak, strona internetowa, biuletyny wydawane za pieniądze JST, podróże służbowe, organizowanie różnych spotkań, iwentów czy chociażby jak tutaj Pański list na portalu. Darmowy dostęp do mediów daje bardzo dużo. Teraz popatrzmy przez pryzmat młodej/młodego człowieka lub lepiej nazwijmy takiego człowieka kandydat, wykształcony, głowa pełna pomysłów, widzący zło których W/B/P nie widzą lub nie chcą widzieć i tylko mały problem brak tego co Pan ma za darmo. Przecież jaki Wójt pozwoli na opublikowanie tekstu na stronie internetowej Ggminy , nawet jeżeli wniosła by pionierskie i bardzo dobre pomysły, czy opublikowane zostanie taki artykuł w biuletynie wydawanym przez Gminę a pieniądze pochodza przecież od mieszkańców Gminy? Inwestycje, choroba która drąży zdrowy rozsądek. Wiem, że W/B/P przygotowują projekty Uchwał w tym załącznik inwestycyjny a Rada to zatwierdza, zmienia idt. Tylko, że elementem kandydowania jest dobór radnych, którzy popierają ,,swojego” kandydata. Radni , ich pojęcie o samorządach (nie jest to oczywiście regułą) jest ŻADNE. Nieliczni albo bardziej zasłużeni, piastują funkcje przewodniczących, o obietnicach dla nich a związanych z ich rodzinami to krążą legendy, nie mniejsze jak o smoku wawelskim- co nie zmienia faktu, że są to ludzie Wójta, w miastach bywa już różnie. Ulokowanie inwestycji, jest może i w Gminie Zamość dobre nie wiem nie badam temat, ale inne gminy MASAKRA, przecież to polityczny temat na 100 %. Nie będziemy tutaj rozmawiać o rodzaju inwestycji czy to drogi, budynki, infrastruktura turystyczna czy pieniądze na oświatę czy kulturę. Żaden W/B/P nie lokuje żadnej inwestycji i nie inwestuje ,,po równo" w zakresie urbanizacji terenu itp. w tereny gdzie mieszka mało ludzi (czyt. Wyborców), jest mniejszy ruch, czy mniej się dzieje – tak doprowadza się do centralizacji i powstania większych (może i prężnych) ośrodków, a co za tym idzie, tacy mieszkańcy mają dużo do zawdzięczenia i czują się ,,lepsi”. Prosty przykład przydział pieniędzy na realizacje funduszu sołeckiego, czy mieszkańcy mniejszej miejscowości są naprawdę gorsi od większej liczby mieszkańców a usytuowanie większej miejscowości położone jest lepiej komunikacyjnie, bardziej zurbanizowane tereny itd. Dla ułatwienia np. sąsiednia gmina do Gminy Zamość, Gmina Adamów. Tam są miejscowości np. Suchowola ok. 300 numerów domów a sąsiaduje z miejscowością , UWAGA położona miejscowość przy drodze powiatowej Grabnik, gdzie jest ok. 10 domów a mieszkańców … 6-8osób. Fakt w Grabniku jest prąd, no i droga powiatowa, chętnie bym zobaczył Pana Starostę jak jedzie do Grabnika prywatnym samochodem . Pytanie lepiej zrobić byle jaką drogę w Suchowoli niż no właśnie co w Grabniku. Liczba głosów 300 a 8, ot uroki demokracji, a cytując klasyka w tej dziedzinie dupo…cja. A czy to nie jest przejaw robienia tego co się lepiej opłaca, pozostaje pytanie komu? Sprawowanie rządów przez Wójtów, jest na to kilka sposobów. Niestety wiedza … nazwijmy ją ogólna jest u większości Wójtów słaba, a nie kiedy wręcz w ogóle jej nie ma, a chęci do nauki brak. Panie i Panowie, nie dziękujcie, proponuję samo naukę poprzez czytanie, w domowym zaciszu. Dla Wójtów chcących w sposób bardzo szybki pojąc o czym mowa, proszę przeczytać kartkę formatu A4 z książki „10 sposobów na manipulację społeczeństwem” Noam Chomsky (tyle mniej więcej zajmują te tezy) oraz niestety całą Sztuka wojny Tzu Sun, Pin Sun. To na początek wystarczy, i zapamiętajcie szanowni Państwo – zawsze możecie skorzystać z szansy aby Was postrzegano za mądrych, wystarczy się czasami nie odzywać. Nie jestem zwolennikiem demokracji, w której dwóch żuli ma więcej do powiedzenia jak uznany autorytet, ale chyba Państwo z tego tytułu nie każecie mi pić cykuty;) Na temat samorządów w Polsce, mogę, chcę i mam doświadczenia aby rozmawiać. Tak jestem za kadencyjnością. W/B/P na początku, są jak w książce pisze przykładem , dobrego człowieka, gospodarza itd. Z czasem dobre praktyki w stosunkach z ludźmi zostają zastępowane przez rutynę, i nie jesteś swój to możesz nic nie załatwić, a o poważnym sposobie potraktowania możesz zapomnieć. Byłem raz świadkiem rozmowy petenta z Wójtem X, po zakończeniu rozmowy to nie był Wójt tylko zwykły cham i prostak , który wypowiada swoje kretyńskie opinie na temat człowieka z którym przed chwilą witał się podając mu rękę. Pijąc kawkę, napisałem to coś co mi przyszło do głowy. Wiem może bez ładu i składu, ale chętnie wymienię swoje spostrzeżenia na temat Wójtów, bo jednak wśród B i P jest większa rotacja. Moje krótkie podsumowanie, dla bardziej wymagających resume; 1.Niektórzy myślą, że bycie Wójtem to sposób na życie – nie wójtem się bywa a człowiekiem się jest, 2.Wójt nie jest Władzą w Gminie, jest Organem – to jest najemny pracownik społeczności lokalnej, 3.Dobry Wójt powinien się słuchać mądrzejszych od siebie – ale przecież to on jest Wójtem, nawet jak powiesz mądrą rzecz, Wójt to powtórzy i zgadnij komu będą przypisane te pomysły? 4.Idę o dobry zakład, że znikomy odsetek Wójtów, o których się mówi w samych dobrych słowach o ich wiedzy, osiągnięciach itd. – nie przeszło by przez sito konkursowe na referenta w Urzędzie Gminy. W urzędzie który utworzył w celu wykonywania czynności administracyjnych. Warunek oczywiście, że konkurs byłby uczciwy. Nie będziemy nawet tutaj próbować namówić takich ,,włodarzy” do poddania się testom psychologicznym. 5.Dwie kadencje TAK, z pomysłem na 5 letnie kadencje. 6.Jestem za likwidacją gmin, które tworzą enklawy, jak w przypadku Gminy Zamość i Miasta Zamość. Jestem lokalnym patriotą i widzę to tak, Gmina Zamość sypialnia Zamościa, przedsiębiorcy ,,pouciekali” z Zamościa z racji podatków bzdura, tylko z powodu braku miejsca. Przykład pomiędzy tablicą miasta Biłgoraj a jego zabudowaniami np. zmieściły się fabryki Model(opakowania szukali lokalizacji w Zamościu), czy Pol-Skone PS.Choć zaczynałem pisać ad personam, przepraszam, bo nie miałem takiego zamiaru, ale chciałem aby to co napisałem było dobrze zrozumiane i miało właściwy oddźwięk.
 • "Tutejszy" dnia 26 stycznia 2017 o godzinie 13:43:43 napisał:
  Panie Wójcie, po przeczytaniu tych komentarzy powinien Pan podać się do dymisji, czyli złożyć urząd.
 • "miejscowy jasko" dnia 26 stycznia 2017 o godzinie 13:53:51 napisał:
  On niech już odejdzie wystarczy tego i jeszcze chlipie
 • "Seiken" dnia 26 stycznia 2017 o godzinie 14:40:55 napisał:
  Pomijając pozostałe kwestie, pomysł likwidacji jednomandatowych okręgów wyborczych jest nieporozumieniem. Okręgi jednomandatowe powinny być rozszerzone na wszystkie szczeble - również przy wyborach parlamentarnych na posłów - senatorów już tak wybieramy. Przy okazji zmniejszone okręgi wyborcze do sejmu. Nasz rozciąga się aż za Białą Podlaskę, co jest zupełnym absurdem... Ciekaw jestem szczegółów planowanych zmian. Wprowadzenie kadencyjności dla "naszych włodarzy", to ważny ale tylko jeden z elementów tej układanki.
  R E K L A M A
 • "Zamoscianin" dnia 26 stycznia 2017 o godzinie 15:38:00 napisał:
  Wójt trzęsie portkami. Na miejscu Senatora i Posła olalbym te wypociny. Biuletyn to prywatna gazetka Wójta?
 • "oneb" dnia 26 stycznia 2017 o godzinie 16:30:11 napisał:
  Cytat miesiąca: " Nie wspieram żadnej grupy politycznej. Moja przynależność do Polskiego Stronnictwa Ludowego nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia."
 • "Thomas" dnia 26 stycznia 2017 o godzinie 16:44:05 napisał:
  Panie Wójcie, Widzę i patrzę@, i widzę i patrzę ubiegł mnie, co cieszy mnie nie bardzo, dlatego, że mamy pogląd na pewne sprawy zbieżny. Dlatego co nie co zmienię w swojej wypowiedzi, zwłaszcza jeżeli chodzi o noclegownię Zamościa. Zagadnienia które porusza przedmówca - mogą być koronnym argumentem dla miasta Zamość mającym na celu powiększenie granic miasta. Te dążenia są silne nawet bardzo silne. Tak jak napisał przedmówca, ludzie co na co dzień pracują w Zamościu mają swoje biznesy które prowadza w tym mieście, ale z racji zamieszkania udział w ich podatkach ma Gmina Zamość. odcięcie niektórych terenów Gminy Zamość - może mieć negatywne skutki budżetowe dla samej Gminy. Czytam Biuletyn Gminy - mam pytanie co do tego Biuletynu, kto go wydaje, czy opozycja może w nim publikować, Czy jest może jego drukowana wersja? I dlaczego jest on na stronie Gminy??? Czy można tam spotkać głosy opozycji?I co ja widzę gmina się rozwija, skoro gmina się rozwija i tutaj Wójt może pochwalić się środkami europejskimi jakie Gmina Zamość pozyskała np. na modernizację i rozbudowę infrastruktury. Nie da się ukryć, Gmina Zamość dysponuje niewielkim budżetem, dlatego dla jej rozwoju środki europejskie są dość istotne. Można mówić by tutaj dużo dobrego, ale są również i cienie. Dlaczego Wójt w refleksjach na temat edukacji mówi to co mówi. jak np. wygląda sprawa nauki w przedszkolach dzieci z Zamościa, w Gminie Zamość - ile wpłynęło podań o przyjęcie do przedszkola a ile jest faktycznie dzieci? Tak samo kwestia gimnazjów w Gminie Zamość i Zamościu - to chyba dobrze że wrócono do 8 klasowego systemu?? Co do wyborów samorządowych, mija 26 lat kiedy Sejm i Senat - Na pewno nikt nic nie musi. Resztę zostawmy suwerenowi czyli wyborcom. Niegdyś W/P/B (wójt/prezydent/burmistrz) wybierani byli przez Radnych - zarówno wybór w wyborach bezpośrednich jak i pośrednio był krytykowany. Skupiłbym się na Radnych, kto powinien być radnym - radnym może zostać praktycznie każdy, kto ma pełnie praw publicznych i obywatelstwo polskie - i to jest jedyne ograniczenie. Radnym można zostać nawet po niepełnej szkole podstawowej - uważam, że radnym taka osoba ie powinna zostawać chyba, że: skończy odpowiedni kurs, który będzie zakończony egzaminem państwowym i otrzymaniem odpowiedniego certyfikatu, przy czym uważam, że ten kurs aby miał sens powinien być trudny nawet bardzo trudny. i taki kurs powinien przedstawić kandydat na radnego. Nie może być tak, że o losach JST decydują ludzie niewykształceni bez podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania JST czy Finansów Publicznych - po prostu ludzie przypadkowi. Ponadto, uważam, że liczba radnych jest stanowczo za dużo, radni przecież kosztują im trzeba wypłacić diety, które do średnich zarobków nie są wcale takie małe. mało kto wie, że miasto stołeczne Warszawa ma więcej radnych niż polki parlament posłów i senatorów. Zdecydowanie mamy tutaj do czynienia z przerostem formy nad treścią. Uważam, że Gmina Zamość ma wiele problemów. Po pierwsze zachowanie integralności terytorialnej, mówiąc krótko powstrzymanie zakusów Zamościa przed wchłonięciem terenów Gminy. Drugi problem komunikacja publiczna - nie wygląda to za dobrze. nie podoba mi się krytyka reformy edukacji - to chyba dobrze, że szkoły będą ośmioklasowe i trzeba będzie zatrudnić dodatkowych nauczycieli?? Oczywiście w tle zostaje spór o izbę wytrzeźwień (nie wiem jak co do finansowania izby wytrzeźwień i komunikacji miejskiej zostały podjęte? Powiem krótko to co mi się nie podoba. Nie może być pan sędzią we własnej sprawie, to jest jedynie pana prywatna opinia - sędzią niech będą wyborcy. To czy ktoś zostanie Wójtem, czy radnym zależy od wyborców. Wybory samorządowe rządzą się swoimi prawami, wygrywa najlepszy. Jeżeli podtrzyma pan obecną dobrą passę będzie ma pan szansę rządzić dwie kadencje. Na pewno nikt nic nie musi. Realnie rzec biorąc nie ma kontrkandydata zdolnego zdetronizować Gliwińskiego. Nie zapominajmy, że gro inwestycji gminnych zostało zrealizowanych przy pomocy środków europejskich, i to wygląda okazale. jednak nie zapominajmy, że z pustego w próżne nawet i Salomon nie naleje. Znamienne są słowa byłego Wicepremiera Janusz piechocińskiego - na naukę był czas 25 lat temu - to są znamienne słowa. Fundusze europejskie nie mogą być kroplówką finansową, ale "swoistym startupem", Jednak w kolejnych latach będzie trudniej o środki europejskie chociażby z uwagi na zapowiedź twardego BREXIT który już zapowiedziała , potencjalnych sankcji które chce nałożyć UE - zapowiadał to Tusk. nie zapominajmy, że twardy BREXIT może oznaczać zmianę obecnej perspektywy budżetowej UE, zresztą nie tylko on ale również kryzys emigracyjny i koszty jego obsługi. Zapomina Pan, że Prezydent RP jest wybierany przez maksymalnie na dwie kadencje i to pod warunkiem, ze uzyska reelekcję i nikt nie robi z tego tragedii. Dwu kadencyjność powinna być również przeniesiona na radnych. Dlaczego P/B/W ma być pod tym kątem uprzywilejowany i lepszy od prezydenta Polski??
 • "do oneb" dnia 26 stycznia 2017 o godzinie 16:50:13 napisał:
  I co w tym dziwnego?
 • "Zefir" dnia 26 stycznia 2017 o godzinie 17:09:31 napisał:
  Pora na zmiany! Pan wójt lekką ręką wydaje pieniądze na prywatne zjazdy z kryjówki lotnisko nikomu nie potrzebne a ludzie nie mają czym do pracy dojechać w 21 wieku!!!!najwyższy czas odkleic się od stołka! A dziwne ze jeszcze prokuratura się tym nie zajęła!
 • "kkk" dnia 26 stycznia 2017 o godzinie 17:52:27 napisał:
  Nareszcie od spawają!
 • "Gzok" dnia 26 stycznia 2017 o godzinie 17:56:18 napisał:
  Do kodu sie przyłączyć i protestować, Mati prowadz !
 • "sąsiad" dnia 26 stycznia 2017 o godzinie 18:53:34 napisał:
  @"nic nieznaczący" dnia 26 stycznia 2017 o godzinie 9:53:10 napisał: "Demokracja w Gminie wygląda tak , że ogół społeczny głosuje na zebraniu potrzebne zadanie inwestycyjne o niskich nakładach . Wójt nawet go nie wprowadza na Radę Gminy. Radni nie są fachowcami dlatego też głosują to co im poda Wójt. Zapewne żadna regulacja prawna nie zabrania takiego działania oprócz obligatoryjności społecznej. Buduję się drogi tam gdzie zwiększy to cenę działek a nie tam gdzie są potrzebne. Gdyby była opłata adiacencka to tych dróg by nikt nie chciał. Fundusz Sołecki wydawany jest na infrastrukturę która nie jest wykorzystywana a generuje koszty tylko związane z utrzymaniem, to tak jakby robiąc 100 km rocznie kupować samochód a nie jeździć taryfą. Zupełny brak podejścia biznesowego wynika właśnie z zasiedzenia w Samorządach. Też nie jestem za żadną opcją ale obiektywnie patrząc wprowadzenie takiej regulacji jest konieczne ". Bardzo dobry tekst i prawdziwy, z którym się zgadzam i utożsamiam, ale czy Wójt zajęty pilnowaniem swoich interesów i interesów "kliki", która Go wspiera zastanowi się nad tym co robi i jak robi oraz jak jest postrzegany? Gładkie słówka o włączaniu się społeczności lokalnych w decydowanie o tym co należy zrobić, słodkie słówka o priorytetowych zadaniach do wykonania wyznaczonych przez uchwały zebrań wiejskich, a później wykreślanie tych zadań nawet z projektu budżetu Gminy jednoosobowo przez członka "kliki" lub przez Wójta i to tylko dlatego, że priorytet został przegłosowany przez mieszkańców wsi nie należących do "kliki". Wstyd Panie Wójcie, że po takich niewątpliwych zasługach i dokonaniach na rzecz rozwoju Gminy Zamość, zaprzepaszcza Pan swój dorobek grając nieczysto. Szkoda. Chociaż z drugiej strony jeszcze jest czas aby to naprawić i zachować się przyzwoicie. Jeszce jest czas dla Pana i członków "kliki", którzy występują przeciwko swoim sąsiadom- współmieszkańcom jednej miejscowości. Jeszcze jest czas na zmianę...
 • "oj oj" dnia 26 stycznia 2017 o godzinie 19:08:50 napisał:
  Czytając list wójta odnoszę ważenie, że słyszę głos - "dlaczego muszę oddać mój stołeczek komuś innemu?" :)
 • "zawiedzionaa" dnia 26 stycznia 2017 o godzinie 20:58:44 napisał:
  Panie Wójcie żałosny list, może się jeszcze ułoży przecież to wina Polityków zawodowych a Pan tworzył sobie imperium i chcą to Panu zburzyć ,Przecież Pan jest narcyzem jak to możliwe by się Panu sprzeciwiali a tak fajnie garściami brało się z tej gminy.
  R E K L A M A
 • "Mieszkaniec" dnia 26 stycznia 2017 o godzinie 23:03:07 napisał:
  Kadencyjność powinna być na wszystkich stanowiskach państwowych,w sejmie,senacie,radzie gminy i miasta . Dość klik i układów ,najwyższy czas pozwolić innym mieszkańcom zabrać głos. Do wyborów powinny zgłaszać się wszyscy obywatele gminy czy miasta, nie trzeba tworzyć list partyjnych tylko obywatelskie.Każdy ma jednakowe prawo decydowania,które jest odbierane od lat przez jedne i te same osoby .
 • "Podpis" dnia 26 stycznia 2017 o godzinie 23:12:36 napisał:
  Zmiana całej Ordynacji Wyborczej jest potrzebna, likwidacja powiatów i Sejmików aby te nie zarządzały kasą gmin. Taka zmiana jaką proponuje teraz PIS jest tylko zgodna ze starym SLD-owskim hasłem: TKM - niech sobie też wprowadzą kadencyjność posłów i senatorów, bo przy takich zapędach i tak niewielu za 3 lata z nich pozostanie:-)))
 • "Jobot" dnia 27 stycznia 2017 o godzinie 9:57:55 napisał:
  @patrzę i widzę - fundusz solecki reguluje ustawa i wielkosc tego funduszu na kazde solectwo zalezy niestety od tego ilu jest w nim mieszkancow stad wieksze solectwa sa uprzywilejowane. I tutaj Wojt niewiele moze poradzic poza inwestycjami z centralnego budzetu gminy.
 • "Jobot" dnia 27 stycznia 2017 o godzinie 10:06:42 napisał:
  @Thomas - widze ze znowu powtarzasz belkot zaslyszany w TVPiS. Ty widze jestes w swoim fanatyzmie niereformowalny. Wszyscy Wojtowie, Burmistrzowie i Prezydenci miast (poza pisowskimi) twierdza ze beda musieli zwalniac nauczycieli na skutek reformy, rowniez na tym portalu bylo to poruszane a Ty widze dalej powtarzasz papke serwowana przez TVPiS i Pania Minister. Widze ze juz na dobre zakotwiczyles sie w jedynej slusznej opcji ;) Reszte tego Twojego partyjnego belkotu nawet nie chce mi sie komentowac bo bzdura goni bzdure. Zyjesz w innym swiecie tak jak zdecydowana wiekszosc pisiorkow przeswiadczona o swojej jedynej slusznej racji. Mam takie pytanie? Potrafisz jeszcze sam myslec czy tylko powtarzac to co Ci pisze i przekazuje jedynie sluszna opcja? Bo mam powazne watpliwosci ;)
 • "Thomas" dnia 27 stycznia 2017 o godzinie 10:22:44 napisał:
  jobot@ Cały Jobot, umysł zatruty jadem nienawiści. No cóż, nie twoja wina że nie rozumiesz. W jakiej partii jesteś jakiej kibicujesz KOD, Nowoczesna, PO, czy PSL?? Kto w poprzedniej kadencji likwidował (zamykał ) szkoły podstawowe?? Likwidacja dla takich ty to nie zwolnienia. ZWOLNIENIA TO CHYBA WIĘKSZY STOPIEŃ ABSTRAKCJI. Przeczytaj sobie cobie mówi wójt, o swoich rozważaniach w edukacji w we wcześniejszym artykule. jak tam KOD słyszałem, że Mateusz kijowski jest out??
 • "Tak jest" dnia 27 stycznia 2017 o godzinie 11:19:03 napisał:
  I po co to panu było panie Wójcie. Po opublikowaniu takiego listu gromy w pana kierunku były nie trudne do przewidzenia. Dzieje się tak zawsze kiedy własny interes zasłania się dobrem mieszkańców.
 • "patrzę i widzę" dnia 27 stycznia 2017 o godzinie 11:31:59 napisał:
  @jobot, fakt, piszesz tak jak jest w zakresie przydziału środków z funduszu sołeckiego. Chciałbym tylko zwrócić CI uwagę, że moje słowa były następstwem i poruszonej prze ze mnie prowadzonej polityki dotyczącej dużych ośrodków a z drugiej strony tych małych. No dobra zły przykład ale z drugiej strony metr chodnika, ulicy, wodociągu czy kanalizacji kosztuje tyle samo mieszkańców dużej miejscowości jak i tej maleńkiej. Nie żebym się czepiał, ale piszesz ...I tutaj Wojt niewiele moze poradzic poza inwestycjami z centralnego budzetu gminy..., więc oczekuję na info. - czy znasz jakis przykład aby jakiś Wójt dołożył do funduszu sołeckiego, a prawo do tego ma. Ale litości nie oczekuję informacji, że Wójt z budżetu Gminy dołożył tyle co przysłowiowy kot napłakał. I jeszcze dość istotny szczegół nam umyka, budżet centralny składa się z dużej ilosci składników, jednym z nich mogą być fundusze pochodzące np. ze źródeł zewnętrznych. I na koniec Gmina Zamość, jest pod tym względem ,,samograjem" tutaj wszytkie miejscowości są w miarę równe, i w tej Gminie dzieje się sporo. Popatrzmy na typowe gminy wiejskie, tutaj dopiero jest tzw. meksyk
 • "Mieszkaniec" dnia 27 stycznia 2017 o godzinie 12:53:26 napisał:
  Szanowny Panie Wójcie nie poznaję Ciebie zawsze mówiłeś że to mieszkań cy gminy tworzą samorządową rodzinę że ty tylko wypełniasz wolę Rady Gminy i tu nie wątpię bo sam boisz się podjąć decyzji łatwiej wskazać , że to rada bądź zawodowi politycy są winni Twoim nietrafionym decyzjom, a tu nagle Twój list, to nie o gminę Ci chodzi nie o mieszkańców cóż tam Oni, wszak to TY możesz stracić stanowisko a przecież to Ty jesteś najważniejszy Mieszkańcy mają służyć Tobie. Ale nie martw się tym zawsze możesz wrócić do towarzyszy.
 • "obiektyw" dnia 27 stycznia 2017 o godzinie 13:52:49 napisał:
  W gminie Zamość się dużo zmieni za dwa lata
 • "Thomas" dnia 27 stycznia 2017 o godzinie 20:44:42 napisał:
  Środki europejskie to środki które należą się Polsce - może po nie aplikować każdy.
  R E K L A M A
 • "Robol" dnia 27 stycznia 2017 o godzinie 20:57:21 napisał:
  Politycy, posłowie, senatorowie, samorządowcy, radni, prezesi, dyrektorzy dwie kadencje i do łopaty za 2000 tys. brutto, a wtedy docenicie pracę robola i jego starania o podwyżkę, by mogli godnie żyć, a wtedy możemy porozmawiać o pracy i życiu. Pozdrawiam i popieram
 • "Thomas" dnia 27 stycznia 2017 o godzinie 22:21:33 napisał:
  Panie Wójcie, Czy mógłby się Pan ustosunkować do słów Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego?
 • "Thomas" dnia 28 stycznia 2017 o godzinie 1:42:07 napisał:
  Politykę tworzą fakty i to dokonane fakty, żadne inne fakty. TO BRAK ZMIANY POKOLENIOWEJ W PSL w dalszym ciągu ton wiodą starzy i bardzo mało popularni działacze. NA TAKĄ ZMIANĘ POKOLENIOWĄ BYŁ CZAS DAWNO - TERAZ JEST JUŻ ZA PÓŹNO. Wybory prezydenckie i wybór na kandydata mało Znanego Adama Jarubasa potwierdza tylko tę tezę. Nie na żarty za zmiany wzięła się PO czego przykładem może być Niesiołowski i Michał Kamiński poza PO - ten ruch przynosi efekty notowania PO idą w górę i to niezależnie od sytuacji w Nowoczesna/KOD i liderów Kijowski/Petru. SWEGO CZASU TAKIEJ ZMIANY DOKONALI PRZYWÓDCY ZSL Z BRONISŁAWEM MALINOWSKIM, KAZIMIERZEM OLEKSIAKIEM, KTÓRZY ODESZLI W POLITYCZNY NIEBYT ZOSTAWIAJĄC PSL MŁODYM TAKIM JAK WALDEMAR PAWLAK i reszta, którzy doprowadzili PSL do prawdziwej potęgi 130 posłów w III Sejmie RP - potem tylko było gorzej. Potęgi PSL nie odbuduje się na kosmetycznych zmianach, zresztą los PSL wydaje się być po prostu przesądzony. Nie należy mieć najmniejszych złudzeń, PSL nie wejdzie do kolejnego parlamentu, na tej partii ciąży ogromny ciężar gatunkowy ostatnich 25 lat - gdyby tak podliczyć PSL był 4 razy w koalicji dwukrotnie z PO i dwukrotnie z SLD, nie licząc koalicji sprzed 1993 r.. Tak więc PSL to najdłużej rządząca partia w Polsce a dokładnie współrządzącą najpierw jako ZSL (45 lat wraz z SD), a potem jako PSL 16 lat - w zasadzie gdyby odciąć to "Grubą Kreską" no to mamy 16 lat. 16 LAT PSL W RZĄDACH TO OKRES KLUCZOWY DLA POLSKI ZWŁASZCZA 2 KOALICJA Z SLD - GDZIE FINALIZOWANO TRAKTAT AKCESYJNY Z UE. Bez wchodzenia w szczegóły koalicje z PSL zawsze były trudne - przekonał się o tym Premier Leszek Miller - wyrzucając PSL z koalicji. Trudna była również koalicja z PO, ciągle coś iskrzyło. Pewnym paradoksem jest to, że SLD nie ma w sejmie a PSL jest - ale to tylko moja autorska dygresja – historia w swoich sądach czasami jest zbyt okrutna. Mnie jako wyborcy nie podobają się koalicje z malutkimi partiami - dlatego, że taka koalicja oznacza nie mniej nie więcej współrządzenie małej partii czy jak miało to w przypadku Koalicji AWS UW - faktyczne rządy Unii Wolności. AWS zapłacił ogromną cenę za tę koalicję. Np. głosując na AWS nie głosowałem na UW i szczerze mówiąc drażniło mnie, że tak mała partia ma tak duży wpływ na rządzenie. Podobnie było w koalicji PO PSL. KONTEKST POLITYCZNY - UPADEK NOWOCZESNEJ/KOD jest oczywisty, może faktycznie warto by zastanowić się nad przedterminowymi wyborami, ale dla nowoczesnej byłby to prawdziwy koniec marzeń o rządzeniu - teraz pozostaje tylko nadzieja. "TO SZANSA" DLA PO na odzyskanie straconej pozycji - BO TO ELEKTORAT NOWOCZESNEJ to elektorat PO TO NATURALNY ELEKTORAT PO. To nie jest nowe rozdanie jak niektórym się to wydaje - to powrót do równowagi. Tak naprawdę Nowoczesna nie daje, żadnej gwarancji, nigdy jej nie mogła dać. Kolejny sondaż i PSL jest poza sejmem. Wcześniejszy sondaż niewiele lepszy (źródło: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Najnowszy-sondaz-preferencji-wyborczych-Kantar-Public,wid,18687291,wiadomosc.html ) . W przypadku pierwszego sondażu PSL może jeszcze znaleźć się w sejmie, w przypadku drugiego sondażu PSL jest poza sejmem co oznacza dla tej partii koniec. Z całą pewnością partie dysponują dokładniejszymi sondażami, co potwierdza sytuacja w nowoczesnej (zmiana władz prezydium), ale bez zmiany Petru Ryszarda Nowoczesna jest skończona. Ryszard Petru miał rację lider może być jeden - ale tym liderem nie będzie Ryszard Petru i nikt z nowoczesnej tym bardziej z KOD, której los już jest przesądzony - tu nawet nie pomoże Kijowski i KOD razem wzięty. W MOJEJ OPINII TO CO SIĘ DZIEJE PRZY OKAZJI KOD/ NOWOCZESNA TO PALENIE MOSTÓW. palenie mostów ma swój plus - daje właściwe motywacje ale nawet jak będzie to zwycięstwo to tylko Pyrrusowe. Jednak co ma powiedzieć Prezydent Donald Trump, którego rozliczanie z obietnic wyborczych nastąpiło w dniu zaprzysiężenia na urząd Prezydenta USA – amerykańska lewica pobiła naszą na łeb i na szyję. Oczywiście była też Afera taśmowa w USA w postaci wikiliks i ten wszechmocny Putin. Oczywiście opozycja musi być, ale nie opozycja postaci nowoczesnej, czy niektórych posłów z PO.
 • "Jobot" dnia 28 stycznia 2017 o godzinie 12:41:04 napisał:
  @Thomas - Na szczescie nie jestem z zadnej partii i zadnej nie sluze w przeciwienstwie do Ciebie pisiorku :) Ile dostajesz za wpis??? A moze sprzedales sie za stanowisko??? Szkoly likwidowaly samorzady a nie rzad bo samorzady odpowiadaja za prowadzenie szkol. I jest to zapisane w ustawie o ktorej widze nie masz zielonego pojecia. Szkoly byly likwidowane bo jest niz demograficzny i prowadzenie szkoly dla 20 dzieci we wszystkich klasach jest po prostu nieoplacalne - taniej jest dowiezc dziecko do szkoly w sasiedniej miejscowosci - tutaj sie klania ekonomia o ktorej nie masz zielonego pojecia. Poza tym nie umiesz nawet czytac wiec co tutaj mowic o rozumieniu bo Wojt w poprzednim artykule sam pisal ze bedzie zwalnianie nauczycieli - przeczytaj jeszcze raz tamtem artykul a moze zrozumiesz cokolwiek biedaku. Mnie trawi nienawisc??? Do kogo lub do czego??? Ktore moje slowa swiadcza o nienawisci??? Nie myl krytyke i punktowanie glupoty z nienawiscia. A moze prezes tak Ci kazal pisac? Nie mierz wszystkich swoja miara pisiorku bo Ty masz nienawisc wpisana w nazwe swojej partii ktorej sluzysz wiernie :) Ja jestem wolny i niezalezny o czym Ty mozesz tylko pomarzyc ;) Ale wmawiaj sobie dalej ze ktos kogos nienawidzi - to jest znak firmowy PiSu i takich ludzi jak Ty - jak to lecialo - kto jest przeciwko nam tj jest gorszego sortu, jest czlowiekiem specjalnej troski no i trawi go nienawisc. No i jest lewakiem ;) Lubicie sobie tlumaczyc wszystko ludzka nienawiscia, korytem, rzekomym lewactwem itd. a jak sami robicie to samo to juz wtedy zmienia sie wam punkt widzenia ;) Uwielbiam ta wasze hipokryzje ;) Sami sie pograzacie ;) Nawet sobie nie wyobrazasz jaki mam ubaw z Twoich wypocin na necie i tych pseudomadrosci jakie wypisujesz ;) Mozesz nimi imponowac wyborcowm PiSu ktorzy w wiekszosci to intelektualna patologia i nieudacznicy ale na pewno nie mi i zadnemu inteligentnemu czlowiekowi, ktory od razu na pierwszy rzut oka widzi ktos Ty za jeden i co soba reprezentujesz ;)
 • "Podpis" dnia 28 stycznia 2017 o godzinie 17:48:47 napisał:
  Thomas i Jabot - idźcie razem do psychiatry (to ten co ma dyplom i tytuł naukowy z medycyny, bo po psycholu będzie jeszcze gorzej), bo jesteście tacy sami jak, tak jak SLD, PSL, PO i PIS.
 • "Kal33" dnia 28 stycznia 2017 o godzinie 19:08:26 napisał:
  Dwie kadencje i won . A czemu ? bo władza jeśli za długo twa to demoralizuje.
 • "Podpis" dnia 28 stycznia 2017 o godzinie 21:24:02 napisał:
  szczególnie władza absolutna absolutnie demoralizuje...
 • "Mariusz 82" dnia 29 stycznia 2017 o godzinie 19:06:49 napisał:
  Racja Panie Wójcie, mądre słowa!
 • "Dentix" dnia 30 stycznia 2017 o godzinie 8:10:00 napisał:
  Wstyd!Adwokat we wasnej sprawie! Gmina pracuje żle,żle wydaje się nasze pieniądze! Myślenie z epoki PRL-to wizytówka działania całej Gminy pod wodzą RG. Podatki podnoszą aby póżniej wydac je na 8-marcowe kwiatki wyborcze,koła gosp.wiejskich,domy pamięci w Wysokim, zjazd z drogi krajowe do karczmy Zamojszczyzna za bagatela ponad 300 tys. kiedy na autobusy w gminie zabrakło mu niby 200 tys.! A teraz jak ktoś wczesniej napisał wójt będzie budował lotnisko ! A mieszkacy gminy zapłacą to w wyższych podatkach!! Zapewne nasze dzieci dolecą do szkoły samolotem bo autobusów nie ma! Tak więc pora włączyć myślenie-czy dalej głosowac na G.!?
 • "Jaro" dnia 30 stycznia 2017 o godzinie 9:11:37 napisał:
  Wójt dostał to na co zasłużył !!! Jak zwykle chciał zwalić winę na "warszawkę" wreszcie może otworzy oczy na to co robi w Gminie. Ale podtekst tego jest znacznie głębszy. Powiązania w strukturach administracji gminnej i podległych jej jednostkach jest powalający. Rodziny Radnych, strażaków, kół gospodyń. Wspieranie tylko swoich. Ciekawym przypadkiem jest zrzeszenie kół gospodyń w stowarzyszenie (28+) i finansowanie tego stowarzyszenie ze środków gminnych, a tym samym kół gospodyń tylko z innej strony - czytaj własnego elektoratu. O samochodach dla OSP dofinansowywanych z budżetu Gminy nie wspomnę. Należy przeprowadzić wnikliwy audyt w Gminie i to w bardzo szerokim zakresie.
  R E K L A M A
 • "Mieszkaniec" dnia 30 stycznia 2017 o godzinie 9:26:39 napisał:
  Wójt mówi, że wszystko robi w interesie mieszkańców, a czy w interesie mieszkańców jest ich okłamywanie Pan Dziuba dalej bierze pobory z-cy wójta dalej Wójt go tak tytułuje a co z przepisem prawa, zatrudnienie w gminie Wójt jako prezes PSL zatrudnia swoich i ich rodziny . Czy to jest interes mieszkańców. Na miejscu posła i senatora z Tym Panem nie dyskutowałbym.
 • "do Jobot" dnia 31 stycznia 2017 o godzinie 16:16:42 napisał:
  Czytając twoją ostatnią wypowiedź, gdzie aż się roi od słów "pisiorku" ma się nieodparte wrażenie,że nienawiść masz w genach a szczególnie do Thomasa. Opanuj się, uspokój bo inaczej tą pianą, którą toczysz zadławisz się.
 • "ekonomistka" dnia 1 lutego 2017 o godzinie 13:27:14 napisał:
  przykład patologii wojt gminy stary zamość od 92 roku
 • "ja" dnia 1 lutego 2017 o godzinie 15:41:22 napisał:
  "przykład patologii wojt gminy stary zamość od 92 roku" Ten to dopiero przyrósł do stołka!
 • "Anonim" dnia 5 lutego 2017 o godzinie 14:35:39 napisał:
  Wreszcie koniec rządów Głowińskiego. Przyjdzie Grześko i zrobi porządek w Gminie. Bo taki syf co tam jest to w głowie się nie mieści
 • "xyz" dnia 7 lutego 2017 o godzinie 21:33:43 napisał:
  Wójt Gminy Zamość to wspaniały i mądry człowiek. Proszę popatrzeć ile przedsięwzięć i innowacji realizowanych jest w naszej gminie, a mieszkańcy ościennych gmin patrzą na nas z zazdrością. Dużo się dzieje, a Wójt jest wszędzie z nami. Każdego potrafi uszanować, każdemu doradzi, a poprzeczka jaką sobie postawił jest bardzo wysoka. Urząd sprawuje jak najbardziej profesjonalnie i z wielkim sercem. Na pewno nikt nie jest w stanie tego robić tak i z taka klasą. Przykro czytać takie brednie, które chciwi władzy ludzie wypisują.
 • "Nadzieja" dnia 9 lutego 2017 o godzinie 8:10:06 napisał:
  Brawo dla Pana Wójta lepszego nikt nie ma, ale jad z ust partii, która głosi Bóg Honor i Ojczyzna (wątpię żeby znali znaczenie tych słów) nie zatrzymasz dla nich białe jest czarne a czarne białe. Brawo dla Gminy I Wójta.
 • "50+" dnia 10 lutego 2017 o godzinie 19:14:13 napisał:
  Wszyscy piszący i oceniający negatywnie list P.Wójta do Senatora i Posła to ludzie,którzy powinni domagać się od parlamentarzystów: Senatora i Posła,którzy są też przez wiele kadencji, odpowiedzi na zadane pytania w liście.List jest publiczny jak wiadomo można go przeczytać nie tylko w biuletynie. Dla tego odpowiedz powinna być też publiczna i w biuletynie i mediach społecznościowych.Wtedy będzie możliwość odniesienia się do całości wypowiedzi.
 • "." dnia 10 lutego 2017 o godzinie 20:24:32 napisał:
  Skoro list jest listem publicznym to w takim razie kto ponosi koszty wysłania tego listu, koperty, znaczki i cała reszta niezbędna do wysłania listu poleconego przez pocztę?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anti-Spam Quiz:

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
Witold
Przypominam, że Świadkowie Jehowy nie ...
KL
Niesamowite na Zamojszczyźnie - kieruj...
KL
"Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi" - n...
Inżynier z Pet...
Widać ze Pan Farion startuje na posła ...
Krys
Rozumiem protest przeciw spalarni, ale n...
Żadne argumenty merytoryczne, finansowe...
z_boku
Niegdyś kiedy wysypisko znajdowało si...
zabrakło farby
sam napis bialy RONDO na asfalcie by wys...
ja z zamoscia
Wielka strata dla Zamościa. Super Facet...
observer
Czytałem "fachowe" wypowiedzi członkó...
ak
Powinniśmy wpisać śmieci na listę na...
zamoy
Na transparentach powinno być 'Nie chce...
Tutejszy
Nie wiem skąd się bierze u kierowców ...
ak
Jeżeli chodzi o prawo własności, to t...
observer
To jakieś myślenie głęboko socjalist...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018