Blogi | Prawo i Biznes | ZamośćRadca prawny Tomasz Sowa26 grudnia 2018 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | (0)

Sposoby wypowiedzenia umowy o prace

fot. pixabay.com

Sposoby wypowiedzenia umowy o prace, warunki oraz obowiązki pracodawcy i pracownika.

1. Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia jest to jednostronne oświadczenie woli, złożone przez pracodawcę lub pracownika. Obejmuje ono rozwiązanie umowy o pracę zawartej zarówno na czas określony jak i nieokreślony. Długość okresów wypowiedzenia uzależniona jest od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy krócej niż
  6 miesięcy,
 • 1 miesiąc w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy, co najmniej
  6 miesięcy,
 • 3 miesiące w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy, co najmniej
  3 lata.

Do okresu zatrudnienia wlicza się okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła w wyniku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę oraz gdy nowy pracodawca staje się następcą prawnym poprzedniego.

Okres wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny został uregulowany w odmienny sposób i wynosi:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia oznaczony w miesiącach liczy się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Zatem okres wypowiedzenia kończy się z ostatnim dniem miesiąca. Analogicznie liczyć należy okresy wypowiedzenia obejmujące tydzień lub jego wielokrotność, bowiem zgodnie z art. 30 § 21 Kodeksu pracy, okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę. Natomiast przy obliczaniu okresu wypowiedzenia wyrażonego w dniach liczymy go biorąc pod uwagę wyłącznie dni robocze. Określenie dni robocze oznacza  wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem dni wolnych od pracy.  Zgodnie z art. 1519 § 1 Kodeksu pracy dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy

2. Rozwiązanie umowy o prace za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o prace za porozumieniem stron jest to obustronne oświadczenie woli gdzie pracownik i pracodawca wspólnie godzą się na rozwiązanie umowy o pracę. W takiej sytuacji pracownik i pracodawca zgodnie określają zasady i termin rozwiązania umowy o pracę. Należy ponadto pamiętać, że w przypadku porozumienia stron, nie obowiązuje ustawowy okres wypowiedzenia, w efekcie, czego, przy rozwiązaniu umowy o prace za porozumieniem stron można pominąć okres wypowiedzenia, a umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli obie strony zgodnie o tym zdecydują.

3. Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o prace bez zachowania okresu wypowiedzenia ma charakter jednostronnej czynności prawnej. W przypadku wypowiedzenia umowy o prace bez zachowania okresu wypowiedzenia umowa o prace przestaje istnieć z dniem złożenia oświadczenia o takim wypowiedzeniu umowy drugiej stronie. Wypowiedzenie umowy w takim trybie powinno być poparte uzasadnieniem, w którym wskazana jest przyczyna wypowiedzenia umowy. W taki sposób wypowiedziana może być zarówno umowa o prace na czas określony, nieokreślony jak i umowa zawarta na okres próbny.

a) Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracownika

Pracownik może rozwiązać umowę o prace bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, jeżeli:

 • Zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy,
 • Pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Do rozwiązania umowy o pracę przez pracownika wymagana jest forma pisemna oraz podanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy.

W przypadku rozwiązania umowy o prace przez pracownikach wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. Pracownik może dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

b) Rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia przez pracodawcę

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

 • Ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
 • Popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
 • Zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Przed rozwiązaniem umowy o prace bez zachowania okresu wypowiedzenia Pracodawca ma obowiązek zasięgnięcia opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń, co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niż w ciągu 3 dni.

Radca prawny Tomasz Sowa

Niniejszy artykuł publikowany jest w ramach zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Hrubieszowie we współpracy z Fundacją Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono w ramach projektu finansowanego z budżetu państwa realizowanego przez Powiat Hrubieszowski

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 1.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: Radca prawny Tomasz Sowa
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny
nakliyat evden eve istanbul evden eve nakliyat istanbul ofis tasima evden eve istanbul evden eve nakliyat depolama