R E K L A M A

Z I P

Społeczeństwo i patriotyzm | ZamośćDaniel Czubara4 kwietnia 2017 FACEBOOK | 4194 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 17 komentarzy ()

Sąd zdecyduje o herbie

Prawo. Temida. Fot. Pixabay/Morgan4uall

R E K L A M A    B O A R D

11 kwietnia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie odbędzie się rozprawa dotycząca kwestii używania herbu Zamościa.  

Skargę do WSA na Radę Miasta Zamość złożyło w listopadzie ubiegłego roku stowarzyszenie “Zamość – nasz wspólny dom”.

-Przede wszystkim zaskarżona uchwała jest sprzeczna z prawem, ponieważ wprowadza generalny zakaz używania herbu Miasta Zamość bez uzyskania na to zgody. Liczne orzecznictwo sądów powszechnych i administracyjnych oraz piśmiennictwo wyraźnie wskazuje, że herb gminy należy traktować jako jej dobro osobiste.- twierdzą działacze ze stowarzyszenia “Zamość – nasz wspólny dom” w swojej skardze do WSA.

– Herb jest niewątpliwie własnością publiczną i jakiekolwiek próby ograniczania jego używania przez mieszkańców gminy jest całkowicie bezpodstawne. Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z treścią art. 94 konstytucji stanowione przez organy gminy akty prawa miejscowego obowiązują tylko i wyłącznie na obszarze działania tych organów, czyli w granicach gminy. Oznacza to zatem, że mieszkańcy innych gmin mogą używać herbu Miasta Zamość bez uzyskiwania jakiejkolwiek zgody Prezydenta Miasta Zamościa.-dodają.

Przypomnijmy, iż według przyjętej we wrześniu przez zamojskich radnych uchwały prawo do nieodpłatnego używania herbu miasta przysługuje organom miasta, jednostkom organizacyjnym miasta, miejskim służbom, inspekcjom i strażom, pracownikom samorządu terytorialnego w ramach wypełniania obowiązków służbowych, radnym w sprawach związanych ze sprawowaniem mandatu oraz przewodniczącym zarządów osiedli. Ponadto zgodę na nieodpłatne używanie herbu Zamośćcia w celach niekomercyjnych mogą uzyskać także instytucje, organizacje, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, wykonujące działalność o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miasta Zamość oraz działalność związaną z promocją miasta. Pozwolenia na używanie herbu udziela – zgodnie z obowiązującą uchwałą –  udziela prezydent Zamościa.

Poniżej publikujemy treść pisma do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

Skarga na uchwałę Rady Miasta Zamość nr XXII/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zasad używania herbu Miasta Zamość

 

Na podstawie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 2016, poz. 446 ze zm.) oraz art. 3 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. Nr 2016, poz. 718 ze zm.), wnoszę skargę na uchwałę Rady Miasta Zamość nr XXII/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zasad używania herbu Miasta Zamość.

Zarzucam powyższemu zarządzeniu rażące naruszenie przepisów prawa materialnego – art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym, polegające na zmianie uregulowań prawnych powszechnie obowiązujących na terenie kraju w zakresie ochrony dóbr osobistych oraz art. 94 Konstytucji.

Wskazując na powyższe uchybienie, w myśl art. 147 § 1 p.p.s.a. wnoszę o stwierdzenie jej nieważności oraz o zasądzenie na rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych.

 

Uzasadnienie

 

Uchwałą nr XXII/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zasad używania herbu Miasta Zamość, Rada Miasta Zamość w §3 ustaliła podmioty, które mają prawo do nieodpłatnego używania herbu Miasta Zamość. Ponadto wskazano, że pozostałe podmioty mogą uzyskać zgodę Prezydenta Miasta Zamościa na nieodpłatne używanie herbu Miasta Zamość po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Na wstępie należy zauważyć, że przedmiotowa uchwała została błędnie oparta na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o odznakach i mundurach oraz §3 Statutu Miasta Zamościa, które nie mogą stanowić podstawy prawnej wydanej uchwały, ponieważ statut nie może upoważniać Rady Miasta Zamościa do wydawania jakichkolwiek aktów prawnych, zaś art. 2 ust. 2 ustawy o odznakach i mundurach nie ma bezpośredniego związku z wydaną uchwałą.

Przede wszystkim zaskarżona uchwała jest sprzeczna z prawem, ponieważ wprowadza generalny zakaz używania herbu Miasta Zamość bez uzyskania na to zgody. Liczne orzecznictwo sądów powszechnych i administracyjnych oraz piśmiennictwo wyraźnie wskazuje, że herb gminy należy traktować jako jej dobro osobiste. Jest jednakże oczywistym, że zasady używania herbu gminy nie mogą naruszać regulacji wynikających z przepisów prawa tj. w tym przypadku przepisów o ochronie dóbr osobistych. (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego II OSK 1454/08)

Te zaś nie przewidują restrykcji związanych z koniecznością udzielania zgody na używanie dóbr osobistych. Zgodnie z art. 24§1 kc „Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.” Nie ma żadnych regulacji, które z góry wymagałyby wyrażanie zgody na używanie dóbr osobistych w sposób zgodny z prawem i nie naruszający cudzych dóbr osobistych. W innym wypadku byłoby możliwe np. żądanie mieszkańca gminy każdorazowego wyrażenia przez niego zgody na wymienienie jego nazwiska i imienia przez organy gminy.

Co więcej herb jest niewątpliwie własnością publiczną i jakiekolwiek próby ograniczania jego używania przez mieszkańców gminy jest całkowicie bezpodstawne. Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z treścią art. 94 konstytucji stanowione przez organy gminy akty prawa miejscowego obowiązują tylko i wyłącznie na obszarze działania tych organów, czyli w granicach gminy. Oznacza to zatem, że mieszkańcy innych gmin mogą używać herbu Miasta Zamość bez uzyskiwania jakiejkolwiek zgody Prezydenta Miasta Zamościa.

Pismem z dnia 29 września 2016 roku skarżący wezwał Radę Miasta Zamość do usunięcia naruszenia prawa. Do chwili obecnej nie otrzymał odpowiedzi w zakresie tego wezwania.

Wprawdzie pismem z dnia 26 października 2016 roku Przewodniczący Rady Miasta Zamość poinformował skarżącego, że radni zostali zapoznani z wezwaniem i nie zajęli żadnego stanowiska, jednakże jeżeli przedmiotem wezwania do usunięcia naruszenia prawa jest uchwała rady gminy, to w takiej samej formie winno nastąpić wyrażenie stanowiska przez organ. W orzecznictwie przyjmuje się, że to rada gminy powinna zweryfikować uchwałę, której dotyczy wezwanie, gdyż może tego dokonać tylko organ, który ją podjął (postanowienie NSA z dnia 8 sierpnia 2006 r., II OSK 1009/2006, LEX nr 244329). Taka zaś sytuacja nie miała miejsca, zatem należy uznać, że odpowiedź na wezwanie skarżącego nie nastąpiła.

Z uwagi na powyższe skarga jest zasadna i zasługuje na uwzględnienie.

Autor: Daniel Czubara
Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 8.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
Poniżej uruchomiliśmy nowe narzędzie do komentowania. Proponujemy to rozwiązanie, aby ograniczyć podszywanie się pod użytkowników oraz hejt. Uruchamiamy je na razie w formie testów, ale jeśli spełni oczekiwania zastąpi obecnie dostępne komentarze. Zapraszamy do testowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:


UWAGA!! Pamiętaj że internet daje tylko złudzenie anonimowości. A mit o bezkarności w sieci można włożyć między bajki.

Name
Niech wokół tego ronda-skrzyż...
Kerim 3 minuty temu
Roztocze to mój ulubiony blog o lubelsz...
magnar 55 minut temu
Wybory rozstrzygną się między obecnym...
J.
Kandydatem N. na prezydenta Zam będzie ...
Do Mirka
Bo redaktor nic nie wie. Powiela to samo...
Mirek
Czyli nic nie wiadomo, ale artykuł se w...
ad111
Bo przecież "Żadne krzyki i płacze na...
K.
Najlepszym kandydatem był, jest i będ...
yeah
Różnica między J.Piłsudskim a R.Luks...
Józef Bąk
Nowocześni POpaprańcy nigdzie nie wejd...
Czytacz
"Do wyborów samorządowych zostało cza...
Redaktorze
Redaktorze, jak ty mało wiesz. Ręce op...
K.
Pomnik Róży Luksemburg powinien być w...
Thomas
Kapitalizm tak, nie dla NEP, NIE socjal...
Thomas
A co będzie jak pojawią się dziki - o...
Kerim
Roztocze to mój ulubiony blog o dzikich...
Kerim
Roztocze to mój ulubiony blog o lubelsz...
Kerim
Roztocze to mój ulubionych blog o lubel...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A    B A N N E R    II
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny