R E K L A M A

Z I P

Społeczeństwo i patriotyzm | ZamośćDaniel Czubara4 kwietnia 2017

Sąd zdecyduje o herbie

Prawo. Temida. Fot. Pixabay/Morgan4uall

R E K L A M A    B O A R D

11 kwietnia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie odbędzie się rozprawa dotycząca kwestii używania herbu Zamościa.  

Skargę do WSA na Radę Miasta Zamość złożyło w listopadzie ubiegłego roku stowarzyszenie “Zamość – nasz wspólny dom”.

-Przede wszystkim zaskarżona uchwała jest sprzeczna z prawem, ponieważ wprowadza generalny zakaz używania herbu Miasta Zamość bez uzyskania na to zgody. Liczne orzecznictwo sądów powszechnych i administracyjnych oraz piśmiennictwo wyraźnie wskazuje, że herb gminy należy traktować jako jej dobro osobiste.- twierdzą działacze ze stowarzyszenia “Zamość – nasz wspólny dom” w swojej skardze do WSA.

– Herb jest niewątpliwie własnością publiczną i jakiekolwiek próby ograniczania jego używania przez mieszkańców gminy jest całkowicie bezpodstawne. Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z treścią art. 94 konstytucji stanowione przez organy gminy akty prawa miejscowego obowiązują tylko i wyłącznie na obszarze działania tych organów, czyli w granicach gminy. Oznacza to zatem, że mieszkańcy innych gmin mogą używać herbu Miasta Zamość bez uzyskiwania jakiejkolwiek zgody Prezydenta Miasta Zamościa.-dodają.

Przypomnijmy, iż według przyjętej we wrześniu przez zamojskich radnych uchwały prawo do nieodpłatnego używania herbu miasta przysługuje organom miasta, jednostkom organizacyjnym miasta, miejskim służbom, inspekcjom i strażom, pracownikom samorządu terytorialnego w ramach wypełniania obowiązków służbowych, radnym w sprawach związanych ze sprawowaniem mandatu oraz przewodniczącym zarządów osiedli. Ponadto zgodę na nieodpłatne używanie herbu Zamośćcia w celach niekomercyjnych mogą uzyskać także instytucje, organizacje, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, wykonujące działalność o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miasta Zamość oraz działalność związaną z promocją miasta. Pozwolenia na używanie herbu udziela – zgodnie z obowiązującą uchwałą –  udziela prezydent Zamościa.

Poniżej publikujemy treść pisma do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

Skarga na uchwałę Rady Miasta Zamość nr XXII/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zasad używania herbu Miasta Zamość

 

Na podstawie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 2016, poz. 446 ze zm.) oraz art. 3 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. Nr 2016, poz. 718 ze zm.), wnoszę skargę na uchwałę Rady Miasta Zamość nr XXII/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zasad używania herbu Miasta Zamość.

Zarzucam powyższemu zarządzeniu rażące naruszenie przepisów prawa materialnego – art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym, polegające na zmianie uregulowań prawnych powszechnie obowiązujących na terenie kraju w zakresie ochrony dóbr osobistych oraz art. 94 Konstytucji.

Wskazując na powyższe uchybienie, w myśl art. 147 § 1 p.p.s.a. wnoszę o stwierdzenie jej nieważności oraz o zasądzenie na rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych.

 

Uzasadnienie

 

Uchwałą nr XXII/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zasad używania herbu Miasta Zamość, Rada Miasta Zamość w §3 ustaliła podmioty, które mają prawo do nieodpłatnego używania herbu Miasta Zamość. Ponadto wskazano, że pozostałe podmioty mogą uzyskać zgodę Prezydenta Miasta Zamościa na nieodpłatne używanie herbu Miasta Zamość po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Na wstępie należy zauważyć, że przedmiotowa uchwała została błędnie oparta na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o odznakach i mundurach oraz §3 Statutu Miasta Zamościa, które nie mogą stanowić podstawy prawnej wydanej uchwały, ponieważ statut nie może upoważniać Rady Miasta Zamościa do wydawania jakichkolwiek aktów prawnych, zaś art. 2 ust. 2 ustawy o odznakach i mundurach nie ma bezpośredniego związku z wydaną uchwałą.

Przede wszystkim zaskarżona uchwała jest sprzeczna z prawem, ponieważ wprowadza generalny zakaz używania herbu Miasta Zamość bez uzyskania na to zgody. Liczne orzecznictwo sądów powszechnych i administracyjnych oraz piśmiennictwo wyraźnie wskazuje, że herb gminy należy traktować jako jej dobro osobiste. Jest jednakże oczywistym, że zasady używania herbu gminy nie mogą naruszać regulacji wynikających z przepisów prawa tj. w tym przypadku przepisów o ochronie dóbr osobistych. (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego II OSK 1454/08)

Te zaś nie przewidują restrykcji związanych z koniecznością udzielania zgody na używanie dóbr osobistych. Zgodnie z art. 24§1 kc „Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.” Nie ma żadnych regulacji, które z góry wymagałyby wyrażanie zgody na używanie dóbr osobistych w sposób zgodny z prawem i nie naruszający cudzych dóbr osobistych. W innym wypadku byłoby możliwe np. żądanie mieszkańca gminy każdorazowego wyrażenia przez niego zgody na wymienienie jego nazwiska i imienia przez organy gminy.

Co więcej herb jest niewątpliwie własnością publiczną i jakiekolwiek próby ograniczania jego używania przez mieszkańców gminy jest całkowicie bezpodstawne. Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z treścią art. 94 konstytucji stanowione przez organy gminy akty prawa miejscowego obowiązują tylko i wyłącznie na obszarze działania tych organów, czyli w granicach gminy. Oznacza to zatem, że mieszkańcy innych gmin mogą używać herbu Miasta Zamość bez uzyskiwania jakiejkolwiek zgody Prezydenta Miasta Zamościa.

Pismem z dnia 29 września 2016 roku skarżący wezwał Radę Miasta Zamość do usunięcia naruszenia prawa. Do chwili obecnej nie otrzymał odpowiedzi w zakresie tego wezwania.

Wprawdzie pismem z dnia 26 października 2016 roku Przewodniczący Rady Miasta Zamość poinformował skarżącego, że radni zostali zapoznani z wezwaniem i nie zajęli żadnego stanowiska, jednakże jeżeli przedmiotem wezwania do usunięcia naruszenia prawa jest uchwała rady gminy, to w takiej samej formie winno nastąpić wyrażenie stanowiska przez organ. W orzecznictwie przyjmuje się, że to rada gminy powinna zweryfikować uchwałę, której dotyczy wezwanie, gdyż może tego dokonać tylko organ, który ją podjął (postanowienie NSA z dnia 8 sierpnia 2006 r., II OSK 1009/2006, LEX nr 244329). Taka zaś sytuacja nie miała miejsca, zatem należy uznać, że odpowiedź na wezwanie skarżącego nie nastąpiła.

Z uwagi na powyższe skarga jest zasadna i zasługuje na uwzględnienie.

Autor: Daniel Czubara
Ty już wiesz. Teraz podziel się tym na Facebooku ze znajomymi.
Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie? Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 8 . Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.

R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
 • "Lbn" dnia 4 kwietnia 2017 o godzinie 9:18:23 napisał:
  Dobrze, że ktoś w końcu sprawę herbu wyjaśni.
  16
  0
 • R E K L A M A
 • "Sara" dnia 4 kwietnia 2017 o godzinie 9:34:56 napisał:
  Swoją drogą, że im - stowarzyszeniu się chce. To budujące, że jeszcze komuś zależy na symbolice i nie zgadza się na wszystko co wymyśli władza, jak stado baranów. Trzymajcie tak dalej - kibicuje Wam, może w końcu ktoś uczciwy dojdzie do głosu.... Tylko odsuńcie od siebie tych skompromitowanych dwulicowych "przyjaciół"....
  19
  1
 • "eljot" dnia 4 kwietnia 2017 o godzinie 12:06:09 napisał:
  Św.Tomasz był,jest i będzie,na wieki wieków
  3
  0
 • "zmc" dnia 4 kwietnia 2017 o godzinie 14:05:19 napisał:
  Kto za to zapłaci?
  0
  2
 • "kosa" dnia 4 kwietnia 2017 o godzinie 14:36:04 napisał:
  Za proces zapłacili z prywatnych pieniędzy ludzie ze stowarzyszenia, więc chyba ok....
  12
  0
 • "Andrea Gail" dnia 4 kwietnia 2017 o godzinie 15:28:04 napisał:
  Czy nie uważacie, że są ważniejsze sprawy takie jak chociażby wybór Sekretarza Miasta? Ta sprawa przeciąga się zbyt długo, i stanowi fenomen na skalę Polski.
  3
  2
 • "Monika" dnia 4 kwietnia 2017 o godzinie 16:00:57 napisał:
  Macie u mnie duuuuużego plusa.
  7
  1
 • "mieszkaniec" dnia 4 kwietnia 2017 o godzinie 16:32:37 napisał:
  Panie Redaktorze a jakie jest stanowisko radnych wobec stawianych zarzutów przez stowarzyszenie?
  3
  0
 • "Dariusz" dnia 4 kwietnia 2017 o godzinie 17:29:25 napisał:
  Od wieków Zamość miał herb, teraz mamy logo. Ja chcę mieć możliwość używania herbu bez specjalnej zgody urzędnika ( utworzyli już odpowiedni etat ? ) Nigdy nie myślałem, że użycie herbu przez Nowoczesną ( 03.03 u.r ) wywoła taką reakcję Urzędu.
  5
  0
 • "Z-124" dnia 4 kwietnia 2017 o godzinie 20:43:01 napisał:
  Ja chcę, ja chcę, chcę herb! Ja jestem taki Nowoczesny!
  2
  0
 • R E K L A M A
 • "bidronka" dnia 4 kwietnia 2017 o godzinie 21:33:38 napisał:
  jedna z bzdurnych uchwal jaka przedstawiono pod głosowanie radnym.
  4
  1
 • "lawyer" dnia 5 kwietnia 2017 o godzinie 6:38:19 napisał:
  Nowoczesna rozdała chorągiewki z herbem i flagą Zamościa na 3 maja ubiegłego roku jako sprzeciw przed skreślaniem herbu przez przedstawiciela Urzędu Miasta. Herbu już nie kreślą (to dobrze) ale za to zabronili go używać w Zamościu.
  3
  0
 • "445" dnia 5 kwietnia 2017 o godzinie 8:16:18 napisał:
  A co z uchwałą krajobrazową?
  0
  0
 • "podpis" dnia 5 kwietnia 2017 o godzinie 9:08:51 napisał:
  w bitwach o pietruszkę jesteśmy najlepsi na świecie, Fredro już to zauważył, więc, do boju:-))))))))))))
  0
  1
 • "@podpis" dnia 5 kwietnia 2017 o godzinie 9:58:28 napisał:
  Stowarzyszenie zarzuca radnym złamanie prawa. To gra o pietruszkę?
  3
  0
 • "ggg" dnia 5 kwietnia 2017 o godzinie 10:18:19 napisał:
  chwdp sądom - sa niewiarygodne i nie mają prawa decydować o losie innych ludzi.
  0
  2
 • "Adam" dnia 5 kwietnia 2017 o godzinie 10:42:51 napisał:
  ggg a kto powinien decydować jak nie sądy?
  1
  0


UWAGA!! Komentarze zawierajace więcej niż 1 link(adres strony) są blokowane automatycznie przez system antyspamowy. Publikacja ich wymaga interwencji administratora. Aby opublikować więcej niż jeden link zalecamy publikację ich w kolejnych komentarzach.

Zapoznałem się z regulaminem usługi dostępnym na stronie(www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

"''"''"::'
a co tam u gwiazdy zamojskiej rzutni, id...
..................
ot Jerzy Urban vel Urbach się odezwał....
L11A
Boże chroń przed komuną, niech wreszc...
antyklerykał
A czemu to wydarzenie kulturalne dla zai...
ad111
To tylko semantyka, a co do clou problem...
smakosz herbaty
Przykro mi, ale nie daje się czytać te...
Thomas
ad111@ Twoim skromnym zdaniem dlaczego u...
Thomas
W wyborach samorządowych liczy się urz...
antyklerykał
Jedni lubią rybki, inni akwarium, a jes...
Kto jest autore...
A więc kto naprawdę jest autorem tekst...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny