REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI

 

I. POSTANOWIENIA

1. Usługa Komentarzy (zwana dalej Usługą) świadczona jest przez Fundację im. Bernardo Morando z siedzibą w Zamościu przy ulicy Grodzkiej 12 zwaną dalej FiBM.

2. Korzystanie z Usługi możliwe jest wyłącznie w oparciu o niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) i w sposób z nim zgodny.

3. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystając z Usługi Użytkownik potwierdza, że akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

II. DEFINICJE

O ile Regulamin nie stanowi wprost inaczej, użyte w nim sfromułowania pisane wielką literą mają następujacą interpretację:
1. Roztocze.net – strony i inne narzędzia interaktywne udostępniane Użytkownikowi przez sieć internet będące właśnością FiBM.

2. Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z Usługi. Użytkownikami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie oraz osob niepełnoletnie posiadający zgodę opiekuna na korzystanie z Usługi

3. Nick – podpis wybrany przez Użytkownika dla oznaczenia opublikowanego przez niego Posta.

4. Post – treść wyrażona przez Użytkownika w ramach Usługi. Post stanowi prywatną opinię Użytkownika.

5. Formularz – narzędzie internetowe pozwalające korzystać z Usługi w celu publikacji Postu.

6. Materiały – wszelkie teksty, opracowania, statystyki, komentarze, wykresy, obrazy, dźwięki czy filmy, publikowane przez Użytkownika w ramach Usługi.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI

1. Uczestnictwo i korzystanie z usługi jest nieodpłatne, zapis ten nie zwalnia z opłat Użytkownika za dostęp do sieci internet. Dostęp do sieci internet nie jest częścią usługi.

2. Użytkownikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie za korzystanie z Usługi, w szczególności za publikowane w jej ramach Materiały i ewentualne późniejsze ich wykorzystanie przez FiBM

3. W ramach Usługi Użytkownik ma możliwość publikowania opinii dotyczących treści publikowanych w Roztocze.net, opinii na temat innych opinii Użytkowników oraz na inne tematy, o ile nie są one niezgodne z Regulaminem.

4. FiBM może ograniczać wielkość (w kb) lub ilość znaków jaką może zawierać poszczególny Post.

5. Do skorzystania z Usługi i zamieszczenia Posta konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez FiBM w celu realizacji Usługi.

6. Użytkownik akceptuje fakt, że publikowane przez niego Posty będą publicznie dostępne oraz, że mogą zostać przez innych Użytkowników skomentowane bądź ocenione.

7. Posty i Materiały są publikowane i przechowywane w Serwisie w ramach Usługi w imieniu własnym Użytkownika, na jego pełną odpowiedzialność. FiBM na podstawie obowiązujących przepisów nie ponosi odpowiedzialności za treść Postów oraz Materiałów Użytkowników.

8. Formularz oraz cały system informatyczny FiBM stworzono by udostępniał a nie ingerował w treść Postów oraz Materiałów podczas procedury ich publikacji. Wyłączeniem z postanowień tego punktu są słowa wulgarne, które są zakrywane gwiazdkami (***) jedynie podczas wyświetlania Postów oraz dotyczy to również linków/odnośników do produktów konkurencyjnych dla Roztocze.net które też mogą być modyfikowane podczas wyświetlania. Oryginalna pisownia Postów jest zapisana w naszych bazach danych.

9. Publikując Post lub Materiał w Serwisie w ramach Usługi Użytkownik:
a) oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie bądź licencje do opublikowanych treści lub Materiałów.

b) oświadcza, iż osoby, których wizerunek uwidoczniono w Materiałach, wyraziły zgodę na ich publikację

c) oświadcza, iż treść i forma Postu/Materiału nie narusza dóbr osobistych osób trzecich oraz, że treść Postu nie narusza obowiązujących przepisów.

10. Użytkownik publikując Post/Materiał udziela nieodpłatnie licencji, na wykorzystanie go przez FiBM na nastepujących zasadach:

a) udziela prawa do publicznego odtwarzania, wykonywania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania Postów lub Materiałów w sieci internet;

b) udziela prawa do utrwalania Postów lub Materiałów dowolną techniką;

c) udziela prawa do zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania Postów lub Materiałów on-line, na nośnikach audiowizualnych oraz nośnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

d) udziela prawa do tworzenia drukowanych wersji Postów lub Materiałów i ich fragmentów wybranych przez FiBM;

e) udziela prawa do wykorzystywania Postów lub Materiałów w celu promocji i reklamy;

f) udziela prawa do wyświetlania i wystawiania Postów lub Materiałów;

g) udziela prawa do dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji Postów lub Materiałów, wymaganych przez specyfikę wynikającą z publikacji Postów lub Materiałów na innych nośnikach i usługach

h) udziela prawa do wykorzystania Postów lub Materiałów w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem wyłaczania do innych utworów i tworzenia opracowań;

i) udziela prawa do nadawania analogowego lub cyfrowego za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej, bezprzewodowej przez stację naziemną i/lub satelitarną;

j) udziela prawa do wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonanie.

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązuje się, korzystając z Usługi, do przestrzegania przepisów prawa polskiego, norm społecznych i obyczajowych, postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności do nie publikowania treści bezprawnych oraz Postów, Materiałów i Nicków.

2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usługi w sposób nie zagrażający funkcjonowaniu Usługi i Roztocze.net

3. Użytkownik ma prawo usunąć opublikowany przez siebie Post lub Materiał, w tym celu musi się zwrócić do FiBM mailowo na adres podany w Regulaminie. FiBM zastrzega sobie prawo odmowy usunięcia danego Posta lub Materiału w sytuacji, w której jest to wymagane decyzjami odpowiednich organów publicznych.

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI FiBM

1. FiBM nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób korzystania z Usługi przez Użytkowników;

b) natychmiastowe skasowania każdego Postu lub Materiału bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika, w wypadku naruszenia przez dany Post lub Materiał postanowień niniejszego Regulaminu;

c) nie świadczenie Usługi na rzecz osób, które korzystając z Usługi w rażący sposób naruszyły Regulamin;

d) zaprzestanie świadczenia Usługi w dowolnym czasie i na dowolny okres;

e) udostępnienie danych osobowych Użytkowników i treści jego Postów lub Materiałów, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom lub organom wynika z obowiązujących przepisów.

3. FiBM zobowiązuje się do świadczenia Usługi na poziomie adekwatnym do posiadanych technicznych i finansowych możliwości.

 

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. FiBM zwiadamia, że do prawidłowego działania Usługi wykorzystywane są krótkie informacje tekstowe (dalej „cookies”) lub stosowane są technologie local storage.

2. Za pomocą cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Sam plik cookie nie pozwala na identyfikację Użytkownika.

3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania cookies lub local storage regulują odrębne dokumenty FiBM

 

VII. DANE OSOBOWE

1. FiBM nie przechowuje i nie przetwarza danych osobowych Użytkowników.

2. Dane podane podczas rejestracji mają charakter anonimowy.

3. Zabrania się podawania danych osobowych podczas rejestracji w szczególności:

a) podawania danych osobowych bądź danych wskazujących na osobę w formularzu rejestracyjnym w polu Nazwa użytkownika;

b) podawania danych osobowych bądź danych wskazujących na osobę w formularzu rejestracyjnym w polu e-mail;

c) podawania danych osobowych bądź danych wskazujących na osobę w treści Usługi lub Materiałach;

d) powyższe punkty dotyczą też podawania danych osób trzecich;

4. Posty lub Materiały zawierajace dane osobowe będą niezwłocznie po powzięciu przez FiBM wiedzy o ich zaistnieniu kasowane.

5. Powyższe punkty nie dotyczą osób publicznych.

6. Usunięcie danych Użytkownika może nastąpić na jego wniosek wysłany z zarejestrowanego w systemie adresu e-mail i wyłącznie na jego wniosek.

7. FiBM nie udostępnia danych osobowych oraz informacji o Użytkownikach podmiotom trzecim.

8. Dane Użytkowników są chronione tajemnicą służbową.
9. Dane Użytkownika mogą być udostępnione podmiotowi zewnętrznemu jedynie za okazaniem postanowienia sądu lub prokuratury, zwalniajacego FiBM z utrzymania tajemnicy służbowej.

 

VIII. REKLAMACJE
1. Każdemy Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.

2. Reklamacje należy zgłaszać listownie na adres FiBM.

3. FiBM rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni od jej otrzymania.

4. Odpowiedź na reklamacje zostanie przesłana do adresata.

5. FiBM zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu odpowiedzi z przyczyn niezależnych od FiBM (awarie, czas na konsultacje prawne, konsultacje z użytkownikiem).

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi należy kierować na adres: komentarze@roztocze.net

2. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanownień Regulaminu proszę kierować na adres: komentarze@roztocze.net

3. W sprawach zwiazanych z Usługą właściwe jest prawo polskie.

4. FiBM zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie wyniakających ze zmian w prawie, zmian w infrastrukturze technicznej, zmian w oprogramowaniu oraz merytorycznych przyczyn.

5. Użytkownik zobowiązuje się do kontrolowania ewentualnych zmian w regulaminie i zapoznawania się z nimi.