R E K L A M A

29 kwietnia 2017

roztocze.net

R E K L A M A

Przez ostatnich kilka lat instytucje parabankowe prowadzą zakrojona na szeroką skalę kampanię marketingową promującą tzw. kredyty chwilówki.

Korzystają z nich w przeważającej większości osoby mające bardzo trudną sytuację finansową. Tego typu instytucje zachęcają klientów do zaciągania zobowiązań przede wszystkim bardzo uproszczoną procedurą weryfikacyjną oraz niskimi wymaganiami stawianymi pożyczkobiorcy. Zazwyczaj udzielenie takiej pożyczki odbywa się bez weryfikacji klienta w Biurze Informacji Kredytowej oraz bez konieczności przedkładania dokumentów potwierdzające wysokość osiąganych przez pożyczkobiorcę dochodów

Oprocentowanie takich pożyczek nie odbiega zbytnio od oprocentowania pożyczek udzielanych przez banki. Zastrzeżenia budzi jednak wysokość składek za ubezpieczenie, których wartość przekracza często kwotę udzielanej pożyczki. Głównym czynnikiem generującym tak wysoki koszt ubezpieczenia jest prowizja na rzecz pożyczkodawcy ukryta w składce ubezpieczeniowej. Zazwyczaj 80%-90% opłaty za ubezpieczenie trafia do firmy pożyczkowej. Wątpliwości budzi również kwota dodatkowych opłat naliczonych przez pożyczkodawcę.

Przykładowo przy pożyczce na kwotę 8000 zł klient zostaje obciążony dodatkowo następującymi opłatami:

koszt ubezpieczenia: 9520,00 zł,

opłata przygotowawcza: 1136,00 zł,

wynagrodzenie umowne: 1252,00 zł.

W przypadku wypowiedzenia umowy przez pożyczkodawcę z uwagi na nie terminowe dokonywanie płatności pożyczkobiorca zostaje obciążony dodatkowo:

opłatą za wezwanie do zapłaty: 150 zł

kwotą poniesionych kosztów windykacji 3428,60

Jednakże zgodnie z art. 720 k.c., przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Zgodnie natomiast z art. 385 1 § 1 k.c. postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne).

Ponadto Umowa pożyczki została uregulowana w kodeksie cywilnym w taki sposób, że co do zasady może być zarówno umową odpłatną, jak i nieodpłatną. W przypadku zawarcia przez strony odpłatnej umowy pożyczki, wynagrodzenie pożyczkodawcy winno być wyraźnie określone w umowie. Zwyczajowo formę wynagrodzenia za korzystanie z cudzego kapitału stanowią odsetki, ewentualnie zapłata prowizji.

.Zatem w myśl przytoczonych przepisów pobieranie ww. opłat w związku z zawarciem umowy pożyczki oparte jest na niedozwolonych klauzulach umownych, a co za tym idzie pożyczkodawca nie ma prawa do obciążania nimi pożyczkobiorcy. Natomiast Wysokość składki ubezpieczeniowej, w odniesieniu do wysokości pożyczki, okresu na jaki zawarta została umowa i wysokości ewentualnego świadczenia ubezpieczyciela, jak również ponoszonego przez niego ryzyka, świadczy o pozorności zawartej umowy.

Podsumowując zapisy umów kredytowych uzależniające zaciągnięcie pożyczki od zawarcia umowy ubezpieczenia stanowią niedozwolone klauzule umowne, a co za tym idzie takie zapisy nie wywołują skutków prawnych. Podobnie sytuacja wygląda w odniesieniu do obciążania pożyczkobiorcy licznymi opłatami stanowiącymi dodatkowe koszty. Co więcej w stosunkowo łatwy sposób można uchylić się od spłaty tych kosztów. zwłaszcza na etapie wypowiedzenia umowy pożyczki przez pożyczkodawcę lub wydania nieprawomocnego nakazu zapłaty przez sąd.

Jeżeli ktoś z czytelników znajduje się w podobnej sytuacji zachęcamy do kontaktu z Fundacją Experto Pro Bono pod numerem telefonu 884 800 438. Prawnicy współpracujący z Fundacją udzielą nieodpłatnie kompleksowych informacji w tym zakresie.

Tomasz Sowa
aplikant radcowski,
prezes zarządu Fundacji Experto Pro Bono

21 marca 2017
Autor:
2. Region | Prawo i Biznes

Oceń artykuł klikając na gwiazdki!
Liczba ocen: 2

R E K L A M A

    KOMENTARZY(0)

Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy poniżej.
Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
    R E K L A M A

Bądź pierwszy i skomentuj artykuł lub sytuację.


UWAGA!! Komentarze zawierajace więcej niż 1 link(adres strony) są blokowane automatycznie przez system antyspamowy. Publikacja ich wymaga interwencji administratora. Aby opublikować więcej niż jeden link zalecamy publikację ich w kolejnych komentarzach.

Zapoznałem się z regulaminem usługi dostępnym na stronie(www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

R E K L A M A