W roztocze.net szanujemy Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych osobowych.

Korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest właściciel portalu www.roztocze.net Fundacja im. Bernardo Morando, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także przepisów wewnątrz wspólnotowych takich jak Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez roztocze.net wykorzystywane w celach technicznych. Ponadto adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Kiedy zbieramy dane?

Większość naszych usług jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie. Adresy IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz lub wchodzisz na stronę. Nie musisz tego robić.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Przechowywanie danych

Korzystamy z aktualnych rozwiązań w zakresie przechowywania danych oraz technik bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem, nieodpowiednim wykorzystaniem lub ujawnieniem, nieuprawnionym modyfikowaniem, bezprawnym zniszczeniem czy przypadkową utratą.

Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania lub wymogów w zakresie przechowywania dokumentów.

Dostęp do danych i ich usunięcia

Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.

Polityka bezpieczeństwa

Chronimy Twoje dane osobowe, korzystając w czasie ich przesyłania z protokołów szyfrowania, takich jak SSL (Secure Socket Layer). Korzystamy z systemów komputerowych z protokołami ograniczonego dostępu, znajdujących się w obiektach, w których zastosowano fizyczne, elektroniczne oraz proceduralne środki bezpieczeństwa w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa przesyłanych do nas informacji.

Utrzymujemy wysokie standardy bezpieczeństwa w celu zapobiegania jakiemukolwiek nieuprawnionemu dostępowi.