Polityka i Samorząd | ZamośćRedakcja6 marca 2019 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 14 komentarzy

PiS odkrywa karty: Maluch+, Mama 4+, podwyżka rent/emerytur, pomoc dla niepełnosprawnych [VIDEO]

R E K L A M A    B O A R D

5 marca 2019 roku odbyła się w Zamościu konferencja, na której poseł Sławomir Zawiślak i senator Jerzy Chróścikowski przypomnieli o Nowej Piątce”PiS”, zapowiedzieli również programy realizowane przez Rząd, tj. Maluch+, Mama 4+, podwyżki rent/emerytur, przedstawili dane dotyczące pomocy dla niepełnosprawnych.

Na konferencji podkreślono, że Maluch+ to program bardzo istotny, również na Lubelszczyźnie będzie wspierał najmłodszych. Dla Lubelszczyzny przeznaczone jest ponad 19,4 mln zł z programu Maluch+. Utworzone zostanie 1091 nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych. Od 2019 roku zmieniło się również dofinansowanie dla samorządów, zwiększając środki przeznaczone dla żłobków.

Program Mama 4 + jest wdrażany. Będzie wspierał matki, które nie miały możliwości, by wypracować emeryturę i obecnie jej nie otrzymują, a wychowały 4 lub ponad 4 dzieci. Już 500 matek złożyło wnioski o to świadczenie. W skali kraju zostało złożonych 12 500 wniosków. (szczegóły w zestawieniu na końcu artykułu)

Senior +, 1100 zł jest przeznaczone dla wszystkich seniorów, bez względu na dochody. Wszyscy dostaną takie świadczenie, mundurowi i renciści również.

Zakładamy, że program będzie realizowany zgodnie z mapą przygotowaną przez PiS. (…) chcemy wszystko to zrealizować przed wyborami – podkreślił senator Jerzy Chróścikowski.

PIS stawia na rodzinę – podkreślił poseł Sławomir Zawiślak.

W trakcie konferencji była również mowa o zniesieniu limitów na badania jak np. tomografia komputerowa, zmniejszeniu kolejek na operacje zaćmy, pomocy dla osób niepełnosprawnych, wsparciu przedsiębiorców, zwiększaniu płac w kraju oraz możliwości wprowadzenia Polski do strefy EURO.

Więcej w załączonym materiale VIDEO i zestawieniu poniżej:

PODWYŻKI EMERYTUR I RENT

OD 1 MARCA RENTY I EMERYTURY ROSNĄ O USTAWOWY WSKAŹNIK WALORYZACJI, JEDNAK NIE MNIEJ NIŻ 70 ZŁ. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. wynosi 102,86%.

JEDNOCZEŚNIE PODWYŻSZONE ZOSTANĄ NAJNIŻSZE ŚWIADCZENIA:

 • 1 100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej (wzrost o 70,20 zł z kwoty 1 029,80 zł w 2018 r.),
 • 825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (wzrost o 52,65 zł z kwoty 772,35 zł w 2018 r.).

OD 1 MARCA ROŚNIE RÓWNIEŻ RENTA SOCJALNA. WYNOSIĆ BĘDZIE 1 100 ZŁ. Od 1 czerwca 2018 r. renta socjalna wzrosła do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od 2015 roku renta socjalna wzrosła aż o 48,7% (360 zł).

JAK WZROSNĄ PRZECIĘTNE ŚWIADCZENIA:

 • przeciętna emerytura z FUS wzrośnie o ok. 64,94 zł, z kwoty 2 270,74 zł do kwoty 2 335,68,
 • przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy z FUS wzrośnie o ok. 49,54 zł, z kwoty 1 732,21 zł do kwoty 1 781,75 zł,
 • przeciętna renta rodzinna z FUS wzrośnie o ok. 57,14 zł, z kwoty 1 997,85 zł do kwoty 2 054,99 zł.

KOMPLEKSOWE DZIAŁANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

POWOŁANIE SOLIDARNOŚCIOWEGO FUNDUSZU WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Od 2020 r. jego budżet wyniesie 2 mld zł. Chodzi o zapewnienie niepełnosprawnym niezależnego życia i pełnego udziału we wszystkich jego sferach. Do tego niezbędne jest zapewnienie odpowiednich środków, umożliwiających przezwyciężenie barier utrudniających im pełnienie ról społecznych oraz pełne włączenie społeczne.

JEDNĄ Z FORM WSPARCIA W RAMACH FUNDUSZU JEST PROGRAM „USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. W tym roku będzie to 60 mln zł. W ramach programu gminy mogą otrzymać wsparcie finansowe do 50 proc. kosztów realizacji usług opiekuńczych. Gmina, składając do właściwego wojewody wniosek o przystąpienie do Programu, powinny uwzględnić w nim szczególnie przewidywaną liczbę osób niepełnosprawnych (do 75. r. życia oraz dzieci do 16. r. życia), którym świadczone będą usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, przewidywana liczba godzin takich usług oraz przewidywana kwota wsparcia. Następnie wojewoda, po weryfikacji wniosków, sporządza listę rekomendowanych wniosków i przekazuje ją do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO SPECJALISTYCZNYCH USŁUG AMBULATORYJNYCH ORAZ DO REHABILITACJI.

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE FINANSOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 • Podniesienie renty socjalnej do 1 100 zł
 • Zasiłek pielęgnacyjny podniesiony do 215 zł
 • Podniesienie specjalnego zasiłku opiekuńczego do 620 zł
 • Podniesienie dofinansowania do zatrudnienia niepełnosprawnego w zakładzie aktywności zawodowej – od 2019 r. – do 22 tys. zł
 • Podniesienie dofinansowania do pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej – od 2019 r. – do kwoty 17 796 zł.

MALUCH PLUS 2019

NA EDYCJĘ PROGRAMU W 2019 R. PRZEZNACZONYCH ZOSTANIE 450 MLN ZŁ. Maluch Plus, obok programu Rodzina 500 plus, jest jednym z głównych filarów polityki prorodzinnej Prawa i Sprawiedliwości.

DZIĘKI PROGRAMOWI MALUCH PLUS 2019

 • Liczba miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i dziennych opiekunów przekroczy 185 tys.
 • powstanie 27,6 tys. miejsc opieki dla dzieci do lat 3,
 • 94,5 tys. miejsc otrzyma dofinansowanie do funkcjonowania.

WSKAŹNIK UŻŁOBKOWIENIA W 2015 R. WYNOSIŁ 12 PROC., a na koniec 2019 r. – według szacunków – wyniesie prawie 25 proc.

1,6 TYS. MIEJSC OPIEKI DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH dofinansowanych w latach 2017-19

4,2 MLN ZŁ DOFINANSOWANIA ISTNIEJĄCYCH MIEJSC OPIEKI dla dzieci niepełnosprawnych w o 2019 r.

W 2018 R. DZIĘKI PROGRAMOWI:
powstało 23,1 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech,
blisko 54 tys. już istniejących zostało dofinansowanych.

OD 2019 R. ZMIENIŁO SIĘ DOFINANSOWANIE DLA SAMORZĄDÓW, które nie mają klubów dziecięcych i żłobków, a będą chciały utworzyć takie miejsca – dofinansowanie wzrosło z 20 tys. zł do 30 tys. zł. Zwiększyło się też dofinansowanie dla samorządów, w których działają już takie placówki z 20 tys. zł na 22 tys. zł.

2018 ROK PRZYNIÓSŁ TEŻ WIELE ZMIAN MAJĄCYCH UŁATWIĆ ZAKŁADANIE I PROWADZENIE ŻŁOBKÓW. Zniesiono m.in. wymóg posiadania w żłobku co najmniej dwóch pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci, wprowadzono normy żywieniowe oraz obowiązek odbywania przez opiekunów i wolontariuszy cyklicznych szkoleń z pierwszej pomocy, rozszerzono katalog podmiotów uprawnionych do zakładania żłobków i klubów dziecięcych, a także katalog osób mogących zostać lub zatrudniać opiekunów dziennych.

RODZICIELSKIE ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE MAMA 4 PLUS

ŚWIADCZENIE MA UHONOROWAĆ OSOBY, KTÓRE PODEJMUJĄC SIĘ TRUDU WYCHOWANIA LICZNIEJSZEJ RODZINY MUSIAŁY ZREZYGNOWAĆ LUB NIE MOGŁY PODJĄĆ PRACY ZAROBKOWEJ. To pierwszy taki program, który nadaje codziennej pracy na rzecz rodziny, wychowaniu dzieci – ogromną wartość.

UZYSKANIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA NIE BĘDZIE ZWIĄZANE Z WCZEŚNIEJSZYM OPŁACANIEM SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, JEST ŚWIADCZENIEM FINANSOWANYM Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Z PROGRAMU BĘDZIE MOGŁA SKORZYSTAĆ:

 • Matka, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku śmierci matki dzieci lub porzucenia dzieci przez matkę, albo długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę – ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci,
 • Osoba nie posiadająca niezbędnych środków do życia, która osiągnęła wiek emerytalny. Dla kobiet od 60 lat, mężczyzn – 65 lat,
 • Osoba mieszkająca wyłącznie w Polsce i mająca (po ukończeniu 16 lat) tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju – przez co najmniej 10 lat,
 • Obywatel Polski lub osoba, mająca prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, bądź obywatel państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemiec legalnie przebywający na terytorium Polski,

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA. W przypadku, gdy osoba pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej emerytury (od 1 marca 2019 roku 1 100 złotych). Natomiast, w przypadku osoby nie mającej prawa do żadnego świadczenia, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego odpowiadać będzie tej kwocie.

ZASIĘG PROGRAMU. Szacuje się, że z nowych przepisów skorzysta ok. 65 tys. osób, które dziś nie mają prawa do emerytury lub renty oraz 20,8 tys. osób, które pobierają świadczenia poniżej poziomu najniższej emerytury.

RODZICIELSKIE ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE BĘDZIE PRZYSŁUGIWAĆ NA WNIOSEK OSOBY ZAINTERESOWANEJ. Wniosek należy złożyć w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub w oddziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wnioski można składać od 1 marca 2019 roku. Do wniosku należy dołączyć akty urodzenia dzieci, informację o numerach PESEL dzieci oraz oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz innych okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia. Każdy zgłoszony wniosek będzie rozpatrywany indywidualne, w drodze decyzji administracyjnej, odpowiednio przez Prezesa ZUS lub Prezesa KRUS. Przyznanie świadczenia odbywa się na drodze decyzji administracyjnej.

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 3.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: Redakcja
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
 • "ConceptOfPower" dnia 6 marca 2019 o godzinie 10:08:48 napisał:
  "Program Mama 4 + jest wdrażany. Będzie wspierał matki, które nie miały możliwości, by wypracować emeryturę i obecnie jej nie otrzymują, a wychowały 4 lub ponad 4 dzieci." Co oznacza, że nie miały możliwości, by wypracować emeryturę? Ktoś im zabronił pracować? Zakazał pracy, czy wychodzenia z domu? Ja mam w bardzo bliskiej rodzinie kobiety, które właśnie urodziły i wychowały czwórkę dzieci. Wychowały w dobrym tego słowa znaczeniu, bo każde z nich jest już dorosłe i sobie w życiu radzi. Nie przeszkadzało to tym matkom w "wypracowaniu emerytury". Mało tego, teraz będąc blisko wieku emerytalnego zapierdzielają za przysłowiową miskę ryżu, a jak przejdą na zasłużoną emeryturę to dostaną jej niewiele więcej, niż te, które "nie miały możliwości wypracowania emerytury"! A wszystko z ich i naszej ciężkiej pracy! To jawna korupcja polityczna. Tak samo jak teraz słyszę młode madki, które mają trójkę dzieci, że one nie mogą iść do pracy. Jak k... nie mogą?! Nie chcą! Skoro z dzieci dostaną 1500zł, do tego jakieś zasiłki, wyjdzie więcej niż za najniższą krajową na rękę. Taka sobie przekalkuluje, że jak dorobi czwarte, to nie dość, że wpadnie conajmniej 500 do kieszeni, to do tego za kilkadziesiąt lat emerytura za nic nierobienie. No i jak tu iść do pracy. Madka zadowolona, politycy zbijają kapitał, zostają przy korytach, a Ty podatniku.... Pracuj ciężko, bo oni czekają na Twoje pieniądze!
  R E K L A M A
 • "KM" dnia 6 marca 2019 o godzinie 10:12:32 napisał:
  Nie łatwiej byłoby obniżyć podatki?
  • "KL" dnia 6 marca 2019 o godzinie 10:42:43 napisał:
   Poczekajmy na statystykę. Z liczby matek 4+ i wysokości "dopłat" będzie się można pośmiać do rozpuku.
 • "podatnik" dnia 6 marca 2019 o godzinie 15:39:15 napisał:
  Podnieście kwotę wolną od podatku złodzieje a nie tylko rozdajecie nasze pieniądze. Cudze się łatwo daje i jeszcze kłamią, że to prezent od Kaczyńskiego. Z naszych kieszeni dają !!!! Niech przynajmniej działki w Warszawie przy Srebrnej i Nowogrodzkiej na których się uwłaszczyli do Skarbu Państwa oddadzą!!!!
 • "goska" dnia 6 marca 2019 o godzinie 17:02:59 napisał:
  to matki ,które obojętnie miały dwoje,troje dzieci bądz czworo i pracowały powinny dostać podwójną emeryturę bo pracowały na dwóch etatach!!!,co to za argument ,dla tych co nie pracowały że nie mogły wypracować???kiedy nie mogły??a skąd są te pieniądze dla tych matek??a od tych co pracują i wychowują dzieci,fajni sponsorzy!!!to nie prezes daje to my się zrzucamy na mrzonki prezesa
 • "kiki" dnia 6 marca 2019 o godzinie 19:11:26 napisał:
  Dla tych co ciężko pracują nie ma na podwyżki wynagrodzeń ale wszystko rozdadzą obibokom i dzieciorobom. Tylko po to aby wygrać wybory , przez następne 4 lata zrujnują ten kraj.
 • "observer" dnia 6 marca 2019 o godzinie 19:53:22 napisał:
  Tata+, mama+, 500+, mieszkanie+, samochód+, helikopter + dajcie jeszcze Wasserman+
 • "z_boku" dnia 6 marca 2019 o godzinie 21:35:35 napisał:
  Słuszną linię ma nasza władza! Jeszcze trochę poczekam i kupię sobie ten słynny polski samochód elektryczny, a potem udam się na wycieczkę do Szwecji. Bałtyk pokonam tym promem co to go w Szczecinie pan Premier budować rozpoczął....
 • "Ortografia" dnia 6 marca 2019 o godzinie 23:09:04 napisał:
  Ciekawe co na to senator, redaktorko z roztocza. Poważnie nie wiesz jak pisze się jego nazwisko? Oj słabiutko.
 • "Ewa" dnia 6 marca 2019 o godzinie 23:39:41 napisał:
  "Jerzy Chruścikowski" nazwisko aż 2 razy w artykule z błędem ortograficznym, kogo wy w tej "redakcji" zatrudniacie ?
  • "Redakcja roztocze.net" dnia 7 marca 2019 o godzinie 8:03:46 napisał:
   Dziękujemy za zgłoszenie, błędy zostały poprawione.
   R E K L A M A
 • "observer" dnia 7 marca 2019 o godzinie 15:48:27 napisał:
  Pomoc niepełnosprawnym pisowcy okazali w Sejmie - cała Europa to widziała. A jeżeli - jak to stwierdzono na konferencji - PiS stawia na rodzinę - to mam prośbę - od mojej się odp...cie.
  R E K L A M A
 • "Anonim" dnia 8 marca 2019 o godzinie 14:15:21 napisał:
  Tym panom już podziękujemy w wyborach
 • "emeryt" dnia 9 marca 2019 o godzinie 18:09:49 napisał:
  Lans Chróścikowskiego jak zwykle tylko przed wyborami

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
observer
wybory, wybory. ale nie pomyśleli o prz...
?
Skoro przenosiny mają być w następnym...
Zamościanin
Tak komentarze mogą pochodzić z Veolii...
wesoły antek
Taka podwyżka a dla czego panowie się ...
Ćwik&Zwola...
Rozumiem że ta psedo konferencja to ost...
Ma byc
@jas na filmie mowia ze ma byc tam gdzie...
jas
A co z delegaturą urzędu wojewódzkieg...
Ja nie mogę
Nie no Pan Ćwik jest gotowy do EU. Pozi...
Fredek
A co wspólnego z domem dziecka w Tomasz...
Kto
A co z wynajmującymi tam pomieszczenia ...
"Zulugula"
To chodźmy wszyscy do do Kauflandu du...
pasażer
A może tak pan radny zajął by się ni...
Jan III
Dużo dni ma ten maj 922?...
Do ‚ed’
Ceny śmieci rosną ale zobaczysz jak wz...
Wilk
Sondaż do niczego. Jak sie pozwala glos...
KL
Czy wynik sondy wyborczej jest zaskakuj...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018