Zdrowie i UrodaRadca prawny Tomasz Sowa13 października 2018 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | (0)

Odpowiedzialność podmiotów leczniczych za BŁĄD w sztuce lekarskiej

fot. pixabay.com
R E K L A M A    B O A R D

Czym jest błąd w sztuce lekarskiej?

Podejmując problematykę związaną ze zdarzeniami medycznymi potocznie nazywanymi „błędami w sztuce lekarskiej” na wstępie należy zdefiniować to pojęcie. Definicje zdarzenia medycznego znajdziemy w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Jak wynika art. 67 tej ustawy przez zdarzenie medyczne rozumie się zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta, a także jego śmierć będącą następstwem działania niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną, jak np.:

  • Diagnoza, jeżeli spowodowała niewłaściwe leczenie lub opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
  • Leczenie, w tym wykonanie zabiegu operacyjnego,
  • Zastosowanie produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Zdarzeniem medycznym jest więc, działanie lub zaniechanie działania personelu medycznego danego podmiotu leczniczego prowadzące do rozstroju zdrowia, uszkodzenia ciała lub śmierci pacjenta. Zdarzeniem medycznym są też wszelkiego rodzaju zakażenia w tym bardzo często spotykane zakażenie gronkowcem, którego pacjent doznał podczas pobytu w placówce medycznej.

Przesłanki odpowiedzialności podmiotów leczniczych.

Odpowiedzialność podmiotów leczniczych za błędy popełnione przez ich personel oparta jest na zasadzie winy. Nie oznacza to jednak, że odpowiedzialność uwarunkowana jest jedynie umyślnym działaniem lub zaniechaniem działania. Przesłanką odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego jest, także  stwierdzenie chociażby winy nieumyślnej.

Zachowanie personelu medycznego powinno być oceniane ze szczególnym uwzględnieniem profesjonalizmu oraz zachowania staranności obowiązującej w danym zawodzie, a także działań niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną. Jak to słusznie ujął Sąd Najwyższy: ustalenie błędu w sztuce lekarskiej zależy od odpowiedzi na pytanie, czy postępowanie lekarza w konkretnej sytuacji i z uwzględnieniem całokształtu okoliczności istniejących w chwili zabiegu, a zwłaszcza tych danych, którymi wówczas dysponował albo mógł dysponować, zgodne było z wymaganiami aktualnej wiedzy i nauki medycznej oraz powszechnie przyjętej praktyki lekarskiej. (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 września 1973 r. sygn. akt I KR 116/72). Ponadto warunkiem rodzącym odpowiedzialność danego podmiotu leczniczego jest adekwatny związek przyczynowo skutkowy pomiędzy powstałą szkodą, a zdarzeniem ją wywołującym polegający na zawinionym działaniu bądź zaniechaniu działania personelu medycznego.

Bardzo istotny z perspektywy poszkodowanego jest też fakt, iż w orzecznictwie ukształtował się pogląd, że do przyjęcia odpowiedzialności za zdarzenie medyczne przez placówkę medyczną nie jest konieczne udowodnienie,  iż pomiędzy zdarzeniem, a szkodą istnieje związek przyczynowy, a wystarczające jest że zostanie on dostatecznie uprawdopodobniony.

Jak dochodzić odszkodowania?

Sprawy związane z dochodzeniem odszkodowania należy kierować do dyrektora podmiotu leczniczego odpowiedzialnego za powstanie szkody. Jednakże w związku z tym, że podmioty lecznicze objęte są obowiązkiem zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W odpowiedzi na takie roszczenie prawdopodobnie otrzymamy informację, gdzie podmiot leczniczy do którego kierowaliśmy roszczenie, będzie wskazywał nam towarzystwo ubezpieczeniowe z którym zawarł umowę ubezpieczenia oraz numer polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W takiej sytuacji nasze roszczenie kierujemy do ubezpieczyciela wskazanego przez podmiot leczniczy. W przypadku, gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania lub wypłaci odszkodowanie w zaniżonej wysokości pozostają nam następujące możliwości:

Osoba poszkodowana w wyniku zdarzenia medycznego może złożyć wniosek do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych właściwej ze względu na siedzibę szpitala. Jednakże należy pamiętać, że wniosek o wszczęcie postępowania przed Komisją należy złożyć nie później niż w terminie 1 roku od dnia, w którym powzięto wiedzę o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta. Termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie. W przypadku przekroczenia tych terminów Komisja odmówi wszczęcia postępowania. Ponadto przed Komisją dochodzić można roszczeń nieprzekraczających odpowiednio w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta 100 000 zł, w przypadku śmierci pacjenta 300 000 zł. W tym miejscu zaznaczyć należy, że jeżeli kwota odszkodowania przekraczałaby górną granice kwot, których można dochodzić przed Komisja, nie wyłącza to możliwości dochodzenia pozostałej kwoty odszkodowania przed sądem.

Koszty ponoszone przed Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych są niskie w zestawieniu z kosztami, jakie należy ponieść w toku postępowania sądowego – składa się na nie opłata za wniosek w kwocie 200 zł oraz koszty sporządzenia opinii biegłego, w wysokości nieprzekraczającej 450 zł za opinię.

Osoba poszkodowana w wyniku zdarzenia medycznego może również skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Koszty wniesienia pozwu i prowadzenia postępowania przed sądem są wyższe niż w przypadku postępowania przed Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Jednakże sąd może zwolnic wnoszącego pozew w całości lub części od ponoszenia opłat sądowych.

Jednocześnie informujemy czytelników portalu roztocze.net, iż prawnicy współpracujący z Fundacją Experto Pro Bono nieodpłatnie przeanalizują Państwa sprawę i poinformują o możliwości podjęcia kroków prawnych celem uzyskania odszkodowania od podmiotów leczniczych odpowiedzialnych za zdarzenie medyczne. Informacji na ten temat zasięgną Państwo również pod numerem telefon 884 800 438 lub bezpośrednio w siedzibie Fundacji mieszczącej się przy ulicy Lwowskiej 28/22 w Zamościu.


Niniejszy artykuł publikowany jest w ramach zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Hrubieszowie we współpracy z Fundacją Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono w ramach projektu finansowanego z budżetu państwa realizowanego przez Powiat Hrubieszowski.

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 3.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: Radca prawny Tomasz Sowa
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
Adamus
Na stronie 'Nie dla spalarni'* pojawił ...
szczebrzeszyn
Cypr jest pierwszy raz? bo nie pamiętam...
nie znam się a...
chwila chwila Brawa dla tej pani - zdję...
olek
to już widać kto z radnych posłuszny ...
?
a jeden radny na zwolnieniu co robi na s...
TK
Szczególnie ekscytująco zapowiada się...
Sylvia
Ktos tu tęskni za dawną posadką w PGK...
WerT
Bo Flip i Flap nie występują jak to ni...
leniwce w radzi...
Ćwik nieobecny? Zwolak nieobecny? Szopk...
cchenieek
Panie Josik, mowiles Pan ze nie dasz Pan...
observer
niepotrzebne odwlekanie w czasie, które...
Rozbawiony
Ćwik to może już rozprawił się ze s...
prq
Warto dodać, że w pociągach (szynobus...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018