R E K L A M A

Z I P

Polityka i Samorząd | Powiat ZamojskiDaniel Czubara17 marca 2017 FACEBOOK | 4006 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 29 komentarzy

Komu przeszkadzają samorządy gminne?

Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość, Foto nadesłane

R E K L A M A    B O A R D

To pytanie zadaje wójt Gminy Zamość, Ryszard Gliwiński, powracając tym samym do dyskusji na temat planowanych przez Prawo i Sprawiedliwość zmian w wyborach władz samorządowych.

Poniżej prezentujemy treść wpisu z bloga wójta Gliwińskiego, bogato opatrzoną infografikami.

*****

Osobiście nie mam problemu z odpowiedzią na tak sformułowane pytanie. Jednoznaczne wnioski nasuwa trwająca od wielu miesięcy (szczególnie w styczniu i lutym 2017 r.) negatywna publiczna kampania, prowadzona przez Polityków rządzącej Partii, a przedstawiająca samorządy gminne jako sieć lokalnych układów. Odpowiedź na to pytanie zawarł też Pan Poseł Sławomir Zawiślak w liście, który w całości zamieszczony został w lutowym wydaniu BIULETYNU SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ (biuletyn w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie www.gminazamosc.pl – zakładka Biuletyn Samorządu Gminy Zamość). W jego treści zawarty jest polityczny manifest określający stosunek Prawa i Sprawiedliwości do tego, co uczyniono w Polsce przez 27 lat samorządów gminnych. Wspomniany list jest także swoistym podziękowaniem wszystkim Tym, którzy w Małych Ojczyznach (Gminach i Sołectwach) swoją pracą zawodową i społecznym zaangażowaniem budują zręby ładu społecznego, pielęgnują wartości wielu pokoleń Polaków i pozytywnie zmieniają miejsca w których żyjemy.

Stawiając takie pytanie w tytule i udzielając na nie powyższej krótkiej odpowiedzi trzeba koniecznie zastanowić się nad celem tej zmasowanej akcji politycznej. Nie mam żadnej wątpliwości, czemu ma to służyć. Obecne prawo (Kodeks wyborczy), regulujące organizację wyborów Organów Gmin, jest mało podatne na polityczne wpływy, gdyż to mieszkańcy gminy wybierają radnych i wójta. Mieszkańcy gminy mają prawo zakładać własne Komitety Wyborcze Wyborców, a z list tych komitetów kandydaci mogą ubiegać się o mandat społecznego zaufania. To dzięki obecnie obowiązującemu prawu nie trzeba prosić Polityków o miejsce na listach Komitetów Wyborczych partii politycznych. Nie przynosi również efektu zaangażowanie Polityków w trakcie samorządowej kampanii wyborczej. Jestem pewny, że wielu pamięta jak to wyglądało jesienią 2014 r. w Gminie Zamość. Warto prześledzić informacje zawarte w BIULETYNIE SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ z 2014 r. nr 11/68 i 12/69 (w wersji elektronicznej dostępne na www.gminazamosc.pl), które potwierdzają to, co powyżej napisałem. Co mają więc w tej sytuacji zrobić POLITYCY, aby mieć większy wpływ na wyniki wyborów wójta i radnych Rady Gminy? Odpowiedź jest oczywista – zmienić prawo w taki sposób, aby ograniczyć możliwości decyzyjne mieszkańców i pozbawić biernego prawa wyborczego części obecnie urzędujących wójtów, burmistrzów i prezydentów. Trzeba także tak skonstruować przepisy, aby kandydaci na wójtów i radnych musieli w wyborach startować z list Komitetów Wyborczych, założonych przez partie polityczne, a nie Mieszkańców.

Powyższe to moje zdanie w temacie. Czas na zamieszczenie tekstów, umożliwiających Czytelnikom własne analizy i oceny. Na stronie drugiej, w czwartym akapicie listu Pana Posła Sławomira Zawiślaka, czytamy: „Podział gmin na jednomandatowe okręgi wyborcze był wielokrotnie głęboko niesprawiedliwy i nienaturalny. Co więcej, zdaniem mieszkańców, zwłaszcza w wielu dużych gminach, wybór radnych w jednomandatowych okręgach wyborczych umocnił jedynie lokalne układy. Ewentualna zmiana w kodeksie wyborczym miałaby na celu zdemokratyzowanie życia w ww. jednostkach samorządu terytorialnego, zwłaszcza w tych dużych. To samo zadanie spełniłoby wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a być może nawet powrót do wyboru włodarzy miast i gmin przez radę gminy” – oto bardzo czytelny pomysł Pana Posła na organizację najbliższych wyborów samorządowych w Gminie Zamość! Porównajmy więc dwa systemy – aktualny, który obowiązywał w 2014 r. i proponowany przez Polityków rządzącej Partii, który też wcześniej funkcjonował, ale w 2010 r. i 2006 r.

W liście Pan Poseł pisze, że „Podział gmin na jednomandatowe okręgi wyborcze był wielokrotnie głęboko niesprawiedliwy i nienaturalny. Co więcej, zdaniem mieszkańców, zwłaszcza w wielu dużych gminach, wybór radnych w jednomandatowych okręgach wyborczych umocnił jedynie lokalne układy”. Pozostawiam Mieszkańcom Gminy do własnej oceny, który z prezentowanych powyżej systemów wyboru Radnych Rady Gminy Zamość jest bardziej sprawiedliwy i naturalny? Także odpowiedź na pytanie, który system jest bardziej podatny na wpływy polityczne, albo jak kto woli, lokalne układy? Dodam tylko, że przy systemie okręgów wielomandatowych swoich przedstawicieli w Radzie Gminy nie miały duże miejscowości, jak Kalinowice, Pniówek, Białowola, Skokówka, Sitaniec Wolica i Wysokie. Obecny system okręgów jednomandatowych zapewnił im posiadanie radnych, z wyjątkiem Wysokiego, które przegrało jednak swoją szansę w rywalizacji tylko z sołectwem Chyża. Więcej różnic pokazuje tekst zamieszczony poniżej, proponuję więc z ostateczną własną oceną jeszcze się wstrzymać.
Teraz krótko o propozycjach dotyczących sposobu wyboru Wójta Gminy Zamość. Proszę zwrócić uwagę, że to, co poniżej, nie dotyczy ograniczenia kadencji wójta, ale wyłącznie tego, kto będzie miał prawo go wybierać.

Weźmy pod uwagę kolejne słowa z listu Pana Posła: „Ewentualna zmiana w kodeksie wyborczym miałaby na celu zdemokratyzowanie życia w ww. jednostkach samorządu terytorialnego, zwłaszcza w tych dużych. To samo zadanie spełniłoby wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a być może nawet powrót do wyboru włodarzy miast i gmin przez radę gminy”. Ponownie pozostawiam Mieszkańcom Gminy odpowiedź na podstawowe w tym miejscu pytanie: czy zdemokratyzowaniu życia w Gminie Zamość służył będzie dotychczasowy system wyboru wójta przez Mieszkańców (obowiązujący od 2002 r.), czy też propozycja Polityków rządzącej Partii, aby wójta wybierali radni Rady Gminy? Albo krócej: Czy odebranie Mieszkańcom prawa bezpośredniego głosowania w wyborach wójta jest zdemokratyzowaniem życia gminy, czy też ograniczeniem demokracji, a co za tym idzie wolności mieszkańców do wyrażania swojej oceny i opinii za pomocą uczestnictwa w wyborach? Ograniczenia kadencji Wójta, to zupełnie odrębne zagadnienie.

Powróćmy jeszcze do różnic w systemie wyborów Radnych Rady Gminy Zamość. Są one nie tylko w sposobie podziału na okręgi wyborcze.

To już pełny obraz różnic dwóch systemów wyborów Radnych Rady Gminy Zamość, okręgów jednomandatowych (tzw. JOW-ów) i okręgów wielomandatowych. Oczywiście, można o tym napisać znacznie więcej i pewnie do tego tematu jeszcze powrócę. Chciałbym, aby powyższe rozważania pomogły Mieszkańcom naszej Gminy w wyrobieniu sobie własnej opinii na temat wyżej opisanych sposobów wybierania radnych Rady Gminy: czy woleliby zachować obecnie istniejące JOW-y, czy też cofnąć się do, już „testowanej” w przeszłości, propozycji wzmiankowanej przez Polityków obecnie rządzącej Partii?
Na zakończenie jeszcze powrót do tego, jak Politycy z rządzącej Partii postrzegają dzisiaj samorządy gminne. Posłużę się ponownie listowną odpowiedzią Pana Posła Sławomira Zawiślaka na moje publiczne pytania. Parlamentarzysta wiedział, że jego treść będzie upubliczniona. Ta świadomość Pana Posła dodatkowo podkreśla wagę (znaczenie) każdego napisanego słowa. Nie chcę skupiać się na osobistym ogólnym wrażeniu, więc krótko. List pełen agresji, powtarzanych politycznych tekstów, kompletny brak szacunku dla 27 lat mojej służby samorządowej. List pełen tez i stwierdzeń nie popartych żadnymi faktami. Nie będę odpłacał tym samym. Nie obrażam i tego nie robiłem w piśmie do Pana Posła. Prezentuję swoje zdanie, do którego mam prawo. Informuję Mieszkańców Gminy o tym, co ich dotyczy, bo uważam to za swój obowiązek. Dlatego pragnę jeszcze raz zwrócić uwagę na szersze znaczenie wypowiedzi Polityków, w tym Pana Posła. Żaden wójt gminy (także ja) nie tworzymy sami codziennego samorządowego bytu w gminach. W realizacji zadań własnych gmin z zakresu organizacji życia społecznego bierze udział bardzo duża grupa aktywnych Mieszkańców. Poniższe zdania ze strony pierwszej, z trzeciego akapitu listu Posła Sławomira Zawiślaka, dotyczą więc nie tylko mnie – cytat: „Proponowane zmiany mają usprawnić pracę samorządu terytorialnego, dostosowując ją do pełnego respektowania woli społeczeństwa obywatelskiego. Będąc parlamentarzystą traktuję wyrażone przez Pana poglądy jako jeden z wielu głosów w dyskusji o roli samorządu lokalnego. Nie mogę jednak pomijać poglądów i opinii mieszkańców także naszego regionu, którzy wielokrotnie zgłaszali mi problemy, jakie stwarza nieograniczona kadencyjność prezydentów, burmistrzów i wójtów. Według nich nazbyt często prowadzi ona do swoistej patologii życia społecznego lokalnych, małych ojczyzn, co w konsekwencji wypacza ideę samorządności. Dlatego także liderzy społeczeństwa obywatelskiego podnoszą, że po 27 latach przyszedł czas na pobudzenie społeczeństwa, uśpionego w dużej części (frekwencja w wyborach często nie przekracza 50%) układami, ukształtowanymi przez wielu zbyt długo rządzących wójtów, burmistrzów i prezydentów. Jest to też doskonała okazja do dokonania korekty w obszarach, w których działalność samorządów nie spełniła oczekiwań społeczeństwa”. Swoisty szacunek dla dorobku 27 lat samorządów gminnych w Polsce. Nietypowe podziękowanie nie tylko dla Wójta Gminy Zamość, ale i dla wielu aktywnych Mieszkańców. Ciekawy wniosek – to nie klasa polityczna i jej poziom, ale wójt gminy (nie tylko Gminy Zamość) odpowiedzialny jest za małą frekwencję w wyborach? Nie czuję się sprawcą „swoistej patologii życia społecznego lokalnych, małych ojczyzn”. Nie czuję się twórcą układu, który uśpił Mieszkańców Gminy Zamość. Dziękuję wszystkim aktywnym Mieszkańcom za dzieło, którego efektem jest dzisiejszy społeczny wizerunek Gminy Zamość lub, jak wolą to nazywać niektórzy, „lokalny układ”. Stąd moja aktywność zapoczątkowana 20 stycznia 2017 roku. Uważam, że nie zasłużyłem na takie wypowiedzi pod moim adresem, także wobec wielu innych wójtów, burmistrzów i prezydentów. Co więcej, sądzę że nie myślą tak o mnie Mieszkańcy naszej Gminy, którym służę jak potrafię, pracując w gminnej administracji już 36 lat. Nie zakładałem, że będę wiecznym wójtem. Nie jestem naiwny! Wiem, że to, co robię teraz, nie powiększa grona moich sympatyków, wręcz odwrotnie. Politycy i media robią swoje, a brakuje nam w Polsce autorytetów, których chcielibyśmy słuchać. Nie występuję przeciwko Rządowi, tylko przeciw zamiarom zburzenia dorobku 27 lat samorządowej reformy. To wspominany list Pana Posła i inne, jeszcze bardziej agresywne publiczne wypowiedzi Polityków rządzącej Partii (także z naszego Województwa), sprawiły, że piszę w tak zaangażowany sposób. Idea samorządów gminnych jest dla mnie czymś więcej niż tylko hasłem wykorzystywanym przez Polityków do osiągnięcia partyjnych celów. To wartość, którą trzeba obronić dla Mieszkańców Polski Lokalnej. Uchronić ją trzeba przed nadmiernymi wpływami politycznymi każdej partii, nie tylko rządzącej. Wierzę, że jest to możliwe. Zapraszam do kontaktu poprzez www.gminazamosc.pl i zakładkę „zadaj pytanie Wójtowi” lub przez mój profil facebook. Odpowiem na każdy e-mail i wiadomość.

Autor: Daniel Czubara
Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 7.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Ty już wiesz. Teraz podziel się tym na Facebooku ze znajomymi.
Tagi, hashtagi i słowa klucze: , ,
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
 • "mieszkaniec" dnia 17 marca 2017 o godzinie 8:23:11 napisał:
  Ech w tym wszystkim są dwie oczywiste sprawy. PIS chce rządzić wszystkim na każdym szczeblu absolutnie. Druga wójt jest tak przykuty do stołka, że ciężko mu zrozumieć, że ten urząd nie jest prywatnym folwarkiem. Jednym słowem nikt nie ma racji
  19
  1
  R E K L A M A
 • "DO ROBOTY" dnia 17 marca 2017 o godzinie 9:31:31 napisał:
  Czy ten pan nie ma innych zajęć, tylko korespondencja , której nikt nie chce czytać?
  10
  4
 • "Bolesław" dnia 17 marca 2017 o godzinie 9:53:07 napisał:
  Ja mam propozycje, jak wójt robi takie ładne tabelki i lubi pisać, to niech przygotuje zestawienie ilu obecnych radnych startowało z jego komitetu wyborczego (komitet Wyborczy Ryszarda Gliwińskiego) ilu radnych pełni funkcję kolejną kadencję, ilu radnych jest powiązanych z OSP (finansowane z budżetu Gminy) ilu radnych jest także sołtysami, ilu radnych lub członków ich rodzin jest zatrudnionych w gminie lub jednostkach pomocniczych gminy (GZOK, GOK, szkoły, biblioteki) ilu radnych lub członków ich rodzin jest powiązanych z KGW i Stowarzyszeniem 28+ (finansowane z budżetu gminy) stowarzyszeniem "Edukacyjnym" w Zawadzie, Klubem sportowym "Gryf" "Azymut". Może odpowie na pytanie dlaczego "majstrował" w poprzedniej kadencji przy zmianach okręgów wyborczych?
  13
  4
 • "pytanie" dnia 17 marca 2017 o godzinie 10:09:15 napisał:
  Kolejny list? Kto tu się czegoś boi? Propozycje Bolesława super!
  12
  4
 • "." dnia 17 marca 2017 o godzinie 11:26:10 napisał:
  Panie Wójcie, to już zaczyna być nudne, czasami wręcz irytujące. TEN SAMORZĄD KTÓREGO TAK PAN BRONI NIESTETY JEST KRYTYKOWANY W POLSCE CZEGO EFEKTEM JEST NISKA FREKWENCJA WYBORCZA. ILE WYNOSIŁA FREKWENCJA WYBORCZA W WYBORACH GMINNYCH? Z tego co pamiętam w Zamościu frekwencja wyniosła zaledwie 35 procent - co oznacza, że wybrane władze są wyborem mniejszości. wiedza ze świata, czyli z ulicy, z autobusu, czy z rozmowami z ludźmi np. w kolejce po rybę - tu się przewija jedno zdanie, nie wierzę, że coś się zmieni. I to są fakty. Otóż demokracja jest to wola suwerena, a wiec jest to władza większości pochodząca z nadania. 25 lat samorządu doprowadziło do tego, że wielu ludziom albo nie zależy i ślepo poddają się, innym to za przeproszeniem (wiadomo co). Pytanie co należy zrobić, aby frekwencja była wyższa? NISKA FREKWENCJA SPRZYJA, A RACZEJ KONSERWUJE TAKIE A NIE INNE WYBORY KTÓRE SA POWSZECHNIE KRYTYKOWANE. PERMANENTNIE NISKA FREKWENCJA WYBORCZA TO NAJWIĘKSZA PORAŻKA POLSKIEJ SAMORZĄDNOŚCI. ========================================================= Panie Wójcie zalecałabym daleko idącą powściągliwość, nie może być pan sędzia we własnej sprawie. Z ust pana idą słowa krytyki, ale w gruncie rzeczy pana postawa jest postawą czystego nihilizmu, co pan zaproponował w zamian? W wyborach wójtów, prezydentów, i burmistrzów - o ten urząd mogą ubiegać się każdy i to nie trzeba mieć zameldowania. W zasadzie co Pan proponuje w zamian, utrzymywanie tego stanu rzeczy nie ma sensu - dwukadencyjnosć wójtów jak najbardziej. NIE MOŻE BYĆ TAK, ŻE WÓJT GMINY JEST POD TYM WZGLĘDEM UPRZYWILEJOWANY PRAWNIE I MOŻE BYĆ WYBIERANY W NIESKOŃCZONOŚĆ PODCZAS GDY PREZYDENT RP MA TYLKO DWIE KADENCJE - no właśnie kim jest W/P/B a kim jest Głowa państwa - to jest zasadnicza różnica. Zwykły Wójt nie może być lepszy od prezydenta kraju. ========================================================= pytanie tylko co z radnymi - uważam, że pewne zmiany powinny tutaj nastąpić - z całą pewnością liczba radnych jest zbyt duża. Wprowadziłbym zapis zakaz zatrudniania w spółkach miejskich podczas kadencji. Ciekawy jest przykład prezydenta Gdańska, który zasiada w Radach nadzorczych kilku spółek - ta kwestia powinna być rozstrzygnięta na nie. ============================================================= Z tego co się orientuję Warszawa ma więcej Radnych niż Polska posłów i Senatorów - dla porównania Nowy York ma zaledwie 100 rajców. Mówmy o tym, że w samorządzie jest nadreprezentacja. Nie uważam, aby dwu kadencyjność była złym pomysłem jest pomysłem bardzo dobrym. Zmniejszenie liczby radnych - to niewątpliwie dramat dla wielu radnych bądź byłych już radnych. ========================================================== Tutaj padają zarzuty wobec OSP. mam pytanie do ilu akcji wyjeżdżali OSP a do ilu akcji Państwowa Straż Pożarna np. pożary, wypadki drogowe i inne? Ile kosztuje roczne utrzymanie OSP? Czy o tym ktoś może powiedzieć coś więcej? ========================================================== Biuletyn Gminy Zamość - cykliczne wydawnictwo,swego czasu był na stronie gminy, jak również można było go nabyć w samym urzędzie - czy można coś więcej powiedzieć o tym wydawnictwie? Czy jest to oficjalne wydawnictwo Urzędu.
  13
  2
 • "psl" dnia 17 marca 2017 o godzinie 13:55:55 napisał:
  Ja pierniczę, znowu te brednie. Znowu się uaktywnił...
  11
  1
 • "ad111" dnia 17 marca 2017 o godzinie 14:38:03 napisał:
  Popieram inicjatywę Szanownego "." . Panie Wójcie, prosimy o stosowne i czytelne tabelki z zestawieniem wydatków na OSP, KGW, Stowarzyszanie 28+ (czy jakoś tak), itd. Dobrze by było jeszcze przedstawić efekty szkoleniowe i wymierne w dotacji na OSP, bo wydaje się, że to jest nic nie warte oprócz może jednej OSP w Gminie. Jeżdżenie na pielgrzymki "druhów" nie powoduje, że są w stanie cokolwiek zrobić i komukolwiek pomóc. Pobieranie haraczu przez OSP za wynajęcie świetlicy wiejskiej też jest chyba nie do końca zgodna z prawem...?
  8
  2
 • "." dnia 17 marca 2017 o godzinie 15:31:16 napisał:
  ad111@ Czy mógłbyś rozwinąć wątek z wiejskimi świetlicami? Jakie wynajmowanie?? O co w tym wszystkim chodzi?
  5
  0
 • "ad111" dnia 17 marca 2017 o godzinie 16:06:38 napisał:
  Świetlicę wiejską można sobie wynająć od Gminy za opłatą na fakturę np. na urodziny, chrzest, komunię itd. Idziesz do Gminy opłacasz, ale jest jeszcze haracz dla OSP. Oczywiście Gmina nie wystawia za ten haracz rachunku, ale opłata jest pobierana. Dziwne to, prawda? Zwłaszcza, że za posprzątanie świetlicy po imprezie odpowiada wynajmujący, a zazwyczaj bierze sobie do tego firmę. Za co więc opłata na OSP?
  9
  1
 • "Sitaniec" dnia 17 marca 2017 o godzinie 18:39:33 napisał:
  pisorki przez małe ,,p" chcą wsadzić Gliwińskiego ze stołka, nie dając tak naprawdę nic w zamian społeczeństwu - Władza dla władzy marzy się wam samorząd na jesieni ale muszę was rozczarować partie polityczne mają marne szanse w wyborach Suweren stawia na ludzi nie na szyld.
  3
  6
  R E K L A M A
 • ":)" dnia 17 marca 2017 o godzinie 19:27:14 napisał:
  Ale dajecie się nakręcać. Wstąpcie do OSP,KGW itp., wystartujcie w wyborach poczynając od sołtysa,radnego do wójta, włączcie w pracę Samorządu,nie wydając środków z budżetu na działalność stowarzyszeń, oświatę, "pomoc społeczną", to wówczas nawet tabelek nie będziecie musieli robić.
  7
  3
 • "---" dnia 17 marca 2017 o godzinie 19:48:39 napisał:
  Panie wójcie daj już spokój z tym biadoleniem bo stało się to już nudne.
  9
  2
 • "Xyz" dnia 17 marca 2017 o godzinie 20:52:43 napisał:
  Jaki ten Wójt beznadzieja . Czepił się tych listów.Pisze jakby coś go opętało. Człowieku zwolnij i tak przegrałeś. Pogódz się z tym nie będziesz już Wójtem zrozum to. taki już jesteś tępy.
  9
  3
 • "znudzona" dnia 17 marca 2017 o godzinie 21:08:01 napisał:
  Co za natręt!
  7
  1
 • "podpis" dnia 17 marca 2017 o godzinie 22:26:06 napisał:
  PIS chce zburzyć ostatnie szczątki demokratyczne w naszej ordynacji wyborczej. Jaka jest róznica pomiędzy burmistrzem, czy wójtem a posłem - prostę WÓJT cz BURMISTRZ sprawując swoją funkcję nie może być BIERNYM, posłowie i senatorowie mogą, więc jak ma być równo wszystkim z naszej demo-kracji, to równo! Posłowie i Senatorwie (jako równoważna kadencyjność) również dwie kadencje. Posłem można zostać "prosto z ulicy" bez szkody społecznej, Wójtem, czy Burmistrzem - NIE.
  3
  5
 • "KGW" dnia 18 marca 2017 o godzinie 10:00:21 napisał:
  Panie Rysiek daj Pan spokój, naprawdę są inni do tej funkcji, MY mieszkańcy sobie bez Pana poradzimy. Pora na Jurka Sobczuka !
  9
  1
 • "Xyz" dnia 18 marca 2017 o godzinie 20:26:10 napisał:
  Samorządy nikomu nie przeszkadzają. To jest twój chory wymysł. To ty Panie Wójcie nie możesz się pogodzić że twój czas się kończy. I czas na zmiany. I na twoją rodzinę administracyjną powsadzałeś rodziny na stołki i ty myślisz że to jest ok. Zastanów się . Jesteś taki w porządku nie powiedziałbym. Żal mi ciebie.
  9
  0
 • "podpis" dnia 19 marca 2017 o godzinie 8:54:14 napisał:
  panie XYZ, praktycznie nie różnisz się niczym od tego z kim walczysz, tylko nowi nie będą mieli mniej doświadczenia i będą "głodni" i zgodnie ze starym murzyńskim przysłowiem, "nich już lepiej rządzi nażarty, bo nowy głodny zeżre więcej", a podatnicy nie chcą być systemowo obżerani.
  2
  1
 • "Żdanów" dnia 19 marca 2017 o godzinie 21:08:29 napisał:
  Mówcie co chcecie Sobczuk Jerzy na Wójta
  5
  2
 • "podpis" dnia 20 marca 2017 o godzinie 7:49:15 napisał:
  ten kłamca lustracyjny :-)))) czy może się obronił
  1
  4
  R E K L A M A
 • "ma nasze poparcie" dnia 20 marca 2017 o godzinie 8:04:12 napisał:
  Jurek Sobczuk na Wójta, Rysiek powinienem odejść.
  2
  1
 • ",,dopodpis,," dnia 20 marca 2017 o godzinie 8:53:28 napisał:
  ot ,,Prawy i Sprawiedliwy,, sie znalazł
  1
  0
 • "JS" dnia 20 marca 2017 o godzinie 8:56:13 napisał:
  wszem i wobec Jurek, czy Jerzy nie startuje na wójta, wiec darujcie sobie poparcie
  2
  0
 • "Żdanów" dnia 21 marca 2017 o godzinie 20:23:22 napisał:
  Sobczuk na Wójta nawet Gliwiński z nim przegra zreszto teraz to on z każdym by przegrał nawet z samym sobą. Gliwiński to już Wielka porażka.
  2
  1
 • "Dość bylejakości" dnia 21 marca 2017 o godzinie 20:53:17 napisał:
  Jeżeli tylko Pan Jerzy się zdecyduje , to aktywnie zaangażuje się w jego kampanie.
  1
  0
 • "Dość bylejakości" dnia 21 marca 2017 o godzinie 20:55:56 napisał:
  Czytając wpisy niejakiego "podpis" stwierdzam, że ten ktoś nie jest zwolennikiem obozu PiS. Pana Jerzego hejtują fałszywi koledzy.
  2
  0
 • "podpis" dnia 22 marca 2017 o godzinie 20:04:27 napisał:
  tak, jestem zwolennikiem zdrowego rozsądku... i nie mam Pana.
  1
  0
 • "Żdanów" dnia 22 marca 2017 o godzinie 20:37:27 napisał:
  To może Wójtem ktoś młody. Który nie jest jeszcze zepsuty politycznie.
  2
  0
 • "krajan" dnia 26 marca 2017 o godzinie 20:33:50 napisał:
  fanem Wójta Gliwińskiego nie jestem i dla jego wiarygodności w walce o samorządy najlepiej by zrobił gdyby publiczne zadeklarował,że w następnych wyborach nie wystartuje ale to co wymyśla PIS to koniec demokracji w samorządach.
  0
  0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:


UWAGA!! Pamiętaj że internet daje tylko złudzenie anonimowości. A mit o bezkarności w sieci można włożyć między bajki.

Rozsądek 24 minuty temu
Ten ksiądz pedofil z Wielączy, który ...
TORRES20400 37 minut temu
To Twoja opinia. Mam nadzieję, że jest...
TORRES20400 40 minut temu
A to coś ma do rzeczy? Piłsudski też ...
Thomas 41 minut temu
No cóż rewolucyjna lewica nie ma dobr...
Thomas 45 minut temu
Zapomniałem o Wandzie Wasilewskiej i je...
Thomas 49 minut temu
Nie nasz, nie wasz JEGO...
z_boku
Właśnie sobie przypomniałem 19 połud...
TORRES20400
IQ jest OK. "Tablicy" nie należało si...
bida z nyndzo
@TORRES - "towarzysze" to byli za komun...
TORRES20400
Czemu objazdowe. Objazdowa to była fabr...
bida z nyndzo
Droga Redakcjo! Ustalcie kto ufundował ...
1905
Lenina wiemy kto zasponsorował, a kto f...
TORRES20400
Można i tak. A nie lepiej zapytać, co ...
towarzysze z Ka...
Jerzy Nizioł-wiceprzewodniczący Rady M...
Normals
Nie chcecie wesprzeć to przynajmniej ni...
Zamość
Czy tam jest napisane "na odbudowe"?? ? ...
TORRES20400
@"BPO"; Oceniając osoby i poglądy ludz...
TORRES20400
@"Thomas"; to oczywista nieprawda, co na...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny