III Rajd Rowerowy Honorowych Dawców Krwi Ziemi Biłgorajskiej

17 Cze 2018

Cały dzień

Biłgoraj

Biłgoraj Miasto

Wczytuję mapę...

III Rajd Rowerowy Honorowych Dawców Krwi Ziemi Biłgorajskiej odbędzie sie 17.06.2018 Miejscem rajdu będą szlaki powiatu biłgorajskiego.

17 CZERWCA 2018 r.

 

I.Cele rajdu

 1. Popularyzacja krwiodawstwa i turystyki rowerowej.
 2. Zamiarem organizatorów Rajdu Rowerowego jest połączenie aktywnego wypoczynku
  ze spotkaniem w gronie przyjaciół, rodziny i znajomych, relaksem i zabaw.
 3. Poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych Ziemi Biłgorajskiej.
 4. Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnej formy wypoczynku.

II.Organizatorzy

 1. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Biłgoraju oraz PTTK O/ Biłgoraj

 

III.      Patronat medialny

 

IV.Termin, miejsce, trasa i program rajdu

            Rajd odbędzie się dnia 17 czerwca 2018 r. /niedziela/

 

            Program szczegółowy:

            Godz. 11 – zbiórka uczestników rajdu przed budynkiem PCK w Biłgoraju ul. 3-go Maja 79
            i wyjazd na trasę-Szlakiem Głuszcza – Biłgoraj-Stawy-Edwardów-Wola AMBRA-Rapy Dylańskie-Biłgoraj Zalew Bojary /ok.20 km/

            Godz. 14 – ognisko turystyczne oraz Quiz z nagrodzami nt. PCK i Krwiodawstwa–Zalew 

Bojary /poczęstunek-kiełbaski we własnym zakresie/

            Godz. 15- zakończenie rajdu

 

V.Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu.
 2. W rajdzie mogą uczestniczyć osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub  osoby dorosłej (za pisemna zgodą rodzica, bądź opiekuna prawnego), którzy biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
 4. Trasy rajdu prowadzone są przy nieograniczonym ruchu drogowym.
 5. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30-50 cm od jej krawędzi.
 6. W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich możliwości oraz sytuacji na drodze a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.
 7. Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów.
 8. Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie.
 9.  W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi.
 10. Jadąc w kolumnie – „gęsiego”, jeden za drugim – należy zachować minimum 3-5 m odległości między rowerami, a przy zjazdach od 15 do 30 m.
 11. Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 200 m.
 12. Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower wyposażony zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.( między innymi wyposażony w hamulec, dzwonek, szkoło odblaskowe z tyłu).
 13. Wszystkim uczestnikom rajdu zalecamy kaski ochronne.
 14. W trakcie rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających.
 15. Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną.
 16. Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapisanie się na listę uczestników do dnia 14.06.2018 r. Zapisanie się na listę uczestników rajdu stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem rajdu i zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień. Zgłoszenia należy składać w Biurze PCK w Biłgoraju ul. 3-go Maja 79         tel. 84 868 26 61 e-mail  pck.bilgoraj@op.pl
 17. Liczba uczestników rajdu jest ograniczona i o możliwości wzięcia udziału w nim decydować  będzie kolejność zgłoszeń.
 18. Rajd prowadzą osoby wyznaczone przez organizatorów. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać regulaminu rajdu i poleceń prowadzących rajd.
 19. Uczestnicy rajdu nie są objęci ubezpieczeniem NW.
 20. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu lub oddalenie się bez zgody i wiedzy prowadzącego trasę powodują bezwzględne wykluczenie z rajdu.

VI.Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe uczestników tylko dla celów rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim. Uczestnik rajdu zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych do celów rajdu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialność na rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
 3. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

 

SPONSOR PROGNOZY POGODY

31 Gru 2025 - 1 Sty 2026, 00:00
Lookalny Kalendarz Wydarzeń
31 Gru 2026 - 1 Sty 2027, 00:00
Lookalny Kalendarz Wydarzeń
31 Gru 2025 - 1 Sty 2026, 00:00
Lookalny Kalendarz Wydarzeń
31 Gru 2026 - 1 Sty 2027, 00:00
Lookalny Kalendarz Wydarzeń

SPONSOR LOOKALNEGO KALENDARZA WYDARZEŃ

Zaprenumeruj newsletter