R E K L A M A

Z I P

Powiat Zamojski | Społeczeństwo i patriotyzmDaniel Czubara3 sierpnia 2017

Gmina Zamość: Bądź aktywny – przyjdź na zebranie wiejskie

Gmina Zamość foto: gminazamosc.pl

R E K L A M A    B O A R D

R E K L A M A    B O X  I
R E K L A M A    B O X  II

Miesiąc sierpień każdego roku w Gminie Zamość to początek cyklu zebrań wiejskich. Trwają one do końca września, gdyż taki termin określił Parlament dla decyzji w sprawie wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego kolejnego roku.

Zebrania wiejskie rozpoczynają złożony proces projektowania budżetowego, który w naszej Samorządowej Wspólnocie wzbogacony jest o element udziału w nim Mieszkańców. Przypomnę w skrócie trzy fazy projektowania budżetowego 2018 roku w Gminie Zamość:

  1. 13 sierpnia 2017 r. – 24 września 2017 r. – zebrania wiejskie, w trakcie których Mieszkańcy podejmą poprzez głosowanie dwie uchwały:
    – Uchwałę o przeznaczeniu środków Funduszu Sołeckiego. Uchwała zebrania wiejskiego przyjęta zgodnie z regulacjami prawnymi ustawy o Funduszu Sołeckim podlega bezwzględnemu wykonaniu przez Organy Gminy. W 2018 r. wydzielona z budżetu Gminy kwota Funduszu Sołeckiego to 991 437,80 zł (patrz tabela 3, str. 8 Biuletynu). O wydatkowaniu tych środków będą decydować Mieszkańcy w trakcie zebrań wiejskich 2017 r.
    – Uchwałę wskazującą najważniejszą dla Sołectwa inwestycję. Ta uchwała nie ma mocy bezwzględnej takiej jak powyższa, gdyż o wydatkach budżetu Gminy decydują jej Organy – Wójt i Rada.
  2. Październik 2017 r. – 15 listopada 2017 r. – czas dla Wójta i Administracji na pracę nad projektem budżetu Gminy. Wójt ma obowiązek przedłożyć go Przewodniczącemu Rady Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej najpóźniej w dniu 15 listopada 2017 r.
  3. 16 listopada 2017 r. – 31 grudnia 2017 r. – praca stałych Komisji Rady Gminy Zamość, a więc wszystkich Radnych, nad przedłożonym przez Wójta projektem budżetu Gminy 2018 r. W praktyce okres ten jest krótszy, gdyż Rada Gminy powinna uchwalić budżet 2018 najpóźniej do 31 grudnia 2017 r. Aby pozostawić sobie więcej czasu na prace nad przedłożonym przez Wójta projektem budżetu Rada może skorzystać z rezerwowego terminu uchwalenia budżetu, powinna to jednak uczynić najpóźniej dnia 31 stycznia 2018 r.

Zebrania Wiejskie są więc ważnym, choć niestety niedocenianym przez Mieszkańców, elementem projektowania budżetowego. To także czas i miejsce pozyskiwania i przekazywania informacji o sołeckich i gminnych sprawach. Dla Wójta to pewnego rodzaju konsultacje społeczne – okazja do przekazywania informacji o stanie samorządowych spraw oraz zbieranie opinii o tym, co dla Mieszkańców jest ważne. Dla Mieszkańców to element udziału w samorządowej demokracji, możliwość aktywnego włączenia się w życie Sołectwa i Gminy, okazja do przedstawienia swojego widzenia spraw oraz własnych pomysłów i propozycji ich realizacji. Sporo emocji i nieporozumień wywołuje mała frekwencja na zebraniach wiejskich i podejmowane w takich okolicznościach przez Mieszkańców decyzje. Dotyczy to w szczególności przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego. Obecna atmosfera życia publicznego będzie zapewne miała wpływ na klimat zebrań wiejskich 2017 r. Warto więc przypomnieć sobie ich prawne tło. Statut każdego Sołectwa Gminy Zamość zawiera rozdział IV, pt.: „Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał”. W § 16 tego rozdziału Statutu czytamy: „Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy”. Dalej w § 17: „Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys: 1) z własnej inicjatywy, 2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, 3) z inicjatywy Rady Gminy lub Wójta Gminy”. § 18 pkt 2 mówi, że „Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń lub za pomocą kartek informacyjnych przekazywanych mieszkańcom”. Z kolei § 19 pkt 1 określa: „Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu”. O sposobie podejmowania decyzji przez zebranie wiejskie mówi § 19 pkt 1 i pkt 2: „Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego nad konkretną sprawą”. Ze szczegółami Statutu Sołectwa można zapoznać się TUTAJ. Przygotowując się do udziału w zebraniu wiejskim warto też zapoznać się z regulacjami prawnymi ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim. Art. 5. ust. 1 i ust. 2 ustawy określa, że „Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez sołectwo wniosku. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa”. Pełna treść ustawy o Funduszu Sołeckim jest dostępna poniżej. Podsumowanie powyższego w świetle gminnych przypadków – Uchwałę w sprawie wydatkowania Funduszu Sołeckiego podejmuje zebranie wiejskie, zwoływane zwykle przez Sołtysa. Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają Mieszkańcy Sołectwa. Nie mają prawa głosowania Mieszkańcy innego Sołectwa obecni na zebraniu wiejskim, nawet jeśli posiadają na terenie Sołectwa grunty. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały głosami obecnych na zebraniu Mieszkańców. Nie ma obowiązkowego progu frekwencji, ani też drugiego terminu zebrania. Jest tylko wymóg właściwego zawiadomienia Mieszkańców o zebraniu. Głosowanie na zebraniu jest jawne, decyduje zwykła większość głosów. Drugi termin zebrania jest zastrzeżony tylko dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. Wniosek w sprawie wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego przedstawia na zebraniu Sołtys, Rada Sołecka lub grupa co najmniej 15 Mieszkańców. Podsumowaniem dwóch lat realizacji programu Funduszu Sołeckiego w Gminie Zamość niech będzie następująca statystyka. Zebrania wiejskie w latach 2015 i 2016 podjęły decyzje o realizacji 72 różnego rodzaju zadań finansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego (w tym 34 zadań inwestycyjnych). Łączna kwota wydatków budżetu przeznaczona na ich realizację to 3 046 550,07 zł (stan na 30.06.2017). Z kwoty tej środki Funduszu Sołeckiego to 1 403 626,89 zł. Pozostałe 1 642 923,18 zł to dodatkowe środki budżetu Gminy i oddzielne decyzje Wójta i Rady. Mieszkańcy Gminy w ciągu dwóch lat poprzez program Funduszu Sołeckiego zdecydowali o realizacji 34 inwestycji i 2 460 058,69 zł wydatków budżetu. Uważam, że powyższe powinno zachęcić do aktywnego włączenia się w proces podejmowania samorządowych decyzji. – tłumaczy Ryszard Gliwiński, wójt gminy Zamość.

Autor: Daniel Czubara
Ty już wiesz. Teraz podziel się tym na Facebooku ze znajomymi.
Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie? Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 2 . Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.

Tagi, hashtagi i słowa klucze: , ,
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
    R E K L A M A

Bądź pierwszy i skomentuj artykuł lub sytuację.


UWAGA!! Komentarze zawierajace więcej niż 1 link(adres strony) są blokowane automatycznie przez system antyspamowy. Publikacja ich wymaga interwencji administratora. Aby opublikować więcej niż jeden link zalecamy publikację ich w kolejnych komentarzach.

Zapoznałem się z regulaminem usługi dostępnym na stronie(www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

2 minuty temu
Rynek sutki znaczy Rynek piersi dobrze k...
15 minut temu
" np.Zwolak dobry inteligentny kandydat....
pod okiem facho... 27 minut temu
Wiielki błąd powtarzany prze kolejne z...
jorg 56 minut temu
Wszyscy tylko nie Zagdański,bo to ni g...
Jaro
SSA powinni założyć skoro fundacja ty...
Może jakiś medal olimpijski w przyszł...
O Maja ze Stali można by zawalczyć te...
x
No to szans z Wisłą raczej nie mamy....
PO
O Króla mocno zabiega Wisła Puławy...
x
A co w temacie Króla ze Stali Kraśnik,...
lewak
Dlaczego kandydat pis-u ma wygrać?.Zamo...
cyanide3
Pani poseł, jak zresztą wszyscy z osob...
Zamościanin
Zamościanie wybierzmy za rok wartościo...
Czesław
A gdzie tzw. siara, kwas, dym, czad?...
Lucyna
każdy innny abuy nie ten co jest...
do Harry
Co do min to ważne, by po wyborach był...
elektorat pis
Zamość będzie miał prezydenta, takie...
magnar
@brudny Harry jak Jarek nie pozwala to j...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2017 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017