Felietony | Opinie | Powiat Zamojskitekst nadesłany22 grudnia 2017 FACEBOOK | 0 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 11 komentarzy

Gm. Zamość: Samorządowe refleksje

Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość, Foto nadesłane
R E K L A M A    B O A R D

Czym dla mnie (nas) jest samorząd gminny? Czy chcę (chcemy) brać czynny udział w jego tworzeniu? Co nie pozwala mi (nam) włączyć się w realizację gminnych programów pobudzania obywatelskiej aktywności? – takie pytania stawia wójt gminy Zamość, Ryszard Gliwiński w najnowszym wpisie na swoim blogu. Zapraszamy do lektury tekstu wójta Gliwińskiego.

Grudniowe wieczory i świąteczny czas refleksji sprzyjają podsumowaniom kończącego się powoli 2017 roku. Jaki on był (jest) dla Samorządowej Wspólnoty Gminy Zamość? Jaki w sferze społecznej, a jaki w gospodarczej? Dzisiaj chciałbym podzielić się swoimi spostrzeżeniami i myślami o kondycji samorządowej idei. Poniższe to chęć i kolejna próba wywołania dyskusji o istocie samorządowej reformy z 1990 roku. Uważam, że u progu 2018 roku warto odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania. Czym dla mnie (nas) jest samorząd gminny? Czy chcę (chcemy) brać czynny udział w jego tworzeniu? Co nie pozwala mi (nam) włączyć się w realizację gminnych programów pobudzania obywatelskiej aktywności?

Druga połowa sierpnia i cały miesiąc wrzesień każdego roku w Gminie Zamość są czasem zebrań wiejskich. To początek okresu projektowania budżetowego kolejnego roku. Mieszkańcy mają okazję porozmawiać z Wójtem Gminy o istotnych dla Sołectwa sprawach. W zebraniach uczestniczą Sołtysi oraz Radni Rady Gminy i nasi przedstawiciele w Radzie Powiatu. Z treści ustawy o samorządzie gminnym i statutu Sołectw Gminy Zamość wynika, że Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy. Zebranie wiejskie jest jego organem uchwałodawczym (stanowiącym). Powyższe prowadzi do moim zdaniem uzasadnionego wniosku, że Sołectwo jest podstawowym ogniwem samorządów gminnych. Stąd też szczególne znaczenie i rola zebrania wiejskiego. W przypadku Naszej Wspólnoty podkreślona prawem uczestniczących w zebraniu Mieszkańców do podejmowania decyzji o przeznaczeniu środków programu Funduszu Sołeckiego. Także do wskazania najważniejszej inwestycji w Sołectwie. To podstawy prawne rozważań. Jak to wygląda od strony praktycznej (faktycznej), a więc postrzegania tych praw i korzystania z nich? W zebraniach wiejskich 35 Sołectw Gminy w 2017 roku uczestniczyło 1138 Mieszkańców. To niewiele ponad 6% uprawnionych do udziału (18 826 Mieszkańców). Szczegóły w zestawieniu tabelarycznym zamieszczonym po niniejszym tekście. Warto je porównać z zestawieniem ubiegłorocznym zamieszczonym w nr 11 (94) BIULETYNU z listopada 2016 r., w wersji elektronicznej dostępny na www.gminazamosc.pl. W zestawieniu tym jest także przeznaczenie środków Funduszu Sołeckiego poszczególnych Sołectw. Analizę i wnioski oraz odpowiedzi na cisnące się na usta pytania pozostawiam Czytelnikom. Uczestniczyłem we wszystkich zebraniach wiejskich. Uważam więc, że warto podzielić się z Czytelnikami własnymi spostrzeżeniami, których nie widać w prezentowanym zestawieniu. Organizacja zebrań wiejskich. Uważam, że mamy dobrze ułożony administracyjny system powiadamiania – BIULETYN, strona internetowa Gminy, gminny system powiadamiania sms. Konieczne jest jednak zaangażowanie na poziomie Sołectwa. Mamy ku temu możliwości – Sołtysi z własnymi pomysłami w tym zakresie, organizacje społeczne powiadamiające swoich członków, Księża, powiadomienia sąsiedzkie. Wyraźnie widać gdzie to działa. Dlaczego nie wszędzie? Kolejny zauważalny fakt to udział w zebraniu wciąż tych samych Osób. Dziękuję Im za to, w niektórych Sołectwach ratują sytuację. Gdzie są Inni? Nie interesuje Ich życie publiczne Sołectwa i Gminy? Niepokoi mnie coraz częściej zauważalny brak na zebraniu Tych uczestników zebrania sprzed roku, których wówczas zgłaszana sprawa została załatwiona (np. poprzez Fundusz Sołecki). Jak to rozumieć? Niewątpliwie warto wyciągać wnioski z atmosfery, w jakiej odbywają się zebrania. W niektórych Sołectwach mamy w tym zakresie wiele do zrobienia. Tutaj oczywiście ogromna rola lokalnych Liderów. Także i moja, ale o tym poniżej. Zebranie wiejskie to jednak nie film nakręcony na podstawie przygotowanego scenariusza. Tutaj potrzebne jest także przygotowanie do niego wszystkich uczestników. Zdobywanie wiedzy o stanie gminnych spraw niewątpliwie pomaga w publicznej debacie, a taką jest też (lub może być) zebranie wiejskie. W Gminie Zamość jest wiele okazji i możliwości wzbogacenia swojej wiedzy o gminnych sprawach. BIULETYN, strona internetowa, skrzynka kontaktowa „zadaj pytanie Wójtowi”, zebrania organizacji, zebrania Rad Sołeckich (często w poszerzonym składzie), także zebrania wiejskie. Czy korzystamy z tego? Były w 2017 roku zebrania wiejskie, na których nie udało się uniknąć nerwowej atmosfery. Były media i w sieci internetowej są teraz mało budujące nagrania. Czy to pomogło rozwiązać problem? Wciąż postrzegamy Gminę i Wójta wyłącznie poprzez to, co robi się w Sołectwie, poprzez pryzmat zawężonych lokalnych potrzeb. Nie jesteśmy w stanie rozmawiać o gminnych uwarunkowaniach i decyzjach w skali 35 Sołectw. Czy jesteśmy w stanie zmienić ten stan i co robić, aby to osiągnąć? Pozostawiam to do własnych przemyśleń Czytelników. Niewątpliwe trzeba szukać nowych form przekazu publicznego. Zebrania wiejskie są dla mnie źródłem wiedzy i okazją do oceny podejmowanych decyzji. Każde z nich wnosi coś ważnego do skomplikowanego procesu zarządzania Gminą. Czasami utrudnia podejmowanie decyzji, ale to też ma swoje dobre strony. Dlatego uczestniczę w zebraniach wiejskich i dziękuję za udział w nich Mieszkańcom.

Dwudziesty pierwszy wiek to czas mediów, a więc ogromna możliwość kreowania postrzegania spraw publicznych. Dotyczy to także tego, co dzieje się w samorządach gminnych. Ta „złota myśl” jest jak najbardziej uzasadniona w listopadzie i grudniu 2017 roku. Popatrzmy więc z tej strony na problem frekwencji i atmosfery zebrań wiejskich w Gminie Zamość. Treść e-maila na skrzynkę kontaktową „zadaj pytanie Wójtowi”, prezentowana w niniejszym BIULETYNIE, przedstawia problem w skali Kraju (zachęcam do ponownego przeczytania). Cały 2017 rok był i jest pełen publicznych wypowiedzi i różnego rodzaju prezentacji medialnych, określających obecne Organy Samorządów Gminnych jako „szkodliwe patologiczne układy”. Wójtowie Gmin prezentowani są jako ci, którzy zastraszają Mieszkańców i ewentualnych swoich rywali w wyborach. Popularna jest niedawna wypowiedź w publicznej lubelskiej telewizji Parlamentarzysty z Zamojszczyzny, który potwierdził to, co napisałem w poprzednim zdaniu mówiąc, że jedynym lekarstwem na obecną sytuację jest wzięcie pod ochronę przez partie polityczne rywali obecnych wójtów. Czy tak przedstawiany gminny samorząd zachęca Mieszkańców do udziału w zebraniach wiejskich? Popatrzmy teraz na to, co dzieje się w Gminie Zamość. Internetowe relacje z obrad Rady Gminy i artykuły zamieszczane na internetowych portalach dają bardzo dużo materiałów do obserwacji i analiz. Doszło już do tego, że konieczna jest moja publiczna reakcja. Mieszkaniec Gminy w trakcie obrad Rady Gminy w dniu 29 listopada br. przed kamerami publicznie zarzucił mi, że zawłaszczyłem Fundusz Sołecki, realizując z jego środków swoje inwestycje. Miesiąc wcześniej na jednym z portali internetowych zamieszczony został wpis korespondujący z powyższą wypowiedzią Mieszkańca – cytuję „… Na tej stronie jest zarzut, że Pan zawłaszczył fundusz sołecki. Proszę niech Pan publicznie odniesie się do tego twierdzenia. Mam nadzieję, że zdobędzie się Pan na odwagę”. Dla pełnego obrazu sytuacji kolejny cytat z tekstu zamieszczonego na tym portalu „…. To Pan co roku w okresie przed zebraniami sołeckimi w sprawie funduszu sołeckiego spotyka się w tajemnicy przed mieszkańcami z radami sołeckimi i ustalacie wspólnie wnioski do realizacji na następny rok. Przez to Pan realizuje z funduszu sołeckiego zadania własne …”. To wszystko funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Czy to zachęca Mieszkańców Gminy Zamość do udziału w zebraniach wiejskich i samorządowej (obywatelskiej) aktywności?

Teraz muszę zrobić wyjątek od konwencji tekstu. Oczekiwana publiczna odpowiedź. Nie czuję się osobą, która zawłaszczyła Fundusz Sołecki. Inwestycje realizowane ze środków programu Funduszu Sołeckiego nie są moimi inwestycjami, ani moimi własnymi zadaniami. To inwestycje gminne, służące Mieszkańcom Gminy. Oświetlenie uliczne w Borowinie Sitanieckiej nie jest moim majątkiem. Również żadna inna gminna inwestycja. Uważam, że wspomniana wyżej i inne inwestycje dobrze służą Mieszkańcom Borowiny Sitanieckiej i Gminy. W trakcie zebrań wiejskich Sołectwa Borowina Sitaniecka to Mieszkańcy, a nie ja podejmowali decyzje o realizacji oświetlenia ulicznego ze środków Funduszu Sołeckiego lat 2016 i 2017 (byłem i widziałem). Tak samo było i będzie na innych zebraniach wiejskich. To MIESZKAŃCY decydują o tym, co chcą realizować ze środków Funduszu Sołeckiego. Moje spotkania z Radami Sołeckimi nie mają charakteru utajnionych kapturowych spotkań. Rady Sołeckie Sołectw Gminy Zamość nie są tajnymi organizacjami chowającymi się przed Mieszkańcami. Popatrzmy do rozdziału II statutu Sołectw Gminy Zamość. Wynika z niego wprost, że są dwa organy Sołectwa – zebranie wiejskie i Sołtys, którego działalność wspomaga rada sołecka. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie, a Sołtys jest organem wykonawczym. Wydaje się wszystko jasne. Zebranie rady sołeckiej nie jest zebraniem wiejskim. Nie powiadamia się o nim Mieszkańców, tylko składa sprawozdanie z działalności. Nieco dalej, w rozdziale III statutu, jest napisane wprost, że do obowiązków Sołtysa należy w szczególności zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń rad sołeckich. Sołtys i wspomagająca go rada sołecka zwołują zebranie wiejskie i odpowiadają za jego przygotowanie. Sołtysa i Członków rad sołeckich raz na cztery lata rozliczają z tego Mieszkańcy. Sołtys i rada sołecka mają prawo i obowiązek przedkładania na zebraniu wiejskim Mieszkańcom propozycji decyzji w sprawach będących w kompetencji Sołectwa. O tym, że Sołtys i Rada Sołecka mają prawo (nawet oddzielnie) składać wnioski o przeznaczeniu środków Funduszu Sołeckiego mówi wyraźnie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim. Wójt Gminy Zamość bierze udział w zebraniach rad sołeckich na Ich zaproszenie. W trakcie zebrań rad sołeckich jestem po to, aby udzielać informacji i odpowiadać na pytania. Reprezentuję gminny samorząd. Uważam, że na tym polega moja rola jako gospodarza Gminy. W trakcie tych spotkań zdobywam informacje potrzebne mi do podejmowania samorządowych decyzji. Wspólnie – Sołtysi, Członkowie Rad Sołeckich, Radni Rady Gminy – przygotowujemy się do realizacji zadań, jakie powierzyli nam Mieszkańcy w demokratycznych wyborach. Tylko i wyłącznie Mieszkańcy w wyborach (lub referendum) mogą zwolnić mnie z obowiązku uczestnictwa w obradach rad sołeckich, zebraniach wiejskich, zebraniach stowarzyszeń i organizacji oraz różnego rodzaju grup Mieszkańców. Sołtysi i Członkowie Rad Sołeckich – byłem i jestem do Waszej dyspozycji. Wierzę, że nie boicie się spotykać ze mną, i że te spotkania są Wam potrzebne.

Mieszkaniec Gminy jest bardzo aktywny – zadaje liczne pytania w trakcie obrad sesji Rady Gminy, składa liczne wnioski o udostępnienie informacji publicznej, utrwala kamerą obrady Rady Gminy i zebrania wiejskie. Pozostałe działania nie są podpisane, korzysta z możliwości jakie daje Internet. Skutek oficjalnych wystąpień do Wójta to już ponad pół tysiąca stron przekazanych Mieszkańcowi kserokopii urzędowych dokumentów. Ma do tego i do innej aktywności prawo. Obecna sytuacja to już jednak wyraźny masowy, ciągły i dobrze zorganizowany charakter. Zasadne wydaje się więc pytanie. Kogo reprezentuje Mieszkaniec Gminy w trakcie obrad sesji Rady Gminy i w pisemnych wystąpieniach do Wójta? Tylko i wyłącznie siebie, czy też większą grupę Mieszkańców? Jeśli grupę Mieszkańców to chętnie się z nią spotkam. W trakcie obrad sesji Rady Gminy w dniu 29 listopada Mieszkaniec stwierdził, że chce wybierać radnego Rady Gminy w okręgu wielomandatowym. Uważa, że nie sprawdził się dotychczasowy system wyboru radnego Rady Gminy w okręgu wyborczym składającym się z dwóch Sołectw – Łapiguz i Borowina Sitaniecka, w którym wybierany jest jeden radny. Opisał to dość obrazowo w publicznym wystąpieniu, więc zasadne jest pytanie kogo w nim reprezentował ów Mieszkaniec – siebie czy Mieszkańców Sołectw Borowina Sitaniecka i Łapiguz, a może inną grupę? Zadałem te pytania w trakcie obrad Rady Gminy. Zaproponowałem wspólny udział w zebraniach wiejskich tych Sołectw. Do dzisiaj nie mam odpowiedzi ani też propozycji terminu zebrania (zebrań). Rozumiem, przymusu nie ma. Może jednak odpowiedzi na postawione pytanie udzielą mi Mieszkańcy wymienionych Sołectw? BIULETYN jest do dyspozycji.

Odpowiedzi na postawione na początku tekstu pytania wydają się zasadniczymi. Szczególnie teraz, gdy tak wiele jest dyskusji o koniecznych zmianach w samorządach gminnych. Niska frekwencja na zebraniach wiejskich, poziom publicznej debaty oraz brak reakcji na wypowiedzi okazujące brak szacunku dla aktywnych Mieszkańców potwierdzają potrzebę rozmów o istocie i stanie samorządu gminnego. Zapraszam do kontaktu na www.gminazamosc.pl „Zadaj pytanie Wójtowi”.

 

Ryszard Gliwiński

Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 5.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
Autor: tekst nadesłany
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
 • "lubieto" dnia 22 grudnia 2017 o godzinie 9:42:43 napisał:
  ...nie bardzo rozumiem ku czemu są te refleksje...to organy samorzadu miejskiego i gminnego są wybrane z mieszkańców jako ich reprezentanci..i to na nich głównie spoczywa troska o lokalna społeczność ...a nie tylko/chociaż też/ słuchanie oczekiwań,przecież kazdy samorzadowiec miał jakiś program i idee idac jako kandydat do wyborów. Troche więcej kreatywności oczekujemy od władz samorządowych, a nie tylko biurokracji. Wesołych Świąt.
  R E K L A M A
 • "Anonim" dnia 22 grudnia 2017 o godzinie 9:48:08 napisał:
  ile bierzecie za publikacje tego typu wypocin ?
 • "Adam Cisowski" dnia 22 grudnia 2017 o godzinie 12:07:57 napisał:
  Pytanie dla Wójta jest proste. Czy mieszkańcy są dla mieszkańców czy mieszkańcy dla samorządu? A PYTANIE DO WÓJTA, CZY W KWESTIACH KTÓRE PAN PRZEDSTAWIŁ UWAŻA, ŻE MA PAN TYLKO I WYŁĄCZNIE RACJĘ? Tak czy nie. nie odpowiedź tak, ale lub nie ale. ??? Sądzę, że w swojej ocenie sytuacji jestem obiektywny. Można przeprowadzić częściowa symulację na podstawie wyników z poprzednich wyborów, jednak tylko częściową - jednak nawet i ona jest bardzo ciekawa. Krytyka poczynań samorządów nie bierze się znikąd, samo jej pojawienie się jest ciekawe. Na pewno nikt nic nie musi. ============================================================== Są to refleksje, które powinny dotyczyć zwykłej codzienności takiej jak problem komunikacji publicznej pomiędzy gminą a miastem - kto ma za nią płacić i w jakim stopniu, to jest problem np. izby wytrzeźwień TA ZWYKŁA CODZIENNOŚĆ TO WSPÓLNE ZADANIA POMIĘDZY GMINAMI. =============================================================== Na tym portalu jeden z internautów wspomniał, że wprowadzane zmiany to łamanie zasady prawo nie działa wstecz to prawda. Ale to co zrobił rząd PO PSL czyli likwidacja OFE (częściowa) była złamaniem tej zasady - i jakoś nikt poza przyszłymi emerytami nie kwestionował tego, pomiędzy partiami była dziwna jednomyślność. =============================================================================Tekst niezwykle nostalgiczny, i nacechowany ogromnym ładunkiem emocjonalnym. Aczkolwiek uważam, że dwu kadencyjność to jest dobry pomysł, to jest bardzo dobry pomysł. Dlaczego Wójt Gminy Zamość, czy innej gminy może być wybierany na nieograniczoną liczbę kadencji, a takiej możliwości nie mieli byli i obecnie Prezydenci Polski np. Aleksander Kwaśniewski, który kończąc druga kadencję miałaby realne szanse na kolejną kadencję. Pomysł dwu kadencyjności narodził się w USA po śmierci Franklina Delano Roosvelt'a i z powodzeniem został zaadaptowany w innych krajach I TO ROZWIĄZANIE UWAŻANE JEST ZA DOBRE. Powiem więcej świetny burmistrz Nowego Yorku Rudolph Gulliani - u szczytu swojego powodzenia wyczerpał limit kadencji, odszedł w wielkim stylu, w czasie niezwykle dramatycznych zdarzeń (Zamach na WTC), na koniec udowadniając jak świetnym był burmistrzem. Jednak wielu nie podziela tego poglądu. ===================================================================== Tak naprawdę problemem jest nie kogo wybieramy tylko jak wybieramy, co przy bardzo niskiej frekwencji dopełnia istotę problemu. jednak prawdziwą istotą problemu jest to czy my wybierzemy rzeczywiście najlepszych kandydatów? Czy to kryterium wyboru, gwarantuje wybór tego właściwego a co najważniejsze najlepszego kandydata otóż nie? WYBORY TO JEDNA WIELKA NIEWIADOMA, ZWŁASZCZA W MAŁYCH SPOŁECZNOŚCIACH JAK GMINA. ======================================================================= CZYLI JOW-ów NIE BĘDZIE W GMINIE ZAMOŚĆ, W GMINACH PONIŻEJ 20 000 JOW-y zostaną zachowane. cyt. za Wójtem (to jest istota problemu zawarta w tym akapicie) cyt. " (...) W trakcie obrad sesji Rady Gminy w dniu 29 listopada Mieszkaniec stwierdził, że chce wybierać radnego Rady Gminy w okręgu wielomandatowym. Uważa, że nie sprawdził się dotychczasowy system wyboru radnego Rady Gminy w okręgu wyborczym składającym się z dwóch Sołectw – Łapiguz i Borowina Sitaniecka, w którym wybierany jest jeden radny. Opisał to dość obrazowo w publicznym wystąpieniu, więc zasadne jest pytanie kogo w nim reprezentował ów Mieszkaniec – siebie czy Mieszkańców Sołectw Borowina Sitaniecka i Łapiguz, a może inną grupę? Zadałem te pytania w trakcie obrad Rady Gminy.(...) """ Czy zdaniem Wójta ten obywatel nie ma racji. PANIE WÓJCIE IDEĄ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO JEST OBOWIĄZKOWY UDZIAŁ W WYBORACH I AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA NA ZEBRANIACH CZY W INNYCH DZIAŁANIACH. ................................................................................................................................................. Otóż Panie Wójcie głos tego obywatela jest głosem tego obywatela, ale też jego znajomych, być może ten głos wynika z pewnych doświadczeń wspólnych przemyśleń., UWAŻAM, ŻE ARGUMENT KOGO ON REPREZENTUJE JEST ARGUMENTEM MOCNO NIESTOSOWNYM. CZY W TYM MIEJSCU WÓJT REPREZENTUJE NAGRANIEM WYSTĄPIENIA TEGO OBYWATELA, TAK ABY MÓC OCENIĆ WAGĘ JEGO ARGUMENTÓW, BEZ ZBĘDNEGO POŚREDNICTWA. Kwestią techniczną, jest publikacja dokumentów których publicznie zażądał obywatel - nic nie stoi na przeszkodzie, aby skany dokumentów upublicznić w internecie na stronie BIP z odpowiednim rejestrem wykazem co gdzie jest, aby łatwo znaleźć, faktycznie kserowanie, wyciąganie, przekładanie dokumentów może być uciążliwe. =========================================================== Istotą JOW i wielomandatowych okręgów jest to, że w przypadku jeżeli wybierzemy najlepszych tak jak poprzednio - to nie ma problemu. BÓL POLEGA NA TYM, ŻE OKRĘG WIELOMANDATOWY JEST WIĘKSZY I MOŻNA WYBRAĆ KILKU KANDYDATÓW - co to oznacza, że dotychczasowi kandydaci, pod warunkiem zdecydowania się na kolejne kandydowanie muszą zmierzyć się z dużo silniejszą konkurencją. Co to oznacza, że dotychczasowi pewniacy z poprzednich wyborów - muszą zmierzyć się z dużo silniejsza konkurencją, nie tylko ze swojego starego okręgu ale z nowego okręgu powstałego z innych A TO OZNACZA, ZE MOGĄ ZOSTAĆ NIE WYBRANI. i gdyby było tak, że zostaną wybrani rzeczywiście najlepsi, dobrzy radni byliby promowani na kolejną kadencję nie byłoby tak źle. W jednej z wypowiedzi Wójt Gliwiński użył argumentu, że dwu kadencyjności powinni podlegać posłowie. TUTAJ WÓJT GLIWIŃSKI MA BEZWZGLĘDNE RACJĘ. Jednak w obecnej ordynacji do sejmu liderzy mają problem z reelekcją - jeżeli partia jest słaba, balansująca na granicy progu wyborczego - to i rozstrzygnięcia muszą być sensacyjne.W tym wypadku JOW byłyby przysłowiowym gwoździem do trumny, ale i tak obecny system wyboru nie pozostawia najmniejszych złudzeń. ========================================================================= Jest internet, ale też jest Biuletyn Gminy Zamość, okazałe wydawnictwo. Czy ktoś w rękach miał wydanie Biuletynu np. z okazji dożynek - jestem pod ogromnym wrażeniem takiego wydawnictwa - zwłaszcza szaty wydawniczej i dużego nakładu. My w Zamościu nie mamy takiego pięknego biuletynu, ale nasz biuletyn zawiera bardzo dużo liczb. Są przede wszystkim media elektroniczne, na których co do istoty można wypowiedzieć się kulturalnie i merytorycznie. CZY BIULETYN GMINY ZAMOŚĆ DAJE MOŻLIWOŚĆ TAKIEJ WYPOWIEDZI JAK MEDIA ELEKTRONICZNE NP. PORTAL UMOŻLIWIAJĄCY MOŻLIWOŚĆ SWOBODNEJ DYSKUSJI. ============================================================== Dyskusja na temat JOW, czy refleksje na temat samorządów uważam za bezzasadną. Czym innym jest wybór władz w wyborach, a czym innym zwykła samorządowa codzienność tak jak. np. transport publiczny, izba wytrzeźwień, kto za co i za ile ma płacić. itd.. TAK więc dyskusja jest bezzasadna ponieważ Wójt może być pewien reelekcji. A nowe prawo wydłuża dwie kadencje o dwa lata, do 10 lat a nie jak dotychczas do 8 lat. . Dla mnie istotą problemu jest to jak z tą zwykła codziennością, ale przede wszystkim zarządzanie strategiczne i to jak z tym radzą sobie nasi wybrańcy radni, PBW.
 • "por.zUbek" dnia 22 grudnia 2017 o godzinie 12:22:21 napisał:
  Cóż, spóźnione te "refleksje". Z tekstu bije żal, niepewność jutra.. Z czasem może okazać się, że wielu regionalnych działaczy PSL na stanowiskach popadnie powoli w depresję? Ale spokojnie prawda i uczciwość obroni się! Przy szklanych urnach i pod okiem kamer.
 • "Adam Cisowski" dnia 22 grudnia 2017 o godzinie 14:20:30 napisał:
  Quo Vadis Gmino? Wybór należy do was, do waszego sumienia. Z tym świątecznym i patetycznym sienkiewiczowskim przesłaniem pytam się?
 • "Thomas" dnia 22 grudnia 2017 o godzinie 14:43:39 napisał:
  Czym dla mnie (nas) jest...? To słowa Wójta - przy czym mnie i nas to nie to samo. Tutaj nie można stawiać znaku równości. A co będzie jak "nas" będzie miał inne zdanie od "mnie" . I dlaczego "nas" jest nawiasie? Co ten nawias symbolizuje? To dość mocno elegoryczne porównanie. Tak więc w pierwszym zdaniu jest zawarta teza .
 • "parkingowy" dnia 22 grudnia 2017 o godzinie 15:06:02 napisał:
  Po wyborach będzie dużo wakatów na ciepłych stołeczkach, a i pracownicy powypisują się z partii miłującej lud.
 • "Thomas" dnia 22 grudnia 2017 o godzinie 22:17:55 napisał:
  Mam taką refleksję. Zastanawia mnie nasz miejscowy NIKT autor felietonu o rodzinie co jeździła zachodniniemieckim samochodem, a on jeździ rowerem. zastanawia mnie ten rower. Czy on ma jeszcze ten rower? Niby nic, a jednak nikt.
 • "L11A" dnia 23 grudnia 2017 o godzinie 11:39:36 napisał:
  A może niedługo będzie nowy wójt - wszak wybory za pasem. Innym należy dać również szansę na pracę dla społeczności a ludzi zdolnych mamy sporo.
 • "Thomas" dnia 26 grudnia 2017 o godzinie 3:01:05 napisał:
  Każdy nowy wójt powinien być lepszy od Wójta Gliwińskiego. Nie zmiana dla zmiany, ale zmiana na lepsze - inaczej taka zmiana nie ma sensu. Dać szansę? Czyli TKM? na to nie powinno być zgody. Wójt zawiesił wysoką poprzeczkę, i po prostu trzeba ją przeskoczyć - to jest proste, nie trzeba tego tłumaczyć.
  R E K L A M A
 • "min" dnia 30 grudnia 2017 o godzinie 19:15:47 napisał:
  Czym dla mnie (nas) jest samorząd gminny? ODP: Krową dojną Czy chcę (chcemy) brać czynny udział w jego tworzeniu? ODP: tak chcecie, bo się wam opłaca. Co nie pozwala mi (nam) włączyć się w realizację gminnych programów pobudzania obywatelskiej aktywności? ODP: macie to w d..ie jako placebo do pobudzania do wyborczej aktywności. jak każdy inny pi..ny samorząd zamojski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
Jarek 38 minut temu
Dobry wywiad, i celne uwagi radnego. Po ...
?
Skoro przenosiny mają być w następnym...
Zamościanin
Tak komentarze mogą pochodzić z Veolii...
wesoły antek
Taka podwyżka a dla czego panowie się ...
Ćwik&Zwola...
Rozumiem że ta psedo konferencja to ost...
Ma byc
@jas na filmie mowia ze ma byc tam gdzie...
jas
A co z delegaturą urzędu wojewódzkieg...
Ja nie mogę
Nie no Pan Ćwik jest gotowy do EU. Pozi...
Fredek
A co wspólnego z domem dziecka w Tomasz...
Kto
A co z wynajmującymi tam pomieszczenia ...
"Zulugula"
To chodźmy wszyscy do do Kauflandu du...
pasażer
A może tak pan radny zajął by się ni...
Jan III
Dużo dni ma ten maj 922?...
Do ‚ed’
Ceny śmieci rosną ale zobaczysz jak wz...
Wilk
Sondaż do niczego. Jak sie pozwala glos...
KL
Czy wynik sondy wyborczej jest zaskakuj...
ms
a może trzeba podniść/wprowadzić pod...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
Copyright © 2019 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
PATRONAT | RSS | KONTAKT | PLIKI COOCKIE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018