R E K L A M A

Z I P

Polityka i Samorząd | ZamośćDaniel Czubara18 maja 2017

Gm. Zamość: Mieszkańcy chcą wiedzieć jak głosują poszczególni radni

sesja Rady Gminy foto: Robert Moteka

R E K L A M A    B O A R D

Do Przewodniczącego Rady Gminy Zamość wpłynęła petycja w sprawie wykazu imiennego głosowania radnych w protokołach z sesji Rady Gminy.

Dzięki moim staraniom publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zamość protokoły z posiedzeń sesji Rady Gminy Zamość i komisji radnych Rady Rady Gminy Zamość. Mieszkańcy mają zatem możliwość poznać jakie tematy wybrani przez nich radni podejmują, sprawdzać frekwencję radnych na sesjach i komisjach, zobaczyć jakie wnioski składają i w jakich sprawach. Jednakże z uwagi na to, iż protokoły te w zdecydowanej większości nie zawierają dokładnego odwzorowania całości przebiegu posiedzeń (bo nie są to stenogramy „słowo w słowo”), ani nie zawierają informacji o tym, jak konkretny radny głosował. – twierdzi Ryszard Puchacz, autor petycji. Jego zdaniem mieszkańcy i wyborcy mają prawo wiedzieć jak głosuje nad daną sprawą wybrany przez nich w wyborach samorządowych radny. 

Nie każdy zainteresowany może wziąć udział w posiedzeniach rady i komisji, terminy często pokrywają się z innymi ważnymi wydarzeniami czy też obowiązkami zawodowymi. Zainteresowani mieszkańcy, w tym także ci, którym zmianowy system zatrudnienia uniemożliwia obecność podczas obrad czy też – z analogicznych przyczyn – rolnicy, również będą mogli zapoznać się z pełnym protokołem posiedzeń rady i w czasie dla nich dogodnym. Brak systemu elektronicznego głosowania uniemożliwia mieszkańcom zapoznanie się ze sposobem głosowania ich przedstawicieli na sesjach i komisjach.- uzasadnia swoje działanie Ryszard Puchacz.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że np. mieszkańcy Miasta Zamość mają możliwość sprawdzenia jak głosował  poszczególny radny nad daną uchwałą, nawet bez konieczności pojawiania się na sesji. Wykaz imiennych głosowań znajduje się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Zamość.

Poniżej publikujemy pełną treść petycji.

***

PETYCJA – o imienne głosowania na sesjach Rady Gminy Zamość

Na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997r ., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 lipca  2014  r. o petycjach (Dz.  U. z  2014  r., poz.  1195) i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),

składam petycję o rzetelne i szczegółowe protokołowanie posiedzeń sesji radnych Rady Gminy Zamość z każdorazowym uwzględnieniem w protokołach w jaki sposób radni głosowali na posiedzeniach, a więc imienne wskazywanie w treści protokołów jak głosował poszczególny radny: „za”, „przeciw”, czy też „wstrzymał się”.

Uzasadnienie

Pozytywne rozpatrzenie tej petycji leży w interesie publicznym.

Jawność i transparentność działania organów władzy publicznej są nierozerwalną częścią demokracji a prawo dostępu do informacji publicznej uważane jest dziś za prawo człowieka.

Dzięki moim staraniom publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zamość protokoły z posiedzeń sesji Rady Gminy Zamość i komisji radnych Rady Rady Gminy Zamość. Mieszkańcy mają zatem możliwość poznać jakie tematy wybrani przez nich radni podejmują, sprawdzać frekwencję radnych na sesjach i komisjach, zobaczyć jakie wnioski składają i w jakich sprawach.

Jednakże z uwagi na to, iż protokoły te w zdecydowanej większości nie zawierają dokładnego odwzorowania całości przebiegu posiedzeń (bo nie są to stenogramy „słowo w słowo”), ani nie zawierają informacji o tym, jak konkretny radny głosował (brak zaznaczenia imiennego głosowania w treści protokołów).

Trzeba podkreślić, jak bardzo istotne jest to, by mieszkańcy i wyborcy mieli prawo wiedzieć, jak wybrani przez nich radni głosują na sesjach i komisjach, jak często zgłaszają postulaty, w jakich sprawach, czy podejmują dyskusje, czy się spóźniają lub opuszczają posiedzenie przed jego zakończeniem, czy są aktywni, czy też są tylko biernymi uczestnikami posiedzeń. Radni, jako przedstawiciele mieszkańców gminy wybrani w powszechnych wyborach wypełniają mandat im udzielony, a to właśnie mieszkańcy i wyborcy podejmują wybór kogo obdarzyć zaufaniem do reprezentowania ich w samorządzie. Trudno jest zweryfikować kandydatury niemające politycznego stażu. W przypadku aprobaty dla czyjejś reelekcji wybór ten może, a nawet powinien być świadomy. Odzwierciedlenie pełnego a tym samym wiernego przebiegu obrad, oddawanych głosów (za/przeciw/wstrzymał się), dyskusji, wolnych głosów czy też wniosków, jest bardzo ważne.

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

Ślubując rzetelne sprawowanie swoich obowiązków radny zobowiązuje się tym samym do aktywnego oraz sumiennego działania, przede wszystkim w samych obradach rady i komisji, ale również i poza nią.

Radny powinien za każdym razem szczegółowo uzasadniać wszystkie podejmowane decyzje i przedstawiać motywy, które były ich podstawą. Działania radnego powinny być na tyle skonkretyzowane, aby mógł być z nich rozliczany. Powinien działać w sposób jawny, publicznie przedstawiać swoje plany i zawsze być gotowym ponieść konsekwencje swoich działań.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że za udział w posiedzeniach rady i komisji Radnym w Gminie Zamość przyznawane są diety m.in. z podatków mieszkańców gminy.

Można zatem powiedzieć, że mieszkańcy (wyborcy) są wobec powyższego niejako pracodawcami radnych, a radni ich pracownikami.

Nie każdy zainteresowany może wziąć udział w posiedzeniach rady i komisji, terminy często pokrywają się z innymi ważnymi wydarzeniami czy też obowiązkami zawodowymi. Zainteresowani mieszkańcy, w tym także ci, którym zmianowy system zatrudnienia uniemożliwia obecność podczas obrad czy też – z analogicznych przyczyn – rolnicy, również będą mogli zapoznać się z pełnym protokołem posiedzeń rady i w czasie dla nich dogodnym. Brak systemu elektronicznego głosowania uniemożliwia mieszkańcom zapoznanie się ze sposobem głosowania ich przedstawicieli na sesjach i komisjach. Wprowadzenie szczegółowego zapisu w protokołach z komisji, w tym to jak dany radny głosował (imiennie), będzie stanowiło dodatkową dbałość o przejrzystość działania wybranych radnych. W samorządzie nie ma spraw ważnych i nieważnych – wszystkie decyzje bezpośrednio lub pośrednio dotyczą mieszkańców. Umożliwienie wglądu w proces legislacyjny dla mieszkańców byłoby też świetnym przykładem pozytywnej polityki

informacyjnej Rady Gminy Zamość, a w dłuższym okresie wpłynęłoby na wizerunek otwartości i jawności całej Rady. Wiedza na temat działalności konkretnych radnych jest bardzo istotna, ponieważ radni reprezentują swoich wyborców i to przez nich (radnych), mieszkańcom najłatwiej jest włączać się w procesy stanowienia prawa miejscowego i w realny sposób wpływać na to, co dzieje się wokół nich. Dlatego tak ważne jest, aby każdy zainteresowany miał możliwość zapoznać się z przebiegiem pracy swoich radnych. Warto zwrócić uwagę na to, że działania takie służą również samym politykom lokalnym, gdyż uświadamiają im bieżące potrzeby społeczne i pozwalają im je zaspokoić w możliwie najlepszy sposób. To z kolei sprawia, iż zyskują oni aprobatę mieszkańców, która wszakże jest źródłem legitymacji działania każdego polityka.

Składając petycję, postuluję, by wprowadzić w każdym protokole z posiedzeń Rady Gminy Zamość zapisywanie imiennego głosowania nad każdą ze spraw poddaną pod głosowanie.

Dzięki temu przed następnymi wyborami samorządowymi wyborcy będą mogli sprawdzić jakie decyzje podejmował dany radny (głosował ”za”, „przeciw”, albo „wstrzymywał się”), to mieszkańcy będą mieć możliwość zdecydowania czy wciąż będą głosować na tego radnego, czy też zdecydują się na kogoś innego.

W związku z tym, że w protokołach wciąż są braki m.in. na temat tego jak dany radny głosował (imiennie), niniejsza petycja o wprowadzenie dokładnego protokołowania posiedzeń Rady Gminy Zamość jest konieczna i uzasadniona.

Proszę o poinformowanie mnie o sposobie załatwienia mojej petycji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Jednocześnie, na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych ujętych w nagłówku petycji.

Przypominam, że ustawa o petycjach, która weszła w życie z dniem 6 września 2015 r. nakłada obowiązek publikacji treści niniejszej petycji na stronach internetowych organu, do którego wpłynęła (art. 8 u.o.p.), cyt.:

„Art. 8. 1. Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.
Art. 10. 1. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
(…)
Art. 13. 1. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.”

Z poważaniem

Ryszard Puchacz

Autor: Daniel Czubara
Ty już wiesz. Teraz podziel się tym na Facebooku ze znajomymi.
Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie? Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 5 . Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.

Tagi, hashtagi i słowa klucze: , , ,
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
 • "XYZ" dnia 18 maja 2017 o godzinie 8:26:07 napisał:
  A kimże jest autor tejże petycji? Ktoś ma wiedzę na ten temat?
  2
  6
 • R E K L A M A
 • "T" dnia 18 maja 2017 o godzinie 8:26:50 napisał:
  i to jest bardzo słuszna koncepcja. Zauważyłem, że Radni Gminy Zamość mają ze sobą laptopy. Uważam, że na sali powinny być mikrofony kamera do rejestracji sesji. Co do protokołów głosowania, tym bardziej powinno być. Radni Musza być rozliczanie z tego co robią i jak głosują - Mieszkańcy muszą wiedzieć kogo wybrali.
  12
  1
 • "T" dnia 18 maja 2017 o godzinie 11:21:28 napisał:
  Szkoda, że zmiana o dwu kadencyjności nie obejmuje poprzednich kadencji. Wielka szkoda.
  3
  5
 • "who?" dnia 18 maja 2017 o godzinie 13:04:29 napisał:
  do T , gdybyś był zainteresowany prawdziwie sesjami gminnymi to byś na nie przychodził....i wiedziałbyś że są mikrofony,kamery , i wszystko jest nagrywane....
  4
  1
 • "EwaE" dnia 18 maja 2017 o godzinie 13:58:19 napisał:
  Mieszkańcy? w liczbie, aż jeden :)
  2
  4
 • "T" dnia 18 maja 2017 o godzinie 14:28:29 napisał:
  w takim razie gdzie to jest?
  4
  1
 • "T" dnia 18 maja 2017 o godzinie 16:28:12 napisał:
  Gdzie można znaleźć informacje na ten temat, czy są one publikowane na stronie bip Gminy Zamość? Czy na stronie internetowej Gminy?
  2
  0
 • "XYZ" dnia 18 maja 2017 o godzinie 23:34:21 napisał:
  Do "T": .... z tego co mi wiadomo po każdej sesji rady Gminy Zamość, oprócz dostępu w internecie (źródło tutaj: http://ugzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=86), wszystkie uchwały RGZ są wywieszane na tablicy, na korytarzu I piętro UGZ....
  1
  1
 • "T" dnia 19 maja 2017 o godzinie 0:17:55 napisał:
  xyz@ Stenogramy, zapisy audiowizualne też?
  3
  1
 • "Grześko na Wójta" dnia 19 maja 2017 o godzinie 13:19:35 napisał:
  Bardzo dobrze tej sprawie należy się bacznie przyglądać !!!
  5
  1
 • R E K L A M A
 • "do XYZ" dnia 19 maja 2017 o godzinie 18:20:33 napisał:
  Wnioskodawca petycji to sądząc po dotychczasowych dokonaniach postać dość nie ciekawa .Potencjalny kandydat w wyborach 2018 ,a powtarzam potencjalny ,obecnie ultra katolik a kiedyś podobno milicjant ,wielbiciel wszystkiego co prawicowe takie połączenie słuchacza rozgłośni z Torunia z pisowskim trollem.
  3
  1
 • "z gminy" dnia 20 maja 2017 o godzinie 14:19:36 napisał:
  Jaka to tajemnica? Juz dawno powinno byc to upubliczniane. Mysle, że radni nie wstydzą sie swoich glosowań. Ale duzo, bardzo dużo polityki w tej Gminie Zamość. Władze strzelają sobie w kolano!
  2
  0


UWAGA!! Komentarze zawierajace więcej niż 1 link(adres strony) są blokowane automatycznie przez system antyspamowy. Publikacja ich wymaga interwencji administratora. Aby opublikować więcej niż jeden link zalecamy publikację ich w kolejnych komentarzach.

Zapoznałem się z regulaminem usługi dostępnym na stronie(www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

obserwator
A co tak pózno jest informacja z meczu?...
Zm
Wiadomo cos o transwerach ?...
..
Czytałem rano i wyraźnie było napisan...
Gdzie post WOŚ...
Znalazłem na facebooku post o WOŚP. W ...
...
Jak ktoś pisze "po raz pierwszy zapreze...
gall anomim
A gdzie droga Krasnobród - Zielone?...
Ryskowi mówimy...
Puchacz na Wójta!...
Wielmożny Pan ...
Nie ma to jak 19 lutego zapowiadać wyst...
antyklerykał
Ciekawe kiedy, jak urodziłem się w 197...
a do jakiej szkoły uczęszcza ten zawod...
zamościanin
Wpisałem "Zamość". No super wiadomoś...
Racuch
Zawod to jest masza zamojska pilka nozna...
z_boku
Jak to gdzie, tutaj: https://www.faceboo...
obserwator
gdzie wynik meczu...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny