R E K L A M A

Z I P

Polityka i Samorząd | ZamośćDaniel Czubara18 maja 2017 FACEBOOK | 4420 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 12 komentarzy ()

Gm. Zamość: Mieszkańcy chcą wiedzieć jak głosują poszczególni radni

sesja Rady Gminy foto: Robert Moteka

R E K L A M A    B O A R D

Do Przewodniczącego Rady Gminy Zamość wpłynęła petycja w sprawie wykazu imiennego głosowania radnych w protokołach z sesji Rady Gminy.

Dzięki moim staraniom publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zamość protokoły z posiedzeń sesji Rady Gminy Zamość i komisji radnych Rady Rady Gminy Zamość. Mieszkańcy mają zatem możliwość poznać jakie tematy wybrani przez nich radni podejmują, sprawdzać frekwencję radnych na sesjach i komisjach, zobaczyć jakie wnioski składają i w jakich sprawach. Jednakże z uwagi na to, iż protokoły te w zdecydowanej większości nie zawierają dokładnego odwzorowania całości przebiegu posiedzeń (bo nie są to stenogramy „słowo w słowo”), ani nie zawierają informacji o tym, jak konkretny radny głosował. – twierdzi Ryszard Puchacz, autor petycji. Jego zdaniem mieszkańcy i wyborcy mają prawo wiedzieć jak głosuje nad daną sprawą wybrany przez nich w wyborach samorządowych radny. 

Nie każdy zainteresowany może wziąć udział w posiedzeniach rady i komisji, terminy często pokrywają się z innymi ważnymi wydarzeniami czy też obowiązkami zawodowymi. Zainteresowani mieszkańcy, w tym także ci, którym zmianowy system zatrudnienia uniemożliwia obecność podczas obrad czy też – z analogicznych przyczyn – rolnicy, również będą mogli zapoznać się z pełnym protokołem posiedzeń rady i w czasie dla nich dogodnym. Brak systemu elektronicznego głosowania uniemożliwia mieszkańcom zapoznanie się ze sposobem głosowania ich przedstawicieli na sesjach i komisjach.- uzasadnia swoje działanie Ryszard Puchacz.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że np. mieszkańcy Miasta Zamość mają możliwość sprawdzenia jak głosował  poszczególny radny nad daną uchwałą, nawet bez konieczności pojawiania się na sesji. Wykaz imiennych głosowań znajduje się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Zamość.

Poniżej publikujemy pełną treść petycji.

***

PETYCJA – o imienne głosowania na sesjach Rady Gminy Zamość

Na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997r ., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 lipca  2014  r. o petycjach (Dz.  U. z  2014  r., poz.  1195) i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),

składam petycję o rzetelne i szczegółowe protokołowanie posiedzeń sesji radnych Rady Gminy Zamość z każdorazowym uwzględnieniem w protokołach w jaki sposób radni głosowali na posiedzeniach, a więc imienne wskazywanie w treści protokołów jak głosował poszczególny radny: „za”, „przeciw”, czy też „wstrzymał się”.

Uzasadnienie

Pozytywne rozpatrzenie tej petycji leży w interesie publicznym.

Jawność i transparentność działania organów władzy publicznej są nierozerwalną częścią demokracji a prawo dostępu do informacji publicznej uważane jest dziś za prawo człowieka.

Dzięki moim staraniom publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zamość protokoły z posiedzeń sesji Rady Gminy Zamość i komisji radnych Rady Rady Gminy Zamość. Mieszkańcy mają zatem możliwość poznać jakie tematy wybrani przez nich radni podejmują, sprawdzać frekwencję radnych na sesjach i komisjach, zobaczyć jakie wnioski składają i w jakich sprawach.

Jednakże z uwagi na to, iż protokoły te w zdecydowanej większości nie zawierają dokładnego odwzorowania całości przebiegu posiedzeń (bo nie są to stenogramy „słowo w słowo”), ani nie zawierają informacji o tym, jak konkretny radny głosował (brak zaznaczenia imiennego głosowania w treści protokołów).

Trzeba podkreślić, jak bardzo istotne jest to, by mieszkańcy i wyborcy mieli prawo wiedzieć, jak wybrani przez nich radni głosują na sesjach i komisjach, jak często zgłaszają postulaty, w jakich sprawach, czy podejmują dyskusje, czy się spóźniają lub opuszczają posiedzenie przed jego zakończeniem, czy są aktywni, czy też są tylko biernymi uczestnikami posiedzeń. Radni, jako przedstawiciele mieszkańców gminy wybrani w powszechnych wyborach wypełniają mandat im udzielony, a to właśnie mieszkańcy i wyborcy podejmują wybór kogo obdarzyć zaufaniem do reprezentowania ich w samorządzie. Trudno jest zweryfikować kandydatury niemające politycznego stażu. W przypadku aprobaty dla czyjejś reelekcji wybór ten może, a nawet powinien być świadomy. Odzwierciedlenie pełnego a tym samym wiernego przebiegu obrad, oddawanych głosów (za/przeciw/wstrzymał się), dyskusji, wolnych głosów czy też wniosków, jest bardzo ważne.

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

Ślubując rzetelne sprawowanie swoich obowiązków radny zobowiązuje się tym samym do aktywnego oraz sumiennego działania, przede wszystkim w samych obradach rady i komisji, ale również i poza nią.

Radny powinien za każdym razem szczegółowo uzasadniać wszystkie podejmowane decyzje i przedstawiać motywy, które były ich podstawą. Działania radnego powinny być na tyle skonkretyzowane, aby mógł być z nich rozliczany. Powinien działać w sposób jawny, publicznie przedstawiać swoje plany i zawsze być gotowym ponieść konsekwencje swoich działań.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że za udział w posiedzeniach rady i komisji Radnym w Gminie Zamość przyznawane są diety m.in. z podatków mieszkańców gminy.

Można zatem powiedzieć, że mieszkańcy (wyborcy) są wobec powyższego niejako pracodawcami radnych, a radni ich pracownikami.

Nie każdy zainteresowany może wziąć udział w posiedzeniach rady i komisji, terminy często pokrywają się z innymi ważnymi wydarzeniami czy też obowiązkami zawodowymi. Zainteresowani mieszkańcy, w tym także ci, którym zmianowy system zatrudnienia uniemożliwia obecność podczas obrad czy też – z analogicznych przyczyn – rolnicy, również będą mogli zapoznać się z pełnym protokołem posiedzeń rady i w czasie dla nich dogodnym. Brak systemu elektronicznego głosowania uniemożliwia mieszkańcom zapoznanie się ze sposobem głosowania ich przedstawicieli na sesjach i komisjach. Wprowadzenie szczegółowego zapisu w protokołach z komisji, w tym to jak dany radny głosował (imiennie), będzie stanowiło dodatkową dbałość o przejrzystość działania wybranych radnych. W samorządzie nie ma spraw ważnych i nieważnych – wszystkie decyzje bezpośrednio lub pośrednio dotyczą mieszkańców. Umożliwienie wglądu w proces legislacyjny dla mieszkańców byłoby też świetnym przykładem pozytywnej polityki

informacyjnej Rady Gminy Zamość, a w dłuższym okresie wpłynęłoby na wizerunek otwartości i jawności całej Rady. Wiedza na temat działalności konkretnych radnych jest bardzo istotna, ponieważ radni reprezentują swoich wyborców i to przez nich (radnych), mieszkańcom najłatwiej jest włączać się w procesy stanowienia prawa miejscowego i w realny sposób wpływać na to, co dzieje się wokół nich. Dlatego tak ważne jest, aby każdy zainteresowany miał możliwość zapoznać się z przebiegiem pracy swoich radnych. Warto zwrócić uwagę na to, że działania takie służą również samym politykom lokalnym, gdyż uświadamiają im bieżące potrzeby społeczne i pozwalają im je zaspokoić w możliwie najlepszy sposób. To z kolei sprawia, iż zyskują oni aprobatę mieszkańców, która wszakże jest źródłem legitymacji działania każdego polityka.

Składając petycję, postuluję, by wprowadzić w każdym protokole z posiedzeń Rady Gminy Zamość zapisywanie imiennego głosowania nad każdą ze spraw poddaną pod głosowanie.

Dzięki temu przed następnymi wyborami samorządowymi wyborcy będą mogli sprawdzić jakie decyzje podejmował dany radny (głosował ”za”, „przeciw”, albo „wstrzymywał się”), to mieszkańcy będą mieć możliwość zdecydowania czy wciąż będą głosować na tego radnego, czy też zdecydują się na kogoś innego.

W związku z tym, że w protokołach wciąż są braki m.in. na temat tego jak dany radny głosował (imiennie), niniejsza petycja o wprowadzenie dokładnego protokołowania posiedzeń Rady Gminy Zamość jest konieczna i uzasadniona.

Proszę o poinformowanie mnie o sposobie załatwienia mojej petycji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Jednocześnie, na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych ujętych w nagłówku petycji.

Przypominam, że ustawa o petycjach, która weszła w życie z dniem 6 września 2015 r. nakłada obowiązek publikacji treści niniejszej petycji na stronach internetowych organu, do którego wpłynęła (art. 8 u.o.p.), cyt.:

„Art. 8. 1. Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.
Art. 10. 1. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
(…)
Art. 13. 1. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.”

Z poważaniem

Ryszard Puchacz

Autor: Daniel Czubara
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT. Jednocześnie informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net. Roztocze.net zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie, więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie PLIKI COOKIE. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych możesz przeczytać na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
Poniżej uruchomiliśmy nowe narzędzie do komentowania. Proponujemy to rozwiązanie, aby ograniczyć podszywanie się pod użytkowników oraz hejt. Uruchamiamy je na razie w formie testów, ale jeśli spełni oczekiwania zastąpi obecnie dostępne komentarze. Zapraszamy do testowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:

UWAGA!!! Informujemy że korzystając z naszych stron pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Twoje dane osobowe w postaci Adresu IP są zapisywane dopiero wtedy gdy zostawiasz w roztocze.net swój komentarz. PRZECHOWYWANIE DANYCH: Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania. PRZEKAZANIE DANYCH: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. ZMIANA I USUNIĘCIE DANYCH: Każdy użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, możliwość ich poprawiania (jeśli jest to technicznie możliwe) oraz usunięcia poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@roztocze.net.
Kandydat Nizio... 50 minut temu
Czyżby kandydatem był pan Nizioł? P...
TORRES20400
Kandydat jest. Ale to nie ten, co wielu ...
Szymon
Nikogo nie poparli? Co z jedynym wspóln...
Normals
Przypatrzmy się tym Obywatelom teraz ju...
Normals
Zadanie pierwsze: pogonić komunę, /je...
z_boku
Mundurki wprowadził, cudne były ;)...
Nauczycielka
Pamiętam jakie cuda wymyślał pan Gier...
nikt
co by było , gdyby nie stary zarząd T...
nemezis
Objazdowa TRUPA cyrkowa. Takiej woltyże...
nemezis
Nie chce mi się wierzyć, że radnej po...
@ "socjal"
Pisać każdy może. Wszak żyjemy w wol...
z_boku
Dodatkowo podać personalia do publiczne...
L.
Dobry, stary pomysł. Był kiedyś pręg...
z_boku
Jednak powinna być przywrócona kara ch...
socjal
Czyli bez zmian widzę. Nie ma konstruk...
Emerytka
Czy Pani Mucha coś zaśpiewa w Zamości...
Brawo Zamość
Mieszkam poza Zamościem przepraszam z...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A    B A N N E R    II
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny