R E K L A M A

Z I P

Polityka i Samorząd | ZamośćDaniel Czubara25 listopada 2016 FACEBOOK | 4202 Twitter E-mail Skopiuj link Skomentuj | 37 komentarzy ()

Batalia o herb trwa

R E K L A M A    B O A R D

Stowarzyszenie “Zamość – nasz wspólny dom” złożyło skargę na Radę Miasta Zamość do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Przypomnijmy, iż według przyjętej we wrześniu przez zamojskich radnych uchwały prawo do nieodpłatnego używania herbu miasta przysługuje organom miasta, jednostkom organizacyjnym miasta, miejskim służbom, inspekcjom i strażom, pracownikom samorządu terytorialnego w ramach wypełniania obowiązków służbowych, radnym w sprawach związanych ze sprawowaniem mandatu oraz przewodniczącym zarządów osiedli. Ponadto zgodę na nieodpłatne używanie herbu Zamośćcia w celach niekomercyjnych mogą uzyskać także instytucje, organizacje, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, wykonujące działalność o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miasta Zamość oraz działalność związaną z promocją miasta. Pozwolenia na używanie herbu udziela – zgodnie z obowiązującą uchwałą –  udziela prezydent Zamościa.

Wydawałoby się, że decyzja wojewody odnośnie uchwały Rady Miasta Zamość o warunkach korzystania z herbu zakończyła dyskusje i spory, ponieważ uchwała weszła już w życie. Nic bardziej mylnego. 

Dziś (25.11) stowarzyszenie “Zamość – nasz wspólny dom” złożyło skargę na Radę Miasta Zamość do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Poniżej publikujemy treść pisma do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

***

Skarga na uchwałę Rady Miasta Zamość nr XXII/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zasad używania herbu Miasta Zamość

 

Na podstawie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 2016, poz. 446 ze zm.) oraz art. 3 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. Nr 2016, poz. 718 ze zm.), wnoszę skargę na uchwałę Rady Miasta Zamość nr XXII/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zasad używania herbu Miasta Zamość.

Zarzucam powyższemu zarządzeniu rażące naruszenie przepisów prawa materialnego – art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym, polegające na zmianie uregulowań prawnych powszechnie obowiązujących na terenie kraju w zakresie ochrony dóbr osobistych oraz art. 94 Konstytucji.

Wskazując na powyższe uchybienie, w myśl art. 147 § 1 p.p.s.a. wnoszę o stwierdzenie jej nieważności oraz o zasądzenie na rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych.

 

Uzasadnienie

 

Uchwałą nr XXII/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zasad używania herbu Miasta Zamość, Rada Miasta Zamość w §3 ustaliła podmioty, które mają prawo do nieodpłatnego używania herbu Miasta Zamość. Ponadto wskazano, że pozostałe podmioty mogą uzyskać zgodę Prezydenta Miasta Zamościa na nieodpłatne używanie herbu Miasta Zamość po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Na wstępie należy zauważyć, że przedmiotowa uchwała została błędnie oparta na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o odznakach i mundurach oraz §3 Statutu Miasta Zamościa, które nie mogą stanowić podstawy prawnej wydanej uchwały, ponieważ statut nie może upoważniać Rady Miasta Zamościa do wydawania jakichkolwiek aktów prawnych, zaś art. 2 ust. 2 ustawy o odznakach i mundurach nie ma bezpośredniego związku z wydaną uchwałą.

Przede wszystkim zaskarżona uchwała jest sprzeczna z prawem, ponieważ wprowadza generalny zakaz używania herbu Miasta Zamość bez uzyskania na to zgody. Liczne orzecznictwo sądów powszechnych i administracyjnych oraz piśmiennictwo wyraźnie wskazuje, że herb gminy należy traktować jako jej dobro osobiste. Jest jednakże oczywistym, że zasady używania herbu gminy nie mogą naruszać regulacji wynikających z przepisów prawa tj. w tym przypadku przepisów o ochronie dóbr osobistych. (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego II OSK 1454/08)

Te zaś nie przewidują restrykcji związanych z koniecznością udzielania zgody na używanie dóbr osobistych. Zgodnie z art. 24§1 kc „Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.” Nie ma żadnych regulacji, które z góry wymagałyby wyrażanie zgody na używanie dóbr osobistych w sposób zgodny z prawem i nie naruszający cudzych dóbr osobistych. W innym wypadku byłoby możliwe np. żądanie mieszkańca gminy każdorazowego wyrażenia przez niego zgody na wymienienie jego nazwiska i imienia przez organy gminy.

Co więcej herb jest niewątpliwie własnością publiczną i jakiekolwiek próby ograniczania jego używania przez mieszkańców gminy jest całkowicie bezpodstawne. Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z treścią art. 94 konstytucji stanowione przez organy gminy akty prawa miejscowego obowiązują tylko i wyłącznie na obszarze działania tych organów, czyli w granicach gminy. Oznacza to zatem, że mieszkańcy innych gmin mogą używać herbu Miasta Zamość bez uzyskiwania jakiejkolwiek zgody Prezydenta Miasta Zamościa.

Pismem z dnia 29 września 2016 roku skarżący wezwał Radę Miasta Zamość do usunięcia naruszenia prawa. Do chwili obecnej nie otrzymał odpowiedzi w zakresie tego wezwania.

Wprawdzie pismem z dnia 26 października 2016 roku Przewodniczący Rady Miasta Zamość poinformował skarżącego, że radni zostali zapoznani z wezwaniem i nie zajęli żadnego stanowiska, jednakże jeżeli przedmiotem wezwania do usunięcia naruszenia prawa jest uchwała rady gminy, to w takiej samej formie winno nastąpić wyrażenie stanowiska przez organ. W orzecznictwie przyjmuje się, że to rada gminy powinna zweryfikować uchwałę, której dotyczy wezwanie, gdyż może tego dokonać tylko organ, który ją podjął (postanowienie NSA z dnia 8 sierpnia 2006 r., II OSK 1009/2006, LEX nr 244329). Taka zaś sytuacja nie miała miejsca, zatem należy uznać, że odpowiedź na wezwanie skarżącego nie nastąpiła.

Z uwagi na powyższe skarga jest zasadna i zasługuje na uwzględnienie.

Autor: Daniel Czubara
Jak cenna jest ta informacja dla Ciebie?
Powiedz nam o tym - kliknij na gwiazdki.
Liczba ocen: 7.
Dziękujemy! Postaramy się być jeszcze lepsi.
R E K L A M A    B A N N E R   I
Komentarze publikowane poniżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
Poniżej uruchomiliśmy nowe narzędzie do komentowania. Proponujemy to rozwiązanie, aby ograniczyć podszywanie się pod użytkowników oraz hejt. Uruchamiamy je na razie w formie testów, ale jeśli spełni oczekiwania zastąpi obecnie dostępne komentarze. Zapraszamy do testowania.
 • "abc" dnia 25 listopada 2016 o godzinie 17:03:24 napisał:
  Szacun. Ktoś inny na Waszym miejscu machnąłby reka i nie walczyłby z urzędasami.
  0
  0
  R E K L A M A
 • "Roman" dnia 25 listopada 2016 o godzinie 17:33:42 napisał:
  Jeżeli sąd przyzna im rację to ktoś powinien za to beknąć. Uzasadnienie masakruje prawników ratusza.
  0
  0
 • "Karolku" dnia 25 listopada 2016 o godzinie 17:39:23 napisał:
  Nie spinajcie się. Prawnicy od siedmiu boleści. Herb nie jest chroniony kc. Waszym zdaniem wszyscy się mylą, prawnicy miasta, prawnicy wojewody... Aplikujcie, Czarnek szuka kogoś kto pomoże mu usunąć Żuka, może wam się uda.
  0
  0
 • "Tolek Wiercipięta" dnia 25 listopada 2016 o godzinie 19:51:15 napisał:
  Co na to wice - przewodniczący Rady Pan Nizioł ? jest za skargą złożoną przez stowarzyszenie? Popiera ją? Jak głosował na sesji rady miasta za uchwałą dotyczącą zasad używania herbu miasta? czy ktoś pamięta bo nie wiem gdzie mam szukać tego głosowania
  0
  0
 • "TORRES20400" dnia 25 listopada 2016 o godzinie 21:14:39 napisał:
  Jak to stwierdził, dla niektórych klasyk: "Cel ten, czymkolwiek on jest, jest dla mnie niczym, ruch – wszystkim." Pomieszanie & poplątanie pojęć. "Socjaldemokracja" (pożal się Boże), walczy o prawo do używania "burżuazyjnych" przedstawień i wyobrażeń ze "świętym" w tle. Marks z Engelesem się w grobie przewraca.
  0
  0
 • "kolega" dnia 25 listopada 2016 o godzinie 21:27:41 napisał:
  TORRES20400 jak zawsze "merytorycznie" na temat. Bardzo dobry krok Stowarzyszenia, sąd się wypowie i temat będzie zamknięty. Już widzę, jak temat powróciłby przy wyborach samorządowych a tak wszystko będzie jasne.
  0
  0
 • "TORRES20400" dnia 25 listopada 2016 o godzinie 21:32:23 napisał:
  Tak sobie myślę (czasami mam takie stany skupienia), że lepiej by było dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, aby komuniści zajęli się komunizmem, szewcy butami, a tacy zwykli ludzie (jak ja) zajęli się sobą.
  0
  0
 • "&" dnia 25 listopada 2016 o godzinie 21:46:40 napisał:
  Nudzimy się?
  0
  0
 • "Dan" dnia 25 listopada 2016 o godzinie 21:57:24 napisał:
  Czy zanim to Stowarzyszenie złożyło skargę to ktokolwiek upewnił się jakie jest zdanie mieszkańców Zamościa na ten temat?
  0
  0
 • "Anna" dnia 25 listopada 2016 o godzinie 22:33:26 napisał:
  Racja,Za jakie jest zdanie mieszkańców? Były konsultacje spospołeczne? Uważam, że herb należy do mieszkańców.
  0
  0
  R E K L A M A
 • "roadrunner" dnia 25 listopada 2016 o godzinie 22:39:36 napisał:
  Uprzedzając konieczność obżerania się z Sektą Wyznawców Spisku Dyrektora, chciałbym zadać proste pytanie. Czy naprawdę w Zamościu rozwiązano już problemy określane mianem "żywotnych", by zajmować się takimi pierdołami? Nazwanie kilku lokalnych politykierów po imieniu, bo do miana klasy politycznej niezbędne jest legitymowanie się klasą, usprawiedliwia zakres ich społecznych zainteresowań. Jak nie stoły i krzesła, to uczepienie się herbu. Co to obchodzi zwykłych zjadaczy chleba? Skoro pot cieknie im po plecach od tytanicznego wysiłku, sugeruję zapytać Kowalskiego na ulicy, co myśli o ich odlocie. Ironiczny uśmiech będzie najdelikatniejszą forma odpowiedzi ... Kogo interesuje kwadratura koła poza zamkniętą, smutną kastą, zbierającą się raz w miesiącu by odstawić "w głowie cyrk"?
  0
  0
 • "Anka" dnia 25 listopada 2016 o godzinie 22:57:21 napisał:
  W pełni zgadzam się z roadrunnerem. Podobnie jak ustawienie sali, uchwała "herbowa" interesuje tylko radnych chcących zrzucić ze stanowiska obecnego prezydenta. Zwykli mieszkańcy nie są w temacie, który nie ma na nich żadnego wpływu. Ale na 100% gdyby zadano pytanie: czy zgadzasz się, żeby herb Zamościa wykorzystywany był w kampanii politycznej wraz ze znakiem partii, odpowiedzieliby jednym głosem "NIE!".
  0
  0
 • "mn" dnia 25 listopada 2016 o godzinie 23:46:22 napisał:
  Śmiać mi się chce z pseudo hejterów. Nikt nie odnosi się do argumentów przytoczonych w skardze. Sąd rozstrzygnie i zakończy spór.
  0
  0
 • "roadrunner" dnia 26 listopada 2016 o godzinie 0:05:42 napisał:
  Do sukcesu wypowiedzi brakuje trzech atrybutów: Zrozumienia pojęcia pseudo, zrozumienia pojęcia hate, sposobu logicznego łączenia wyrazów, których znaczenie pozornie się rozumie,a na deser poprawnej składni. Hehehe. Ktoś zapukał do drzwi, kto? Załoga G(dżi)
  0
  0
 • "obserwator" dnia 26 listopada 2016 o godzinie 0:13:49 napisał:
  Oczywiście nie mogło zabraknąć wypowiedzi eksperta w tym temacie...Brawo Struś...;-)
  0
  0
 • "stock" dnia 26 listopada 2016 o godzinie 7:09:41 napisał:
  Ja tu widzę pomieszanie z poplątaniem. Etatowi komentatorzy jaśnie nam panującego jadą po stowarzyszeniu, że zajmują się tematem jakby nie było ważniejszych. Niestety to jaśnie panujący wyszedł z uchwałą pomijając zdanie mieszkańców (brak konsultacji społecznych) wnosząc projekt jakby nie miał nic ważniejszego do roboty. Stowarzyszenie twierdzi, że rada miasta złamała prawo. Dobrze, że ktoś się tym zajmuje.
  0
  0
 • "popieram" dnia 26 listopada 2016 o godzinie 9:07:04 napisał:
  faktycznie zgadzam sie z Anka, ta sprawa wogole mnie nie dotyczy bo nie uzywam w zaden sposob herbu i nie zamierzam ale jak jakas partia by wykorzystywala do agitacji herb razem ze swoim znakiem partii wywoluje to moje zniesmaczenie i obrzydzenie, na pewno sa lepsze sposoby zwiekszania przychylnosci wyborcow np pomaganie mieszkancom a nie rozdawanie flag z herbem
  0
  0
 • "Mieszkaniec" dnia 26 listopada 2016 o godzinie 10:17:24 napisał:
  To dyrektor może przekreślać herb podczas prezentacji czy nie? Mieszkaniec rozumiem, że nie może nosić koszulki z herbem bez zgody PAWia?
  0
  0
 • "Tadeusz Kowalski" dnia 26 listopada 2016 o godzinie 12:39:35 napisał:
  Miałem się nie odzywać,bo sprawa herbu wydawała się oczywista. Herb miasta jest własnością całej społeczności i tu raczej nie powinno być wątpliwości. Ale najgorzej, jak włączą się do sprawy prawnicy. Bo może miasto powinno czerpać z tytułu używania herbu korzyści. A nie czerpie? Przecież symbol miasta, a takim niewątpliwie jest herb, używany nawet komercyjnie, promuje miasto, a więc stanowi tzw. wartość dodaną. Naprawdę w stanach oczywistych nie powinno się mieszać. Bo teraz to naprawdę zacznie się jazda. Prezydent, tudzież sztab prawników będą rozstrzygać kto może, a kto nie, używać herbu miasta. I już oczami wyobraźni widzę pełny skład sędziów NSA, którzy będą musieli się odnieść np. do sprawy zamieszczenia herbu Zamościa na prywatnych majtkach gościa urodzonego w Zamościu, który wyemigrował do Burkina Faso i miał kaprys by nawet w egzotycznym kiblu majtki, a raczej herb, przypominały mu o jego pochodzeniu. A tak poważnie mówiąc, to nawet władze miasta wyrzekły się ostatnio herbu Zamościa. Na wszystkich materiałach promujących Zamość jest logotyp "Zamość-Twierdza Otwarta". Herbu nie ma. Więc o co ten krzyk? Nie wierzę,że chodzi o pieniądze, bo ta gra nie warta jest tego. Więc o co? Ambicje, kto ma rację? Czy naprawdę warto?
  0
  0
 • "Tak jest" dnia 26 listopada 2016 o godzinie 14:24:58 napisał:
  Łukasz Kwiatkowski ze swoim stowarzyszeniem powinien lepiej zająć się sprawami, które są istotne i dotyczą wszystkich mieszkańców miasta a nie zajmować się tematem zastępczym, dzięki któremu pan Kwiatkowski ma nadzieję wypłynąć na szerokie wody lokalnej polityki. Jest wiele spraw w mieście, które czekają na inicjatywy , wymagają poparcia różnych organizacji , partii, stowarzyszeń ( np temat sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Okrzei. Nie tak dawno bo w dniu wczorajszym znowu w tym miejscu miał miejsce wypadek). Temat herbu jest może i jest ważny ale czy aż tak bardzo wpływa na nasze życie aby zajmować się nim przez kilka miesięcy ? - chyba nie. Pan Kwiatkowski doprowadził do rozpadu SLD w Zamościu, tj skłócił działaczy , podzielił ich na tych starych ( beton) i tych młodych ( np p. Kwiatkowski). Ostatnie wybory samorządowe w Zamościu były całkowitym jego niewypałem i porażką. Kandydat startujący z poparciem SLD ( J.Nizioł) na swoich plakatach, folderach nawet nie umieścił loga tej partii ( zapomniał?, nie chciał? , wstydził się? - nie wiadomo). Czym jest stowarzyszenie "Zamość-nasz wspólny dom" Kto jest szefem stowarzyszenia, tj pan Nizioł czy pan Kwiatkowski? Czy stowarzyszenie jest autorskim pomysłem radnego Nizioła i tylko on ma prawo decydować o jego losach , postawie , aktywności ( obserwując zachowanie radnego Nizioła w RM - to chyba tak ), czy też jest to stowarzyszenie ponadpartyjne kierowane przez p. Kwiatkowskiego, które ma niezależny plan działania ( biorąc pod uwagę brak poparcia radnego Nizioła do inicjatyw stowarzyszenia p. Kwiatkowskiego, wszak radny Nizioł temacie herbu poparł Prezydenta - to chyba tak ). Prawdziwe masło maślane tak jak i to całe stowarzyszenie . Każdy trąbi w swoją trąbkę a problem polega na tym , że melodia która wydobywa się z tych instrumentów zarówno w jednym jak i drugim przypadku brzmi fałszywie. Jestem przekonany , ze na scenie politycznej ( również tej lokalnej) jest miejsce dla lewicy ale z całą pewnością nie w takim wydaniu i nie z takimi liderami jak w Zamościu. która odcina się który jak mniemam cały czas czuje się właścicielem ( pomimo , że nie oficjalnym) nie tylko loga stowarzyszenia ale również jak uważa się również za jego szefa
  0
  0
  R E K L A M A
 • "Tak jest" dnia 26 listopada 2016 o godzinie 14:32:30 napisał:
  Przepraszam , dwie ostatnie linijki w/w tekstu wklejone pomyłkowo
  0
  0
 • "Do Tak jest" dnia 26 listopada 2016 o godzinie 14:55:55 napisał:
  Stary tego bełkotu nie da sie czytać. Jedyną kwestią którą zrozumiałem to że Nizioł nie miał loga sld na plakatach. Nie zgadzam się z Tobą. Nizioł uzyskał 20%poparcia co było ewenementem w skali kraju jeżeli chodzi o kandydatów lewicy. Z logiem sld uzyskałby wynik podobny do kandydatki lewicy w Lublinie. Jeżeli chodzi o Kwiatkowskiego to widzę go jako przyszłość lewicy. Co ciekawe, opiniotwórczy tygodnik "Przegląd" dostrzega tego chłopaka i pozytywnie ocenia obraną drogę.
  0
  0
 • "Tak jest" dnia 26 listopada 2016 o godzinie 15:18:16 napisał:
  I to właśnie jest problem zamojskiej lewicy niczego nie zrozumieli i niczego nie rozumieją - zupełnie tak jak TY
  0
  0
 • "TORRES20400" dnia 26 listopada 2016 o godzinie 15:57:27 napisał:
  Wieko do trumny lewicy, osinowym kołkiem przybił Leszek Miller, wystawiając jako kandydatkę na urząd prezydenta RP p. Ogórek. Teraz ta pani PiSuje jakieś nie za mądre teksty, o sztuce dawnej, na łamach prawicowej prasy. I tą drogą Leszka Millera podąża zamojska lewica. Zainteresowanie herbem. Może od razu zapiszcie się do PiSu. Szkoda wolt i czasu na polityczną ekwilibrystykę. Gdzie jakieś sensowne postulaty społeczne, socjalne? Herb was tak nagle zainteresował? Bo to niestety wygląda na "zaczepienie się, na krzywy ryj" na nośny medialnie temat, byle by tylko zaistnieć. To ma być "lewica"? Nie wydaje mi się, żebyście nazbierali w urnę wyborczą tyle głosów "pożytecznych idiotów", które by umożliwiły, realnie zaistnieć w polityce. Nawet tej lokalnej.
  0
  0
 • "Anka" dnia 26 listopada 2016 o godzinie 16:46:45 napisał:
  Temat herbu a właściwie jego przekreślania poruszyła pierwsza Nowoczesna. Może dzięki Nowoczesnej już nikt w ratuszu nie będzie go przekreślał.
  0
  0
 • "do Anka" dnia 26 listopada 2016 o godzinie 16:55:24 napisał:
  Poruszyła Nowoczesna? Tzn? Rozwiń swoją myśl.
  0
  0
 • "zibi" dnia 26 listopada 2016 o godzinie 17:08:09 napisał:
  @TORRES20400 Z ciekawości wszedłem na ich profil na portalu społecznościowym i śmiem twierdzić że kłamiesz. Wprowadzenie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców, publiczny rejestr umów. Z tego co czytam to walczą o bezpłatne przedszkola i żłobek, zmiany z budżecie obywatelskim, zmiany w zarządach osiedli. Mnie mało obchodzi kto jest z jakiej partii ale co zrobił. W tym przypadku bardzo mi się podoba działalność tego Stowarzyszenia.
  0
  0
 • "TORRES20400" dnia 26 listopada 2016 o godzinie 17:17:21 napisał:
  @"zibi"; To że niby kłamię. Wiesz, ja się jakoś tam ogarnę z tych zarzutów. Tobie jednak doradzam: nigdy nie wierz komuniście. Życiowo sprawdzone.
  0
  0
 • "zibi" dnia 26 listopada 2016 o godzinie 17:36:38 napisał:
  @TORRES20400 ale kto jest tym komunistą?
  0
  0
 • "TORRES20400" dnia 26 listopada 2016 o godzinie 17:40:01 napisał:
  @"zibi"; Wszelakiej pomyślności życzę :-)
  0
  0
  R E K L A M A
 • "Anka" dnia 26 listopada 2016 o godzinie 17:52:03 napisał:
  Przeczytaj tekst http://roztocze.net/goracy-herb/
  0
  0
 • "Normals" dnia 27 listopada 2016 o godzinie 11:57:51 napisał:
  Do "Anka”- masz w pewnym sensie rację, herbu może już nikt nie będzie przekreślał a to z tej przyczyny, że ostatnio podczas wielu imprez organizowanych przez miasto herb w ogóle się nie pojawia natomiast w zamian coraz częściej jest zastępowany przez logo "Zamość twierdza otwarta". Trudno uznać to za normalne, gdyż herb jest spuścizną historyczną od zawsze kojarzoną z miastem natomiast logo jest znakiem stricte marketingowym odnoszącym się mniej lub bardziej fortunnie do historii miasta, który ma być zaczątkiem budowania nowej rozpoznawalnej marki w wymiarze komercyjnym. Stopniowe wypieranie herbu bądź jakiekolwiek formy jego zastępowania wspomnianym logo to działanie krótkowzroczne i szkodliwe w ostatecznym bilansie. Herb i logo, jeśli już to powinny występować obok siebie ze wskazaniem pierwszeństwa na herb z uwagi na jego ponadczasowy niezależny od prosperity charakter. Takie postrzeganie rzeczywistości nie tylko nie wpłynie negatywnie na proces budowy nowej marki, lecz zdecydowanie może ten proces wzmocnić i przyspieszyć tym bardziej, że nowe logo i hasło de facto obejmuje tylko pojęcie "twierdza" a Zamość i Zamościanie to jest zdecydowanie coś więcej. Jednocześnie jestem zdecydowanie przeciwny temu, aby jakiekolwiek partie czy ugrupowania polityczne począwszy od komuny do skrajnej prawicy mogły używać herbu miasta w jakiejkolwiek formie.
  0
  0
 • "??" dnia 27 listopada 2016 o godzinie 12:40:02 napisał:
  Po co to logo i do czego??
  0
  0
 • "Anka@Anka" dnia 27 listopada 2016 o godzinie 17:48:14 napisał:
  Znajdź sobie inny login zamiast podszywać się pod mój.
  0
  0
 • "roadrunner" dnia 27 listopada 2016 o godzinie 18:10:44 napisał:
  Niepowtarzalność gwarantuje login teMPa. Zawrze wszystkie informacje o użytkowniku w jednym słowie i pozwoli na oszczędność czasu, trwonionego na żonglowanie nickami, obnażane tragediami formy, treści i poświadczającymi dysfunkcje osobowości. O manii prześladowczej nie warto wspominać, kto spędza urocze chwile na tym portalu, o fobiach personalnych rzeczonej persony wie wszystko. Lecimy.
  0
  0
 • "Andrzej" dnia 27 listopada 2016 o godzinie 19:36:11 napisał:
  roadrunnerek już dawno odleciał ....
  0
  0
 • "roadrunner" dnia 27 listopada 2016 o godzinie 20:13:54 napisał:
  :) Jak prosto potwierdzić prawidłowość tezy: każdej akcji towarzyszy reakcja. Rozegrać Andrzeja-Sylwio-Laurę-???(ilość znaków zależy jak leży)-obserwatora itd.itd. jest banałem. O czym świadczy zamiłowanie do tworzenia zwielokrotnionego alter ego? Odpowiedź psychiatrów może nieprzyjemnie zaskoczyć....:)
  0
  0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podpis:

Publikując komentarz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem usługi dostępnym na stronie (www.roztocze.net/regulamin-kometarze/) i akceptuję jego postanowienia.

Anty-spam:


UWAGA!! Pamiętaj że internet daje tylko złudzenie anonimowości. A mit o bezkarności w sieci można włożyć między bajki.

Kierowca 27 minut temu
No to będzie wesoło. :D Ktoś chyba ...
Zamościanka
Gratuluję uczniom, p. Dorocie Kowalczyk...
Luks
Po co tam Rondo???? Przecież to tylko s...
ad111
Oj, przez jakiś czas będą dzwony prze...
POdPIS
ja mogę wypromować "żulię" za darmo ...
Name
Niech wokół tego ronda-skrzyż...
magnar
Wybory rozstrzygną się między obecnym...
J.
Kandydatem N. na prezydenta Zam będzie ...
Do Mirka
Bo redaktor nic nie wie. Powiela to samo...
Mirek
Czyli nic nie wiadomo, ale artykuł se w...
ad111
Bo przecież "Żadne krzyki i płacze na...
K.
Najlepszym kandydatem był, jest i będ...
yeah
Różnica między J.Piłsudskim a R.Luks...
Komentarze publikowane powyżej, są elementem bezpłatnej usługi świadczonej na rzecz użytkowników serwisu. Redakcja roztocze.net nie ponosi odpowiedzialności za treść i stylistykę komentarzy. Naruszenia prawa należy zgłaszać na adres redakcji dostępny na stronie KONTAKT
R E K L A M A    B A N N E R    II
R E K L A M A B A N N E R III
Copyright © 2018 Fundacja im. Bernardo Morando. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
ARCHIWUM lata 2000-2010 ROCZNIKI 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Lokalny Informator Edukacyjny
Lokalny Informator Edukacyjny